Разпоредбата на чл.32, ал.1 предвижда, че малолетно лице (МЛ) е това, к. не е навършило 14 год. въз-ст и то въобще не е НОЛ.
Неотговорността на МЛ по Н закон е абсолютна. НК приема, че те не са достигнали онзи минимум на физическа, психична и социална зрелост, к. позволява да се използва Н репресия с/о тях, дори и ког. са извършили деяния с най-висока степен на общ. опасност.
Така се установява необорима презумпция за това, че МЛ не могат да разбират свойството и значението на своите постъпки и да ги ръководят. Малолетието се преценява към момента на извършване на деянието, като единствен критерий е въз-та.
Чл.78 предвижда, че НЛ може да бъде освободено от отговорност, като му се наложи съответна възпитателна мярка при условията на чл.61 НК. Ал.1 предвижда, че “прокурорът може да реши да не образува или да прекрати образуваното предварително производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден”.
При освобождаване на НЛ от НО  последната винаги се заменя с настаняване във възпитателно у-ще интернат или с др. подходяща възпитателна мярка по ЗБППМН.
Освобождаването от отговорност на НЛ на основание чл.61, ал.1 може да стане само при предвидените в тази норма предпоставки:1.Тази разпоредба е приложима само ког. деянието не представлява голяма общ. опасност.
2.Второто условие е деянието да е извършено поради увлечение или лекомислие.
Увлечението е интензивно проявено неосъзнато  смътно стремление, к. не е насочено  към определен обект и не е свързано с ясна представа за целта. То засяга волевите способности на дееца и се отразява в/у възможността му да ръководи постъпките си.
Лекомислието е недообмисляне на конкретна постъпка.

1. Идеи и процесите за европейска интеграция след ВСВ.

Създаване на Европейски общности

 

Идеята за европ.интеграция идва още от Виктор Юго, но е поставена на преден план едва след Втората СВ, когато континента е разкъсан от конфликти и войни в началото на 20 век. Веднага след приключване на ВСВ на континента се създават 3типа организации: военни, политически и икономически, които имат своето място в интеграционните процеси.През март 1948 с Брюкселския пакт, сключен м/у Франция, Великобритания и държавите от Бенелюкс се създава първата следвоенна организация в Европа. През Октомври 1954 се сключват Парижки споразумения за изменение на Брюкселския пакт, който се превръща в Западноевроп.съюз.Май 1949 в Страсбург 10 западноевропейски държави подписват устава на Съвета на Европа – тя е политическа организация на след-военна Е, с широко очертана компетентност в икономическата, социалната, правната и др. СЕ включва в орган. си структура КМ-рите и Парлам.асамблея. След края на ВСВ, Е е разделена на Западна и Източна, под влиянието на т.н. студена война. Западноевроп.държави започват процеси на сближаване, като първоначално създават движения, поддържащи европ.интеграция. През 1947, държ.секретар на САЩ Джорж Маршал предлага план за масирана икономическа помощ на Е, от която се възползват държавите от Западна Е. Те получават неподлежакщи на връщане кредити, субсидии, помощи и др. Този план е известен като Плана “Маршал”.На 9 май 1950 г. Фр. м-р на ВнР, Робер Шуман предлага създаването на ЕОВС. Той огласява от името на Франция  Плана „Шуман”. Същественото съдържание на този план се отнася до предложението цялостното френско германско производство на въглища и стомана да бъде поставено под контрола на един Общ върховен орган в рамките на организация, която е открита за участие и от др. д-ви от Европа.1950г. Францис свиква МПК, която да подготви текста на проектодоговора.Участват Фр-я, Германия, държавите от Бенелюкс /Белгия,Холандия, Люксембург/ и Италия. Това е Европата на 6те. На тази конференция се предвижда създаването на един решаващ орган – СМ; -Върховен орган отговарящ на Комисията в днешния й вид; създаването на Парламентарна асамблея; създаване на собствена юрисдикция - СЕО.Подписан в Париж и е единственият д-р, който е срочен! .

ЕОВС се изгр върху 4 принципа: 1/ за върховенство на институциите на Общността, които действат в рамките на изрично възложената им компетентност, което означава, че в обема и обхвата, в които са оторизирани, могат да издават задължителни правни актове, но само с изрично възложена компетентност. Не могат със собствено решение да разширят своята компетентност. /Чл.5, ал.1 ДЕО/;2/ независимост на институциите на общностите, гарантиран с три типа гаранции:-1 членовете на Върховния орган /сега Комисията/ се назначават по общо  съгласие на правителствата на д-ч, като всяко правителство, трябва да се съгласи за пленарния състав на Комисията. -2 - това върховенство се гарантира чрез финансова независимост на общността. - 3- Върховният орган на ЕОВС, /т.е. Комисията в дн.си вид/ следва да отговаря за действията си и се отчита единствено пред Европарламента, който има право да им гласува недоверие.3/п-п – принцип за сътрудничество между институциите – отношенията са уредени така, че вместо разделяне на властите, всяка да действа така, че да бъдат зависими една от друга.4/ п-п – равенство между д-ч. Проявява се в начина на вземане на решения в СМ – с единодушие. С ДЕОВС се създава общ пазар за въглища и стомана, който е секторен пазар, т.е. свободно движение на стоки, услуги, лица, капитали и идеи.1951 г. – се свиква МПК в Париж, на която Франция кани всички държави от Атлантическия пакт. Отзовават се същите 6 държави – Германия, Франция, Италия,Люксембург, Белгия и Холандия – шестте, които са страни по ДЕОВС /Парижкия договор/.1952 г.- се подписва договор между „шестте” за създаване на Евр.отбранителна общност, който обаче се проваля през 1954 г.!11 септември 1952 г. – Външните министри на „шестте” възлагат на Общото събрание на ЕОВС да изготви проект на договор за създаването на Евр. политическа общност. Септември 1952 в Люксембург външните министри на „шестте” държави подписват договор за създаване ЕПО, който има аналогична институционна структура: -Евро изпълнителен орган,който се избира от Европарламента; -СМ; -Парламент със законод ф-и; -Съд; -Иконом. и социален съвет.Цели на ЕПО: да създаде законодателна рамка, за създаване на общ пазар между ДЧ. ЕИО -  Учредена е с РДот 1957 г. сключен между Франция, Италия, ФРГ, Белгия, Холандия и Люксембург. Първоначалните цели на ДЕИО са изграждане на общ пазар и постепенно сближаване на стоп политика на ДЧ.ЕВРАТОМ. Учредена е с РД от 1957 г., сключен м/у Франция, Италия, ФРГ, Белгия, Холандия и Люксембург – един от трите учр. договора.Целта на този договор е повишаване на жизненото равнище, да се изгради мощна ядрена промишленост в Общността,като се изключват всички рискове за живота и здравето на заетите в нея лица. Предвижда се установяване на подходящи контакти с трети дър-жави и М. организации, за да се насърчи мирното използване на атомната енергия.На свика-ната в Месина конференция 1955 г. д-ч са представени от м-рите на ВнР, по предложение на държавите от Бенелюкс,вземат се решения за предприемане на по-нататъшни стъпки за интеграция. Създава се експертен комитет. Цели: -да се разшири интеграцията в нова икономическа сфера от секторния в глобалния пазар;-под ръководството на белгийския м-р на ВнР се сформира междуправителствен комитет.Свиква се МПК във Венеция и 1957 г. в Рим се подписва от „шестте” договори за създаване на ЕИО и ЕВРАТОМ. /Римски договор/, които влизат в сила на

01.01.1958 г. и са  безсрочни.  ЕИО и ЕВРАТОМ имат аналогични институционални структури. Осн.политическа цел и при 3те д-ра е да се изградят основите на общ пазар, който се характе-ризира с падане на всички митнически бариери и се вземат нормативни мерки за свободна конкуренция.Създават се наддържавни институции-СМ,Комисия, Съд и Парламентарна асамблея. Залагат се основите на специфична наднационална правна с-ма, в която решенията на Съда и актовете на СМ са задължителни за всички д-ч.След влизането в с. на Маастрихтския д-р през 1993 г. ДЕИО наричан вече договор за ЕО дефинира още 2 цели – създаване на икон.и валутен съюз и въвеждане на единно гражд в ЕС.Важно е, че за 1път при него се прилага т.нар. принцип достижение на общностите /общностно право/. По силата на този принцип по отношение на новоприетите държави се считат за автоматично приложими нормите на всички УД, актове по тяхното измен. и допълн., както и актове по вторичното общ. право,приети въз основа на актове на първ право.1956 г. – подписване на д-р за сливане на изпълн органи на трите евр.общности ЕОВС, ЕИО,  ЕОАЕ.- По силата на т.нар. договор за сливане на общностите Върховния орган на ЕОВСсе слива с Комисията /орган на ЕИО и ЕВРАТОМ/. СМ на ЕОВС и ЕИО и ЕВРАТОМ –се сливат.Съда на ЕОВС

 и парламента на ЕОВС поемат функциите на съд и парламент на двете новосъздадени общности, т.е. започва да се говори в единствено число - само една ЕО. Този д-р се означава като І етап от сливането на общностите.

 

 

2.в. Изграждане и развитие на ЕС от ЕЕА и дог.Маахстрихт,

Амстердам, Ница и Лисабон. Етапи на разширяване на ЕС

 

60-те г. урепв на ЕО в 3 напр. І..Започва практическо осъществяване на най-важните общностни политики: - в областта на селското стопанство;  -общата търговска политика.ІІ напр  - започва изграждане и усъвършенстване на институционната структура на ЕО, к. обаче е съпътствано от 1 явл., нар. Инс.парализа. Принципът на единодушие води до затормозяване на процеса за вземане на решения, защото вс д-ва има право на вето.ІІІ. Насока е свързана с предприемане на нов опит за сътрудничество в обл на отбраната и външната политика. 70-те г. - Минава под знака на т.н. Стратегия „Триптих”, която бива наречена като концепция на срещата на 6-те на върха,състояла се на 1 и 2.12. 1969 г. в Хага. Тази стратегия обхв 3 осн. комп:1/ Ускорено завършване на интегр. процес чрез изграждане на система за собствени ресурси;2/ Задълбочаване на интегр. процес чрез изграждане на иконом. и валутен съюз м/у д-ч;3/ Разширяване на ЕО-и ч/з приемане на Великобритания, Дания и Ирландия за пълноправни члено-ве, както и разширяване по спектъра на общите политики, ч/з добавяне на нови.!а/ Икономическо разширяване – „Северното разширяване” слага начало на 2гледни точки за развитие на обед.Европа. Първоначално „шестте” пледират за все по тясна интеграция до степен да се стигне до полит,съюз. Но Великобр.,Ирландия и Дания настояват интеграцията да се ограничи само до иконом. област.В същото време наред с тия успехи 70-те години са свързани с едно явление – „Евросклерозата” – по същността си тя е забавяне на интегр. процес,поради тромавия и неефективен начин на вземане на решения в СМ Ролята на двигател поема СЕО, който чрез упражняване на своята тълк. компетентност, допринася за формиране на основните принципи за правата на ЕО, за то-

чното и еднаквото прилагане на общностното пр. при всички д-ч 80-те год. ЕЕА -  1986 г., в сила 87 г., изменя УД на 3-те ЕО„Южно разширяване”1981 г. -Гърция. /86 г. Испания и Португалия. През 80-те г Евр.парламент / ЕП/ изиграва решаваща роля за преодоляване на процеса на т.нар. „Евросклероза”. ЕП е най-демократичния орган. След провеждането на първите всеобщи и преки избори депутатите се избират чрез преки избори според избирателните системи на д-ч. През 80-те г. най-важен норм. акт на първ. общностно право е ЕЕА- първ. Ген.ревизия на УД-ри за ЕО-ти, лансира идеята за създаването на ЕС,к.няма да е юр. правоприемник на същ. общности, а ще се надгради в/у тях.В институционален план ЕЕА прави съществена крачка към преодоляване на дефицита на демократичност при функционирането на институц. на ЕО Това се постига чрез предоставяне на по-широки правомощия на ЕП в областта на нормотворческия процес. По силата на ЕАА ЕП се освобождава от чисто консултативните си правомощия и получава права своевременно със СМ да решава въпроси от съществено значение за развитието на Евр.интеграционен процес.На ЕП за 1път се възлага да приеме регламенти и директиви съвм. със СМ.ЕЕА, въвежда процедура за сътрудничество–пр-ра за приемане на актове на втор. общн.право на 2четения. 1четене в ЕП, а 2четене в Съвета.ЕЕА даде решаващи правомощия на ЕП във връзка с подписването на д-ра за присъединяване на нови държави членки в ЕО-сти, както и за подписване на евр. споразумения за асоцииране. ЕП получава възможност при подписването на тези д-ри, най-напред да обсъди проектод-ра и той да може да бъде подписан при т.н. „сходно мнение”- на ЕП и СМ.

ДЕС Маастрихт -07.02.1992 г., вл. в с 11.1993 г., постулира, че „Съюзът се основава на ЕО-сти, допълнени от политиките и формите на сътрудничество, създадени с настоящия д-р”.1/ ДМ разширява обхвата на общите евр. политики – добавя редица нови общи политики.2/ ДМ, внася редица изм., доп. в УД-ри – определя се втора по ред генерална ревизия на УД-евр.гражданство3/ ДМ преименува ЕО-сти в ЕС, без това да означава, че ЕС се явява юр. правоприемник, т.е. ЕС не се създава на мястото на общностите, а той се надгражда над същ.общности,ка-

то добавя към тях два нови стълба.І стълб – разпоредбите на З-те УД /ЕОВС, ЕИО и Евратом/ ІІ стълб – общата политика в областта на външните отношения и сигурността; ІІІ стълб – сътрудничество в обл на правосъдието и вътр работи.ДМ се х-ра като „дългосрочна програма за развитието на евр. интеграция”.1/ С ДМ се разширява обхвата на съществ общи политики и към тях се добавят нови области;2/ Уреждат се общите политики в областта на външните отношения и сигурността.3/ Регламентира се сътрудничеството в областта на вътр. работи и правосъдието.4/ Договорът е предвидил процедури и срокове за създаване на валутен и икон.съюз, с цел въвеждане на единна евр. валута, контролирана от ЕЦБ – независима и напълно свободна от политическия контрол институция. ІІІ стълб – в областта на вътр. работи и правосъдието, предвиди осъществяването на обща политика по отнош. на

емиграцията, предоставяне на убежище, борба срещу наркотрафика, засилване на митнич.сътрудничество и др. За 1 път се въвежда института на европейското гражданство! Този институт цели да предостави унифицирани суб.права и задължения на всички граждани на д-чл на ЕС.Евр. гражданство представлява публично правна връзка на всеки гражданин на отделната д -чл с ЕС, незави-симо от това, в коя държава се е установил да живее постоянно или преимуществено. В съдържанието на понятието се включват пр. на свободно придвижване на територията на ЕС, равно активно и пасивно избирателно право, пр. на дипломат. защита, да подава жалби до ЕП, да сезира евр. омбудсман. ЕС м/у Маастрихт и Амстердам - ДМ се изправя пред 2 осн. предизвикателства:1/ Криза на доверие на западноевропейските граждани. 2/ Предизвестеното от падането на Берлинската стена източно разширяване.Последното разширяване предизвиква нарушаване на географския баланс, тъй като засяга блока нa високо развитите държави. ЕС формулира т.нар. Копенхагенски критерии 1993 г., с които се каза, че присъеди-няването на държавите от Центр. и Изт. Европа към ЕС,ще зависи от „капацитета на съюза да приеме нови членове, като в същото време подържа импулса на евр. интеграция”.Критерии за присъединяване - страните -кандидатки трябва да изградят стабилни институции, гарантиращи демокрацията, върховенството на закона, пр. на човека и закрилата на малцинствата, действаща пазарна икономика.Амстердамски договор –  2.10.1997 г. от външните министри на 15-те д-ч на ЕС. Вл. в с. на 01.05.1999г., след като е ратифициран от нац. парламенти на д-ч на ЕС. Ревизира МД, УД-ри на Общностите и някои свързани с тях актове, т.е. той се определя като 3 поредна генерална ревизия на УД.Съдържанието на ДА дог. се групира в 4 големи теми:І – ЕС по-близо до гражданите /демократизиране на работата на институциите, повишаване на прозрачността/ІІ – Засилване способността на ЕС за външните действия. – общи стратегии ;ІІІ – Реформа на инст-циите на ЕС; ІV–Засилване на сътрудничеството между ДЧ!Цел-та на ДА е да се създадат полит. и институционни условия, ЕС да посрещне предизвикателствата на глобализацията на икономиката, присъединяването на нови страни, борба с тероризма,

международната престъпност, екологичните проблеми и т.н.ЕС след Амстердамския договор – разработване на Харта за основните права.Договор от Ница - На 26.02. 2001 г. с който д-ч постигат следните уговорки: 15-те д-ч поемат полит. ангажимент, първата вълна да е 2004 г. – източното разширяване; Разширяване приложното поле на гласуването с квалифицирано мнозинство; Приема се нова сложна система на оразмеряването, притегляне на тежестта на д-ч на СМ, ч/з което се засилва влиянието на голе-мите държави на база численост на населението; Относно броят на депу-татите на Евр. парламент и др. Декларация № 23 към договора от Ница! – посветена на проблема за бъдещето на ЕС. осн. въпроси:1/ Разграничават се компетенции между различни нива на управ-ление на ЕС.2/ Обсъжда се статута на Харта на осн.  права на евр. граждани.3/ Обсъжда се ролята на нац. парламент на д-ч за задълбочаване на интеграционния процес.4/ Ясно се формулира нуж-дата от опростяване на структурата и на формулировката на д-те.Приемането в интеграционните общности се извършва чрез-молба за членство-анализи ан евпорейската комисия. Проучвателният доклад на комисията не обвързва Съвета на Евпора.Започват се преговори. Договорът се подписва.  Той трябва да бъде подписан от всички държани, членуващи в обеденението и от новоприема-щите държави.До 1973 г. няма новоприети държави. Междувременно:1961 г. подава молба за членство Великобритания През 1967 г пак подава молба. Де Гол и в двата случая налага вето. Ветото се вдига през 1970 г. Причините за това: през 1970 г. е подписан Московският договор между Бон и Москва. През 70-те години се подписват и договори между ФРГ и Чехословакия, между ФРГ и Полша. Уреден е и статутът на Западен Берлин. Т.е. Германия изравнява своята икономическа мощ с политическото си присъствие. И затова Франция сваля ветото.Още 4 дър-

жави продават молби за присъединяване. През 1973 г. дължавите в обеденинението вече са 9. През 80-те години: 1981 г. се водят преговори с Гърция.Съветът на министрите взема решение за приемане и от 1981 г. Гърция е член.През 1986 г. са приети Испания и Португалия.С южното присъединяване на преден план излиза т.н. “регионална политика”. Целта й е да се тушират икономиче-ските симетриии в обединението.През 1995 г. се провеждат преговори с 4 държави. Норвегия също е тука. Приемат се само 3 – Австрия, Швеция, Фитландия.Страните вече са 15.През 1989 г.стар-тира програмата “Фар” – предвидена първоначално за Полша и Унгария.България подава молба за членство през 1995 г.Евр.съвет приема критерии за прием 1993 г. в Копенхаген. Това са/-полити-чески-функционираща пазарна икономика и конкурентноспособно производство-правни – всяка страна-кандидат трябва да е готова да приеме acquis communataire целия правен багаж на евр.общности/Асоциииране различно от членство.Към 1995 г. получават статут на асоциирани страни..1997 г. се провежда сесия на Евр.съвет /форум на глави на правителства и държ.глави/ и се взема решение за старта на преговори за присъединяване на 6 страни – Естония, Полша, Унгария, Чехия, Словения и Кипър.1999 г. на сесия на Евр.съюз в Хелзинки се взема решение за прегово-ри с останалите 6. За Б-ия преговорите започват през 2000 г.Преговорите минават през различни етапи.Цялата тематика на преговорите е групирана в 31 глави. По време на преговорите се прави преглед дали нац.законодателство е адаптирано към европейското.Евр.комисия ежегодно представя доклад за съответната страна за действията й по критериите от Копенхаген.Към 1999 г. позицията на комисията е, че Б-ия може да започне преговори. През април 2005 г. Б-ия и Румъния подписват договори за присъединяване и приети на 01.01.2007г.

