ТЕСТ

ТЕСТ (2)

Понеделник, 15 Юли 2013 08:58

Тест НБУ

Написана от

Показателят за обща задлъжнялост се изчислява като:

Изберете едно

a. общия размер на дългосрочните заеми се раздели на общия размер на собствения капитал

b. общия размер на пасивите намалени с общия размер на собствения капитал се раздели на общия размер на собствения капитал

c. общият размер на пасивите се раздели на общия размер на собствения капитал

Въпрос 2

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Краткосрочните финансови планове имат хоризонт

Изберете едно

a. до 5 години

b. от 1 до 3 години

c. до 1 година

Въпрос 3

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

При моделът за финансово планиране „процент от продажбите“:

Изберете едно

a. се прогнозират приходите от продажби

b. се прогнозира процента на увеличение на продажбите

c. се прогнозират финансовите приходи

Въпрос 4

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемост на запасите се изчислява като:

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на общите активи

b. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

c. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

Въпрос 5

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателите за обръщаемост се изграждат:

Изберете едно

a. като се съпостави стойността на продажбите със средната стойност на използваните ресурси

b. като се съпостави стойността на продажбите с дългосрочните задължения

c. като се съпостави стойността на продажбите с краткосрочните задължения

Въпрос 6

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на общите активи се изчислява като:

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средна стойност на запасите

b. продажбите се разделят на средна стойност на общите активи

c. продажбите се разделят на средна стойност на вземанията

Въпрос 7

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят дългосрочен дълг към собствен капитал се изчислява като:

Изберете едно

a. общия размер на дългосрочните заеми се раздели на общия размер на собствения капитал

b. общия размер на дългосрочните заеми и стойността на лизинга се раздели на общия размер на собствения капитал

c. общия размер на дългосрочните заеми се раздели на дългосрочния капитал

Въпрос 8

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Възвръщаемостта на общия капитал се изчислява като процент от

Изберете едно

a. печалбата след данъци и преди лихви отнесена към средния размер на общия капитал

b. печалбата след данъци отнесена към средния размер на собствения капитал

c. печалбата преди данъци отнесена към средния размер на собствения капитал

Въпрос 9

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Брутният оборотен капитал е:

Изберете едно

a. сума на задълженията към доставчиците

b. Нетният оборотен капитал и краткосрочните задължения

c. Сумата на краткосрочните задължения

Въпрос 10

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Ефективността от използването на брутния оборотен капитал( краткотрайните активи на фирмата) се оценява:

Изберете едно

a. чрез показатели за обръщаемост

b. чрез показатели за ликвидност

c. чрез показатели за рентабилност

Въпрос 11

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на задълженията се изчислява като

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

b. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

c. продажбите се разделят на средната стойност на задълженията.

Въпрос 12

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят за дългосрочна задлъжнялост се изчислява като:

Изберете едно

a. общият размер на дългосрочните заеми и стойността на лизинга се раздели на общият размер на дългосрочния капитал

b. общият размер на дългосрочните заеми се раздели на собствения капитал

c. общия размер на дългосрочните заеми и стойността на лизинга се раздели на дългосрочните заеми.

Въпрос 13

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Видове материални запаси са:

Изберете едно

a. вземания от клиенти

b. суровини и материали, незавършемо производство и готова продукция

c. пари в каса и по сметки в банката

Въпрос 14

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Основен информационен източник на анализ на финансовото състояние са“

Изберете едно

a. годишния финансов отчет на фирмата

b. наблюденията на финансовите мениджъри

c. данните от сходните по предмет на дейност и отрасъл фирма

Въпрос 15

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Основните мотиви за притежаване на налични пари от фирмите са:

Изберете едно

a. сигурността на парите в касата

b. транзакционен, осигурителен, спекулативен

c. охраната на фирмата след работно време

Въпрос 16

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят за „обща ликвидност“ се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на текущите активи към текущите задължения

b. отношение на текущите активи намалени с материалните запаси към текущите задължения

c. отношение на парите в каса и по сметки в банката към текущите задължения.

Въпрос 17

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Съотношението“ пазарна стойност към счетоводна стойност“ на капитала се изчислява като:

Изберете едно

a. пазарната цена на една акция се раздели на дивидента на една акция

b. пазарната цена на една акция се раздели на счетоводната цена на една акция

c. пазарната цена на една акция се раздели на капиталовия доход на една акция

Въпрос 18

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Разграничаваме следните видове придобивания

Изберете едно

a. хоризонтални и родствени

b. хоризонтални, вертикални, родствени и конгомератни

c. вертикални и конгомератни

Въпрос 19

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Анализът на финансовото състояние е:

Изберете едно

a. елемент на годишния финансов отчет

b. второстепенна дейност на финансовите мениджъри

c. елемент от финансовото планиране

Въпрос 20

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят „бърза ликвидност „ се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на текущите активи към текущите задължения

b. отношение на текущите активи намалени с материалните запаси към текущите задължения

c. отношение на парите в касата и по сметки в банката към текущите задължения

Въпрос 21

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Нетният оборотен капитал се изчислява като:

