матура

матура (13)

Вторник, 02 Април 2013 20:28

Управленско счетоводство

Написана от
Untitled Document

Тема I

Същност на управленско счетоводство (УС)

1. Същност
В развитите страни УС има различни наименования. От английски Management Accountingили Cost Accounting. Няма единна дефиниция какво е УС. То е система от идеи, която се развива успоредно с развитието на икономиката.
Информацията, която се получава от УС:

 • Да се определи продуктовия и стоковия портфейл на предприятието;
 • Да се разработи производствена програма;
 • Да се определи ценовата политика;
 • Да се определи режима на продажби;
 • Разработване на проекти за инвестиране;
 • Преустановяване или започване на нова дейност.

Управленското счетоводство допринася за резултатите при: измерване на постиженията; при определяне на проблемите; за намиране на решения, третиращи проблемите по най-адекватния начин.
2. Сравнителен анализ между финансово счетоводство (ФС) и управленско счетоводство (УС)
В българската практика съществува т.нар. монизъм в организацията на счетоводството, т.е. счетоводството се изпълнява и двете функции.


Критерии за сравнение

ФС

УС

 • Цел

Осигурява на финансова (фин) информация (инфо) за:

 • Фин състояние (баланс);
 • Резултатите от дейността (печалба/ загуба);
 • Промените във фин състояние;
 • Движението на паричните потоци (ПП)

Инфото е за вътрешни потребители – управителен екип, ръководители, за вземане на уп-нски решения.

 • Потребители

Потребители, ползващи инфото от ФС, са външни – инвеститори, кредитори, партньори, персонал, широката общественост.

Потребители, ползващи информацията от УС, са вътрешни – ръководството на предприятието.

 • Степен на регламентация

Закон за счетоводството;
МСФО/ МСС;
НСФОМСП

По решение на ръководството.

 • Класификация на инфото за разходите (р/дите)

Р/те се класифицират по икономическа същност (икономически елементи)

По предназначение (зависи от потребителите)

 • Организация на счетоводството

На основание на следните принципи:

 • Текущо начисляване;
 • Действащо предприятие;
 • Сравнимост м/у приходи (пр/ди) и р/ди;
 • Принципи на предпазливост (благоразумие)

Въз основа на вътрешни наредби и вътрешни процедури. Периодично организацията на счетоводството е различна и зависи от мениджърския екип.

 • Точност на информацията

Във фин инфо не трябва да съществуват съществени отклонения и грешки.

Масово се използват приблизителни оценки.

 • Степен на обобщаване

Обобщава се за предприятието като цяло.

Детайлизиране по центрове на отговорност, видове дейности, видове производства.

 • Форми на представяне на инфото

Има изисквания за формата и структурата, съдържанието – тези изисквания са регламентирани в с-ма на стандартизиране на финансовите отчети(ФО). Съставни части:

 • Счетоводен баланс (отчет за фин състояние);
 • ОПР (отчет за всеобхватния доход)
 • ОПП
 • Отчет за собствения капитал (СК)

Представя се в свободна форма, удобна и разбираема за потребителя на инфото.

 • Отговорност

От ръководство на предприятието

От съответните лица

Тема II

Класификация на разходите в УС

 • Традиционна класификация
 • Според Закон за счетоводство и приложимите стандарти:
 • Р/ди за дейността;
 • Фин р/ди;
 • Извънредни р/ди;
 • Р/ди за данъци.
 • Според икономическата природа и техния произход:
 • Р/ди за материали;
 • Р/ди за външни услуги;
 • Р/ди за амортизация;
 • Р/ди за заплати (възнаграждения);
 • Р/ди за осигуровки;
 • Р/ди за провизии;
 • Р/ди за обезщетения;
 • Др. р/ди.
 • Според изменението на обема на дейността на предприятието:
 • Променливи р/ди – изменят се пропорционално на изменението в обема от дейността;
 • Постоянни р/ди – остават относително постоянни, при изменение в обема на производството (непреки производствени р/ди; р/ди за администрация; р/ди за пласмент).
 • Според участието им във фазите на стопанския процес в предприятието:
 • Производствени р/ди;
 • Непроизводствени р/ди.
 • Според завършеността им и значението им за продукта:
 • Р/ди за продукта – тези, които са пряко свързани с крайния продукт и техния размер;
 • Р/ди за периода – тези, които се считат за завършени до края на даден продукт.
 • Класификация според УС
 • Според фазата на планиране:
 • Планирани р/ди – изготвят се бюджетните разходи;
 • Непланирани р/ди – случаен характер (х-р).
 • Според степента на отговорност във всеки център на отговорност се обособяват:
 • Регулирани р/ди;
 • Нерегулирани р/ди.

За осъществяване на контрол (к/л) на р/дите е необходимо да се установи взаимовръзката м/у р/ди и доходи, от 1 страна, и действията на конкретни лица, отговорни за р/дите, от др. страна. Организирането на такава отчетност се нарича отчитане по центрове на отговорност. То (организирането) предполага разграничение и приспособление на зони на отговорност за извършване на р/ди, в зависимост от тяхната организационна структура в предприятието.

 • Центровете на отговорност биват:
 • Центрове на р/ди;
 • Центрове на пр/ди;
 • Центрове на печалба;
 • Центрове на инвестиции.
 • За всеки център на отговорност се изготвя бюджет, в който се вписват определени бюджетни статии и елементи и се вменява персонална отговорност.
  • Според пораждането на р/дите:
 • Външни р/ди;
 • Вътрешни р/ди.
  • Според времето на включването им в себе-стта биват:
 • Фактически р/ди;
 • Нормативни (планови, бюджетни, стандартни) р/ди.

В практиката се съпоставят видовете и ст-стта на фактическите и нормативните р/ди в резултат, на което възникват отклонения – прер/д или икономия.