 

 

3.в.Отношенията на България с Европейския Съюз

 

Дипломатическите отношения между България и ЕИО са установени на 8.08.1988 г. Първият официален представител на Б-я към ЕO.Атанас Гинев връчва акредитивните си писма на 5.03.1990 г.На 22.12.1990 г.ВНС приема решение,изразяващо желанието на Б-я да стане пълноправен член на ЕОНа 1.10.1991 г.ЕС взима решение за начало на предварителни разговори с Б-я за сключване на Евр.споразумение за асоцииране.На 8.03.1993 г.в Брюксел са подписани Евр.споразумение за асоцииране между ЕО и техните страни членки,от една страна,и Б-я,от друга страна,и Временното споразу-мение по търговията и свързаните с нея въпроси между ЕИО и ЕОВС,от една страна,и Б-я от друга страна.Ратифицирани са от 36-ото НС на 15.04.1993 г. Европейс-кото споразумение за асоцииране на Б-я е ратифицирано от ЕП на 27.10.1993 г.,а Временното споразумение по търговията на 6.12.г. от М-те на ВнР на ЕС.Споразумението за асоцииране на Б-я влиза в сила на 1.02.1995 г.,като осигурява основополагащата законова рамка за взаимоотношенията между България и ЕО.Договореното Временно споразумение по търговията, което влиза в сила на 31.12,1993  съдържа онези разпоредби от Споразумението за асоцииране,които определят търговско-икономическите отношения.На 14.04.1994 г. правителството на Б-я приема декларация в която се потвърждава желанието на страната да стане пълноправен член на ЕС.На 16.12.1995 г.на срещата на високо равнище на ЕС в Мадрид,Испания,е връчена молбата на Б-я за членство в EС.На 11.12.1999 г. на срещата на високо равнище в Хелзинки,Финландия,ЕС решава да открие официални преговори за присъединяване с Б-я, Латвия,Литва,Словакия,Р-я и Малта.Официално преговорите са открити на 15.02.2000 г,когато е и първото заседание на Междуправителствената конференция за присъединяването на Б-я към ЕС на ниво министри на външните работи.На 13.12.2002 г.на срещата на висока равнище в Копенхаген,е връчена Пътна карта за присъединяване на Б-я и Р-я към ЕС.На 13.12.2003 г.на среща на високо равнище на ЕС в Брюксел е решено Б-я да бъде приета в ЕС на 1.01.2007 г.На 15.06.2004 г.Б-я затваря последните 2преговорни глави 6месеца предсрочно.На 14.12.2004 г. в Брюксел,завършва последното заседание на МПК за присъединяване на Б-я към ЕС на равнище М на ВнР,с което приключва преговорния роцес за присъединяване на Б-я към ЕС.На 25.04.2005 г. президентът Г Първанов, министър-председателят С Сакскобургготски, М на ВнР Соломон Паси и М по Евр. въпроси Меглена Кунева подписват в Люксембург Договора за присъединяване на РБ и към ЕС.Ратифициран от Народното събрание на 11.05.2005 г. През 2005 г. Договорът за присъединяване на Б-я към ЕС е ратифициран на 21 юни - от Словакия,на 26.,09-от Унгария,на 29.09-от Словения,на 27.10-от Кипър,на 2.11-от Гърция,на 16.11-от Естония,на 6.12-от Чехия,на 22.12-от Италия,на 14.12-от Испания.30.11- ЕП одобрява с много голямо мнозинство доклада на Джефри ван Орден за напредъка на България по пътя й към ЕС в окончателната му редакция,след като ЕК препоръчва на 26.09.2006 г.страната да бъде приета в ЕС на 1.01.2007г. 14-15 декември - в Брюксел, Белгия, на срещата на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС е приет Заключителен документ, с който ЕСприветства България   като нов член от 1 януари 2007 г.Периодът след 2007 г.С присъединяването си към ЕС на 1.01.2007 г. РБ става пълноправен член с всички произтичащи от това права и отговорности, което довежда до няколко основни промени в съществуващия координационен механизъм:разширяване обхвата на задължението на МС съгласно Конституцията на РБ да информира НС относно нац.позиции, които се представят пред Съвета на ЕС;изготвяне и одобряване от МС на Годишна програма за участието на РБ в процеса на вземане на решения от ЕС;по-детайлно уреждане на правилата относно разработване и одобряване на различни видове документи, като се предвижда относителна самостоятелност на отделните министерства по решаване на секторни въпроси.запазване на необходимостта от дискусия по въпроси от междуведомствен характер, както и водещата роля на МС по одобряването на позиции,които се представят на най-високо ниво в ЕС-Европейския съвет и Съвета на ЕС,редуцирани са някои от консултативните органи по въпросите на ЕС,като остава да действа само Съветът по европейски въпроси - приемник на съществуващия преди него Съвет за координация и мониторинг.Съветът се председателства от министъра по европейските въпроси.Съгласно нанесените изменения в ПМС № 85 от 2007 г.посредством ПМС № 212 от 27.08.2009 г. Съветът се председателства от заместник-министър на външните работи;създаване на нац.правила относно процедури по неизпълнение на задълженията,произтичащи от правото на ЕС и определяне на двете отговорни структури за досъдебната и съдебната фаза, съответно в дирекция "КВЕС" и дирекция „Процесуално представителство пред съдебните институции на ЕС”.

 

 

4.в.Правен статут на ЕС. Субекти на правото на ЕС.

 

Действащото право на ЕС предоставя правосубекност само на Общностите.Така чл.281 ДЕО постановява"Общността е юридическо лице"

Правните последици от наличието на юридическа правосубектност се проявяват както във вътрешен план-по отношение на правовия ред на д.ч.,така и във външен план.Правосубекност във вътрешен план според чл.282 ДЕО "Във всяка от д.ч. Общността притежева най-широка правосубектност,предоставена на юридически лица по вътрешното право;тя може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да участва в съдебни производства.За тази цел Общността е представяна от Комисията"Правилото че Комисиятае е единственната институция която представлява Общността за упражняване на функции,произтичащи ит широката вътрешна правосубексност,търпи 2изключения: като независими институции ЕЦБ И ЕИН имат призната собственна правосубектност.Междунар.правосубектност се проявява в правомощията,с които разполага Общността на междунар. сценакатп всеки субект на МП.Правото на Общността да сключва договори с трети старни е уредено в чл.300ДЕОТова право може да се реализира единственно в рамките на предоставената компетентност на външните отношения.На практика Общността сключва различни по вид медун. споразумения,като преговорите за тяхното сключване се провеждат от Комисията,а подписването им е прерогатив на Съвета.ДЕС не съдържа текст за правосъбектност на Съюза.Тезата за междунар.правосуб.на ЕС в течение на годините печели все повече привурженици и днес е общоприето,че"de facto"ЕС е събект на МПТази теза се подкрепя от текста на чл.2ДЕС,определящ за цел на Съюза'да утвърждава своята индентичност на междун.сцена",както и от чл.3,ал.2който акцентира в/у единството на всички външни действия на Съюза в рамките на външните работи,сигурността,икономиката и развитието.Във външните си отношения ЕС се представлява от Председателството,но наред снега и от Върховния  представител за ОВППС(външ.отношения и сигурността)В рамките на политиката,която е в компетентността на Съюза,той може да сключва междун.споразумения.Друга форма,в която се проявява междун.правосуб.,са декларациите по външнополитическите проблеми,изпращането на специални пратеници и наблюдатели на ЕСна територията на трети страни.На практика ЕС е признат от много държави и МОрг.,които акредитират мисиите си към ЕС,а не къмЕО,Самият Съюз е създал 2нови субелта на МП-2агенции в областа на външ.политика и сигурността.КД слага край на дебатите за правосубелтността на ЕС,като слива трите стълба-Общността,ОВППС и СОПВР(правос.и вътр.работи)- в една единственна правна фигура и така премахва нуждата от различен правен статут на различните компоненти на Съюза.Констит.изрично признава правосубективността на ЕСв чл.I-7.Аргументите са -"съображения за ефективност и правна сигурност,както и за по-ясна прозрачност по-ясно откроена идентичност"както в отношенията с 3-ти д-ви,така и по отношение на Евр.граждани,'които по този начин ще бъдат насърчени да се идентифицират в по-голама степен със Съюза"Безспорно е,че изричното предоставяне на правосубектност на ЕС има предимства на яснота и опростеността.С изрично признатото качество на ЮЛ на ЕС той става събект на МП наред с д.ч.,но без да накърнява техния собствен статут на субекти наМПЗа да отговори на опасенията на някои д.ч,че като единен субелт на МП ЕС може да надхвърли предоставената му от УД компетентноств об;аста на външ, отношения,К предвижда въвеждане на съдебен контрол и системно консултиране на ЕП в сферата на външн.представителство на Съюза. 

Правото на ЕС урежда правоотношенията не само между държавите членки на ЕС, но има и пряко действие по отношение на субектите на вътрешно-държавното право – ФЛ и ЮЛ. От тук следва, че субектите на правото на ЕСса както държавите членки, така и субектите на самите държави  – ФЛи ЮЛ.Държавите са първични субекти, които притежават политико-юридическото свойство държавен суверенитет.ФЛи ЮЛ, като субекти на правото на ЕС притежават правоспособност, дееспособност и могат да носят юридическа отговорност. За разлика от ЮЛ,субекти на МЧП, споровете на ЮЛ,субекти на правото на ЕСсе разглеждат от Европейския съд, а не от национален съд посочен в договора.Правоспособността на ФЛ представлява своеобразен феномен, тъй като те са не само правни субекти на собствената си държава, но са и граждани на ЕС, притежаващи определен обем от права и задължения, като в определени случаи се ползват от правната защита на нац.законодателства на всички д.ч. Например всеки гражданин, на която и да е държава член на ЕС, намирайки се на територията на която и да е държава не член на ЕС, се ползва от дипломатическа защита от всички диплом. представителства на всички държави членки на ЕС.

 

 

5.в. Условия за членство и отегляне от ЕС

 

ЕО са създадени като отворени организации и Уим Д предвиждат възможност за присъединяване на нови държави членки при наличието на опреде-лени условия и при спазване на определена процедура.Условията за членство в ЕО и ЕС са дефинирани в чл.49 от ДЕС,който постановява,че"всяка европейска държава,която спазва принци-пите,прогласени в чл.6, ал.1, може да се кандидатира за членство в Съюза".Ограничението до европейските държави е съвсем естествено предвид харектера интеграционните процеси.Второто условие за членство изисква спазване на принципите на свободата,демокрацията,зачитане правата на човека и основните свободи,както и на правовата  държава като принципи, общи за ДЧ.Наред с тези нормативно определени условия в хода на подготовката за разширяването на ЕС със СЦИЕ Европ. съвет от Копенхаген(21-22.06.2003г) формулира експлицитно критериите за пълноправно чланство на тези страни,които допълват юридическата база на чл.49,както следва:съществуване на стабилни институци, гарантиращидемокрацията,върховенството на правната норма,правата на човека и защита на малцнствата;съществуване на функционираща пазарна икономика и способност на страната кандидат да посрещне натиска на конкуренцията и паразните сили,действащи в

Съюза;годност на страната кандидат да поеме задълженията,произтичащи от пълноправното членство,включително придържане към целите на политическия,икономически и валутен съюз.Като цяло тези критерии отговарят на съществуващата практика,но в някои отношения даже поставят по-високи изисквания.Процедурата по присъединяване,дефинирана в чл.49 ДЕС,на практика про-тича по следната схема:Държавата кандидат адресира молбата си за членство до Съвета,който е институцията,оправномощена да вземе решение по нея с оглед провеждане на преговорния процес.Съветът се произнася е единодушие след консултиране на Комисията и позитивно становище от страна на ЕП,който се произнася по въпроса с абсолютно мнозинство на всичките си чле-нове.Комисията нпредставя становище по всяка молба за членство.То е във формата на документ около50-100старници, в които се анализира политико-икономическото състояние на кандидата,въз основа на което започват преговорите.Преговорите се водят от председателството на ЕС от името на д.ч.със съдействието на Комисията,или помрешение на Съвета- от самата Комисия.Тя под-

готвя общи позиции за всички ДЧ като основа за водене на преговорите във всеки отделен сектор.Процедурата по време на Петото разширяване включва допълнителни етапи при формално откри-ване на преговорите,изразяващи се в предварителен сравнителен преглед на общносното и национално законодателство и редовни годишни доклади на Комисията по постигнатия напредък по покриване на критериите за членство.След приключване на преговорите Комисията дава окончателно становище по  резултат от тях,след което Парламента се произнася със становище по одобрението му и Съвета пристъпва към подписване на споразумение с държавата кандидат за присъединяване къмЕС.Това споразумение по своята правна същност е МД,който подлежи на ратификация от всични договарящи държави в съотвествие с правилата,съдържащи се в националнитеим законодателства.Конституцията не въвежда промени по отношение на условията за членство и процедурата за присъединяване към ЕС. Чл.7 от ДА въвежда същественно нововъведение в ДЕС,което държавите членки итдават на спазването на демократичните принципи,лежащи в основата на европейското изграждане,като предвижда ал.2 възможност при констатирано тежко и продължаващо нарушение на установените в чл.6,ал.1 принципи да бъде взето решение за съспендиране на някои права на държавата нарушител,включително и правото и на глас в Съвета.Процедурата е следната:По предложение на 1/3 от д.ч. или на ЕК,след одобрение на ЕП Съве-тът,във формат държавни или правителствени глави,може да констатира с единодушие съществуването на тежко и продължаващо нарушение на формулираните в чл.6 принципи от страна на дадена ДЧ,като предварително изслуша нейните обяснения.;След констатацията Съветът с квалифицирано мнозинство взема решение  за суспендиране на някои права на въпросната държава,произтичащи от прилагането на договорите,вкл.и правото и на глас в Съвета. ЕП се произнася с мнозинство 2/3 от подадените гласове,представляващи мнозинство от неговите членове.Въздържането при гла-

суване не е пречка за вземане на решения от Съвета,като гласът на засегнатата д.ч. не се брои.При промяна на цитуацията Съветътможе да измени или отмени наложената мярка с квалифицирано мнозинство.Чл.7 ал.1 съдържа превантивен механизъм за избягване на санкции.Текста ,въведен с изменения на ДЕС от Ница,предвижда възможност при констатиране на явен риск от тежко нару-шение на демократичните ценности,формулирани в чл.6 ДЕС,от трана на д.ч.,Съветът  с квалифицирано мнозинствоот4/5  от членовете си и след одобрението на ЕП,да адресира препоръки към въпросната държава.Правото за инициатива за задействане на тази процедура принлежи на 1/3 от д.ч.,Комисията и на ЕП.В действащото първично право на ЕС липсва правна норма,уреждаща възможността за прекратяване на членство на дадена държава по нейно желание или по искане на останалите.Тези въпроси са били обект само на теоретична дискусия,без да бъдат разсквани от ДЧ.От липсата на правна уредба би могло да се заключи,че едностранния отказ от членство е недопустим,тъй като ДЕС и ДЕО са сключени за неопределен срок от времеи с присъединяването си всяка ДЧ е изключила възможносста от напускане.Освен това би могло да се счита,че с приемане на единна валута този върпос изобщо не може да възникне.Но това не означава че това не може да стане.Дадена държава сама може да се откаже от членство теоретически е възможно чрез следните възможни решения:държавата сама да приеме нац.закон за напускане на Съюза;искането и да бъде обект на преговори с останалите ДЧ.Конституцията допуска доброволно отегляне от Съюза,уреждайки процедурата в чл.I-60 както следва: ДЧ,която реши да напусне едностранно ЕС,нотифицира намерението си на Ев. Съвет.Отеглянето се осъществява чрез преговори м/у ЕС и въпросната държава,определящи условията за напускане,както и рамката на бедещите им отношения.Договорът за отегляне се сключва от Съвета с квалифицирано мнозиство(поне72% от членовете на Съвета,представляващи д.ч. с население поне 65% от населениято на д.ч.) след одобрениетона ЕП.При липса на сключен договор оттеглянето става ефективно 2год. след нотофокацията,освен акоЕв. съвет в съгласие със съответната ДЧединодушно реши да продължи този срок.Всяка оттеглила се д-вам оже да кандидаства отново за членство по общия ред.

 

 

6.в. Гражданство на ЕС и основни права

 

В рамките на отделната държава понятието „гражданин” исторически възниква и се развива около политическите права на индивида, докато в  европейското право това понятие се свързва с икономическото право на свободно предвижване на територията на Общността. За пръв път понятието „европейско гражданство” се формализира нормативно в Договора на ЕС от Маастрихт през 1992г.Текстовете които уреждат евр.гражданство са в Договора на ЕО (ДЕО) част ІІ, чл.17-22. Според чл.17 „гражданин на Съюза е всяко лице, което има националността на държавата членка”. Договорите се подписват от държавите. Те са преки източници на субективни права и задължения за гражданите, които обаче нямат никакво отношение към подписването на тези договори. Евр.гражданство се получава автоматично от приемането на дадена държава - членка в ЕС, а не се придобива по някакъв ред предвиден в общностното право.Статута на евр.гражданин се получава от датата на влизане на договора в сила за срок от 2 до 5 години. След това обаче всяка д.ч. на ЕС може да въвежда ограничения (мерки за свободно предвижване) на гражданите на новоприетите д.ч.предвид защита на пазара на труда. Такива мерки могат и да не се въвеждат. Евр.гражданство допълва, а не заменя нац. гражданство. Със загубване на нац.гражданство се губи и евр.гражданство. В чл.17 на ДЕО се прави разграничение между понятията „гражданство” и „националност”. Понятието „националност” не е понятие на общностното право, а на националното право на всяка държава. Гражданството на ЕС не може да служи за придобиване на  гражданство на държавите - членки на ЕС.Чл.чл.18-22ДЕОсъдържат изброяване на специфичните права и задължения ,които са предоставени на гражданите на ЕС.Специфичните права могат да бъдат групирани в 4категории:1.Лично право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията ЕС.  В Римски договор правото на свободно предвижване и пребиваване е предоставено само на категорията работници. През 1986 Единен европейски акт разпростира правото на пребиваване в друга д.ч.и на лица, които не са професионално заети, стига те да имат достатъчно средства за издръжка и да са социално осигурени. С ДЕО това право е предоставено на всички граждани, като то не се гарантира безусловно, а е подчинено на „ограничения и условия, предвидени в общностното право”.2.Активно и пасивно избирателно право - включва две хипотези:- правото на гражданина да участва в общинските избори в д.ч.,където пребивава, където е трайно установен(чл.19.ал.1). Тази хипотеза се отнася до упражняване както на активното така и на пасивното избирателно право в рамките на местни избори, провеждани на територията на д.ч. различна от отечествена държава на гражданина – например български гражданин установен в Германия, участва в изборите там.;- правото му да участва в европейски избори в д.ч.членка където пребивава(чл.19.ал.2)Всеки може да бъде избиран в органите на ЕП, а така също и в органите на местната власт – кмет. Изборното право не се отнася до избора на националните парламенти.3. Право на дипломатическа и консулска закрила – гражданите на ЕС могат да разчитат на дипл.и консулска закрила  от органите на д.ч.,различна от  д-вата на произход на гражданина, когато последната няма представителство в трета д-ва. Това налага координация между дипл.и консулските мисии на всички д.ч.на ЕС. Практическото реализиране на това право се извършва в съответствие с правила, изработени между д.ч.,както и в резултат на задълбочаването на сътрудничеството между консулските и дипломатически мисии.4. Правото на подаване на петиции и право да сезира Европейския омбудсман (избира се от ЕПс мандат 5 г.и е напълно независим). Жалбите се подават или лично до него или чрез представител на д.ч.  Въпроса по жалбата се поставя веднага в Парламента, а в края на всяка година се изнася доклад за всички постъпили жалби през годината. Правото да се сезира омбудсмана е ограничено до жалби срещу лошо администриране в рамките на европейските институции.Право на подаване на петиции. До 1990г. това право не е било записано в договорите. Това право обхваща както гражданите на ЕС, така и всяко ф.л. и  ю.л., което пребивава или има седалище в д.ч. Упражняването на правото е обусловено от наличието на „пряк интерес” от отправяне на петицията. Към ЕП има комисия по петициите. Правото е ограничено до въпроси, спадащи към сферите на дейност на ЕС. Сред най-често срещаните теми са : защита на околната среда, социалните въпроси, правата и свободите на човека.Идеята за създаване на Харта на основните права в рамките на ЕС възниква по повод 50-та годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека. Хартата се изработва в рамките на Конвент (включващ представители на държавите и правителствените ръководители на д.ч.,на председателя на Комисията, на ЕПи на нац.парламенти на д.ч.). Д.Ч.не постигат съгласие по правната природа на Хартата и начина на интегрирането и в действащите договори. Хартата обединява в един-единствен документ всичките граждански, лични, иконом.,полит.и социални права, с които се ползват гражданите на ЕС и пребиваващите на неговата територия. Хартата има 6 глави:Глава I „Достойнство” – право на живот, право на интегриране на личността, забрана за мъчения и т.н. Глава II „Свободи” – уважение на личния и семейния живот, защита на личните данни, правото на брак, свобода на изразяване и информация, право на образование, право на собственост, право на убежище и защита в случаи на експулсиране или екстрадиране.Глава III „Равенство”- липса на дискриминация, равенство между мъжа и жената, права на децата и възрастните.

Глава IV „Солидарност” – условия на труд, колективни социални права, забрана на детския труд, обществено осигуряване и социална помощ, грижи за здравето.Глава V „Права на гражданина” – активно и пасивно избирателно право, достъп до документите на съюза, право да се сезира омбудсмана, право на свободно предвижване.Глава VI „Правосъдие”. Защитата на основните права и свободи е приоритет на съда на ЕО. Адресати на  всички разпоредби на Хартата са институциите и органите на ЕС при съблюдаване принципа на субсидиарността, както и д.ч.,но само в случаите, когато прилагат общностното право.Приетата Конституция инкорпорира в част II леко модифицираната харта за основните права и постановя, че „Съюзът признава правата, свободите и принципите уредени в Хартата  на основните права” С това инкорпориране на съдържанието на Хартата в Конституцията, то става задължително приложимо за д.ч.и институциите на ЕС. Правата уредени в Хартата на основните свободи, могат да се прилагат единствено в рамките на правото на ЕС и се защитават от Съда на ЕС.