Изберете едно

a. Краткосрочните активи се намалят с краткосрочните задължения

b. краткосрочните активи се намалят със задълженията към доставчиците

c. Краткосрочните активи се намалят със задълженията към персонала

Въпрос 22

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят „цена-доход“ на една акция се изчислява като:

Изберете едно

a. номиналната стойност на една акция се раздели на дохода на една акция

b. пазарната стойност на една акция се раздели на дохода на една акция

c. пазарната цена на една акция се раздели на основния лихвен процент

Въпрос 23

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Дългосрочните финансови планове обхващат период:

Изберете едно

a. до 10 години

b. от 2 до 5 години

c. до 1 година

Въпрос 24

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Рентабилността на оперативната печалба се изчислява като процент от:

Изберете едно

a. други приходи отнесени към нетните приходи от продажби

b. нетните приходи от продажби намалени със себестойността отнесени към нетните приходи от продажби

c. приходите от лихви отнесени към нетните приходи от продажби

Въпрос 25

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят за „незабавна“ (парична) ликвидност се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на текущите активи намалени с материалните запаси към текущите задължения

b. Отношението на парите в касата и по сметки в банката към текущите задължения

c. отношението на текущите активи към текущите задължения

Въпрос 26

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Финансовите мениджъри изискват

Изберете едно

a. По-високи равнища на материалните запаси

b. По-бавна обръщаемост на материалните запаси

c. по-ниски равнища на материалните запаси

Въпрос 27

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на вземанията се изчислява като

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

b. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

c. продажбите се разделят на средната стойност на задълженията

Въпрос 28

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Възвръщаемостта на собствения капитал се изчислява като процент от:

Изберете едно

a. печалбата преди данъците отнесена към средния размер ня собствения капитал

b. печалбата след данъците отнесена към средния размер на собствения капитал

c. оперативната печалба отнесена към средния размер на собствения капитал

Въпрос 29

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят доходност на дивидентите се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на дивидента на една акция към цената на една акция

b. отношение на дивидента на една акция към номиналната стойност на една акция

c. отношение на дивидента на една акция към счетоводната цена на една акция

Въпрос 30

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на текущите активи се изчислява като:

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

b. продажбите се разделят на средната стойност на текущите активи

c. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

 

 

Понеделник, 15 Април 2013 18:24

Твст по BAEB643D Финанси на предприятието

Написана от

BAEB643D Финанси на предприятието

 

Показателят за обща задлъжнялост се изчислява като:

Изберете едно

a. общия размер на дългосрочните заеми се раздели на общия размер на собствения капитал

b. общия размер на пасивите намалени с общия размер на собствения капитал се раздели на общия размер на собствения капитал

c. общият размер на пасивите се раздели на общия размер на собствения капитал

Въпрос 2

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Краткосрочните финансови планове имат хоризонт

Изберете едно

a. до 5 години

b. от 1 до 3 години

c. до 1 година

Въпрос 3

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

При моделът за финансово планиране „процент от продажбите“:

Изберете едно

a. се прогнозират приходите от продажби

b. се прогнозира процента на увеличение на продажбите

c. се прогнозират финансовите приходи

Въпрос 4

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемост на запасите се изчислява като:

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на общите активи

b. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

c. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

Въпрос 5

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателите за обръщаемост се изграждат:

Изберете едно

a. като се съпостави стойността на продажбите със средната стойност на използваните ресурси

b. като се съпостави стойността на продажбите с дългосрочните задължения

c. като се съпостави стойността на продажбите с краткосрочните задължения

Въпрос 6

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на общите активи се изчислява като:

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средна стойност на запасите

b. продажбите се разделят на средна стойност на общите активи

c. продажбите се разделят на средна стойност на вземанията

Въпрос 7

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят дългосрочен дълг към собствен капитал се изчислява като:

Изберете едно

a. общия размер на дългосрочните заеми се раздели на общия размер на собствения капитал

b. общия размер на дългосрочните заеми и стойността на лизинга се раздели на общия размер на собствения капитал

c. общия размер на дългосрочните заеми се раздели на дългосрочния капитал

Въпрос 8

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Възвръщаемостта на общия капитал се изчислява като процент от

Изберете едно

a. печалбата след данъци и преди лихви отнесена към средния размер на общия капитал

b. печалбата след данъци отнесена към средния размер на собствения капитал

c. печалбата преди данъци отнесена към средния размер на собствения капитал

Въпрос 9

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Брутният оборотен капитал е:

Изберете едно

a. сума на задълженията към доставчиците

b. Нетният оборотен капитал и краткосрочните задължения

c. Сумата на краткосрочните задължения

Въпрос 10

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Ефективността от използването на брутния оборотен капитал( краткотрайните активи на фирмата) се оценява:

Изберете едно

a. чрез показатели за обръщаемост

b. чрез показатели за ликвидност

c. чрез показатели за рентабилност

Въпрос 11

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на задълженията се изчислява като

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

b. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

c. продажбите се разделят на средната стойност на задълженията.