Тема III

Калкулиране себе-стта на продукцията и услугите

 • Същност

Калкулирането е процес, чиято основна задача е обобщаване на предварително регистрираните и групираните р/ди за определена продукция или услуги с цел установяване на нейната себе-ст.
Методологията на калкулиране е сред елементите, обхващаща подходи, с-ми и методи.

 • Елементи на калкулация
  • Обект на калкулиране–представлява отделни видове продукти, полуфабрикати, изделия, работи и услуги с определена потребителна ст-ст, получена в резултат на извършена дейност.
  • Калкулационна1ца – служи за измерване на калкулационния обект и трябва да се осигурява адекватно отразяване на потребителната му ст-ст. Тя трябва да е икономически еднородна и устойчива във времето. Те са:
 • Натурални;
 • Условни;
 • Условно-натурални.
  • Калкулация за период – обикновено е 1 календарна год., но за нуждите на уп-нието се определят и по-кратки срокове.

Тема IV

Методи на калкулиране

 • Начините за изчисляване на себе-стта:
  • Според технология:
 • Прост (еднофазен, процесен) метод /process costing/

Този метод се прилага при масов тип производство на еднородна продукция, най-често с непрекъснат производствен процес и липсва (или незначителен размер) на незавършено производство.
Мотивът за калкулирането на себе-стта е протичане на калкулационния период. Себе-ст на 1ца продукция се формира чрез отнасяне на ст-стния размер за производството на целия обем от продукция към ко-вото произведена продукция.

 • Попреработков метод на калкулиране

Този метод е подходящ за серийни и поточни производства, в които има ясно обособени технологични фази, цикли и стадии. Съществува възможност в края на тази фаза да не се формират или да се формират продукти на труда с х-р на полуфабрикати.Това обстоятелство е в основно разграничаване на 2 разновидности на метода – на безполуфабрикатен (БПФВ) и полуфабрикатен вариант (ПФВ).
Себе-стта на 1ца продукция се определя посредством разделянето на общия ст-стен размер на извършените р/ди на ко-вото производство през отчетния период. Този алгоритъм е в основата на БПФВ. При него се прехвърлят по видове и ст-ст извършените р/ди в края на всяка фаза към следващата, където се извършват още р/ди, които наред с предходните се прехвърлят към следващата фаза.
ПФВ в края на технологичната фаза се създава продукт с х-р на полуфабрикат. Той може да се търгува или складира, но за онази част от него, която преминава през обработка в следващата фаза се въвежда специална статия на калкулация към сметката (с/ката) за отчитане на р/дите за основната дейност. Ст-стта на полуфабриката наред с последващите производствени р/ди формират себе-стта на готовата продукция.

 

Тема V

Системи за калкулиране на себестойността

С-мите за калкулиране на себе-та са елементи на методологията на калкулирането. С-мата за калкулиране се определя като начина на групиране на р/дите за определяне на себе-та. Изучаването и прилагането на с-мите за калкулиране на себе-та изисква класифициране на р/дите в 2 аспекта, като се обособяват различни видове р/ди, а именно:

 • Според начина на включването им в себестойността на крайния продукт;
 • Преки;
 • Непреки;
 • Според влиянието на обекта на производство;
 • Постоянни;
 • Променливи.
 • С-мите според пълнотата на отчитане и включването на р/дите в себе-та
 • С-ма за калкулиране на пълнатасебе-ст (absorptioncosting)– тази с-ма предполага разпределение на всички р/ди по видове произведена пр/я.
  • С-мата на преките р/ди, свързани с конкретен вид пр/я, се определя еднозначно и изцяло става част от себе-та. В състава на преките р/ди влизат р/дите за преки материал, р/ди за пряк труд и част от общопроизводствените р/ди. Последните са всички онези р/ди, които са свързани с процеса на производството и са с х-р на преки р/ди спрямо връзката с крайния продукт. Общопроизводствените р/ди биват 2 вида:
 • Променливи общопроизводствени– р/ди за спомагателни материали, р/ди за ел. енергия, р/ди за заплати на обслужващ персонал и др.
 • Постоянни общопроизводствени – наеми, застраховки, местни данъци, амортизации и др.

Преките материални, преките трудови и променливите общопроизводствени р/ди формират категорията р/ди за продукта.

  • Непреките р/ди са допълнителни р/ди(нетехнологични) и постоянната съставка на общопроизводствените р/ди формират непреките р/ди. Те са свързани с производството на няколко различни вида пр/я и включването им в себе-та на всеки от тях изисква допълнителни изчислителни процедури. Обикновени този вид р/ди се разпределят пропорционално по центрове на отговорност или по видове пр/я с използване на коефициент на разпределение при различни бази. Базите за разпределение са твърде разнообразни. Това налага преди да се избере база, предварително да се подложат на анализ конкретните условия на производство. Практиката показва, че базите най-често са ко-вени или натурални, но могат да бъдат и ст-стни.
 • Ко-вените бази за разпределение на допълнителните р/ди могат да бъдат обема на пр/ята, брой, дължина, площ, брой на заетите в производството или др. технически параметри на производството.
 • Ст-стните бази от своя страна могат да са: ст-ст на вложените материали, сума на р/дите за заплати и осигуровки на заети служители, фактическата себе-ст на изделието, продажна ст-ст на изделието и др.

Точността на избрания метод за разпределение на р/дите м/у отделните продукти и включването им в себе-та на всеки от тях е определящо за коректността на установената себе-ст, а от тук и за адекватността на уп-нските решения.
Р/дите за продукта и р/дите за периода (административни р/ди и р/ди за продажби) формират т.нар. пълна себе-ст на пр/ята.

 • С-ма за калкулиране на непълна себе-ст (directcosting)– при тази с-ма се приемат като р/ди за продукта променливите р/ди и формират т.нар. непълна себе-ст на произведената пр/я. Прилагането на тази с/ма за калкулиране на себе-та изисква постоянните общопроизводствени р/ди, административните р/ди и р/дите за продажба да се отчитат като р/ди за периода. Те не се включват в непълната себе-ст на пр/ята, но участват във формиране на финансовия резултат от реализацията на пр/ята.