 

 

7.в. Източници на правото на ЕС

 

Правната система на ЕС се основава на различни по юридическа природа и правна сила източници.Според формата в която са обективирани източниците биват писани и неписани.І. Писани – това е позитивното право. 1. Клаузите на УД;2. Актовете за изменение и допълнение на УД;3. Актове на вторичното общностно право – регламенти, директиви, решения;4. Международни договори. Неписани източници на общностното право:1.Общите пр.п-пи-вътрешно присъщи за нац.и междун.право (правната сигурност, правото на съд.защита, състезателно начало на съдебния процес);2.Общи принципи на международното право;3.Основни правни принципи, общи за правните системи на д.ч.-това са принципи на които Съдът на ЕО често се позовава и към които ДЕО често препраща.4.Практиката на Съда на ЕО-той е натоварен с изключителното право да тълкува общностните норми по задължителен начин с оглед на еднаквото и правилно прилагане в д.ч.5.Правния обичай – има ограничено приложение.Класификация на пис. източници. І.С оглед на произхода, правната същност и значението им за правната сеистема на ЕО, източниците се делят на:1.Първично право на ЕО;2.Вторично (производно) право на ЕО.Най-общо казано източ.на Първичното право се характеризират с това, че са създадени пряко от ДЧв качеството им на страни по междун.,многостранни,УД-ри.Към тях причисляваме и всички междун.правни актове, които изменят и допълват УД(бюджетни споразумения, ЕЕА, МД, АД,Дог. от Ница, анекси към тях, пактове, споразумения).Общото за всички тях е, че имат конвенционална природа-те са резултат от съгласуваната воля на ДЧ в качеството им на страни по МД.В действащите първоизточ.на правото на ЕС биха могли да се откроят няколко групи норми:Първа- включва преамбюл и уводни разпоредби;Втора- институционални разпоредби,които дефинират правния режим на институциите на ЕО и ЕС;Материалните норми,които съдържат същностната уредба на различни икон.,търг.,социални и пр.дейности,обхванати от интеграционния процес.4група разпоредби обхваща клаузи,които са типични за всичкиМД и които разглеждат въпросите свързани с влизане в сила,езика,срока на д-вие и промяна на договора.Първичното право се намира на върха на пирамидата.Източниците на Вторич.общностно право(ВОП) са създадени  в упражняване на нормотворческата компетентност на органи и институции на общността, която компетентост им е възложена с нормите на УД.По подобие на нац.нормотворчески органи на ДЧ институциите и органите на общността в рамките на делегираната им нормотворческа компетентност създават пр. норми т.е. актовете наВОП нямат конвенционална природа.Те не отразяват волята на ДЧ.Съотношението между пр.норми на ПОПи ВОП може да се оприличи на съотношението между конституционна норма и законова норма по нац.законодателство на ДЧ.Акт на ВОП,който си противоречи с норма на първичното се отменя от СЕО на основание и по реда на чл.230 ДЕО.Пр.с-ма на ЕС разполага със собствен процесуален механизъм за да обезпечи съответствието на В и ПОП.Видове източници наВОП-Класификацията е по два критерия.- кой е адресатът на правната норма и; каква е задължителната сила на акта.Според чл. 249 ДЕО актовете са:Регламент ; Директива ; Решение;Препъръка;Мнение, Становище.Регламента– Нормативен акт,който е най-високо в йерархията на източниците на ВОПи е съизмерим със закон по нац.правни с-ми на ДЧ. Основен източник на ВОП.Регламенти се приемат от: СМ;СМ съвместно с ЕП; Комисията по делегация;ЕЦБ – в областта на валутната политика.Регламентът е правно средство за унификация на пр.с-ми на ДЧ.Видове регламенти. Два основни вида са.1.Базов регламент – основава се непосредствено на норма на ПОПи целят нейното изпъл-нение2.Изпълнителен регламент-има за свое правно основание друг базов регламент и се приема за да осигури изпълнението на разпоредбите.2.Директива-тя също има обвързващ характер, но оставя на нац.власти избора на формите и средствата за неговото постигане. Задължителен е само крайния резултат. Тя  е инструмент за хармонизиране на нац.законодателс-тво.Дирек.за разлика от регламента има конкретен адресат (една, няколко или всички държави членки, но само държави). Тя не е пряк източник на права,не е директно приложима.Дирек.съдържа не само посочване на дължимия резултат, но и конкретни указания (препоръки) за начина на постигането му. Институциите които приемат директиви са : СМ, СМ съвместно с ЕП и Комисията.3. Решения-решението е акт,който има конкретен адресат.Този адресат  обикновено е субект на частното право в някоя ДЧ, но също и ДЧ или неин орган.Решението за разлика от регламента обвърза с действието си само адресата и има характер на индивидуален админ.акт.За разлика от дирек.решението е задължително в своята цялост.Решенията се приемат от:СМ,СМ съвместно с ЕП,Комисията и ЕЦБ.4.Препоръки, мнения, становища-нямат правнообвързваща сила.Препоръките и мненията са извадени от обхвата на съдебния контрол за законосъобразност по чл. 230 ДЕО.Мненията са правна форма с която определена институция изразява становището си.Препоръки се приемат от всички институции на ЕС и обикновено са адресирани до ДЧ (една или повече)Препоръките не са изцяло лишени от правен ефект. Нац.съдебни институции като знаят, че има препоръка по даден въпрос се съобразяват с нея .МД договори сключени от общностите-според чл.300 на ДЕО сключените от ЕО МДстават част от общностното право и са задължителни (обвързващи) за Общностите и техните органи, както и за ДЧи частните субекти в тях.Европейските общности сключват редица МДс трети страни (най-вече търговски договори) или с МО-ции. МД сключва и ЕС, действайки чрез правния персоналитет на ЕО.Като самостоятелни правни източници на Общностното право Съдът на ЕО разглежда и актовете на органите, създадени по силата на МД с трети страни.Външни смесени актове-това са МД,сключени от Европейските общности, по които обаче заедно с тях страна са и ДЧ(такива са евр. споразум.за асоцииране, по които страни от една страна е асоциир.д-ва, а от друга страна Европейските общности и техните ДЧчленки заедно).Междун.споразумения в рамките на ЕО и ЕС-като такива се определят споразуменията между ДЧ,целта на които е по-близка или съвпада с целите на Общността. Към тази категория спадат:Общностните конвенции-за да бъдат общностно право те трябва да бъдат сключени и ратифицирани от всички ДЧ.Евр.конвенции-създават се чрез акт на Съвета, приет с единодушие и подлежащ на ратификация от поне половината ДЧ, за да влезе в сила.Решения и споразумения, сключени от представителите на ДЧ,заседаващи в рамките на Съвета-най-често те се приемат по подобие на общностните актове-по предложение на ЕК,след консултиране с ЕП в рамките на заседание на СМ. Публикуват се в Официален вестник и нерядко възлагат мерките по изпълнението им на Общностните институции.Актове с програмен характер т.нар „вътрешни смесени актове”- приети едновременно от Съвета и ДЧ.Това са декларации, резолюции, становища (отнасящи се до Общностите и приети по общото съгласие на ДЧ).

 

 

8.в. Характерни особености на правото на ЕС-автономност,директен ефект,предимство

 

Интегрирането на автономна правна система на Общността в тази на д.ч. се реализира чрез установена и оригинална взаимовръзка м/у тяхПри конфликт има два правопорядъка-на ЕС и на отделна д.ч.,проблемът се решава на основата на два главни принципа,характеризиращи правната система на ЕС:върховенството на правото на ЕС и директния ефект.Тези принципи общовалидни както на равнището на Съюза,така и във вътрешните правни системи на д.ч.,не се съдържат в първичното Евр.право до приемането на Конституцията.Формулирани от съдебната практика,те са безспорно свидетелство за уникалната роля на Съда на ЕО да създава и развива правото на ЕО.

За да осигури единство и целостта на правовия ред и при липса на специфиче текст,Съдът на ЕО въвежда и развива принципа на върховенство на Еправо,основавайки се на главните цели,принципи и на духа на УД-риСъдът извежда заключенията си  чрез тълкуване на целите на Общността и автономния характер на нейното право.Според Съда:"..за разлика от обикновенните МД,Д нз ЕИО създава свой собствен правен ред,интегриран в правната система на д.ч. при влизане в сила на Договора и който неините съдилища са длъжни да прилагат."Съдът приемто незебавно   а че "поради своята  специфичени оригинален характер правото,произтичащо от Договора,по силата на принципа на върховенството на общото право пряко приложими разпоредби на Д-ра и на актове на институциите в отношенията им с вътрешното право на д.ч. водят автоматично до неприложимост на всяка разпоредба от нац.законодателство,която им противоречи,със самия факт на влизането им в сила.Съгласно Съдът на ЕО"...Всеки национален съд,в рамките на своята компетентност е длъжем да прилага правото на Общността в неговата цялост и да защитава правата,които то предодтавя на индивида и съответно- да не прилага всяка разпоредба на нац.право,която му противоречи,без оглед на това дали тя предхожда или следва разпоредбата на Общността."В рамките на кратък период от време,независимо от различията в правните системи и традиции,съдилищата на д.ч.приемат и признават върховенството  на правото на ЕС.ЕК в чл.I -6"Право на Съюза" за пръв път формулира експлицитно върховенството като основна характеристика на Ев.право постановявайки,че:"Конст. и законодателството,прието от институциите на Съюза в изпълнение на компетентностите,които са му предоставени,имат предимство спрчмо законод.на д.ч."Независимо ,че не е закрепен изрично в УД-ри,директния ефект е основен принцип на правото на ЕС,формулиран и развит от Съда на ЕО.Директен ефект притежава тази правна норма,която незабавно и пряко предоставя на ФЛ. и ЮЛ. субективни права,които трябва да бъдат признати и защитени от нац. съдилища.Дифектния ефект на дадена норма,признат от Съда е способ за зашита с/у действия и мерки,нарушаващи правото на ЕС,тъй като тя дава възможност на заинтерисованите лица да се позовават дирекно на прав. на ЕС с/у нац.властническите органи.Съдът приема,че"В чл.12 от РД(чл.25 ДЕО) се съдържа ясна и безусловна забрана за д.ч.,нмалага им се не положително,а отрицателно задължение.1ието изпълнение не изисква положително законодателно действие от страна на компетемтните им органи...Самото естество на забраната я прави идеално годна да произведе директен ефект м/у д.ч. и техните субекти".Предпоставките за признаване на директния ефект на нормите на ЕС са идентифицирани от Съда в голям брой решения въз основа на анализ на съдържанието,структурата,езика и целта на конкретни разпоредби за да има директен ефект,правната норма трябва да е годна да предоставя права на индивидите.На значително по-голяма част разпоредбите от първичното право Съдът признава директен ефект,като с оглед на кръга на пра.субекти,провежда разграничение м/у:1.разпоредби с"вертикален директен ефект"-които създават пр. и задълж. по отношение на д.ч.;2.разпоредби с"хоризонтален директен ефект"-които създават пр. и задълж. и по отношение на частните пр.субекти.Съдът признава на една част от разпоредбите на ДЕО не само"вертикален",но и "хоризонтален"директек ефект,което означава,че частно лице може да се позовава на тези разпоредби пред нац.съд в спор с друго частно лице,а не с държавата.Регламентът е единственния източник на правото на ЕС по отношение на който директния ефект е общопризнат.Съдът приема,че той"предоставя на гражданите права,които нац. им съдилища са длъжни да защитават".Становището за директния ефект на директивите,което пряко противоречи на текста на чл.249ДЕО,не се приема еднозначно от нац.съдилища в д.ч.Съдът ограничава директния ефект единственно на неприложени от д-вата директиви и приема,че за разлика от регламента директивите могат да имат единственно"вертикален директен ефект"Директния ефект с/у д-вата косвено я санкционира за неизпълнението и.Съдът постановява,че държавата-член носи отговорност за вреди,пречинени на ФЛ от невъвеждане в действие на директивата.Неизпълнението на задължението на д.ч. да вземе необходимите мерки за въведе във вътр. си право дадена директива,представлява сериозно нарушение на правото на ЕС и е основание за обезщетяване на лицата,претърпели вреди при наличието на причинно-следственна връзка м/у нарушенито на задължението на д-вата и настъпилата щета.Решението,адресирано до ФЛ и ЮЛ от д.ч.,по дефиниция има директен ефектРазпоредбите на правото на ЕС,които иомат директен ефект,са пряк източник на права и задълж. за всички лица,кото засяга.Доктрината на директния ефект,създадена от Съда има изключително голяно занчение за ефективно прилагане и съблюдаване на правото на ЕС.Чрез нея точното спазване на правната норма на ЕС се гарантира и на нац. равнище,като принципа служи като способ за създаване на индивидуали събективни права.Принципът на директния ефект има важно значение за превръщнето на четирите свободи на вътр.пазар в права на гражданите на ЕС,защитени от нац. им съдилища

 

 

9в. Компетентност на ЕС.Принципи на предоставена кометентност.Видове компетентност.Упражнявне на  компетентност-принципи на събсидарност и пропорционалността.Засилено сътрудночество.Клауза за гъвкавост

 

За разлика от унитарната д-ва, ЕО няма суверенитет и не разполага с обща компетентност по всички въпроси,които са обект на правно регулиране в една д-ва.По подобие на МОрг.и федеративните структури,ЕО разполага с компетентност, която изрично й е предоставена от УД(възложена компетентност) и не може да я надхвърля. Договора на ЕО не предоставя компетенции на ЕО в цели области, а по-скоро за осъществяването на определени цели, за реализирането на определени задачи изброени в чл.2 на ДЕО. Първоначално такава цел е изграждането на  митнически съюз, след това общ пазар, икономически и валутен съюз. Компет. на Общността е качествено различна от компет. на д-вата. Компетентността на д-вата означава възможност за действие, докато тази на Общността е задължение за действие. Предоставянето на  компетентност на ЕО е окончателно (освен при последваща ревизия на първичното право - ревизия на договорите). Не упражняването на определено правомощие от страна на ЕО не е основание за преминаването му в компетентността на д.ч.Прехвърлянето на  компетентност от д.ч.в/у ЕО е само в областите, изрично указани в разпоредба от УД-ри.Хипотезите в които държавата отстъпва компетентност и държавен суверенитет, могат да се обособят в следните групи :1.Случаи на предоставяне на нови правомощия чрез ревизия на УД-ри;2.Случаи, при които УД-ри предвиждат приемането на решения с мнозинство, а не с единодушие-това води до намаляване на правомощията на д.ч.,тъй като позвплява да се заобиколят някои д.ч. които не са съгласни с приемането на даден общностен акт;3.Постоянното увеличаване на правомощията на ЕП води до отслабване на Съвета, който представлява интересите на нац.правителства в системата на ЕС.Конституцията постановява,че"Съюзът действа в границите на компетент-ностите,които д.ч. са му предоставили в Конституцията за постигане на определени цели...".Новостта в КД е изричната клауза"Компетентностите които не са предоставени на Съюза в Конст.,принадлежат на д.ч."чл.I-11,aл.2. Основното нововъведение на Констит.е нормативното закрепване на основните категории компетентност.Чл.I-12 разграничава следните видове компетентност:1.Изключителна компетентност- област, в която според Конституцията само Съюзът може да законодателства и да приема правно обвързващи актове, а държавите-членки могат да действат само при изрично овластяване от ЕС. Областите, спадащи в изключителната компетентност са изчерпателно изброени - митнически съюз, правила на конкуренцията, необходими за функционирането на вътрешния пазар, общата търговска политика, валутната политика - по отношение на държавите приели еврото, опазването на морските биологични ресурси. В посочените сфери ЕС единствен може да упражнява законодателна функция, а държавите членки осъществяват изпълнителна компетентност.2.  Съвместна (поделена) компетентност – реализира се в най-широка сфера от области. Конституцията съдържа примерен списък на основните области на поделена компетентност - вътрешен пазар, правосъдието и вътрешните работи, земеделието и риболовът, околната среда, социалната политика и др. Тук държавите членки са компетентни дотолкова, доколкото ЕС не е упражнил или е прекратил упражняването на своята компетентност. В случаите на поделена компетентност законодателните функции се реализират или от ЕС или от държавите-членки, като разпределението на компетентност се основава на принципа на субсидиарността, които намира тук пълно приложение.

3. Подкрепящи, координиращи или допълнителни действия – в области като индустриалната политика, здравеопазването, образованието, спорта, културата, туризма, гражданска защита и административно сътрудничество. Законодателните правомощия в тези области са на държавите-членки, докато ЕС има координиращи, подпомагащи или допълнителни функции. В тези сфери ЕС не може да извършва хармонизиране на националните законодателства на държавите-членки със своите правни актове. В сферата на външната политика основната компетентност е на Съюза, който я дефинира и прилага, а държавите членки предприемат подкрепящи действия.Упражняването на компетентност на ЕО е подчинено на два осноивни принципа-субсидиарност и пропорционалност:1.Принцип на субсидиарност – първоначално е използван като общ принцип на организация на обществото, закрилящ частната сфера от намеса на държавата, като държавата се намесва само когато дейността на частните субекти не е достатъчна за постигане на определени цели.

В юридически смисъл субсидиарността е принцип, регулиращ упражняването на законодателната компетентност, предоставена на ЕО от УД.На ниво ЕО първия опит да се регламентира разпределението на компетенциите между Общността и д.ч. е в областта на околната среда. Субсидиарността става общ принцип на правото на ЕО в ДЕС, чиято цел е решенията в Съюза да се вземат възможно най-близко до гражданите. Принципа на субсидиарност се прилага в областта на паралелната (конкурентна) компетентност и се отнася предимно за първи стълб.Легална дефиниция за понятието  се съдържа в чл.5,ал.2 в Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) - „В областите, които не се обхващат от нейната изключителна компетентност, Общността предприема действия в съответствие с принципа на субсидиарноста, само ако и доколкото целите на предлаганото действие не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите членки и поради тази причина могат да бъдат по-успешно осъществени от Общността заради обхвата и ефекта от предлаганото действие”.Според този текст Общността може да действа само ако дадена цел може да се постигне по-добре на ниво Общност, отколкото на ниво отделна държава- членка. Решенията се вземат от държавите, и само ако те не се справят ще се намеси Общността.Всички общностни институции следва да спазват принципа, без това да наруши институционалното равновесие на системата. Контрола за спазването на принципа е възможен да две нива: 1. Политически контрол - ролята на националните  парламенти според протокола за субсидиарност, приложен към ДА; 2. Юридически контрол – осъществява се от Съда на ЕО в рамките на контрола на законността на Общностното право.В конституционния текст относно сусидиарността се съдържа  важно нововъведение, включвайки регионалното и местно равнище на приложната сфера на принципа. Новост в Конституцията е предоставеното право на националните парламенти да изискват от Комисията да обмисли отново предложенията, по отношение на които националните парламенти вземат решения, дали проблема да се реши на национално или регионално равнище.2. Принцип на пропорционалност – определение в чл.5, ал.3 на ДЕО „Действията на Общността не превишават необходимото за постигане на целите на този Договор”. Според този текст средствата, които ще използва Общността, трябва да бъдат пропорционални (адекватни) на преследваната цел. Този принцип дава отговор на въпроса какво следва да е по характер, форма и интензитет действието на Общността, независимо дали спада или не към изключителната и компетентност.Клауза за гъвкавостОще при създаване на ЕО авторите на Рим.Д-р,водени от политически съображения да избегнат безграничното разширяване на компетентността на институциите,което би могло да бъде последица от предоставяне на обща компетентност,им предоставя точно определени правомощия.С пълното съзнание,че УД не може да предвиди всичко,аъздателите на РД включват в него текст,който позволява гъвкав и равиващ се подход.Става дума за чл.235 РД(сега308 ДЕО) според които"Ако за постигане на някоя от целите на Общността при реализация на Общия пазар се окоже необходимо осъществяването на дадено действие от страна на Общността и този договор не е предвидил необходимите за това правомощия,Съветът с единодушие,по предложение на Комисията и след консултации с ЕП,приема всички необходими мерки"Тази норма позволява запълване на празноти в първичната правна уредба и съобразяване на общностните компетентности с целите на ЕО.Конституцията запазва възможността за прилагане на гъвкавия подход,указан в чл.308ДЕО,като разширява прилижното му поле по отношение на всички полотики,а не само в изграждането на вътрешния пазар.Конституцията изисква одобрението на ЕП при използване на клаузата за гъвкавост,като изисква Комисиятада информира нац.парламенти на д.ч.за всяко предложениеза използване на клаузата,така че да е възможно упражняването на контрол за спазване на принципа на събсиадирността.