Въпрос 12

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят за дългосрочна задлъжнялост се изчислява като:

Изберете едно

a. общият размер на дългосрочните заеми и стойността на лизинга се раздели на общият размер на дългосрочния капитал

b. общият размер на дългосрочните заеми се раздели на собствения капитал

c. общия размер на дългосрочните заеми и стойността на лизинга се раздели на дългосрочните заеми.

Въпрос 13

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Видове материални запаси са:

Изберете едно

a. вземания от клиенти

b. суровини и материали, незавършемо производство и готова продукция

c. пари в каса и по сметки в банката

Въпрос 14

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Основен информационен източник на анализ на финансовото състояние са“

Изберете едно

a. годишния финансов отчет на фирмата

b. наблюденията на финансовите мениджъри

c. данните от сходните по предмет на дейност и отрасъл фирма

Въпрос 15

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Основните мотиви за притежаване на налични пари от фирмите са:

Изберете едно

a. сигурността на парите в касата

b. транзакционен, осигурителен, спекулативен

c. охраната на фирмата след работно време

Въпрос 16

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят за „обща ликвидност“ се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на текущите активи към текущите задължения

b. отношение на текущите активи намалени с материалните запаси към текущите задължения

c. отношение на парите в каса и по сметки в банката към текущите задължения.

Въпрос 17

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Съотношението“ пазарна стойност към счетоводна стойност“ на капитала се изчислява като:

Изберете едно

a. пазарната цена на една акция се раздели на дивидента на една акция

b. пазарната цена на една акция се раздели на счетоводната цена на една акция

c. пазарната цена на една акция се раздели на капиталовия доход на една акция

Въпрос 18

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Разграничаваме следните видове придобивания

Изберете едно

a. хоризонтални и родствени

b. хоризонтални, вертикални, родствени и конгомератни

c. вертикални и конгомератни

Въпрос 19

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Анализът на финансовото състояние е:

Изберете едно

a. елемент на годишния финансов отчет

b. второстепенна дейност на финансовите мениджъри

c. елемент от финансовото планиране

Въпрос 20

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят „бърза ликвидност „ се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на текущите активи към текущите задължения

b. отношение на текущите активи намалени с материалните запаси към текущите задължения

c. отношение на парите в касата и по сметки в банката към текущите задължения

Въпрос 21

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Нетният оборотен капитал се изчислява като:

Изберете едно

a. Краткосрочните активи се намалят с краткосрочните задължения

b. краткосрочните активи се намалят със задълженията към доставчиците

c. Краткосрочните активи се намалят със задълженията към персонала

Въпрос 22

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят „цена-доход“ на една акция се изчислява като:

Изберете едно

a. номиналната стойност на една акция се раздели на дохода на една акция

b. пазарната стойност на една акция се раздели на дохода на една акция

c. пазарната цена на една акция се раздели на основния лихвен процент

Въпрос 23

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Дългосрочните финансови планове обхващат период:

Изберете едно

a. до 10 години

b. от 2 до 5 години

c. до 1 година

Въпрос 24

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Рентабилността на оперативната печалба се изчислява като процент от:

Изберете едно

a. други приходи отнесени към нетните приходи от продажби

b. нетните приходи от продажби намалени със себестойността отнесени към нетните приходи от продажби

c. приходите от лихви отнесени към нетните приходи от продажби

Въпрос 25

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят за „незабавна“ (парична) ликвидност се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на текущите активи намалени с материалните запаси към текущите задължения

b. Отношението на парите в касата и по сметки в банката към текущите задължения

c. отношението на текущите активи към текущите задължения

Въпрос 26

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Финансовите мениджъри изискват

Изберете едно

a. По-високи равнища на материалните запаси

b. По-бавна обръщаемост на материалните запаси

c. по-ниски равнища на материалните запаси

Въпрос 27

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на вземанията се изчислява като

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

b. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

c. продажбите се разделят на средната стойност на задълженията

Въпрос 28

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Възвръщаемостта на собствения капитал се изчислява като процент от:

Изберете едно

a. печалбата преди данъците отнесена към средния размер ня собствения капитал

b. печалбата след данъците отнесена към средния размер на собствения капитал

c. оперативната печалба отнесена към средния размер на собствения капитал

Въпрос 29

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Показателят доходност на дивидентите се изчислява като:

Изберете едно

a. отношение на дивидента на една акция към цената на една акция

b. отношение на дивидента на една акция към номиналната стойност на една акция

c. отношение на дивидента на една акция към счетоводната цена на една акция

Въпрос 30

Все още не е даден отговор

От максимално 1,00

Отбелязване на въпроса

Текст на въпроса

 

Обръщаемостта на текущите активи се изчислява като:

Изберете едно

a. продажбите се разделят на средната стойност на вземанията

b. продажбите се разделят на средната стойност на текущите активи

c. продажбите се разделят на средната стойност на запасите

 

 

FaLang translation system by Faboba