Практическото прилагане на с-мата за калкулиране на пълната себе-ст по правило показва като резултат по-висок размер на себе-та на произведения продукт, отколкото при с-мата за непълна себе-ст. Причината за това е, че при първата с-ма абсолютно всички производстени р/ди – постоянни и променливи се включват в себе-та на пр/ята. Те се разпределят м/у остатъците от незавършеното производство, остатъците от произведена, но нереализирана готова пр/я и себе-та на реализираната пр/я. Прилагането на другата с-ма предполага да се отчита само променливата част на производствените р/ди, а всички постоянни р/ди се отчитат в намаление на финансовия резултат от реализираната пр/я в абсолютен размер.

 • Според оперативността на отчитаните разходи системите за калкулиране са:
 • С-ма за калкулиране по фактически р/ди– при нея се използва инфо за фактическите р/ди за производството на база на тяхното първично регистриране и документално обоснование в момента на възникването им. Тази с-ма изключва възможността за оперативен к/л на използваните ресурси за разкриване и отстраняване на причините за прер/д, за разкриване на организационни или технологични пропуски в производствения процес, за разкриване на вътрешни резерви и мобилизация на ресурси и др.
 • С-ма за калкулиране на нормативните р/ди– нормативното калкулиране на себе-та се свързва с нормативното счетоводно отчитане на р/дите. То предполага  предприятията за всеки вид изделие да се изготвя предварително нормативна калкулация на себе-та въз основа на:
 • р/дни норми за ко-вото ресурси влагани в 1ца пр/я;
 • р/дно норми за ст-стта (цената) на 1ца формиран ресурс.

 

Раздел - бюджетиране

Тема VI

Бюджетиране – същност, предпоставки, главни цели

 • Обща ха-ка на бюджета и на процеса на бюджетиранебюджетирането е процес на планиране на бъдещата дейност на предприятието, резултатите от която се оформят в с-ма от бюджети. Самият бюджет е съгласуван краткосрочен план, обединяващ в себе си основната, финансовата и инвестиционната дейност на предприятието. Това е инструментариум на краткосрочното вътрешнофирмено предприятие. Въведено е през 20-те години на XX в.
 • Предпоставки за възникване на бюджетирането
 • Oграничени природни ресурси- изисква тяхното ефективно използване
 • Пазарни икономически отношения– тъй като за тях са присъщи несигурност, необходимост от гъвкавост на предприятията, голяма конкуренция (имало е пазарна икономика  в края на 15 в. в Италианските градове държави в чист теоретичен вид, сега пазарна икономика няма);
 • Инвазия на компютърната техника и софтуерен в информационната дейност на предприятията.
 • Същност и особеност на бюджетирането
 • Понятието бюджетиране– планирането представлява отбелязване на бъдещи действия от предприятията. Биват стратегическо и оперативно (винаги е подчинено на стратегическото, преима за срок до 1 година) планиране. Програмиране в предприятието – свързано е с набиране на инфо и ресурси свързани с дейността на предприятието.
 • Бюджет, бюджетиране – бюджет – технически инструментариум.
 • Същностна ха-ка– инструментариум на краткосрочното вътрешнофирмено планиране.
 • Бюджетирането се отличава със следните функции (функционална съдържателност)– планиране, отчитане, к/л, анализ и оценка.
 • Бюджетирането се отличава и с технологията на своето изпълнение (технологична съдържателност) – с-ма от дейности и процедури.
 • Организационни стандарти – отчитане на пр/дите и р/дите по центрове на отговорност.
 • Извод –бюджетирането е елемент от с-мата на уп-ние на предприятието, използван от неговите уп-ващи като инструментариум за изработване на финансови и производствени прогнози и планове в аспект на ко-вено и ст-стно представяне на желани бъдещи стопански събития и к/л за изпълнението им в рамките на кратък период от време (година, тримесечие, месец или седмица)
 • Главни цели на бюджетирането
 • Планирането на  дейността на предприятието за определен период от време
 • Измерване и оценка на резултатите от стопанската дейност
 • Координиране дейността на структурните 1ци на в предприятието
 • Обезпечава се, чрез бюджетирането, к/лът и финансовата дисциплина  в предприятието (постига се дисциплинираност на дейността)
 • Подцели:
 • к/лиране на влаганите ресурси;
 • възможност за диагностика на дейността и отклоненията (постига се по-високо ка-во на управленската ф-я);
 • субординация (съподчиненост) на с-мите (при системен подход) - стимулира се повишаване на ефективността на дейността на предприятието;
 • укрепване на уп-нската дисциплина, чрез вменява на отговорност на всички нива на структурата на предприятието.
 • Недостатъци на бюджетирането:
 • Висока сложност, цена, време и голям обемкласифицирана работа
 • Недостатъчна гъвкавост на бюджетите– т.е. те са „ограничители“ на дейността, защото не могат да обхванат и да предвидят влиянието на абсолютно всички въздействащи в/у дейността на предприятието фактори (метеорологични условия).
 • Несъвършени са по отношение на човешкия ф-р

 

Тема VII

Методологически проблеми на бюджетирането

 • Видове бюджети
 • Според своята периодичност бюджетите са следните видове:
 • Периодични (циклични) бюджети – изготвят се еднократно за период от 1 година (най – често календарна, но някои сезонни или специфични производства може и да не календарна). Този вид бюджети могат да се подразделят на бюджети за по – кратък период според нуждите на уп-неито (тримесечие);
 • Непрекъснати (плаващи) бюджети– обхващат 12 месеца, но с изтичането на всеки месец се прибавя нов. По – ка-вени, но по – трудоемки.
 • Според дейностите, за които се отнасят бюджетите те биват:
  • Оперативни бюджети – отнасят се до планираните обеми производство, продажби, доставки и р/ди за оперативната дейност. Такива бюджети са:
 • бюджет за продажбите;
 • бюджет на производствените (материалните) запаси;
 • бюджет на производството;
 • бюджет на преките материални р/ди;
 • бюджет на преките трудови р/ди;
 • бюджет на общо-производствените р/ди;
 • бюджет на р/дите на пласмент и продажби;
 • бюджет на р/ди за уп-ние
  • Финансови бююджети– отнасят се до очакваните финансови резултати от оперативната дейност на предприятието. Изготвят се на база данните от оперативните бюджети. Такива бюджети са: бюджетен баланс; бюджетен отчет за пр/ди и р/дите; бюджетен отчет за парични поток. Приема се бюджетния баланс и бюджетния отчет за пр/дите и р/дите да се обобщават в 1 документ. наречен главен бюджет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Параметри на бюджета