 

 

 

10.в.Институционален маханизъм на ЕС.Обща характеристика.Баланс и представителствона интереси.Видове институции и органи

 

ЕС се създава и изгражда като политическа система,без да бъде предварително основан теоретичен модел и без да заяви такъв модел за бъдещето си развитие. Всяка от институциите на ЕО/ЕС имат собствена легитимност, точно дефинирани правомощия и е изразител на различни интереси.СМ е  изразител на интересите на д.ч.и е с най-големи правомо-щия.Комисията е изразител на колективния европейски интерес.Тя е ръководена от интересите на Общността като цяло.Съветът и Комисията си поделят класическите правомощия на изпълнителната власт,която може да функционира ефективно само,ако двата органа действат като партньори.Еврокомисарите й са независими.ЕП е изразител на интереса на народите на д.ч.,а Съдът е изразител на правоваПта държава.Взаимоотношенията между институциите на ЕС не съответстват на основното схващане за разделение на властите.     При институциите няма йерархия и най-важен орган. Те функционират на принципа „баланс между институциите”За да се осигури единство и приемст-веност в дейността на Съюза, ДЕС прокламира единство на институто-националната му рамка. Институциите са снабдени с правомощия, предоставени им от уУД-ри, които те упражняват в съответствие с предвидени в тях процедури във всички сфери на дейност и материи, регламентирани от правото на ЕС.В зависимост от това дали упражняват компетентност на ЕС,съответните институциите функционират въз основа на различна регламентация.Отношенията между институциите се регулират от няколко основни принципа формулирани и защитавани от практиката на Сида на ЕС:1. Автономия на институциите – всяка институция приема собствени правила за управление и не може нерегламентирано да се намесва в дейността на друга институция.2. Институционално равновесие  - баланс на институциите;3. Лоялно сътрудничество – като се подписват договори за сътрудничество между институциите;4. Прозрачност; Измежду всичките институции (Съвет, Комисия и Парламент), Съветът, а не Европейския парламент е институцията, която упражнява суверенното право да законодателства и да взема политически решения.Европейския парламент може да свали Комисията, но не и Съвета. Европейския парламент може да наложи вето върху реше-нията.Съветът и Комисията си поделят класическите правомощия на изпълнителната власт. Съветът може да възлага на Комисията, да й делегира права, но може и сам да изпълнява.Институционалната система на ЕС е оригинална система, ключов елемент на която са сътрудничеството и балансът между отделните власти в рамките на т.нар. институционален триъгълник.ЕС - ЕК и ЕП,Така законодателната власт в повечето случай се поделя между ЕП и Съветът, но се упражнява по инициатива на ЕК, която разполага с монопол върху законодателната инициатива. Изпълнителната власт се поделя между ЕК и Съветът, но европейския закон, дефиниращ нейното упражняване се приема със съгласието на ЕП.В момента институционалната структура на ЕС включва 5институции -ЕП, СМ, Комисия, Съд и Сметна палата.И 4 други основни органи с консултативни и управленски функции- ЕЦБ, ЕИБ,.Наред тези основни институционалният маханизъм на ЕС включва и редица други помощни органи и тела,изпълняващи специфични функции,като Евр. обудсман,Валутния комитет.КОРЕПЕР, както и значителен брой децентрализирани агенции и институти(напр. Европол,Евроджест и др.)Конституцията въвежда известна промяна в структурата на ЕС,като постановява,че неговата институционална рамка включва ЕП, ЕС,СМ,Комисията и Съда.ЕС става основна институция,докато Сметната палата е извадена от институционаланата рамка,запазвайки си статуса на институция.Такъв е предоставен и на ЕЦБ.Съществена новост в Конституцията е създаването на фигурата на министър на външните работи на ЕС Консултативните органи- Икономически и социален комитет и Комитет на регионите не претърпяват промени.

           

 

11.в. Европейски парламент (ЕП)

 

Парижкият договор от 1951г. предвижда създаването на Обща асамблея на ЕОВ със 78 члена, която заседава всеки месец в Страсбург от 1952 до 1958г. 1958г РД я замества с Асамблея на Европейските общности, която има компетенции и в трите общности. Понятието ЕП се легализира с единия ЕА акт през 1986г.До 1979 година членовете на ЕП се определят от представители на съответните нац.парламенти. От 1979г решението евродепутатите да се избират чрез всеобщи и преки избори, се взема от държавните и правителствени ръководи-тели на Деветте,като се предвижда изборите да се провеждат по единна избирателна процедура във всички ДЧ или съгласно общи за всичкиДЧ принципи, като в момента избирателната процедура във всяка държава съответства на конституционния й режим. Понастоящем във всички държави се  прилага пропорционалната система с национални, регионални или смесени листи.ЕП се избира при общо, равно и пряко избирателно право при тайно и свободно гласуване на гражданите на ДЧ за срок от 5 години.Всяка държава има квота относно числения състав,

като принципа на броя на депутатските места се основава от една страна на: демографски реалности, а от друга с компенсирането им с едно свърхпредставителство на най-малочислените държави членки. Мандатът на евродепу-татите е 5 години. До 1976г изискването към тях е да имат качеството на депутати от нац.парламенти, като днес това изискване не е валидно.Вътрешната организация на ЕП наподобява тази на нац.парламенти и се урежда от вътрешен правилник. Както и в нац.парламенти и тук се формират парламентарни групи, като обединяването на евро-депута-тите е по политически признак без оглед на националността им. Условието за формиране на политическа група е наличието на минимален брой депутати, като изискванията на процедурните правила са образуването на групите да става по многонационален признак. В действащия ЕП има действащи 7 групи и няколко независими депутата.Най–многобройните групи са : ЕНП,Партията на европ. социалисти, Алианса на либерали и демократи.Процедурните правила предвиждат създаването на постоянни комисии, подкомисии и комисии по разследване.В сегашния парламент действат 20 комисии, които подготвят дебатите за пленарната зала и гарантират осъществяването на парламентарен контрол между сесиите.Всяко законодателно предложение трябва да се разгледа в една от 20 комиисии, която може да предложи изменения в предложенията на Комисията или общата позиция на Съвета.Цялата дейност на ЕП се ръководи от Председател с мандат 2,5 години с право да бъде преизбиран да края на мандата на ЕП - 5г. Председателя се подпомага от 14 заместници от всяка държава по един. Те заедно образуват Бюрото на ЕП, колегията на квесторите и конферен-цията на председателите.Квесторите са 5 на брои.Тук имат админис.и финан. функции и участват със съвещателен глас в заседанията на бюрото.От 1992г се създаде института на Омбудсмана. Той не е депутат.Избира се от парламента, но е независим.Мандата му съвпада с този на ЕП – 5 г.ЕП се свик-ва по право втория вторник на март и провежда една годишна сесия. Редовните му пленарни заседания се провеждат ежемесечно по една седмица(5 работни дни) в Страсбург. Заседанията и разискванията на ЕП са публични.Дебатите, становищата и резолюциите на ЕП се публикуват в Официалния вестник на ЕС.Освен ако не е предвидено друго в специална разпоредба от УД, ЕП взема решенията си с абсолютно мнозинство на подадените гласове. Правомощия: 1.Нормотворчески (законодателни) право-мощия-ЕП няма самостоятелна нормотворческа компетентност, а може да я упражнява само съвместно със СМ.Участието в законодателния процес има следните форми: консултативно становище-ЕП дава становище преди Съветът да приеме законодателното предложение на Комисията, като нито Съветът, нито Комисията

са задължени да приемат измененията формулирани в становището на ЕП.-процедура на сътрудничество-според тази процедура ЕП може да внесе подобрения в проекта на нормативен акт чрез предложени промени в предложенията на Комисията, както и в предварителната позиция на Съвета.-съвместно приемане на нормативни актове със Съвета-като тази процедура включва: одоб-рение от страна на ЕП (Съветът не може да вземе решение, преди ЕП да даде съгласие по съответния акт. Това се прилага предимно при договорите за асоцииране, присъединяване, но не и за търговските договори); искане на -инициатива – ЕП може с мнозинството от членовете си да изисква от Комисията да упражни правото си на законодателна инициа-тива.2.Участие в сключването на международни споразумения-Съветът се консултира с ЕП при сключването на  всички международни споразумения с изключение на между-народните споразумения врамките

на общата търговска политика на ЕС.3.Бюджетни правомощия-приходите на Общността се формират от три източника:1.мита налагани според Общата митническа тарифа; 2. селскостопански мита, с които се облагат стоките внасяни в Общността от трети страни; 3.собствени приходи от ДДС, като тези приходи се разделят между Общността и ДЧ.равомощията на ЕП бюджетната сфе-ра са:право да гласува или отхвърли бюджета; Проектобюджета се изготвя от ЕК, който се предоставя на СМ и на 05.10... минава на първо четене през ЕП като ЕП разполага 45 дни да се произ-несе:право да предлага промени относно задължителните разходи (тези които произтичат пряко от договора или от актове на Общността – това са главно селскостопански разходи, разходите произтичащи от международни споразумения с трети страни); Тези промени се приемат с абсолютно мнозинство;право да определи крайния размер на незадължителните разходи (всички останали разходи за енергетика, трансспорт, околна среда, образование, култура); Приемат се с мнозинство;право да освободи Комисията от отговорност за изпълнението на бюджета;4.Контролни функции – ЕП осъществява общ политически контрол върху дейността на общностните институции;контрол и участие в назначенията на институциите и органите на ЕС - право да участва в номинирането на Комисията, право да гласува недоверие на Комисията; право да изис-ква от Комисията да упражни законадателна инициатива; поставя писмени и устни въпроси на Съвета на министрите; ЕП е косултиран при назначаването на  председателя на  Европейския валутен съюз, председателя на ЕЦБ предоставя на ЕП годишен доклад; ЕП е консултиран при номинирането на членовете на Сметната палата; други контролни правомощия – създаване на временна анкетна комисия, разглеждане на петиции, назначаване на Омбудсман.

 

 

 

12.в. ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ  /ЕС/

 

ЕС при старта не е предвиден нито като институция,нито като орган в УД на Общностите. Възниква в резултат на политика инициатива по време на конференцията на държавните и правителствените ръководители на  ДЧ в Париж 9-10.12.74. През 1986 официално се институциолизира от Договора за ЕС от Маастрих легализира ролята му като орган на ЕС и дефинира най-общо функциите му.

ЕС се състои от държ. глави или правителствените ръководители на ДЧ и Председателя на ЕК.Те се подпомагат от министрите на външните работи на ДЧ и от член на ЕК.След 2004 ЕС заседава 4 пъти годишно. След последното разширяване на ЕС през 2004 всички заседания се провеждат в Брюксел.Конституцията не променя това правило. ЕС определя общите полит. насоки за развитие на Съюза /чл.4 ДЕС,чл.20 КД/.ЕС не разполага със законод. функ-и и не може да приема законодателни актове. Поради това другите институции на ЕС и най-вече Съвета на министрите обличат в юрид. форма решенията на ЕС.В ЕС не се гласува, а се постига общо съгласие, освен ако в УД не предвижда друго. ЕС е най-висшестоящият орган в системата на Е съюз. Резултатите от работата на заседанията му се публикуват във формата на заключения,съдържащи декларации,решения и др,които са политич. ръководство за останали те институции на ЕС.ЕС назначава всички ръковод.фигури в Съюза. Всички ключови въпроси на ЕСъюз, както и промени в структурата,изграждането на ИВС, развитието на ОВППС, СОПВР са обект на разискване и постигане на съгласие в ЕС. В отделните разпоредби на ДЕС и ДЕО са уредени специф. правомощия на СЕ:

- да приема общите принципи и насоки на общата външна политика и сигурност на ЕС, както и общите стратегии на ЕС в области, в които ДЧ имат важни общи интереси /чл.13,ал.1 и 2-ДЕС/;

- да дискутира заключения по главни насоки на иконом.политики на ДЧ в Общността/чл.99,ал.2, изр. 2 ДЕО/;

- да реши дали мнозинството от ДЧ отговаря на изискванията за приемане на единна парична единица /чл.121, ал.3, пар.1-ДЕО/; 

- да реши дали е целесъобразно Общността да пристъпи към 3-и етап на ИВС.До влизането на Конституцията в сила ЕС се председателства на ротационен принцип от държ. или правителствения глава на държавата-председател на Съюза.

Нововъведения в Конституцията /К/-К на ЕСъюз за пръв път включва ЕС в институционалната рамка на ЕСъюз, дефинирайки го като „институция” и регламентира функциите му в чл. I-21 и 22, чл. I-21, пар.1 изрично постановява че ЕС не осъществява законодателни функции и така премахва възможността за смесването на функциите му с тези на Съвета.К.предвижда възможност ЕС да се произнася в отделни случаи с гласуване,при което неговият председател и председателя на Комисията не участват в гласуването /чл.III-341/. Най-същественото нововъведение по отношение на ЕС засяга неговото представителство - ЕС избира свой постоянен председател за срок от 2 ½ години с право на 2 мандата. Правомощията му са:

- да председателства и ръководи работата на ЕС;

- съвместно с председателя на ЕК и въз основа на работата на Съвета по общи въпроси да осигурява подготовката и последователността на работата му;

- да работи за осигуряване на единството и консенсуса в ЕС;

- да представя пред ЕП протокол от всяко заседание;да осигурява външното представяне на Съюза по въпросите на ОВППС, без да се накърнят прерогативите на министъра на външните работи на Съюза.

 

 

13.в. СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  /С на ЕС/

 

 

С.е изразител на интересите на ДЧ. Състой се от 1 представител на всяка ДЧ на министерско равнище. От юр. гледна точка С. е единна институция, но на практика заседава в различни конфигурации в зависимост от проблемите, които разисква .През 2004 броя на формациите, се закрепват в Приложение 1към Правилника за вътр. ред на С., те са валидни и понастоящем:общи въпроси и външни отношения; икон. и финансови въпроси; правосъдие и вътрешни работи; заетост, соц.политика, здравеопазване и въпроси на потребителите; конкурентноспособност/вътр. пазар, промишленост и научни изследвания/; транспорт; телекомуникации и енергетика; селско стопанство и риболов; околна среда; образование, младежи и култура. Председателството на С. се осъществява на ротационен принцип от всяка ДЧ за период от 6 месеца /от януари до юни и от юли до декември/ в предварително определена последователност. С. се подпомага от генерален секретариат, ръководен от генерален секретар. Ген. секретар и заместника му се избират от С. с квалиф. мнозинство. Работата на С. се подпомага от работни групи, комитети и др. органи, извършващи подготвителна дейност. Особено важно значение за ефик. функциониране на С. има Комитета на постоянните представители -КОРЕПЕР /К-Р/-орган осигуряващ приемствеността в дейността на С и го подпомага при осъществяване на правомощията му-чл.207 ДЕО(стр.94). К-Р действа в 2 състава: К-Р 1-състоящ се от заместниците на постоянните представители на ДЧ; К-Р 2-форум на самите представители на ДЧ в ЕС, имащи ранг посланик. К-Р ръководи и контролира дейността на многобр. раб. групи от експерти по различни въпроси, които действат постоянно в рамките на С. раб. групи, състоящи се от дипломати от Постоянните представителства на ДЧ в Брюксел и от нац. експерти от ДЧ, са на 1-во ниво, в което започва изработването на актовете на С. К-Р 1 има водеща роля при преговорите с ЕП в рамките на процедурата по съвместно приемане на решения, а К-Р 2 при подготовката на заседанието на ЕС, както и проблемите на III стълб ”Правосъдие и вътрешни работи”. Дневн. ред на заседанията се състой в 3 части: част А, част В и точка”разни”. В точка А са включени точките, по които решенията на С. се вземат без разискване и се одобряват en bloc: това са въпросите, по които К-Р е постигнал съгласие. В т. В са включени въпросите, които следва да се разискват от министрите и да бъдат гласувани. В т.”разни” обикновено са включени точки по искане на дадена делегация, по които се обменят мнения и не подлежат на гласуване.

Правната уредба на С.се съдържа в чл. 202 – 210 ДЕО.С.разполага с компетентност както в сферата на законод., така и на изпълнителната власт.

Функции: има носеща роля в приемане на актове за изграждане на Единния пазар /ЕП/ и Икономически и Валутен Съюз (ИВС); С.  е осн. законод. орган на ЕС. В много случаи изпълнява законод. си компетентност съвместно с ЕП; съвместно с ЕП осъществява бюджетната компетентност на ЕС; С. има компетентност във външните отношения на общността – дава мандат за сключване на МД, страна по които е ЕС. Председателя на Комисията подписва тези договори; С. е титуляр на изпълнит. власт на ЕС - разполага с изпълн. правомощия, които по правила делегира на Комисията, но може да реализира и сам; С. определя и прилага ОПОВОС на база общи насоки, дефинирани от ЕС; С. координира дейностите м/у ДЧ и предприема мерки в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателни дела.

Гласуване: С. се произ-нася с гласуване по ре-шаваните въпроси,като има 3 вида гласуване:с обикновено мнозинство

; с единодушие и с квалифиц. мнозинство. започва работа за съгласуване на спорните текстове.Ако К-Р-1 съгласува текстовете дава акта на К-Р-2 да го включи в група А за следващото заседание на СМ.

Според чл.205, ал.1 ДЕО „освен ако не е предвидено друго в Д., С. действа с мнозинството на своите членове”. 

Обикновено мнозинството по най-важните въпроси се произнася с квалиф. мнозинство. Общия брой гласове е 345 - квалифиц. мнозинство е 258 гласа.

КОРЕПЕР - процедурата  по приемане на акт в С минава през няколко етапа: І.Започва в Комисията/К/,която има законодат. инициатива. Тя разработва законод. концепция (програма) в съответната област. След като дефинира проблемите и основ. въпроси, К. ги систематизира в т.нар. “Зелена книга”/ЗК/. Там в дискусионен план е отразена визията на К. по проблема. ЗК се разпространява до всички заинтересовани субекти. В ЗК няма формулирани проектотекстове. След  като заинтересованите субекти дадат мнението си по проблемите в ЗК, резултатите са систематизират в т.нар. “Бяла книга”/БК/. В нея се прави обобщаваща програма за дей-е - какви регламенти и директиви да се приемат; на колко етапа ще се приемат т.е. това е законодателна програма. Когато изготви БК Комисията я занася в ЕП и в СМ. ІІ. Внесеното от К. в ЕП и в СМ предложение се обсъжда на експертно ниво в различните раб. органи на СМ. Тези експертни групи пращат съгласуваните текстове (а и несъгласуваните,ако са останали такива) на К-Р-2 (ниво посланици на ДЧ) с идеята той да досъгласува текстовете. Ако успее да изчисти нещата К-Р-2 вписва законопроекта в група А за разглеждане на следващото заседание на СМ. Ако К-Р 2 не успее да съгласува текстовете включва акта в група В. ІІІ.Ако акта от група А бъде разгледан на заседанието на СМ, той го приема в цялост без да го обсъжда. След това СМ се заема с актовете от група В. Ако не успее СМ да съгласува текстовете връща акта на К-Р-1. Той започва работа за съгласуване на спорните текстове. Ако К-Р-1 съгласува текстовете дава акта на К-Р-2 да го включи в група А за следващото заседание на СМ.

 

 

14.в. ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

 

ЕК е създадена за да бъде пазител на учредителните договори, изпълнителен орган на ЕС,изпълнителен орган на ЕС,инициатор на общото право и орган,контролиращ неговото ефикасно прилагане и съблюдаване,администратор и управляващ политиките на ЕС, посредник между държавите-членки и изразител на общностния интерес.Тя е най-независимата и необвързана институция с националните съперничества или интереси.Един от най-съществените белези на европ.правов ред е правомощието на ЕК да санкционира ДЧ и ролята й в разширяване на конфликти между тях.ЕК има свой Правилник за вътрешния ред.ЕК е колективен орган,изборна институция,с 5-годишен мандат.ЕК работи като правителствен кабинет,състоящ се от 27 члена-по един от всяка държава-членка.За представители на Комисията, наричани неофициално комисари, обикновено се избират видни политически дейци.Въпреки че всеки от тях е излъчен от една държава-членка,те се ангажират да работят в името на Съюза и независимо от националните правителствата.Един от 27-те комисари работи като председател на Комисията. Съветът на министрите назначава Председател, след което заедно с него избира останалите 26 комисари. Така сформираният екип на ЕК се представя на ЕП, който да одобри цялостния състав.В момента председател на ЕК е португалецът Жозе Мануел Барозу,който в началото на 2010 г. започна втория си мандат на поста.Членовете на ЕК не са представители на своята държава и са напълно независи.Председателят на ЕК отговаря за дейността на комисията, ръководи екипа и администрацията.  Той е член по право на Евр.съвет /т.е. третиран е като държ.ръководител/.Той участва и във форумите на Г-8 т.е. той има и представителна функция.Трябва да има определени качества. Участва по дебата за останалите кандидати.Екипът полага клетва. За да бъде избран, трябва да получи единодушната подкрепа на всяка държава. След 1992 г. ЕП участва в избора на Председател. ЕП дава становище за всички от екипа на ЕК. Процедурата по формиране на ЕК включва няколко етапа:1/номиниране на Председател–Съвета /С/ определя с квалифицирано мнозинство кандидатът и го предлага на ЕП за избор. ЕП след изслушване одобрява кандидатурата с мнозинство;2/определяне на останалите членове на ЕК.С. с квалифицирано мнозинство и по общо съгласие с определения Председател приема списъка на членовете на ЕК,изготвен съгласно предложенията на ДЧ;3/одобрение на пълния състав на ЕК от ЕП-гласуването се предшества от 2-седмично изслушване на комисарите пред заседания на съответните постоянни комисии;4/окончателно назначаване на членовете на ЕК от С. с квалифиц.мнозинство,след което тя стъпва във функциите си.Прекратяването на мандата на ЕК може да е на цялата комисия-ако подаде колективна оставка /прим.-1999/-ако ЕП й гласува недоверие /не се е случвало/.ЕП има право да разпусне цялата ЕК при поискан вот на недоверие с мнозинство 2/3 от подадените гласове и с мнозинството на членовете на ЕП.Мандатът на комисар може да се прекрати при:смърт;доброволно подаване на оставка или служебно освобождаване от длъжност.Комисарят подава оставка при искане от Председателя.

ЕК е колегиален орган и членовете й имат равни права.Ръководи се от Председател,чийто глас не е решаващ,но независимо от това разполага с много съществени правомощия.Правомощията на председателя са определени в Процедурните правила на ЕК/той е неофициален говорител;ръководи седмичните заседания на ЕК;има право да участва във вземането на решения и в политиката на ЕК във всички сфери на компетентността на С. и др./.ЕК е изгладена на база:общи служби /генерален секретариат,Евростат,преса,комуникации и др/;вътрешни служби /бюджет,политически съветници,юрид.служба и др/ и множество генерални дирекции и специализирани служби по отделните политики /селскостопанска политика,конкуренция,икономически и финансови въпроси и др./.На всеки член на ЕК са подвластни една или повече генерални дирекции в съответствие с портфолиото му. ЕК е изградена на принципа на колективната отговорност,т.е.всеки комисар взима участие на равна нога по всеки въпрос и всички комисари са еднакво отговорни за взетото решение. Колективният принцип на функциониране означава,че приемането на всички актове,спадащи в компетентността на ЕК,трябва да се извърши от нея самата.Не е възможно делегирането на правомощия на един от членовете или на председателя.Различни процедури улесняват функционирането на тази институция.

ЕК заседава един път седмично /всяка сряда/,като заседанията са закрити.Голяма част от въпросите се решават по т.нар.писмена процедура,с обикновено мнозинство,но стремежът е да се постигне консенсус.

 

Компетентност на ЕК: - ч. 211 ДЕО.

- ЕК разполага с изключителното право на законодателна инициатива в І стълб (във ІІ и ІІІ стълб няма изключително право. Там инициативата принадлежи на ДЧ);

- ЕК разполага с нормотворческа компетентност, която може да произтича пряко от УД или по делегация от СМ. Делегираната нормотворческа компетентност обслужва вторичното общностно право /прилагането му/;

- ЕК е най-гъвкавата оперативна институция на общността с изпълнително-разпоредителни функции,която участва в администрирането на общите политики и осъществява финансовото управление на общността-чл.274 ДЕО.Тя осъществява бюджета на своя отговорност и управлява всички финансови фондове на общността.Председателя на ЕК представя пред ЕП отчет /всяка година/. ЕП освобождава /или не/ ЕК от отговорност за изразходването на бюджета;

- ЕК има контролни правомощия по отношение на спазване правото на ЕО/ЕС по І стълб;

- вътрешно представителство;

- управление на отделните политики на ЕС;

- ЕК има право да изисква информация, която я интересува от всяка ДЧ и нейна институция. При констатиране на нарушения ЕК изисква обяснение от ДЧ. ЕК дава задължителни указания на ДЧ за отстраняване на нарушенията. ЕК може да съди всяка ДЧ пред СЕО. ЕК е т.нар. привилегирован ищец – не е необходимо да доказва правен интерес.

 

 

15.в. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

 

От 01.01.1999 ЕЦБ отговаря за провеждането на паричната политика на еврозоната –най - голямата световна икономика след Съединените щати.

Еврозоната се създава през януари 1999, когато ЕЦБ поема от националните централни банки /НЦБ/ на 11 ДЧ на ЕС отговорността за паричната политика. По-късно се присъединяват: Гърция, Словения, Кипър и Малта, Словакия. Създаването на еврозоната и на нова наднационална институция, ЕЦБ,е основна стъпка в дългия и сложен процес на европ. интеграция.

ЕЦБ-правното основание за единната парична политика е описано в Д. за създаване на Евр. общност и в Устава на Европ.система на централните банки /ЕСЦБ/ и на ЕЦБ.Съгласно Устава ЕЦБ и ЕСЦБ се създават от 01.06.1998.ЕЦБ е създадена като център на Евросистемата и на ЕСЦБ. ЕЦБ и НЦБ заедно изпълняват поставените им задачи. ЕЦБ има правосубектност според международното публично право.

ЕСЦБ се състои от ЕЦБ и НЦБ на всички ДЧ на ЕС /член 107.1 от Д./, независимо дали те са приели еврото или не.

Структурата на ЕЦБ се състой от: Управителен съвет,Изпълнителен съвет и Генерален съвет:

УС на ЕЦБ е основният орган за вземане на решения в ЕЦБ. Той се състои от 6 членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и управителите на НЦБ на 16-те държави от еврозоната. Отговорностите на УС са следните: приемане на насоките и вземане на необходимите решения, за да се осигури изпълнението на задачите, възложени на Евросистемата; определяне на паричната политика на eврозоната. Това включва решения, свързани с целите на паричната политика,основните лихвени проценти, запаса от резерви в Евросистемата и установяването на насоки за изпълнение на тези решения. Заседания и решения: обикновено УС заседава 2 пъти месечно в сградата Eurotower във Франк-фурт на Майн, Германия. На 1-то си заседание всеки месец УС анализира иконом. развитие и паричната динамика и взема решения, свързани с паричната политика. На 2-то си заседание УС обсъжда главно въпроси, засягащи други задачи и отговорности на ЕЦБ и Евросистемата. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, като в случай на еднакъв брой гласове решаващ е гласът на председателя. Макар че протоколите от заседанията не се публикуват, решенията, свързани с паричната политика, се представят подробно на пресконференция, която се провежда непосредствено след първото заседание всеки месец. Пресконференцията се води от председателя със съдействието на заместник - председателя на ЕЦБ.

Изпълнителен съвет на ЕЦБ - ИС се състои от: председател, заместник - председател и четирима други членове. Всички членове се назначават по общо съгласие на държавните или правителствените ръководители на страните от еврозоната. Отговорностите на ИС са следните: подготвяне на заседанията на УС; прилагане на паричната политика на еврозоната в съответствие с установените насоки и взетите от УС решения. В тази рамка ИС дава необходимите указания на НЦБ от еврозоната; ръководене на текущите дейности на ЕЦБ; упражняване на определени правомощия, делегирани му от УС, включително такива с регулативен характер.

Генерален съвет на ЕЦБ-ГС се състои от: председател, заместник - председателя на ЕЦБ и управителите на НЦБ на 27-те ДЧ на ЕС т.е. ГС включва представители от 16-те страни от евро-зоната и 11-те страни извън еврозоната.

Другите членове на ИС на ЕЦБ, председателят на Съвета на ЕС и член на ЕК могат да присъстват на заседанията на ГС. Но те нямат право да гласуват.

Отговорности – ГС може да се разглежда като преходен орган. Той изпълнява задачите, поети от Европейския паричен институт, които ЕЦБ трябва да осъществи в 3-я етап на иконом. и паричен съюз /ИПС/, тъй като все още не всички ДЧ на ЕС са приели еврото. ГС на ЕЦБ също допринася за: консултативната дейност на ЕЦБ; събирането на статистическа инф-я; изготвянето на год. доклади на ЕЦБ; установяването на необходимите правила за стандартизиране на счетоводството и отчетността на операциите, извършвани от НЦБ; приемането на мерки, свързани с алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ, които са различни от мерките, посочени в Д.; определянето на условията за работа на персонала на ЕЦ

Б; необходимата подготовка за неотменимо фиксиране на обменните курсове на валутите на ДЧ с дерогация спрямо еврото. Съгласно Устава ГС на ЕЦБ ще бъде разпуснат,когато всички ДЧ на ЕС въведат единната валута. ЕЦБ разполага с правосубективност - съгласно чл.107, ал.

2 от ДЕО тя е юр. лице. Финансовите споразумения на ЕЦБ са отделни от тези на Европ. общност. ЕЦБ притежава собствен бюджет. Капиталът ѝ е записан и се изплаща от НЦБ от еврозоната.

Независимостта на ЕЦБ допринася за поддържане на ценовата стабилност. Това се подкрепя от обширни теоретични анализи и емпирични данни за независимостта на централните банки. Независимостта на ЕЦБ е заложена в институционалната рамка за единната парична политика /в Д. и в Устава/. Нито ЕЦБ,нито НЦБ, нито някой от членовете на органите за вземане на решения могат да искат или да приемат указания от институции или органи на Европ. общност, от правителства на ДЧ на ЕС или от други органи. Институциите и органите на Общността и правителствата на ДЧ трябва да спазват този принцип и да не се стремят да оказват влияние на членовете на органите за вземане на решения на ЕЦБ /член 108 от Д./. Уставът предвижда дълги мандати за членовете на УС на ЕЦБ. Членовете на ИС не могат да бъдат преназначавани. Членовете на ръководните органи на ЕЦБ се назначават от Е.Съвет с квалиф. мнозинство.

Предвидени са следните мерки, за да се гарантира приемствеността на постовете на управителите на НЦБ и на членовете на ИС: мин. мандат от 5 год. за управителите на НЦБ; мандат от 8 год. за членовете на ИС, който не се подновява; освобождаване от длъжност в случай на неспособност за изпълнение на задълженията или при извършване на сериозно нарушение; решаване на спорове от съответния компетентен орган - Съда на Европ.общности. Забранява се предоставянето на кредитни улеснения от Евросистемата на органи на Общността или на публични организации. Това допълнително защитава първата от всякакво влияние, упражнявано от публичните власти.

ЕЦБ притежава всички инструменти и компетенции, необходими за водене на ефективна парична политика и е упълномощена автономно да взема решения как и кога да ги използва.

ЕЦБ има правото да приема задължителни регламенти в степента, необходима за изпълнение на задачите на ЕСЦБ и в някои други случаи,както е посочено в определени актове на Съвета на ЕС.

Евросистема - състои се от ЕЦБ и НЦБ на страните,които са приели еврото. Евросистемата и ЕСЦБ ще съществуват паралелно докато още има ДЧ извън еврозоната. Евросистемата е функционално независима.

Еврозона - еврозоната включва държавите от ЕС, които са приели еврото.

 

 

     16.в. ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

/ЕСП/

 

Сметната палата е създадена през 1975 г. Членовете на сметната палата се наричат одитори и се определят по един от всяка страна-членка. Те се назначават от Съвета на ЕС с единодушие, след конслутация с ЕП. Техният мандат е 6 години, а председателят на палатата е с 3 годишен мандат и се избира измежду членовете. Мандатът на Членовете на Палатата може да бъде подновяван. Председателят може да бъде преизбиран.

Дейността на ЕСП е да извършва независим одит на набирането и разходването на финансовите средства на ЕС и посредством това, да дава оценка за начина, по който европейските институции изпълняват тези функции.Палатата следи за правилното документиране, законното и правомерно извършване на финансовите операции, с цел гарантиране на икономичност, ефективност и ефикасност на управлението. С тази дейност Палатата допринася за подобряване на финансовото управление на средствата на ЕС на всички равнища, за да се гарантира на гражданите на Съюза възможно най-добро използване на техните пари.

Договорът за създаване на ЕО възлага на ЕСП /членове 246 до 248/ основната задача да контролира отчетите и изпълнението на бюджета на ЕС, като цели едновременно да подобри финансовото управление и да докладва пред гражданите на Европа за разходването на публичните средства от страна на властите, отговорни за тяхното управление. По този начин, съгласно Договора, Сметната палата проверява отчетите за всички приходи и разходи на Общността и на всеки създаден от нея орган, доколкото актът за учредяването му не изключва такава проверка.

ЕСП изготвя годишен доклад след приключването на всяка финансова година. Тя може също така да представя по всяко време своите съображения под формата на специални доклади по специфични въпроси и да дава становища по искане на една или друга институция на Общността.Тези доклади и становища се публикуват в Официалния вестник на ЕС. Палатата подпомага също така ЕП и Съвета на ЕС при упражняването на техните контролни функции при изпълнението на бюджета.

Договорът от Маастрихт признава ЕСП за една от основните институции на ЕО.

По инициатива на Г-н Хайнрих Айгнер, председател на Комисията по бюджетен контрол на ЕП, който от 1973 г. решително защитава идеята за външен одитен орган на Общността, се създава ЕСП с Договора от Брюксел от 22 юли 1975 г. Палатата започва дейността си като външен контролен орган на Общността през октомври 1977 г. и седалището ѝ е в Люксембург.

ЕСП е издигната в ранг на институция на 1 ноември 1993 г. с влизането в сила на Договора от Маастрихт и по този начин се засилват независимостта и тежестта ѝ наравно с останалите институции. От този момент Палатата е длъжна да публикува Декларация, гарантираща точността на отчетите /DAS/, с която се гарантират точността на отчетите на ЕС, законността и правомерността на основните операции в бюджета на ЕС. Нейната роля е потвърдена и засилена на 1 май 1999 г. с влизането в сила на Договора от Амстердам, който упълномощава Палатата да извършва сериозни одити на финансовото управление, подчертава ролята ѝ в борбата с измамите и ѝ даде правото да сезира Съда, за да защити прерогативите си спрямо останалите институции на ЕС.

Договорът от Ница от 1 февруари 2003 г. потвърди принципа, според който всяка държава-членка има един Член в колегията, осигури възможност на Палатата да се организира в отделения и подчерта значението на сътрудничеството между Палатата и националните контролни институции.

 

 

17.в. СЪВЕЩАТЕЛНИ ОРГАНИ – ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ /ИСК/

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ /КР/

 

Създаден през 1957 г. по силата на Римския договор, Европейският икономически и социален комитет /ЕИСК/ е консултативен орган, който предоставя официална възможност на различните групи по интереси в ЕС, например организациите на работодателите и профсъюзите, както и други сдружения на „организираното гражданско общество“, напр. асоциации на потребителите, да изразят своето мнение по основни въпроси в ЕС. Становищата на комитета се изпращат до по-големите институции - Съвета, ЕК и ЕП.

Членовете на Комитета работят основно в родните си страни и са обособени в три групи, представляващи работодателите, работниците и различни други икономически и социални интереси.

Групата на работодателите включва представители на частния и държавния сектор на промишлеността, на малките и средни предприятия, търговските камари, търговията на едро и дребно, банковото и застрахователното дело, транспорта и селското стопанство.

Групата на работниците представлява всички категории на заетост - от ръчния труд до управленската дейност. Членовете й са представители на националните профсъюзни организации.

            Групата за различни интереси представлява неправителствени организации (НПО), земеделски сдружения, малки предприятия, занаяти и свободни професии, кооперации и асоциации с идеална цел, потребителски и природозащитни организации, научни и академични общности и сдружения, които представляват семейството и лицата с увреждания.

Членовете на ЕИСК са 344 - броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението й. Броят им по страни е както следва: Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция-24; Испания и Полша-21; Румъния-15; Австрия, Белгия, България, Гърция, Унгария, Чешката република, Нидерландия, Португалия и Швеция-12; Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия -9; Естония, Латвия и Словения-9; Кипър и Люксембург-6; Малта-5. Членовете се номинират от правителствата на държавите от ЕС, но работят при пълна политическа независимост. Назначават се с четиригодишен мандат и могат да бъдат преназначавани.

Заседанията на комитета се провеждат в пленарна асамблея, чиито дискусии се подготвят от шест подкомисии, известни като „секции”, всяка от които се занимава с определени  политики. Комитетът избира своя председател и двама заместник-председатели за срок от две години. Г-н Марио Сепи от Италия стана Председател на ЕИСК през октомври 2008 г.

ЕИСК има три основни функции:

 - съветва Съвета, ЕК и ЕП — по тяхна молба или по собствена инициатива;

- насърчава гражданското общество за по-активно участие при определяне на политиките на ЕС;

- укрепва ролята на гражданското общество в държавите извън ЕС и допринася за изграждането на консултативни структури.

ЕИСК участва в процеса на изготвяне на вторичното право на ЕО чрез приемане на консултативни становища. Той е консултиран задължително от ЕК и Съвета в определен брой случаи,предвидени в УД,сред които спадат въпросите, свързани със селското стопанство, свободното движение на работници, транспорта, сближаване на законодателствата, Европейския социален фонд, и др.Възможно е ЕК и Съвета да сезират ЕИСК и в други, непредвидени в ДЕО случаи., ако счетат за целесъобразно. Самият ИСК е упълномощен по своя инициатива да се произнася със становища по всеки въпрос, спадащ към дейността на Общността. Според Конституцията становищата на ЕИСК се изпращат освен на ЕК и Съвета е на ЕП.

Комитет на регионите–създаден през 1994 г. съгласно Договора за ЕС, КР е консултативен орган, съставен от представители на регионалните и местни власти в Европа. Становището на КР е необходимо преди да се вземат решения на ЕС по въпроси, свързани с регионалната политика, околната среда, културата, образованието и транспорта — всички засягащи местното и регионалното самоуправление.

Комитетът има 344 членове. Броят на представителите на всяка държава от ЕС е приблизително пропорционален на населението й. Членовете на Комитета са членове или ключови фигури от местните или регионалните власти в своите региони. Те са номинирани за участие в Комитета от ДЧ, назначават се от Съвета на ЕС с квалифицирано мнозинство за четири години и могат да бъдат преназначавани. Ако някои от тях загубят изборния си мандат в родната си страна, те трябва да напуснат Комитета. Един от членовете на КР се избира за председател с двегодишен мандат. Люк ван ден Бранде стана председател на КР през 2008 г.

Ролята на Комитета на регионите е да представя местните и регионални гледни точки относно законодателството на ЕС. Това става чрез доклади и „становища“ по предложенията на Комисията.

Комисията и Съветът са задължени да искат мнението на КР преди взимането на решения по въпроси, засягащи местното и регионалното самоуправление. ЕК, Съветът и ЕП могат да се консултират с КР и по други въпроси. От своя страна, КР може да приема становища по своя инициатива и да ги представя на ЕК, Съвета и ЕП.

Всяка година КР провежда 5 пленарни сесии, по време на които той определя общата си политика и приема становища. Неговите 6 „комисии“ се занимават с различни политики и подготвят становищата, които биват обсъждани по време на пленарните сесии:

- Комисия по политика на териториално сближаване (COTER),

- Комисия по икономическа и социална политика (ECOS),

- Комисия по устойчиво развитие (DEVE),

- Комисия по култура, образование и научни изследвания (EDUC),

- Комисия по конституционни въпроси, европейско управление и пространство на свобода, сигурност и правосъдие (CONST),

- Комисия по външни отношения и децентрализирано сътрудничество (RELEX).

 

 

18. ПРОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ – ОСНОВНИ НОРМОТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ В ПЪРВИЯ СТЪЛБ

 

Този процес е комплексен и многостепенен, в него участват различни институции и органи на Съюза, както и нац.администрации на държавите членки.Характерен белег на процеса на вземане на решения в ЕС е тясното взаимодействие между общностното и национално равнище, реализирано посредством въвличането в процеса на комитети, комисии и работни групи,осъществяващи различни функции в рамките на различните му стадии.

1.Законодателен процес в ЕС - институциите, на които е предоставено правомощието да създават задължителни правни норми с действие erga omnes са Съвета, Съвета съвместно с ЕП и ЕК. Схемата е следната: Комисията /К/ предлага, а Съветът решава след консултации с ЕП, като днес Съвета на ЕС и ЕП са равностойни партньори в нормотворческия процес.По правило законодателната процедура може да бъде инициирана единствено чрез предложение от К., която е напълно автономна в упражняването на тази компетентност.По всяко време К. може да внася промени в предложението си, но Съветът може да се отклони от направеното предложение само с единодушно решение. Предложението на К. се формулира след провеждането на неформални консултации в рамките на работни групи от национални експерти, чиято цел е да изяснят позициите на отделните ДЧ, с оглед последващо съгласуване на предложението в Съвета. В определени от Договора хипотези Комисията трябва да се консултира с ИКОСОК или с Комитета на регионите, преди да изготви текста си. Предложението на К. се приема с обикновено мнозинство и се обнародва в Официалния вестник на ЕО /сесия С/ на всички официални езици на ЕС. Предложението се представя на Съвета, придружено с подробно изложение на мотивите.

Видове законодателни процедури:

- Процедура на консултиране /чл.250 ДЕО/ - чрез нея в случаите, предвидени в Договора, на Парламента се предоставя възможност да даде становището си по предложението на ЕК за даден нормативен акт преди гласуването му от Съвета. При тази процедура пътят, по който се приема едни законодателен акт е следната: ЕК изготвя предложение, адресирано до Съвета. ЕС изпраща предложението до ЕП, като ЕС преди да вземе решение, изчаква становището на ЕП. Проекта на К. се разглежда от съответните компет. парламентарни комисии, като К. участва в обсъжданията. Работните нива за подготовка на актовете на ЕП са различните парламентарни комисии и пленумът. Решенията се вземат в пленарно заседание, като правилото е мнозинство на присъстващите. Преди приемането на всеки акт се прави проверка дали са изпълнени следните условия: съществуването на правна основа за приемането на акта в текст от първично ниво; съблюдаване принципите на Договора; съблюдаване на основните права и свободи; съблюдаване на международните задължения на ЕС и в частност тези на СТО; качеството на законодателния текст и съответствието на различните езикови версии. ЕП приема писмено становище по проекта за нормативен акт и го съобщава на Съвета и Комисията. Становището може да одобрява предложението, да съдържа искане за промени или за оттегляни. Съветът не е правно обвързан със становището на ЕП. К. може да измени предложението си съобразно със становището на ЕП, преди Съветът да се е произнесъл. Съветът разглежда предложението на К. в рамките на Корепер или на специално създадени от него работни групи от нац. експерти, като Комисията присъства на обсъждането. Ако по дадено предложение за нормативен акт Корепер постигне единодушие, то се включва в точка А на дневния ред на Съвета и се приема без обсъждане. В останалите случаи разискванията се провеждат в рамките на съответната конфигурация на Съвета. Съветът се произнася окончателно. Той може да измени предложенията от комисията норм.акт само с единодушие. Приетият нормативен акт се изготвя на всички официални езици на ЕС, подписва се от Председателя на Съвета и се Публикува в Официалния вестник на ЕО.