 

 

 

Вторник, 02 Април 2013 20:16

ФИНАНСИ ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТ

Написана от
Untitled Document

Въпроси ФП

 • Какви са възможните варианти за придобиване на статут на публично дружество?
 • Осъществяване на IPO;
 • Допускане до търговия на регулиран пазар на повече емитирани ЦК;
 • Наличие на 10 000 акционера в последния ден на 2 последователни календарни години;
 • Кои са основните участници на първичния пазар на акции?
 • Дружества – емитенти;
 • Инвестиционни посредници;
 • Индивидуални и институционални посредници;
 • Кои са основните стъпки при процедурата на IPO?
 • Вземане на решение за осъществяване на IPO;
 • Преобразуване на дружеството в акционерно (ако е необходимо);
 • Сключване на договор с конкретен инвестиционен посредник, който ще поеме емисията;
 • Уточняване на основните параметри на IPO-та;
 • Обездвижване на акции в ЦД АД;
 • Изготвяне на проспект за IPO на ЦК и неговото внасяне в КФН;
 • Одобряване на проспект за IPO на КФН;
 • Осъществяване на IPO;
 • Регистриране на емисията в БФБ София АД;
 • Първа котировка;
 • Дайте определение и характеристика за фондова борса!
 • ФБ е регулиран пазар на ЦК, който включва официален и неофициален пазар. Като характеристика на ФБ се разглежда елитността т.е. съществуват основни критерии за допускане до търговия с ЦК. Друга характеристика е неговата организираност – сделките се сключват на определено място и време (в рамките на борсовата сесия). Този пазар е индиректен, т.е. това е пазарът на инвестиционните посредници.
 • Кои има право да сключва сделки с финансови инструменти на ФБ?
 • Борсови лица с лиценз за дейност от КФН;
 • Борсов член и борсов посредник на БФБ! Характеристика и основни различия!

Борсов член

Борсов посредник

Инвестиционен посредник

ЮЛ,има сключен граждански или трудов договор с поне един борсов посредник;

ФЛ, придобили правоспособност от КФН да сключват и изпълняват сделки с финансови инструменти; са сключили трудов или граждански договор с член на Борсата;са упълномощени от борсовия член, с който имат договор, да извършват  от негово име, сделки с финансови инструменти;

ЮЛ

 • Каква е разликата между брокер и дилър на ЦК?

Брокер

Дилър

ФЛ; печели от комисионна

Работи за своя сметка,печели от разликата между курс купува-курс продава;

 • Какви дейности може да упражнява инвестиционния посредник по занятие?
 • Посредничи за сключване на сделки с финансови инструменти;
 • Изпълнява нареждания за сметка на клиенти;
 • Сключва сделки за собствена сметка;
 • Управлява портфейл;
 • Предоставя инвестиционни консултации на клиенти;
 • Участва на първичния пазар;
 • Организира многостранна система за търговия;
 • Коя е институцията/институциите, които издават лиценз за работа с инвестиционен посредник?
 • КФН;
 • ЦБ-БНБ;
 • Кои са основните мотиви за сключване на сделки с финансови инструменти?
 • Инвестиционен
 • Арбитражиране – извличане на доход с разлика в курсовете
 • Спекулативен – важна е цената в малък срок 
 • Хеджиране – вид застраховане с финансови деривати.
 • Посреднически;
 • Извлича се доход от комисионни
 • Каква е разликата между пазарна и лимитирана поръчка?
 • Пазарната се изпълнява на текуща пазарна цена, тъй като инвеститора определя количеството, но не и цената;
 • Лимитираната - има предварително определени количество и цена на финансовите инструменти, която е равна на посочената или на по-добра от нея, но НЕ под нея!
 • Какво представлява маркет мейкъра в качеството си на борсов член?
 • Маркет-мейкърите са фирми, които купуват/продават акции за собствена сметка. Работят като дилъри и печелят от разликата между курс купува и курс продава, т.е.от спреда. Те определят котировките.
 • Маржин покупки и къси продажби?
 • МП - покупка на ЦК със заем от брокер при покачваща се цена
 • КП – продажба на финансови инструменти, които не притежаваме и се надяваме чрез заем да си върнем парите.
 • История на БФБ
 • Кога е създадена КФН? – 1 Март 2003. Нейните функции са: лицензионен режим, регулаторна дейност, надзор, налага на санкции;
 • Кога е създаден ЦД? – Август 1996 г. Функции: регистриране на безналични ЦК, поддържане на акционерни регистри на търгуваните дружества, поддържане на регистър на сделките с ЦК;
 • Кога е съзададен капиталовият пазар? – 1907 г, през 1991г се възстановява, тъй като през 1941г Софийска ФБ прекратява дейността си със закон, поради смяна на политическите настроения.

Бисери и умотворения от матурите по БЕЛ през годините

Матурите са държавни зрелостни изпити (ДЗИ), които всеки ученик полага в края на своето средно образование. Заедно с важността на провеждането им вървят и забавните резултати, които се получават накрая. В някои случаи наистина е забавно да прочетеш нещо, което с цялата си сериозност се е превърнало в безсмислица. В други случаи обаче е тъжно да гледаш напълно грешното мислене на дадения ученик по темата. Забавно или не, смешно или тъжно, фактите ясно показват как учениците възприемат дадената тема. Матурите се провеждат от 2008 година насам, и към днешна дата бисерите с „лопата да ги ринеш”. В тази статия можете да прочетете някои забавни размишления на зрелостниците, запечатали се в историята за бъдещите поколения.

Матура по български език и литература - 2008

Произведението, по което трябва да пишат зрелостниците през 2008 година, е на великия писател от родната литература Йордан Йовков със заглавие „Шибил”. Някои зрелостници изписват името на писателя по този начин - Ьовков, а произведението може да се срещне като „Шибел”, „Шанел” или „Сибил”. А ето и част от бисерите по темата, запазени и с правописните им грешки:

Шибил е яко копеле.

Шибил бил безкористен хайдутин, но след като се влюбил се променил корисно.

Шибил още жив покойник, той кръстосва ръце с карамфила и чака Рада.

Дори и трупове, те пак се обичат.

Шибил излязъл само по карамфил.

Шибил е разбойник, а Рада – дама от добро и богато семейство.

Шибил е разбойник като човек.

След като умират заедно те пак продължават двамата.

Велико Кехая изпълнява ролята на лошия в този случай.

Шибил държал в ръката си само един карамфил, но не какъвто и да е, а от Рада.

Шибил тичал по покриви и овошки като ясно слънце.

Когато Рада видяла Шибил да лежи на пътя хукнала към него с разтворени крака.

Шибил още жив покойник, той кръстосва ръце с карамфила и чака Рада.

 

Отделно от бисерите по темата на Йовков, има и такива в останалите въпроси от матурата:

Педагогове = Педагози

Германците = „Гераците”

„Железния съветник” = „Железният светилник”

Султана е Железния от Светилницата.

 

Матура по български език и литература - 2009

През 2009 година темата по последния въпрос е формулирана на базата на цикъла от фейлетони „Разни хора, разни идеали”. Авторът на това произведение е Алеко Константинов. В разсъжденията на зрелостниците се откриват твърдения, според които “Алеко е комунист” или „Алеко е “модернист”, “символист”, “конформист”, или “Алеко е възрожденски творец”. Това са само част от мислите на учениците, а останалите можете да прочетете по - надолу:

“Не е живял много, приблизително 35 години, но е написал около 25 файлетони, драми, романи и други негови произведения. Те са изпълнени с хумор, сатира и забава”.

"Алеко е най - известният революционер за свободата си”.

“Алеко твори в областта на леката литература, в произведенията му няма насилие, покъртителни човешки драми, убийства и кръв. Повечето от тях завършват смешно и щастливо”.

„Чичото (чичката, чичето, старецът, бащата, дядото) е по - възрастен и с по - богат житейски опит и племенникът (младото момче, момъкът, детето, синът, внукът) трябва да се вслуша в съветите му: “Прави каквото правят хората: свий си опашката, па си налягай парцалите…”, “С гюрултия гърло се не пълни.”, “безобразия се вършат; нека се вършат, теб какво ти е? Мъ-ъ-ълчи си, па си гледай кефа.”Целта на творбата е “да покаже, че не е лесно да се възпитава малък нехранимайко”.

“Авторът внушава чувства на смеене и плачене на своите читатели.”

Матура по български език и литература - 2010

През 2010 се провежда за трети път матура по български език и литература. Бисерите през тази година са свързани с произведението „Левски” на един от най - добрите писатели в нашата история - Иван Вазов. „Уникалният” начин, по който, зрелостниците описват героя Левски, би накарал и Вазов, ако беше жив, да разсъждава също толкова задълбочено. Уверете се сами дали невежество или грешна представа за света демонстрират „зрелите” ученици в мислите си по „Левски”:

"Словото има голяма сила. Ако не беше то, може би никога нямаше да надвием над другите биологични видове."

"В чужбина Вазов се запознава с произведенията на известни чуждестранни автори (Юго, Хамлет)."

"Иван Вазов поставя одата "Левски" пред всички други революционери. В одата героят е изразен все едно като че ли е герой от Гръцката митология: безстрашен, безсмъртен, доколкото си спомням."

"Иван Вазов е от следосвобожденските творци, който си има свой собствен очерк. Той е голям родолюбец и антипод."

"Последният работодател на Иван Вазов му казал да стане поп или композитор. Казал му да си ходи в България, че там имало повече работа за него."

"Словото е на върха на хранителната верига. Аз съм самият пример за силата на словото. Кръвта ми кипва, кожата ми настръхва".

"Паисий пише историята, Левски я говори, а хората са се забравили и се бъхтят за власт."

"Апостолът привиква към работа в екип."

"Чрез словото си Левски се опитва да натрапи идеята си. Той е зъл предводител."

"За родината Левски умира дори разпънат на кръста."

"Левски прилича на работник на нива. Той върви, а зад него жълтее семето."

"Вазов започва одата "Левски" с времетраене "9 годин", което показва колко време му е отнело, за да напише одата."

"Левски е живял 9 години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си сменял адреса по местоживеене. По тази причина той забравял уютния си дом и нямал време дори за физиологичните си нужди."

"Словото е пистолетът, на който Левски натиска спусъка и пуска куршум, за да може хората да оцелеят. Затова е канализацията му за светец."

"Левски е един своеобразен маргинал."

Невъобразими връзки със събития и личности и грешни разбирания за живота ли са това? Объркани младежи? Само това ли знаем за историята си? Изводите оставям на Вас…

Матура по български език и литература - 2011

Годината е 2011, поредната матура по български език и литература е вече факт. Мека почва за бисери и умотворение. Съчиненията, които трябва да създават кандидат - студентите са върху стихотворението „Книгите” на Атанас Далчев. Малко различната гама, в която е творил авторът, не дотолкова близка до съзнанието на учениците, е предпоставка за следните небивалици, които са се получили като резултат от интерпретацията на всеки един ученик. Ето и някои размисли по темата:

„Далчев е много нещастен. От четене е нямал време да има любима, да се ожени, да създаде семейство и деца. Не е късно да се вземе в ръце и да оправи живота си, не да се оплаква”.