- Процедура по сътрудничество /чл.252 ДЕО/ - тя позволява на ЕП да участва в законодателния процес посредством второ четене и да предлага на Съвета промени в общата му позиция, независимо че крайното решение остава в компетентността на Съвета. Схемата на приемане на нормативен акт е следната: Предложението на ЕК се изпраща на Съвета и на ЕП, който в рамкитена първо четене дава становище по него. Съветът след получаване на становището на ЕП с квалиф. Мнозинство приема т..нар. “обща позиция” на Съвета, която се предоставя на ЕП, а той я разглежда на второ четене и в рамките на 3-и месечен срок трябва да се произнесе, като я приеме, отхвърли или измени. В рамките на 1-месечен срок К. отново разглежда предложението си, като може да промени предложението си. В 3-и месечен срок Съветът може да приеме преразгледаното предложение с квалиф.мнозинство или с единодушие-ако ЕП е отхвърлил общата позиция. Ако ЕП е предложил допълнения и изменения, което е най-честата хипотеза, Съветът приема акта с квалиф.мнозинство, ако той не се различава от предложението на К-, или с единодушие-във всички останали случаи. Ако в рамките на 3 месеца Съветът не се произнесе по допълненията на ЕП или по измененото предложение на ЕК, той блокира законодателния процес. Счита се, че предложението на Комисията не се приема.

- Процедура по съвместно вземане на решения /чл.251 ДЕО/ -  тази процедура се прилага в 43 сфери в рамките на Първи стълб. По правило съвместното вземане на решения е в области, в които Съветът решава с квалифицирано мнозинство. Все още съществуват и хипотези на използване на процедурата при единодушно решение на Съвета. Основното в тази процедура е, че нито ЕП, нито Съвет не могат да приеман нормативен акт без съгласието на другата институция. Тя се характеризира с 3 възможни последователни четения и възможност от постигане на съгласие по време на всяко от тях, процедура на помирение в случай на разногласия между Съвета и ЕП и възможност за окончателно отхвърляне на акта на ЕП.

Приемането на нормативния акт се осъществява по следната схема: първо четене – ЕК представя предложени едновременно и пред ЕП и пред Съвета.ЕП дава становище.Съветът с квалифц. мнозинство окончателно приема акта, ако ЕП не е предложил промени или ако предложените промени се приемат от Съвета. В рамките на 1-во четене институциите не са обвързани със срокове и могат да се опитат да постигнат съгласие по текста, с оглед окончателното му приемане още на този етап. Ако не се постигне съгласие Съветът приема обща позиция, която се изпраща на ЕП. Второ четене – процедурата тук е ограничена в рамките на 3 месеца с възможност за продължаване още 1 месец. Общата позиция се разглежда от ЕП, като е възможно следното развитие: възможно е общата позиция  да бъде приета от ЕП или ако не се произнесе в 3-и месечен срок се счита за приета; да бъде отхвърлена от ЕП с абсолютно мнозинство и ни си счита за приета или да бъдат направени предложения за промени в общата позиция, които са приети с абсолютно мнозинство и изменения текст се предоставя на Съвета и на К. за становище. Ако в 3-месечен срок от получаването му Съветът одобри изменения текст с квалиф.мнозинство, актът се счита за приет. Ако К. е дала отрицателно становище по предложенията на ЕП, актът може да бъде приет от Съвета само с единодушие. Помирение – Ако Съветът не приеме всички изменения, предложени от ЕП, Председателя на Съвета, съгласувано с Председателя на ЕП свиква комитет по помирение в 6-седмичен срок, който се състои от равен брой членове на Съвета и евродепутати. Ако и Комитетът не постигне съгласие по съвместен акт, той не може да се приеме и процедурата приключва. При съгласуван текст от Комитета по помирение се пристъпва към 3-то четене. Трето четене - процедурата по това четене трябва да приключи в рамките на 6-седмичен срок с възможност от продължение още 2 седмици. Ако Комитетът по помирение постигне съгласие по изменения в общата позиция те се изпращат на Комисията, която трябва да даде становището си по тях. В случай на съгласие между ЕП и Съвета актът се приема от Съвета с квалиф. Мнозинство и от ЕП – с абсолютно мнозинство от членовете му, подписва се от двама председатели и се обнародва. В случай на отказ от на някоя от институциите процедурата приключва.

Одобрение на ЕП – посредством тази процедура ЕП може да заяви своето съгласие или несъгласие по отношение на акта, представен му за мнение, без да може да формулира изменения по него.Тази процедура се използва при МД /МД създават специфична институционална рамка и организират процедури на сътрудничество; имат значителни бюджетни последици за Общността; включват изменение на акт, приет по процедурата на съвместно приемане на решения/ и законодателни актове /прилага се в материи като: гражданството на ЕС, специфичните функции на ЕЦБ, промените в устава й, структурните фондове на Кохезионния фонд. Процедурата не е подходяща за законодателна дейност, тъй като ЕП може само да приеме или да отхвърли предложеният му акт. Д. на ЕС я предвижда по отношение на еднообразната избирателна система/.

ВТОРИ СТЪЛБ /ОПОВОС/ - ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ Предвид междуправителствения характер на сътрудничеството в рамките на Втория стълб, нормотворческият процес в тази сфера протича предимно в рамките на Съвета и неговите помощни органи, като ЕП и Комисията имат сравнително незначителни правомощия.Правото на инициатива принадлежи на всяка държава членка и на Комисията. Процесът на вземане на решения зависи от вида на приемания акт. Принципът е приемане на акта с единодушие, като по начало квалифицираното мнозинство се прилага за решения, касаещи общи стратегии. Всяка държава членка може да декларира, че поради важни политически причини от нац.характер има намерение да се противопостави на приемането на даден акт. В този случай с квалифиц.мнозинство Съветът сезира Евр.съвет, който се произнася с единодушие

ТРЕТИ СТЪЛБ – РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА. ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЕБЕН КОНТРОЛ И в областта на Трети стълб вземането на решения става предимно с единодушие /въздържането не препятства приемането на акта/. Правоприлагащите мерки се приемат с квалифицирано мнозинство от минимум 2/3 от гласовете на държавите членки.Право на инициатива има Комисията иби всяка държава членка. Създадени са работни групи на Съвета, където участва и Комисията. Те дискутират предложенията преди внасянето им в КОРЕПЕР и в Съвета. ЕП е консултиран преди приемането на акта, но липсата на консултация не води до недействителност на решението на Съвета.Конституцията превръща материята в Трети стълб от междуправителствена в общностна, като решенията ще се вземат с квалифицирано мнозинство, с изключение на някои специфични области.

 

 

19. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЕБНАТА

СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Един от оригиналните белези на пр.конструкция на ЕС е наличието на автономна съдвласт, на собствена съд.система, която първоначално включва Съда на ЕО, а впоследствие и Първоинстанционния съд и функциониращите към него съдебни “панели” /въведени с ДН/.Макар да не провежда последователно принципа за разделение на властите институционната система на ЕО включва автономна /независима от ДЧ/ съдебна система, която се осъществява от Съда на ЕО /СЕО/. Съдът на ЕС разполага с изключителната компетентност да дава автентично еднообразно тълкуване на правото на ЕС. Наличието на собствена система призвана да спазва общностния правопорядък е принцип заложен в трите общности още от тяхното създаване. Всички УД предвиждат създаването на съд с три типа компетентност: правораздавателна; тълкувателна и консултативна. Чл.7 ДЕО сочи СЕО като една от петте основни институции на ЕО.

Правомощията на СЕО са подчинени на принципа на изрично възложената компетентност – чл. 220 – 245 ДЕО /Първична уредба на правното положение на СЕО/. Най-важната идея, която стои зад създаването на този орган е да се обезпечи еднообразното тълкуване и прилагане на нормите на общностното право от всички органи и институции на ДЧ.

Правното положение на СЕО се проявява ако се разгледат съотношенията между СЕО и националните съдилища на ДЧ.

СЕО е автономна институция, в смисъл-неговите решения за да произведат действие на територията на ДЧ не се нуждаят от производство по екзекватура /специално съдебно производство по признаване и допускане на чуждестранно съдебно решение/Въз основа на съдебно решение на СЕО например може да започне съдебно изпълнение направо/. Това, че СЕО е върховна съдебна институция на ЕО не означава, че СЕО и националните съдилища се намират в институционна подчиненост /като между първа и втора инстанция или както между втора и касационна инстанция по националната правна система на ДЧ/. СЕО не разполага с правомощия да отменя по реда на съдебния контрол за законосъобразност актове на националните съдебни органи на ДЧ. СЕО не разполага с изключителната компетентност по правоприлагането. СЕО разполага с изключителната компетентност по тълкуване на нормите на общностното право. Основни органи прилагащи нормите на общностното право са националните съдилища.

Разликата между международните съдилища и съдебната система на ес се проявява в следните насоки:

- съдът на ЕО разполага със задължителна компетентност да правораздава, докато правораздавателната власт на международните съдилища не произтича от задължителна правна норма, а е доброволна и се базира на споразумение между страните;

- съдът на ЕО за разлика от международните съдилища не може да откаже да правораздава;

- прекият достъп до съдебна защита пред Съда на ЕО /СЕО/ е открит за частните лица, докато международните съдилища поначало не могат да бъдат пряко сезирани от такива лица;

- поначало решенията на междун. съдилища имат обвързваща сила само за засегнатите държави, докато решенията на СЕО имат не само задължителна, но и изпълнителна сила на територията на ДЧ. Решенията на СЕО се признават направо и не се нуждаят от особено производство за екзекутива /производство за признаване и допускане на изпълнението на чуждото решение/.

Посочените разлики доближават СЕО до съдилищата на нац.държави.

Характерен белег на съдебната система на ЕС е, че тя включва наред със СЕО и Първоинстнционния съд, също и съдилищата на ДЧ. Компетентни да прилагат европ.право са поначало националните съдилища. Тази компетентност се базира на принципа на директната приложимост и върховенство на правото на ЕС по отношение на вътрешния правов ред. Съдът на ЕО разполага с предоставената му от УД компетентност. Според чл.240 ДЕО „Освен когато е предоставена компетентност на Съда в съответствие с този договор, споровете, по които Общността е страна, не могат на това основание да бъдат изключени от кръга на компетентност на съдилищата в ДЧ.”.

 

 

20. СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. СЪСТАВ. ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА

 

СЕС е създаден, за да осигури точното прилагане на принципите и нормите на правото на ЕС и спазването на законността при тълкуването на разпоредбите на договорите и дейността на съюза. Съдът се състои от 27 съдии - по един представител на всяка от 27-те страни-членки на Европейския съюз. дейността на съда се подпомага и от 8 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати на Съда се избират измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност; те се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от шест години, след консултация със седемчленен комитет, който дава становище относно годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат на Съда и на Общия съд, преди правителствата на държавите членки да ги назначат. Комитетът е съставен от седем лица, избрани измежду бивши членове на Съда и на Общия съд, членове на висши национални съдебни органи и юристи с призната компетентност, един от които се предлага от Европейския парламент.

Частична подмяна на съдиите и на генералните адвокати се извършва на всеки три години, съгласно условията, предвидени в статута на Съда на Европейския съюз. Съдиите и генералните адвокати, чийто мандат изтича, могат да бъдат преизбирани. Съдиите избират помежду си председател на Съда за срок от три години. Неговият мандат може да бъде подновяван. Председателят ръководи заседанията на Съда. Генералните адвокати подпомагат дейността на съда. При пълна независимост и безпристрастност главните адвокати излизат с правно становище, наречено „заключение", по делата, които са им поверени. Заключенията на генералните адвокати се публикуват заедно с решенията на Съда.

Съдиите и генералните адвокати избират и секретар на Съда, който ръководи административните служби на Съда под ръководството на председателя на Съда.

Секретарят разполага с административни и съдебни функции.Съдиите се ползват с привилегии и имунитет.Съдът има най-голяма тежест в Първи стълб. Във Втори стълб не упражнява съд.контрол. В Трети стълб има право да тълкува, но само ако държавите се съгласят.Съдът заседава като пленум, но може да създава и колегии /съдебни състави/. По настоящем има състави от 3-ма и 5-ма съдии, голям състав и пленум. Той заседава в пленум винаги, когато държава членка или институция на ЕС, която е страна по делото, го е поискала.

Основна задача на Съда на Европейския съюз е да съблюдава и осигурява правилното и еднакво прилагане на правото на Европейския съюз и да санкционира неговите нарушители. За изпълнението на тези цели, Съдът на ЕС:

- упражнява контрол за законосъобразност на актовете на другите институции на Европейския съюз;

- следи за спазването на задълженията на държавите-членки на ЕС, произтичащи от правото на ЕС;

- тълкува правото на Европейския съюз по искане на националните съдилища;

Така в съответствие с Договорите (Догор за Европейския съюз и Договорите за функциониране на европейксия съюз) Съдът на Европейския съюз се произнася по:

- по искове, подадени от държава членка, от институция или от физическо или юридическо лице;

- с преюдициални заключения, по искане на националните юрисдикции, относно тълкуването на правото на Съюза или относно действителността на актове, приети от институциите;

- в другите случаи, предвидени в Договорите.

СЕО действа като:

- конституционен съд, когато се произнася в следните области: при разграничаване на компетентност между ДЧ и ЕС, между институциите на Съюза, както и при изясняване на техните институционални права и задължения; при изследване на съобразността на производственото европ.право и на проектите на МД с първичното право; при защита основните права и свободи; при изработване на основните принципи на правото на ЕС;

- административна юрисдикция, когато осъществява контрол върху индивидуалните админ. актове, издадени от институциите и органите на ЕО; когато правораздава по спорове между институциите и техните служители;

- международен съд в хипотезите на: спор между ДЧ или между ЕК и ДЧ във връзка с прилагането и тълкуването на правото на ЕС; спор между ДЧ във връзка с предмета на договорите, ако компетентността по спора произтича от спец. Споразумение между държавите; спор при тълкуване на межд. Конвенции;

- граждански съд, когато правораздава по искове за обезщетение за вреди, обикновено като вторична инстанция;

- апелтивна инстанция по всички дела срещу институциите на ЕС, заведени пред Пълвоинстанционния съд.

Производството пред Съда на Европейския съюз може да се осъществява на всеки от 27-те официални езика на Европейския съюз. Всеки европейски гражданин има право да сезира Съда на ЕС на своя национален език или на някой от другите официални езици на Съюза.

Производството пред Съда е публично и състезателно и се състои от две фази – писмена и устна. Процедурата започва с изпращане на писмена молба  до Секретаря на Съда, която има определени реквизити. Молбата се вписва в регистъра на Съда и се назначава докладчик. Секретарят изпраща молбата до ответната страна, която разполага с едномесечен срок за отговор.Устната фаза включва прочитането на доклада на съдията докладчик, изслушването на свидетели, експерти,пледоариите , заключенията на ген.адвокат. След разискванията по делото, които са тайна, Съдът постановява решението си, което задължително съдържа и мотиви.Страните не могат да участват пряко в процеса, винаги – чрез представител, назначен за всяко конкретно дело.  Представителят може да бъде подпомаган от съветник или правоспособен адвокат. Всички други страни в процеса се представляват от правоспособен адвокат. Функции на Съда-Съдът действа като конституционен съд, когато издава решения в областта на : разграничаване на компетентност между държавите членки и ЕС, между институциите на Съюза; при изследване на съобразността на производното евр.право и на проектите за междунар.договори с първичното право; при защита на основните права и свободи; при избаротване на основните принципи на правото на ЕС-административна юрисдикция – когато осъществява контрол върху ИАА, издавани от институциите и органите та ЕО; когато правораздава по спорове между институциите-като межуданр.съд – при спор между държави членки във връзка с предмета на договоритем спор при тълкуването на междунар.конвенции-като граждански съд – по искове за обезщетения за вреди-като апелативна инстанция – по всички дела срещу институции на ЕС, заведени пред Първоинстанционния съд Видове компетентност на съда-          правораздавателна-          тълкувателна-          консултативни функции – правни консултации по всички въпроси от юр.характер

Правораздавателната компетентност е изключителна. Съдът гледа само искове, изрично предвидени в учредителните договори.  Съдът упражнява контрол върху институциите чрез:-иск за отмяна на незаконосъобразен акт на институцията. Става въпрос  за нормативни актове – регламент, директива и решение. Могат да бъдат атакувани актове на ЕС, ЕП и ЕК, на Центр.банка. Активно легитимирани са две групи молители: привилегировани и непривилегировани. Първата група са държавите и институциите. Те не трябва  да доказват правен интерес. Могат да атакуват акт, без значение дали са негови адресати. Втората група са частноправни субекти, като те трябва по всяко дело да доказват правния интерес,т.е. че съответният нормативен акт пряко ги засяга. Основанията за отмяна по незаконосъобразност са: несъответствие с общностното право, процесуални нарушения, злоупотреба с власт.Съдът отменя акта с решение. То има обратно действие. Все едно, че този акт никога не е бил издаван. За да се започне такова дело обаче има преклузивен срок – 2 месеца от влизането в сила на акта.Не всичко обаче може да бъде заличено с решението на Съда. Съдът посочва кое може да бъде заличено.-иск за неправомерно бездействие. Активно легитимирани молители са същите. По тези искове има предварителна адм.фаза. Институцията, която бездейства, се поканва да се задейства. Ако тя не направи това в определен срок, следва истинското производство. Няма значение какъв характер има дължимото действие /напр. не е издала препоръка/.-иск за извъндоговорна отговорност. Съдът правораздава по искове за обезщетения за вреди, произтичащи от извъндоговорната отговорност, причинени от институции или от служители на Общността. Активно легитимирано е всяко физ.лице или юр.лице, вкл. и държава, което е претърпяло вреда. Ответник по иска е ЕС. Исковете се погасяват с 5-годишна давност.-иск срещу държава, която не изпълява договорните си задължения. Активно легитимиран е или ЕК, или друга държава по договора. Тя обаче не може директно да сезира съда, а трябва да се обърне към ЕК. И по тези искове има предварителна адм.фаза.Съдът няма право да преустанови нарушението по договора. Той само постановява предприемане на необходимите мерки по изпълнението. Ако те не бъдат предприети в разумен срок или пък държавата откаже съобразяване с решението на Съда, той има право да й налага имуществени санкции – еднократни или многократни финансови санкции.Следователно, ако се говори за съд.система в рамките на интеграционните общности, не трябва да се избягва нац.право.

Тълкувателна /преюдициална/ компетентност на Съда. Само Съдът в Люксембургт има право да тълкува нормите на общностното право. Производството не е правораздавателно. Съдът само се произнася по пр.въпроси, с които е бил сезиран от нац.съд, като така допринася за решаването на спора, което е от компетентността на на.съд. Съдът тълкува пр.норми въз основа на тълкувателни способи: методът на буквалното тълкуване, систематичният, телеологичният.Нац.съд има право на преценка дали да постави даден проблем пред Съда на ЕО. Има и задължително препращане – когато решението на нац.съд не подлежи на обжалване.

Консултативна компетентност-предвидена е в чл.300, ал. 6 ДЕО и чл.103 и 104 ЕОАЕ. При тази процедура съдът се произнася по становище, което има не консултативен, а задължителен характер. 

 

ДЕЛА ЗА ОТМЯНА НА АКТОВЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ  Правораздавателната компетентност е изключителна. Съдът гледа само искове, изрично предвидени в учредителните договори.   Съдът има компетентност да отмени незаконосъобразни актове на институциите на ЕС. Става въпрос  за нормативни актове – регламент, директива и решение. Могат да бъдат атакувани актове на ЕС, ЕП и ЕК, на Центр.банка. Съдът може само да отмени даден акт, но не  и да го промени или замени с решението си.Основанията за отмяна са: несъответствие с общностното право, процесуални нарушения, злоупотреба с власт.Напр. подлежи на отмяна акт на Съвета, приет без предварително консултиране с ЕП или без становище на ИСК.Активно легитимирани са две групи молители: привилегировани и непривилегировани. Първата група са държавите и институциите. Те не трябва  да доказват правен интерес. Могат да атакуват акт, без значение дали са негови адресати. Втората група са частноправни субекти, като те трябва по всяко дело да доказват правния интерес,т.е. че съответният нормативен акт пряко ги засяга.   

 

 

ДЕЛА ЗА НЕПРАВОМЕРНИ БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ  Този иск е допустим само, ако е осъществена предварителна административна процедура, която включва поканване към институцията, която бездейства, да се задейства. Ако в срок от 2 месеца след поканата институцията не реагира, ищецът разполага с 2-месечен срок, в който може да заведе иска си.Ако институцията обаче вземе становище, различаващо се от искането на ищеца, искът е недопустим. Актът може да се атакува по незаконосъобразност. Неправомерното бездействие включва всяко неизпълнение на задължение, произтичащо от ДЕС за дадена институция – ЕП, Съвета, ЕК или ЕЦБ. Най-често това се изразява в неприемането на даден нормативен акт.Активно легитимирани са две групи молители: привилегировани и непривилегировани. Първата група са държавите и институциите. Те не трябва  да доказват правен интерес. Могат да атакуват акт, без значение дали са негови адресати. Втората група са частноправни субекти, като те трябва по всяко дело да доказват правния интерес,т.е. че съответният нормативен акт пряко ги засяга. Решението на Съда, уважаващо този иск, констатира бездействието и го обявява за противоречащо на договора, като засегнатата институция трябва да предприеме нужните мерки, за да се съобрази с решението. 

 

 

21. ОБЩ СЪД /ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД - ПС/. СЪСТАВ.

 ПРАВОМОЩИЯ. ПРОИЗВОДСТВО

 

Той започва да функционира през 1989 г., с компетентност да решава определена категория дела. В неговата компетентност са:

- всички искове на частни лица срещу институциите на ЕС;

- спорове между ЕС и неговите служители и персонала;

- искове, заведени срещу Комисията от предприятия или сдружения на предприятия.