„Далчев не трябва да се оплаква така, а да види как да излезе от депресията - с писане и четене явно не става”.

„В модерните времена, в които живеем, аз не познавам хора, които четат книги, но бих се зарадвал да се срещна с такъв, който чете”.

„Книгата е нещо много хубаво, носи знания за света, за нещата, които ни заобикалят, но стихотворението ни показва, че от много четене човек може да се пристрасти, да наруши душевното си спокойствие и да влезе в психиатрия. Затова аз избирам да живея”.

„Който попадне в затвора, трябва да го затворят в килия, пълна с книги, та да чете и да разбере какво е нещастието”.

„Вместо да лежа с книга и да чета и така да минават дните и нощите ми, предпочитам да се събудя в леглото с любимата, да извършим някакви действия от реалния живот и да съм спокоен, че животът ми не е минал напразно”.

„Чудя се кой си купува днес книги в тази криза. Хората си дават основно парите за хероин - както млади, така и стари”.

„Книгите са прозорец към света, но не са врата”.

Матура по български език и литература - 2012

През 2012 година не дойде краят на света, както се очакваше. Беше си една най - обикновена година, в която по традиция през май месец е време за матури по български език и литература. Произведението, върху което трябваше да размишляват учениците, беше „Под игото” на Иван Вазов. И въпреки предположенията, че този роман ще е приятен за коментиране, защото е до болка познат на зрелостниците, се оказа, че изобщо не е така. Фактите го показват:

"Бойчо Огнянов е мъжкар, който дава живота си заради своята любов - Радка Госпожева".

"Априлското въстание е поставило България на картата на Обединена Европа".

„Вазов пък е създал "Под игото" под влияние на своето безумие”.

"Парите са при Бате Бойко".

Така формулирани тезите на учениците, доказват колко малко знаем за историята и литературата си. За някои Вазов е безумец, за други Далчев е „нещастен”, за трети всичко се върти около наркотиците. Нещата обаче не стоят по този начин! И за грешките и незнанието си могат да съжаляват само учениците, които ще познаят себе си в тези редове. За останалите това са просто глупости, сътворени от малките мозъци на хора с голямо самочувствие за себе си. Но и такива трябват на България, защото смехът е здраве. А тези бисери определено могат да се нарекат смешни!

 

Петък, 29 Март 2013 10:36

Реалността на матурите в цифри

Написана от

Реалността на матурите в цифри

Така наречените матури в България са държавни зрелостни изпити, които се полагат от учениците, завършващи дванадесети клас, за придобиване на средно образование. От 2008 година насам се провеждат задължително матура по български език и литература матура по избираем предмет. Предметите, от които могат да си избират зрелостниците за втората матура са:

 • Математика
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Химия и опазване на околната среда
 • Биология и здравно образование
 • Физика и астрономия
 • Философски цикъл, включващ Психология и логика, Етика и право, Философия и Свят и личност
 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Руски език
 • Испански език

Тенденцията през годините е категорична - резултатите, показани на матурите, плавно се изменят и то в низходяща позиция. През годините съдържанието на изпитния вариант се променя и според Министерството на образованието това е водещ фактор за по - слабите резултати, които се наблюдават.

А ето и така чаканите цифри, изведени от матурите през 2012 година.

Учениците, които са се явили на задължителната матура по български език и литература, са 60791. На втората матура броят на зрелостниците е 62040. Скалата за оценяване също трябва да се спомене - общият брой точки за всяка една матура е 100. За да знае, че матурата е взета, ученикът трябва да събере най - малко 23 точки, които да му донесат най - ниският положителен резултат - тройката. За тези, които се интересуват за най - високата оценка, ще кажем, че тя е в диапазона от 95 до 100 точки (пълна шестица).

Резултатите от матурите са поднесени от Евгения Костадинова - началник на дирекция "Образователни програми и образователно съдържание" в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН).

Най - висок среден успех на матурата по български език и литература е постигнат в Американския колеж в София - 5,70. На второ място по успех се нарежда 91-ва Немска езикова гимназия в София с успех н матурата по БЕЛ 5,67. Третото място е за Езиковата гимназия в Пловдив - среден успех 5,62. 5,61 пък е среден успех, който са дали учениците от 164-та гимназия с преподаване на испански език в София. Класацията допълват още Първа английска гимназия, София (5,54); Класическа гимназия "К.-К. Философ", София (5,54); НУККЛИИЕК, София (5,51); ГПАЕ "Гео Милев", Бургас (5,49); ЧПГ "АК - Аркус", Велико Търново (5.49); Първа езикова гимназия, Варна (5.48); 73-то СОУ, София (5.47) и ГПЧЕ "Христо Ботев", Кърджали (5.46).

Както би следвало трябва да има и класация, която да отразява най - лошите резултати на матурите през изминалата 2012 година. В негативната класация за най - лош среден успех по български език и литература, на първо място е ПГССХВТ "Ангел Кънчев" в Разград - 2,94. Другият първенец е ПГСС "Св. Климент Охридски" в Кюстендил - 2,64.

Статистиката сочи, че както и преди, най - високи резултати са постигната в профилираните гимназии. За тях се знае, че през 2012 година са получили средно по 5,08 на задължителната матура по български език и литература и 5,80 на матурата по избор. Училищата за изкуство пък са получили оценки от 4,52 и 4,53, респективно по български език и литература и на избираемата. От всички училища в страната с най - ниски успехи са зрелостниците от професионалните гимназии, тъй като те са получили средно 3,86 по БЕЛ и 4,15 на втората матура.

Важно е да се отбележи, че по градове на първо място о успехи е София, следвана от Кърджали. На последните две места са ученици от Разград и Търговище. И въпреки най - слабите си резултати като градове за 2012 година, в индивидуален план се наблюдава все пак завишаване на успеха от матурите в Разград и Търговище в сравнение с предходната 2011 година.

Като оценки резултатите са следните:

От всички зрелостни изпити, и по двете матури, максималният брой от 100 точки е постигнат от 88 ученици в страната. Важно уточнение е, че само една от тези 88 „пълни шестици” е получена по български език и литература. Другата крайност - 0 точки на матурата, са дали 45 ученици, като 35 от тези 0 точки са получени по български език и литература.

5038 е броят на учениците, които са с две отлични оценки на изпитите. Тези с 0 точки и на двата изпита са двама. Зрелостниците, които са получили по две слаби оценки са 1446 от общия брой явили се.

По различните предмети се наблюдава различно изменение на резултатите в сравнение с миналата 2011 година. Предметите, по които се наблюдава повишен успех, са биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език и физика и астрономия. Според експертите завишените успехи по тези дисциплини са добре дошли за страната ни, тъй като се наблюдава тенденция на намаляване на завършилите висшисти по тях. В сравнение с резултатите по английски език, тези по другите чужди езици са по - ниски от 2011 година. Наред с тях по - ниски резултати са получени и по математика, български език и литература и история и цивилизация.

По мнение на комисията, която проверява изпитите, резултатите по български език и литература са по - лоши от предходните, защото вариантът на изпита за 2012 година е променен, а много ученици даже и не са знаели за това. Броят на учениците, писали по 41 въпрос интерпретативно съчинение или есе, сравнително се е запазил непроменен. 30% от всички 60791, явили се на матурата по български език и литература, не са писали тема, а останалите 70%, писали по 41 въпрос, са разпределени по равно между съчинението и есето.

Що се отнася до средната оценка на випуска по основния и задължителен за всички първи изпитен предмет – български език и литература, тя е 4.18. За сравнение през 2011 г. е била 4.49, през 2010-а и 2009-а – 4.29, а през 2008-а – 4.41.

Двойките по предмета през годините също са доста различни. През 2012 средният процент е 5.49%, през 2011 г. е бил 3.76%, през 2011 – 3.75%, през 2010 г. – 4.79%, през 2009 г. - 4.88%, а през 2008 г. – отново 3.75%.

От всички предмети, по които се е провела матура, се вижда че броят на двойките е най- голям по география и икономика - 17,32%. По философския цикъл процентът е 14,85, а по история и цивилизация е 13,56.

Драстично намаляват и шестиците в периода от 2008 до 2012 година. Едва 181са получени на последната проведена матура през 2012 година, през 2011 г. са били над шест пъти по - високи - 1090, през 2010-а – 701, през 2009 г. – 931, а през 2008 г. – 891.

Специалистите са дали мнение и по въпроса „Кои са по - добри - момичетата или момчетата?” Резултатите показват, че почти по всички предмети момичетата са се справили по - добре от момчетата.

Така синтезирани, резултатите от матурите не ни дават конкретна представа за това колко знае и може един ученик. Гаранция е обаче, че една голяма част от зрелостниците е съвестна и знае много добре какво означават тези резултати. Наблюдаваната тенденция през годините за понижаване на резултатите е временна и всяко едно дете трябва да вярва, че това рано или късно ще се промени към по - добро, защото то самото не може да пропусне възможността да се образова и да бъде един ден достоен гражданин на своята държава. За това обаче е необходимо да си стабилен в прехода от дете към възрастен. Първото предизвикателство пред теб, дете, е именно стремежът да получиш образование. И тези сили, които влагаш, за да го постигнеш, ще те възнаградят. А на теб не ти остава друго освен да бъдеш щастлив от това.

Петък, 29 Март 2013 10:35

Матурата по чужд език

Написана от

Матурата по чужд език

Чуждият език е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Чуждите езици, измежду които могат да избират зрелостниците, са Английски език, Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език и Френски език. Учебното съдържание на матурите е следното: Човек и общество - семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.; Аз и другите - приятели, социални контакти, средства за комуникация; България и светът - основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция. Матурите по шестте езика са структурирани по един и същ начин, от четири части. Всяка от тях започва с текст със слушане и разбиране. Към тази част има 15 задачи, на които трябва да се посочи един от четири възможни отговора. Втората част се състои от текст с четене и разбиране. За тази част има също 15 тестови въпроса, с посочване на един верен отговор. Третата част е свързана с езикови задачи, обхващащи граматиката и лексиката на всеки един от езиците. Тук има 30 въпроса, които включват тестова част и посочване на свободен отговор. Четвъртата и последна част е свързана с писането на текст, който се базира на една от посочени две теми. Първата, втората и третата част носят общо 70 точки, от което следва, че писменият текст носи още 30 точки. Така общият сбор от всички четири части става 100.

Петък, 29 Март 2013 10:27

Матурата по философски цикъл

Написана от

Матурата по философски цикъл

Философски цикъл е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Философският цикъл е сбор от четири дисциплини, които се изучават от 9 до 11 клас. Това са психология и логика, етика и право и философия. Тези предмети са от едно и също направление, което дава възможност да се комбинират с едно общо име философски цикъл. Матурата по този предмет не е най - масовата избирана, но все пак има желаещи, които залагат на нея. Темите, по които трябва да се готвят учениците, са от трите предмета: Себепознание и взаимност (Психология), Критическо мислене и създаване на смисъл (Логика), Свобода и отговорност (Етика), Свобода и законност (Право), Човекът и неговият свят (Философия). Това дава право матурата по цикъл „Философия” да бъде разделена на три части. Първата от тях е съставена от 30 тестови задачи, които имат един възможен отговор. Втората част е от 31-ви до 38-ми въпрос и при тях трябва да се посочи свободен отговор. Последният 39 въпрос е за разработване на философско есе по избираема тема от три възможни. За верен отговор на първите 30 въпроса учениците получават 30 точки. Втората част носи общо 35 точки. А философското есе дава допълнителни 35 точки. С това общият сбор точки, които може да получи всеки става 100.