Нормативната база за дейността на ПС се съдържа в чл.210, 220, 224, 225 и 225А ДЕО, както и в Устава на СЕО.

ПС се състои поне от по 1 съдия от всяка държава членка с 6-годишен мандат. Броят им се определя в Устава на съда. В момента включва 27 съдии. Съставът на ПС, за разлика от Европейският съд не включва генерални адвокати. По правило делата се разглеждат от състави, състоящи се от 3 или 5 членове , освен в случаите предвидени във вътрешния правилник, когато съдът трябва да заседава в пълен състав. Взетите решения от ПС не са окончателни и подлежат на обжалване пред европ.съд

Възможно е по съвместна инициатива на ЕК и Съда Съветът с единодушие да създава специализирани правораздавателни панели към ПС, които имат компетентност по искове и процедури в конкретно определени специфични сфери /напр.държ.служба/. ПС правораздава като първа инстанция по искове и процедури, предвидени в чл.230, 232, 235, 236 и 238 ДЕО, като Уставът на Съда на ЕО може да му предостави и компетентност по други искове. Когато ПС установи, че не е компетентен да се произнася по дела, които са от юрисдикцията на Съда, той му препраща делото. И обратното. Страните по делото могат да обжалват всяко решение на ПС съд пред Съда на ЕО в 2-месечен срок от уведомяването им. Обжалването е само по законосъобразност: липса на компетентност на ПС; допусанато процесуално нарушение, което засяга неблагоприятно интересите на жалбоподавателя или нарушение на П. на ЕС. Ако тя е основателна, Съдът отменя решението на Първата инстанция, като са възможни няколко хипотези:

- самият Съд може да се произнесе по казуса с решение, което естеството на спора позволява;

- да върне делото за ново разглеждане от ПС, когато последният е обвързан от решението на Съда относно разоносъобразността;

- ако жалбата е подадена от ДЧ или институция на ЕС, която не е встъпила пред ПС, Съдът може да постанови кои от последиците на отмененото решение на ПС се считат за окончателни по отношение на страните по делото.

 

 

22. СЪД НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА. ПРАВОМОЩИЯ. ПРОИЗВОДСТВО

 

С Решение 2004/752/ЕО, Евратом Съветът реши да учреди Съда на публичната служба на Европейския съюз. Съдът на публичната служба на Европейския съюз, който е помощен орган към Общия съд на Европейския съюз и има същото седалище като него, е компетентен да се произнася като първа инстанция по споровете между Съюза и негови служители по силата на член 270 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в т.ч. споровете между всеки орган и негови служители или всяка служба и нейни служители, за които е предоставена компетентност на Съда на Европейския съюз.

Съдът на публичната служба се състои от седем съдии, измежду които се избира неговият председател. Съдиите се назначават за срок от шест години. Те могат да бъдат преназначавани. Съдиите се назначават от Съвета с единодушие, след консултиране с комитет от седем лица, избрани сред бивши членове на Съда и Общия съд и юристи с призната компетентност. Комитетът дава становище относно способността на кандидатите да упражняват функциите на съдия в Съда на публичната служба. Към становището си комитетът прилага списък на кандидати с най-подходящ опит на високо ниво. Този списък следва да съдържа поне два пъти повече кандидати от броя на съдиите, които трябва да бъдат назначени.

Статутът и общите условия за изпълнението на функциите на съдия са определени в член 5 от приложение I към Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз. Заплатите, пенсиите и обезщетенията на съдиите се определят с Регламент (ЕО, Евратом) № 202/2005 на Съвета от 18 януари 2005 г. за изменение на регламенти № 422/67/ЕИО и № 5/67/Евратом относно определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности, както и на председателя, членовете и секретаря на Първоинстанционния съд.

Четвъртък, 20 Март 2014 11:57

СРС, специални разузнавателни средства

Написана от

2. Основни оперативни способи за осигуряване на информация:

Източниците на информация могат да се разделят на 3 основни групи:

 • Открити източници. Това най-често са доклади от конференции; внимателно задавани въпроси от специалисти по тази материя; беседи със служители и други организации; изучаване на изложбени образци и др.
 • Чрез използване на хора (агентурни източници) – агенти, доверени лица и сътрудници. Те имат лични мотиви за предаване на информацията – алчност; страх за себе си и близките си; сексуална емоционалност; граждански дълг, потребност и др.
 • Чрез използване на технически средства и канали. Най-често това са телефон, телеграф, поща, компютри и компютърни мрежи и др.

Според Закона за СРС, СРС са техническите средства и оперативните способи за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателства – кинозаписи, видеозаписи, фотоснимки, звукозаписи и белязани предмети.

Техническите средства са електронни и механични съоръжения, както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и обекти.

Оперативните способи са наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязване и проверка на кореспонденция, контролирана доставка, доверителна сделка и разследване, чрез служител под прикритие.

Именно чрез тези способи може да се придобие нужната ни информация.

 

 

 

3. Наблюдение на стационарни обекти. Оптически системи за наблюдение:

Наблюдението е мероприятие, което е насочено към наблюдение на лица, превозни средства, места и обекти с цел да се придобие информация за тях и техните действия.

Съгласно ЗСРС, при наблюдението зрително и чрез  технически средства, се разкриват различни страни от дейността и поведението на лица и обекти при тяхното движение, пребиваване на различни места или при изменения в конкретната обстановка.

Наблюдението може да се извърши по няколко начина:

 • Във времето – постоянно, периодично или инцидентно;
 • Пеша, с превозно средство, стационарно или комбинирано;
 • Чрез технически средства (дистанционно) или т.нар. белязване.

Цели на наблюдението:

 • Получаване на доказателства за престъпна дейност;
 • Проверка и допълване на информация получена от друг източник;
 • Придобиване на информация, която може да бъде използвана в съда като веществено доказателство;
 • Разкриване на търсени лица, чрез наблюдение на техни връзки;
 • Проверка искреността на агенти и информатори;
 • Предотвратяване на престъпен акт.

Изисквания за извършване на наблюдение:

 • Състава, който извършва наблюдението да се слива с обстановката, да бъде търпелив, адаптивен и физически трениран;
 • Да имат средства за бърза промяна на външния вид – очила, дрехи с две лица, шапки, различни регистрационни номера на колите и др;
 • Да има разработена с-ма за визуална сигнализация;
 • Да имат технически средства за връзка, за подслушване, за наблюдение през деня и нощта и др.

Зрението на човека играе изключително голяма роля при възприемане на обкръжаващата ни среда. Счита се, че около 90% от получаваната информация се дължи именно на зрението и само 10% - на останалите органи – слух, обоняние и т.н. В стремежа си, хората да разширят границите на своето зрение, са създали огромно количество оптически прибори за увеличение далечината на наблюдение – зрителни тръби, бинокли и телескопи. За разширяване на спектралната чувствителност – приборите за нощно виждане и термовизията; за разширяване на полезрението – телевизионните системи, а за фиксация на изображението – фотоапарати, кино- и видеокамери, видео-магнитофони.

 

 

 

 

4. Проследяване. Прибори за нощно виждане, термовизионни и телевизионни системи:

Проследяването и наблюдението представляват комплекс от мероприятия, насочени към наблюдение на лица, превозни средства, места и обекти с цел придобиване на информация за тях и техни действия.

Според ЗСРС, при проследяването – зрително или чрез използване на технически средства, се установява, разкрива и документира движението на контролирани лица.

Проседяването може да се извърши на открито – на улицата, в паркове, стадиони; на закрито и публично достъпни места – театри, кина, клубове, църкви, ресторанти; и в помещение със силно ограничен достъп на външни лица – апартаменти, хотелски стаи и др.

Наблюдението на открито и донякъде в публично достъпните места не може да се извърши без проследяване. Само чрез него може да се установява, разкрива и документира движението на контролираното лице. Наблюдението се слива с проследяването и тези два способа не могат да се отделят един от друг. Наблюдението на движението на дадено лице се осъществява чрез проследяване и обратно, проследяването цели да се наблюдава поведението на контролираното лице при неговото движение.

Разкриване на проследяване:

 • Неестествено поведение на лицата – опити да се прикрият;
 • Продължително пребиваване на лица и автомобили без логична причина;
 • Многократно регистриране на едни и същи лица в различни участъци на маршрута;
 • Неестествени движения за сигнализиране;
 • Вземане на превозно средство в движение или в последния момент;
 • Разглеждане на обстановката зад себе си в отраженията на подходяща витрина и др.

Нощното време, тунелите, мазетата и т.н. са ситуации, при които условията за наблюдение са затруднени. В тези условия голяма помощ могат да окажат така наречените прибори за нощно виждане.

Предимство на приборите за нощно виждане е възможността за наблюдение на обекта в пълна тъмнина или при слаба осветеност.

Приборите за нощно виждане се използват в два режима – пасивен и активен. Пасивният режим се използва при наличие на слабо  разсеяно осветление от изкуствени или естествени източници (луна, звезди, далечно населено място). Активният режим се използва при пълно отсъствие на осветление.

Чрез термовизията ние “виждаме” предметите благодарение на тяхната температурна разлика. Предимствата на термовизията са съществени. При нея много по-малко се отразяват лошите атмосферни условия (дъжд, мъгла, сняг). Става възможно наблюдение през листата на дървета и храсти.

Принципът на действие на термовизията не позволява наблюдение през топло-изолиращи материали, например през стъклата на прозорци.

Най-съвършеният способ за получаване на конфиденциална информация се явява скритото видеонаблюдение. Използването на специални малки телевизионни камери позволява това наблюдение да се направи абсолютно незабележимо и безопасно.

 

 

 

5. Класификация на методите за подслушване:

Съгласно ЗСРС, при подслушването – чрез използване на технически средства, слухово или по друг начин се усвоява устна, телефонна или електронна комуникация на контролирани лица.

Чрез това определение се показва, че чрез подслушването се извършва три вида контрол на информация:

 • контрол на устните разговори (слухов контрол). Осъществява се чрез акустичен сигнал, виброакустичен сигнал и по движението на устните.;
 • телефонен контрол. Осъществява се чрез - електрически сигнал на телефонната линия и странични електромагнитни излъчвания.;
 • контрол на електронните комуникации. Осъществява се чрез електрически сигнал на линиите, оптически сигнал и електромагнитни вълни на спътници.

Специалните разузнавателни средства (СРС) за подслушване са едни от най-често прилаганите технически устройства за придобиване на разузнавателна информация. Постиженията на техниката и технологията позволяват понастоящем да се създадат огромно количество СРС за подслушване, различаващи се по принцип на действие, начин за предаване на придобитата информация, по радиус на действие. Особено голямо е разнообразието по отношение на габаритните им размери и външното им оформление и най-вече за предметите, в които те са монтирани (камуфлажи).

СРС за подслушване могат да бъдат класифицирани по няколко различни признака:

 • по канала за предаване на информация – използват се всички възможни видове канали за придобиване и предаване на разузнавателна информация. Това са: акустическия канал с директен запис на магнетофон, предаване на информация по проводни линии, предаване на информацията по радиоканал и предаване на информацията по инфрачервен (оптичен) канал;
 • по начина за придобиване на акустическата информация;
 • по режима на работа;
 • по захранващите източници;
 • по конструктивното оформление.

 

 

 

6. Радиомикрофони:

СРС, предаващи своята информация по радиоканал се наричат радиомикрофони. Радиомикрофоните са миниатюрни радио-предавателни устройства и като такива те притежават редица специфични особености, които не са характерни за другите СРС. Една от тях е, че габаритните им размери са много малки и второ, радиоканалът е единствения възможен начин за придобиване на информация от подвижен обект.

Класификацията на радиомикрофоните може да се направи по следните признаци:

 • По принцип на формиране на информационния сигнал;
 • По метод за защита на предаваната информация;
 • По радиус на действие.

В зависимост от принципа на формиране на информационния сигнал радиомикрофоните могат да бъдат:

 • Активни. Това са най-често използваните и притежават структурната схема на класическия радиопредавател – с нискочестотен блок, високочестотен предавател, антена и захранване.
 • Пасивни. Те работят без захранващо напрежение, което е основно тяхно предимство.
 • Полуактивни. Те съчетават принципите на работа на предишните два вида СРС. Те изискват наличието на захранващ източник и на облъчващ предавател.

Според радиуса на действие, радиомикрофоните биват:

 • С малък радиус: до 100 m; по-голяма секретност, но има опасност за разкриване на контролиращия;
 • Със среден радиус: от 100 до 1000 метра;
 • С голям радиус: над 1000 метра.

Методи за защита на предаваната информация:

 • Радиомикрофоните, предаващи информацията без защита по радиоканала, са най-прости по своето устройство, следователно са с най-малки габаритни размери и тегло. Не трябва да се забравя, че предаваната от тях информация може да бъде приета от всеки приемник, способен да се настрои на носещата честота на радиомикрофона. Поради това те се използват за изпълнение преди всичко на краткотрайни задачи (срещи, съвещания).
 • Радиомикрофоните с маскировка на информацията обикновено използват сложни видове модулации – най-често двойна модулация на две честоти (подносеща и основна). По тази причина радиомикрофоните с маскировка на предаваната информация гарантират значително по-голяма секретност в работата.
 • Най-ефективният способ за защита на информацията се явява нейното кодиране. За тази цел се използват два подхода: аналогово прообразуване и цифрово шифриране.

 

 

7. Подслушване чрез предаване на информацията по проводни линии:

Съществува голямо разнообразие от СРС за контрол на информацията, използващи за предаване на сигнала проводни линии. Предавателите се камуфлират и са свързани с електрическата мрежа: удължители, разклонители, радио и телевизионни приемници и т.н. Ясно е, че тези прибори не трябва да правят впечатление в контролираното помещение.

Радиусът на действие на подобни системи зависи до голяма степен от мощността на предавателя, която се движи в границите от 5 до 300 mW.

Предимствата при предаването на информация по проводни линии са, че има по-добра защита в сравнение с радио-микрофоните и са практически с неограничен срок за експлоатация.

Особеностите при този тип предаване на информация са:

 • Възможност за работа само на една фаза;
 • Максимален радиус на действие – до най-близкия трафопост;
 • Качеството на информацията зависи от нивото на промишлените смущения;
 • Предавателят, който се камуфлира в различни битови електроуреди, може да бъде изключен случайно или преднамерено.

 

 

 

8. Насочени микрофони – основни параметри, видове, особености при използване:

Много често в медиите се появяват съобщения, че специалните служби са разкрили извършителите на конкретно престъпление чрез подслушване на разговорите им с помощта на насочени микрофони.

Всеки насочен микрофон може да бъде представен като комплекс, състоящ се от преобразовател на звуковите вълни в електрически сигнал и механична система (наричана още акустическа антена), осигуряваща насочените свойства на комплекса. Това означава, че по принцип на действие насоченият микрофон приема по-силно звука, постъпващ от определено направление, потиска повече или по-малко сигналите от другите направления.

Всеки насочващ микрофон си има индекс на насоченост, който показва колко пъти насоченият микрофон потиска страничните шумове и коефициент на насочено действие, който показва изразената в децибели степен на увеличение нивото на сигнала на изхода на микрофона при замяна на един ненасочен микрофон с насочен.

Видове насочени микрофони:

 • Линейни групови микрофони - представляват редица от определен брой микрофони, разположени така, че осите им да са паралелни една на друга.

Основният им недостатък е обстоятелството, че имат насочени свойства само в плоскост, успоредна на оста на микрофона. В ортогонална плоскост тяхната характеристика съответства на характеристиката на единичния микрофон.

 • Тръбни (органни) микрофони - състоят от десетки тънки тръби с различна дължина (звуководи), от където носят името си.
 • Тръбни процепни микрофони - представляват тръба с отвори по нея или с процеп по цялата й дължина.
 • Фазираните решетки – оформени са във вид на плоскост, върху която са поместени отворите на звуководите.
 • Микрофони с параболичен рефлектор - Микрофонът се разполага във фокуса на един отражател с параболична форма.

 

 

 

9. Лазерни микрофони:

Едно от перспективните направления за подслушване чрез високочестотното (ВЧ) сондиране се явяват лазерните микрофони.

Лазерните микрофони работят в близкия до видимата светлина инфрачервен диапазон, за да се избегне откриването на петното на облъчващия сигнал. Мощността обикновено не превишава 10 mW.

Предимството при лазерните микрофони е, че има възможност за контрол на информацията без предварително проникване в помещението.

Недостатъците са: необходимост от прецизен избор на местата за разполагане на лазера и фотоприемника; Отразяващата повърхност вибрира както от разговорите в помещението, така и от външни акустически шумове.

 

 

 

10. Телефонен контрол – структура на телефонната мрежа:

Телефонът е едно от най-често използваните средства за общуване между хората. И това е така, защото освен информация чрез него в определена степен се предават чувства, настроения, т. е. той приближава най-много хората до живото общуване.

Телефонната мрежа може да се раздели на зони:

В зона А е самият телефонен апарат (ТА). Сигналът от ТА по абонатен кабел (зона Б) достига до разпределителен шкаф (РШ) (зона В). РШ се разполага в близост до зданията, чиито абонати обслужва. Връзката на всички абонати от даден район с автоматична телефонна централа (АТЦ) (зона Д) се осъществява по разпределителен кабел (зона Г). Връзките между АТЦ се осъществяват с магистрални кабели, които имат голям капацитет (зона Е).

Видове телефонни линии:

 • подземни в специални канали;
 • подземни в колектори и тунели;
 • подземни бронирани;
 • подводни;
 • въздушни (монтирани на стълбове);
 • стенни с открито полагане;
 • стенни със скрито полагане.

При телефонен контрол се наблюдава недостатък - явява се необходимостта от периодична смяна на касетата на записващия магнетофон (или на самия магнетофон), т.е. необходим е практически постоянен достъп до помещението, където е разположена апаратурата.

 

11. Телефонен контрол – начин за включване на СРС в линията:

Връзките между автоматичните телефонни централи (АТЦ) се осъществяват с магистрални кабели, които имат голям капацитет. Обикновено броят на телефонните “двойки” е 1200. В последно време тяхното приложение все повече намалява и в близкото бъдеще ще бъдат заместени от влакнесто-оптическите кабелни мрежи. Става ясно, че подслушване на телефонните разговори в магистралните кабели е една изключително сложна техническа задача, която не е по силите на “обикновените” шпиони.

Броят на телефонните линии в разпределителните кабели от репартитора на АТЦ до РШ е значително по-малък и като правило не превишава 150. Още по-малък е той между РШ и разпределителни кутии (където в мрежата съществуват РК). До ТА в зона Б се полагат индивидуални абонатни кабели. Последните две зони имат сравнително малка дължина, но именно там опасността е най-голяма. РШ обикновено се разполагат край зданията, а РК в зданията по стълбищата и коридорите, в специални шкафове и ниши.

Опасността от подслушване на телефонните разговори зависи и от начина на полагане на кабелите.

 

 

 

13. Основни способи за негласен достъп до компютри и компютърни мрежи:

През 1946 година е създадена първата ЕИМ.

Откакто персоналните компютри излязоха през 1981 година на пазара, се появи тенденция те да се свързват чрез съществуващите мрежи за комуникации, за да обменят информация и да използват общи изчислителни мощности. Повечето фирми и организации, независимо от тяхната големина – от тези с единичните офиси до онези с филиали в целия свят, свързаха всичките си компютри в собствени мрежи.

На свой ред, това доведе до увеличаване на уязвимостта на информацията от преднамерени или случайни въздействия и даже породи нов вид престъпност - компютърните престъпления. Общите правила на архитектурните принципи за построяване на персоналните компютри и тяхното програмно осигуряване определят сравнително лесния достъп за професионалисти до информацията, заложена в тях.

Както става ясно, отстраняването на информация от компютърен диск  се оказва доста трудна задача.

За  прихващане на  информацията е достатъчно да се разполага с приемно устройство, работещо в  диапазона от 50 до 500 МНz, специален блок за съгласуване и преносим компютър. Далечината на прихващане на информацията с подобен комплекс може да достига до 100 - 150 метра.

Основните способи за негласен достъп до компютърната информация са:

 • Преодоляване на програмните средства за защита;
 • Негласно копиране на информацията;
 • Прихващане на информацията в каналите за свръзка;
 • Внедряване на специални програмни продукти и компютърни вируси;
 • Използване на апаратни приставки;
 • Прихващане на страничните електромагнитни излъчвания.

Способи за преодоляване на програмните средства за защита:

 • Чрез преодоляване на системите за защита от или чрез друг зарегистриран потребител;
 • Чрез прихващане на съобщения и разрешения за достъп до ресурсите на мрежата посредством незаконно включване в каналите за свръзка;

Прихващане чрез незаконно включване в каналите за свръзка:

 • Чрез “фалшифициране на мрежата” – създава се фалшив, но идентичен образ на мрежата;
 • Работа в мрежата в промеждутъци от време, когато потребителя оставя канала в активен режим, но е зает с друга дейност и др.

 

 

 

14. Придобиване на информация от пощенска кореспонденция:

Според ЗСРС, при проверката на кореспонденцията чрез използване на химически вещества и технически средства се установяват съдържанието и адресатите на кореспонденцията на контролираните лица и обекти.

Възможност за достъп до писмата:

 • При подателя: чрез агент, кражба, от пощенската кутия;
 • В пощенското отделение:  на подателя или получателя;
 • По пътя: във влака или пощенската автомашина;
 • При получателя: чрез пощальона, от пощенската кутия, в дома на получателя, чрез агент;
 • От кошчето за боклук.