Матурата по химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Матурата по химия, заедно с останалите матури по природни науки, стават все по - желани от учениците. Това е така, защото се засилва интересът за продължаване на образованието в посока изучаване на природни дисциплини. Конспектът за матурата по химия съдържа следните теми, изучавани в девети и десети клас: Химични елементи, Строеж на атома, Строеж на атома и периодична система, Химична връзка и строеж на веществото, Азотна и въглеродна групи, Структурна теория, Въглеводороди, Хидроксилни производни на въглеводородите, Карбонилни производни на въглеводородите, Карбоксилни производни на въглеводородите, Мазнини, Сапуни и синтетични миещи вещества, Въглехидрати, Мастни амини, Аминокиселини, Белтъчни вещества, Ароматни съединения, Наркотични вещества, Полимери, пластмаси и химични влакна, Скорост на химичните процеси, Топлинен ефект при химичните процеси, Химично равновесие, Разтвори, Разтвори на електролити, Метали от ІV, V и VІ периоди. Матурата по химия и опазване на околната среда, подобно и на останалите матури, е разделена на две части. Първата от тях е съставена от 35 въпроса, на които трябва да се посочи отговор измежду четири. Сред тези задачи могат да се открият такива, свързани с химични уравнения, графики, конкретни химични съединения и вещества. Следващите и последни 15 задачи са със свободен отговор. И сред тях също има задачи, формулирани на базата на химични уравнения, но тук те трябва да се разработят изцяло. Има задача, в която е даден текст с липсващи думи, които трябва да се попълнят. Към задачите има приложени и две таблици в помощ на учениците - Периодична таблица на химичните елементи и Разтворимост на соли, хидроксиди и киселини във вода. И тук пълният брой точки е 100. Първата, тестова част, носи 35 точки, а втората част - 65.

Петък, 29 Март 2013 10:25

Матурата по физика и астрономия

Написана от

Матурата по физика и астрономия

Физика и астрономия е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Това е дисциплина, която не е особено предпочитана от учениците. За тях интерес представляват география и икономика и история и цивилизация. Въпреки това матурата по физика и астрономия все още е актуална и е на разположение на желаещите да я изберат за втора матура. Темите, които влизат в конспекта, са Електростатично взаимодействие, Еднородно електростатично поле, Проводници и диелектрици, Постоянен електричен ток, Електрични вериги, Приложения на електричния ток в различни среди, Магнитно взаимодействие и магнитни материали, Електромагнитна индукция и променлив ток, Хармонично трептене, Механични вълни, Електромагнитни вълни, Разпространение, отражение и пречупване на светлината, Вълнови явления при светлината, Видове лъчения и техните източници, Инфрачервени и ултравиолетови лъчи, Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците, Атоми и атомни преходи, Атомно ядро и ядрени реакции, Елементарни частици, Еволюция на звездите, Поглед към Вселената. Самите задачи от матурата са разделени в две части. Първата от тях съдържа 40 тестови въпроса, на които трябва да се посочи един от четири възможни отговора. Останалите 10 от общо 50 задачи са с посочване на свободен отговор. Тестовата част от матурата носи на учениците 60 точки (за верен отговор по 1,5 точки). Задачите от 40 до 50 носят общо 40 точки (по 10 за всяка). Така общият брой точки става 100.

Петък, 29 Март 2013 10:25

Матурата по биология и здравно образование

Написана от

Матурата по биология и здравно образование

Биология и здраво образование е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. Въпреки дълбоките познания, които изисква предметът, не липсват желаещи, които да се явят на матура по биология. Матурата е подходяща за бъдещи лекари, които могат да докажат знанията си и на такова равнище. Областите от биологията, които са застъпени тук са: равнища на организация на живата материя, популация, биоценоза, екосистема, биосфера, структура на клетката, процеси в клетката, генетични процеси, метаболизъм, индивидуално развитие при животните и човека, еволюция на организмите и други. Самата матура по биология е разделена на две части. Първата част съдържа 35 тестови въпроса, в които трябва да се посочи за верен един от четири възможни отговора. Втората част, в която се намират и последните 15 задачи от матурата, е с посочване на свободен отговор. Сред тези задачи има такива, в които трябва да се отговори с Да или Не, да се анализира таблица, да се посочат верни твърдения и други. Оценяването и тук е на базата на събран точки, максималният от които е 100. Първата част от 35 въпроса носи и 35 точки. Останалите 65 точки се дават за верни отговори на задачите от втората част. 11 задачи носят по 4 точки, 3 по 15 и 1 по 6 точки.

Петък, 29 Март 2013 10:24

Матурата по география и икономика

Написана от

Матурата по география и икономика

География и икономика е един от избираемите предмети за втора матура на зрелостниците. В последните две години матурата по география масово се избира от учениците. Темите, които застъпва, са лесно разбираеми от учениците и това ги прави лесни за учене. Конструкцията на самата матура е разделена на няколко части. Първата част съдържа 30 въпроса, в които трябва да се посочи верен отговор измежду четири възможности. Разнопосочни теми обхващат тези въпроси, сред които са природни зони на Земята, природни ресурси, световни организации, полезни изкопаеми, почви, световно население, демографска структура, география на България, география на световното стопанство, регионална география, природногеографски области и подобласти и други. Следващите шест задачи са с посочване на отговор от учениците. 37-ма и 38-ма задача са свързани с разчитане на географски карти. Последната 39-та задача е писане на разработка по даден географски въпрос. Посочени са и напътстващи въпроси. И тук както и във всички останали матури, общият брой точки, които може да събере всеки зрелостник е 100. Те са разпределени по следния начин: първите 30 въпроса носят общо 30 точки, за всеки верен отговор по 1 точка; задачите от 31 до 36 носят още 15 точки; задачите, върху които се работи с карти, носят 25 точки; последната творческа задача носи още 30 точки.

FaLang translation system by Faboba