Методи за прочитане на писмото:

 • Мощно просветляване и фотографиране на писмото без отваряне на плика;
 • Използване на специален шпрей, който прави плика за кратко прозрачен;
 • Грубо отваряне на плика с последваща негова замяна;
 • Изваждане на навитото с помощта на специален инструмент писмо от ъгъла на плика;
 • Внимателно отваряне и още по-внимателно затваряне на плика.

Внимателно отваряне на плика се извършва:

 • С пара и изящни полирани инструменти от кост;
 • Попивателна хартия върху залепващата се част на плика и нагряване на нагревателна плоскост;
 • При съмнения за невидими мастила – писмото се поставя между два листа, обработени с гореща пара и се притиска с преса.

Тайнописни средства – бира, бяло вино, вода със захар, ябълков сок – с пепел от хартия; Сок от лук, пирамидон (амидофен), киселец, сярна киселина (за акумулатори) – чрез нагряване; Прах за пране – UV.

 

 

 

 

15. Белязване:

Съгласно ЗСРС, при белязването чрез използване на технически средства и вещества се поставят белези на предмети и вещи за установяване на тяхното движение, придобиване или място на съхранението им.

Видове белязване:

 • Механично;
 • Химическо;
 • Радиоизотопно;
 • Радиоелектронно:
 • Пасивно радиоелектронно белязване;
 • Активно радиоелектронно белязване;
 • Белязване чрез системата GPS;

Механическо белязване - Чрез поставянето на характерни белези на определени места на предмета се цели предотвратяване на подмяната му с друг. Използва се в разузнаването, за маркиране на коли и за маркиране на документи.

Химическо и радиоизотопно белязване - При химическото белязване предметите и вещите се обработват с химически вещества, които като правило са невидими, но стават видими при обработка с други химически вещества или при облъчване с ултравиолетова светлина;

Радиоизотопното белязване е също обработка на предмети и вещи с химически вещества, които обаче не могат да се открият с никакви човешки сетива.

Радиоелектронно маркиране - устройствата за радиоелектронно маркиране се наричат още “радиофар”. Най-често радиофара се използва за маркиране на коли, но могат да се бележат колети, пратки и други предмети. Основното предимство на радиоелектронното белязване е, че на практика то е единственото, позволяващо проследяването на маркираните предмети на големи разстояния, включително и на трансгранични трасета.

Радиоелектронно маркиране бива активно и пасивно. Предимството на активното е голям радиус на действие, а недостатъкът е ограничен срок за експлоатация.

Предимство на пасивното е липса на захранване и неограничен срок за експлоатация, а недостатък – малък радиус на действие.

Радиоелектронно белязване чрез GPS - Определянето на местоположението се основава на измерване на разстоянието от точка върху земната повърхност до група спътници, чиито небесни координати са предварително известни. Необходимо е приемането на сигналите от минимум три спътника.

 

 

16. Ред за използване на СРС в България – обекти и субекти на СРС, подготовка за използване:

Според Закона за СРС, СРС се използват по отношение на:

 • Лица, за които са получени данни, че подготвят, извършават или са извършили тежки престъпления;
 • Лица, за чиито действия са получени данни, че се използват от лица по предната точка, без да им е известен характера на престъпната дейност;
 • Лица и обекти, свързани с националната сигурност;
 • Обекти за установяване самоличността на лицата по 1 и 2 точка.

СРС се използват и са опазване на живота или имуществото на лица, които са дали писмено съгласие за това.

Право да искат да използват СРС и събраните от тях данни, имат:

 • ГДБОП;
 • ГДНП;
 • ГДГП;
 • Службите „Военна информация“ и „Военна полиция“;
 • Национална разузнавателна служба и др.

За използване на СРС се изготвя мотивирано писмено искане от ръководителя на по-горе изброените органи, съдържащо:

 • Изчерпателно посочване на фактите и обстоятелствата, даващи основание за подготвяно или извършено тежко престъпление, които налагат използването им;
 • Данни за лицата или обекти, спрямо които се използват;
 • Срок на ползване;
 • Длъжностно лице, което да бъде уведомявано за получени резултати.

Ръководителите на органите предоставят искането до председателите на Софийския градски съд, окръжните съдилища или до оправомощен от тях заместник - председател, а за военнослужещите - до председателите на съответните окръжни военни съдилища или до оправомощен от тях заместник - председател, които дават писмено разрешение за използването на специалните разузнавателни средства или отказват използването им, като мотивират акта си.

Органът, на когото е представено искането, се произнася незабавно.

В неотложни случаи прилагането на СРС започва веднага след получаване на РАЗРЕШЕНИЕ на председателя на съответния окръжен съд, като за това се уведомява министъра на вътрешните работи или председателя на ДАНС.

В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност, СРС могат да се използват и без разрешение на съдията, а само въз основа на РАЗПОРЕЖДАНЕ на Министъра на вътрешните работи, съответно председателя на ДАНС.

 

 

 

 

17. Ред за използване на СРС в България – използване на СРС от оперативно-техническите служби, особености на информацията, получена чрез СРС. Контрол върху използването на СРС.

Срокът за използване на СРС е до два месеца, считано от датата, определена в  разрешението.

В случай на необходимост от продължение на срока до шест месеца общо се изготвя ново искане и го представя на органа, дал първоначалното разрешение, като искането и разрешението се представят на оперативно-техническата служба най-малко 24 часа преди изтичане на крайния срок.

Задължително в искането за продължение се посочват причините, които  налагат продължението.

Прилагането на СРС се прекратява, когато:

А) е изтекъл срока на разрешението;

Б) е постигната предвидената цел;

В) прилагането не дава резултати.

Оперативно-техническите служби могат да не започнат прилагането на СРС или да го прекратят в процес на използването му, когато:

А) при опасност от разкриване на оперативните способи;

Б) когато е невъзможно тяхното използване;

В) при възникване на опасност  за живота или здравето на служителя под прикритие.

Съдържанието на информацията, получено при прилагане на СРС, се записва върху материален носител.

В процеса на прилагане на СРС оперативно-техническата служба след получаване на информация, касаеща целта на искането, изготвя писмен документ във вид, съгласуван със заявителя, като му го изпраща за оценка.

Заявителят в 7-дневен срок от получаване на документа оценява получената информация и прави писмено искане при интерес за нейното използване.

Важни особености на информацията, получена чрез СРС:

 • Резултатите, получени чрез СРС, не могат да бъдат използвани за друго освен за предотвратяване, разкриване и доказване на престъпления, при условия и по реда, посочени в закона.
 • ОР, на които са станали известни факти и сведения, добити чрез СРС, са длъжни да не ги разгласяват.
 • Обвинението и присъдата не могат да се основават само на веществени доказателствени средства, изготвени чрез СРС.

Контролът върху използването на СРС се осъществява от министъра на вътрешните работи или председателя на ДАНС в зависимост от това кои ОТС прилагат СРС.

В едномесечен срок след прекратяване на прилагането на СРС заявителят предава доклад на съдията, разрешил използването.

Председателите на окръжните и апелативните съдилища включват в годишните си доклади данни за броя на издадените разрешения и изготвените ВДС.

 

 

 

18. Процедури по използване на СРС и контрол в САЩ:

Всяка молба за разрешение за контрол на кабелни, устни или електронни комуникации трябва да бъде в писмена форма под клетва или чрез тържествена декларация пред съдия.

Съдържание:

-  индивидуализиращи данни за личността на следователя или органа, натоварен с наказателно преследване, подаващ молбата и за служителя, одобряващ подаването на молбата;

-  пълно и изчерпателно изброяване на фактите и обстоятелствата, които обосновават молбата;

-  описание на престъплението, което е извършено, се извършва или ще бъде извършено;

-  подробно описание на вида и местонахождението на мястото, където ще се осъществява контрол на комуникациите;

-  подробно описание на вида комуникации, които ще бъдат контролирани;

-  индивидуализиращи данни (ако са известни) за личността на лицето, извършващо престъплението и чиито комуникации ще бъдат контролирани;

-  пълно и изчерпателно обяснение дали са използвани други разузнавателни средства, които не са дали резултат или има категорични основания да се смята, че няма да дадат търсения резултат, или използването им е прекалено опасно;

-  посочване на периода от време, през които ще се извършва контрола;

-  пълно и изчерпателно изброяване на всички предишни молби за контрол на кабелни, устни или електронни комуникации на същите лица и решенията, взети от съдията по отношение на тези молби;

- в случаите, когато молбата е за удължаване на срока на разрешението, тя трябва да съдържа резултатите от контрола, получени до момента, или обяснение защо не са получени такива резултати.

Всяко разрешение за контрол на кабелните, устни или електронни комуникации трябва да съдържа следните реквизити:

 • индивидуализиращи данни за личността на лицето, чиито комуникации ще бъдат контролирани;
 • вида и местонахождението на местата, които могат да бъдат контролирани;
 • подробно описание на вида информация, която се търси и престъплението, за което се отнася;
 • агенцията, която е упълномощена да извърши контрола и лицето, което одобрява подаването на молбата;
 • периода от време, през които може да се извършва контрола на лицето, както и точно указание дали при получаване на търсената информация контрола автоматично се прекратява.

неотложни обстоятелства кабелните, устните или електронни комуникации могат да бъдат подслушвани от служител, натоварен с функции по наказателното преследване определен от министъра на правосъдието, заместник-министъра на правосъдието или изпълняващите тези длъжности. Служителят, натоварен с функции по наказателното преследване, е длъжен в рамките на 48 часа, след като е извършил контрола, да подаде молба за разрешение.

Когато няма съдебно разрешение за контрол, последния се прекратява в момента, в който е получена търсената информация. В случаите, когато молбата за разрешение е отхвърлена, получената информация трябва да бъде унищожена.

 

 

 

 

19. Процедури по използване на СРС и контрол в Германия:

Подслушването и записването на непублично казаните думи в този случай се допускат, когато е налице основателно основание, че лицето е извършило тежко престъпление, принадлежащо към точно и изчерпателно изброените в закона престъпления.

Наблюдението по този способ е ограничено за срок до 4 седмици, с възможност за продължаване с още 4 седмици.

При акустичното и оптическо наблюдение разрешението се издава от съдия.

При неотложни случаи разпореждането може да бъде дадено от прокурора.

Наблюдението над далекосъобщенията се прилага като помощно, ако разкриването на престъплението или местопребиваването на извършителя би било затруднено или невъзможно по друг начин.

Разследването чрез компютър представлява автоматизирано сравняване на данни, събрани извън наказателния процес и не за неговите цели.

Внедреният разузнавач е служител на полицията, който разследва определени дела под легендата на дългосрочно променена личност.

Прокуратурата е длъжна да докладва в тримесечен срок от приключване прилагането на оперативните способи на съответната местна съдебна институция относно повода, обхвата, времетраенето, резултата и разноските на разследването.

На базите на докладите от провинциите правителството веднъж  годишно уведомява Парламента за проведените мерки.

 

 

 

 

20. Процедури по използване на СРС и контрол във Франция:

Френското законодателство предвижда две самостоятелни процедури за разрешаване на подслушването - съдебна и административна.

Подслушването, разрешено по административен ред, може да бъде трансформирано в съдебно, докато обратното е невъзможно.

Резултатите от подслушване, разрешено по административен ред, не могат да бъдат използвани като доказателства в съда.

Процедура по получаване на разрешение в наказателното производство - разрешението за подслушване е писмено. То няма характер на съдебен акт и не подлежи на обжалване. В него трябва да бъдат посочени индивидуализиращите данни на връзката, която ще бъде подслушвана, нарушението, което предизвиква подслушването и неговата продължителност.

Максималният срок на подслушването не може да бъде по-дълъг от 4 месеца, като е предвидена възможност за подновяване, при спазване на същите изисквания относно формата и срока. Не могат да бъдат подслушвани депутати или сенатори без съдия-следователя да уведоми Председателя на Парламента или Председателя на Сената.

Не могат да бъдат подслушване телефоните на адвокати без председателя на адвокатската колегия да бъде уведомен от съдия-следователя.

Подслушване, разрешавано по административен ред:

Подслушването на съобщения, предавани по телекомуникационен път, може по изключение да бъде разрешено в изрично посочени от закона случаи, ако има за предмет:

 • разкриване на сведения, засягащи националната сигурност;
 • опазване на съществен научен и икономически потенциал на Франция;
 • предотвратяване на терористични актове;
 • криминални прояви и борба с организираната престъпност.

Разрешението за подслушване на съобщенията се дава от министър-председателя или упълномощени от него лица.

Предложение за разрешение се прави от: Министъра на отбраната, Министъра на вътрешните работи, Министъра на митниците или упълномощени от тях лица.

Решението, с което се определя квота и разпределението й между изброените министри, се представя на специална комисия – национална комисия за контрол на подслушванията.

Контрол върху подслушванията:

Законът предвижда създаването на Национална комисия за контрол на подслушванията за сигурността.

Комисията е независим административен орган, който е натоварен да следи за спазване разпоредбите на закона. Тя се председателства от посочено от Президента на Републиката лице. В нея участват като членове един депутат, определен от Председателя на Парламента за срока на парламентарния мандат, и един сенатор, определен от Председателя на Сената.

 

 

21. Процедури по използване на СРС и контрол във Великобритания:

Наблюдението на средствата за комуникация се урежда със Закон, уреждащ правата и задълженията на разследващите органи.

Оперативни способи, регламентирани със закона:

 • подслушване;
 • следене;
 • действия на агенти под прикритие;
 • разкриване на кодирана информация, получена по електронен път;

Разрешенията за използване на специални разузнавателни средства се издават единствено от оправомощени от закона ръководители на полицейските и митническите служби, ръководителите на Националната служба за криминални разследвания, на военното разузнаване и др.

СРС се използват в случаите, когато съответния ръководител на служба прецени, че това е необходимо за предотвратяване или разкриване на тежки престъпления.

Разрешения за подслушване на средства за комуникация може да издава единствено Министъра на вътрешните работи.

Законът определя случаите, когато е допустимо издаване на разрешение за подслушване:

 • в интерес на националната сигурност;
 • за предотвратяване или разкриване на тежко престъпление;
 • в интерес на икономическото благосъстояние и здравето на нацията;
 • по сключен международен договор за правна помощ, със заповед на Министъра.

Срокът за използване на специалните разузнавателни средства е до три месеца от деня на получаване на писменото разрешение, а когато разрешението е устно – до 72 часа от получаването му.

Когато се отнася до действие на агент под прикритие, разрешението е за 12 месеца.

Преди изтичането на срока, по своя преценка компетентния орган може да продължи действието на разрешението с нови три месеца от деня на изтичане на първоначалния срок.

Цялостната дейност на разследващите органи по издаване на разрешения, използването и прилагането на специални разузнавателни средства се контролира от създадената за целта особена юрисдикция – Трибунал, чийто членове се определят и назначават от Кралицата.

Ако установи, че е налице нарушение на закона, Трибуналът е длъжен да уведоми Министър-председателя, да отмени разрешението и да присъди подходящо обезщетение на пострадалото от действията на разследващите органи лице.

Решенията на Трибунала не подлежат на съдебно обжалване.

Г Р А Ф И К     ЗА     З И М Н А    У С Л О В Н А      С Е С И Я    З А    ОКС  “ Б А К А Л А В Ъ Р“ 

З А   У Ч Е Б Н А Т А     2013/2014Г.

 

 

ДИСЦИПЛИНИ

БРОЙ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

 1. Икономикс

1. Основи на икономическата теория

1. Основи на икономическата теория на английски език

1.Основи на икономическата теория ДО София

1.Основи на икономическата теория ДО Хасково

2. Микроикономика

2. Микроикономика на английски език

2. Микроикономика ДО София

3. Макроикономика

3. Макроикономика  на английски език

3. Макроикономика ДО Хасково

4. Световна икономика

4. Световна икономика Хасково

5. Европейска интеграция

5. Европейска интеграция Хасково

6. Икономическа политика

7. Икономика и публичен сектор

8. Микроикономическа теория

9. Микроикономическа теория и анализи

9. Микроикономическа теория и анализи Хасково

10. Макроикономическа теория и анализи

10. Макроикономическа теория и анализи на англ.език

10. Макроикономическа теория и анализи Хасково

11. Човешки ресурси

12. Икономика на обществения сектор

43

2

54

13

253

4

2

78

1

2

52

3

1

3

21

40

5

1

1

5

2

2

12

23

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

9.00

8.30

9.00

9.00

8.30

8.30

8.30

9.00

8.30

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

8.30

9.00

9.00

9.00

 

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 


 

 1. Човешки ресурси и  соц. защита

1. Икономика на труда

2. Индустриални отношения

3. Човешки ресурси

4. Организационно поведение

4. Организационно поведение ДО Хасково

5. Социална политика

15

2

1

11

3

3

28.01.2014

02.02.2014

28.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

13.00

9.00

12.00

11.00

11.00

12.00

2055

2055

2055

2055

2055

2055

 1. Ик . социология

1. Икономическа социология

2. Социология

3. Икономическа култура

4. Обработка и анализ на данни с SPSS

5. Социология на икономическия живот

6. Социология на комуникациите

7. Социална политика

8. Фирмена култура

9. Антропология

4

2

1

4

1

1

2

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

3039

 1. Политическа икономия

1. Стопанска история 

1. Стопанска история  ДО София

1. Стопанска история  ДО Хасково

2. История на икономическите теории

2. История на икономическите теории на англ. език

3

9

1

7

2

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

13.00

2019

2019

2019

2019

2019


 

 1. Индустриален бизнес

1. Икономика на предприятието

1. Икономика на предприятието ДО Хасково

2. Иновации в бизнеса

3. Бизнес мениджмънт

4. Стратегическо бизнес планиране

5. Организационна култура

6. Управление на човешките ресурси

4

1

10

2

1

1

2

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

4044

4044

4044

4044

4044

4044

4044

 1. Икон. на природните ресурси

1. Количествени методи

2. Екология и устойчиво развитие

42

1

28.01.2014

02.02.2014

10.30

13.00

2029

2009

 1. Икон. на недвиж. собственост

1. Управление на човешките ресурси

2. Икономика на недвижимата собственост

3. Финансиране на бизнес организацията

4. Логистични системи

3

1

7

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

П035

П035

П035

П035

 1. Предприемачество

1. Основи на предприемачеството

2. Иновации в бизнеса

1

3

28.01.2014

28.01.2014

12.00

12.00

2013

2013

 1. Интелект. собственост

1. Интелектуална собственост

2. Фирмена култура

3. Интелектуална собственост и авторско право

9

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

2113

2113

2113

 1. Физкултура и спорт

1. Физкултура

2. Физкултура и спорт I курс

2. Физкултура  и спорт I курс ДО София

3. Физкултура и спорт II курс

3. Физкултура  и спорт II курс ДО Хасково

6

39

1

28

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

 

СК

Бонсист


 

 1. Маркетинг и планиране

1. Бизнес планиране

2. Изследване на операциите

3. Маркетинг - Забележка: За студентите от всички направления БЕЗ поднаправление “ Икономика с чуждоез. обучение” и “Икономика с преп. на англ.език”

3. Маркетинг ДО Хасково

4. Моделиране в маркетинга

5. Прогнозиране и планиране

6. Фирмени анализи и прогнози

7. Маркетингови изследвания

8. Борси и борсови операции

9. Макроикономически анализи и прогнози

1

14

25

 

 

1

43

12

11

12

5

2

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

 

 

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

10.00

10.00

10.00

 

 

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

4007

2067

4007

 

 

4007

2067

4007

4007

4007

4007

4007

 1. Информ. техн. и комуникации

1. Компютърни мрежи и телекомуникации

2. Управление на операциите

3. Информатика ДО Хасково

4. Информатика и инф. технологии ДО Хасково

47

1

1

1

28.01.2014

31.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

9.00

11.00

9.00

9.00

3036

П035

2065

2065

 1. Статистика и иконометрия

1. Статистика

1. Статистика ДО София

1. Статистика ДО Хасково

2. Статистически изследвания

2. Статистически изследвания ДО Хасково

3. Статистическо изследване на зависимости

3. Статистическо изследване на зависимости на английски език

4. Въведение в иконометрията

4. Въведение в иконометрията на англ.език


5. Планиране и организация на извадкови статистически изследвания

6. Основи на иконометрията

6. Основи на иконометрията ДО Хасково

7. Икономическа статистика

102

42

28

43

9

32

7
 

8

1


7
 

1

7

1

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

 

13.30

13.30

13.30

 

13.30

13.30

13.30

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 

2009

2009


2009
 

2009

2009

2009

 1. Математика

1. Математика – І част

1. Математика – І част ДО София

2. Математика – ІI част

2. Математика – ІІ час ДО София

2. Математика – ІІ час ДО Хасково

3. Математика

4. Количествени методи

4. Количествени методи ДО София

174

1

72

1

1

14

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

 1. Управление

1. Основи на управлението

1. Основи на управлението на анг.език

1. Основи на управлението ДО Хасково

2. Управление на човешките ресурси

3. Основи на управлението – I част

4. Основи на управлението – II част

5. Управление на промените

6. Стратегическо управление

7. Управление на комуникациите и връзки с

обществеността

8. Организационно поведение

9. Делови игри в управлението

9. Делови игри в управлението ДО Хасково

10. Антикризисно управление

13

4

3

1

5

2

9

1

1

 

3

2

3

3

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

 

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

 

9.00

9.00

9.00

9.00

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030

2030


2030

2030

2030

2030


 

 1. Публична админ. и Регион. развитие

1. Регионална икономика

1. Регионална икономика ДО Хасково

2. Основи на публичната администрация

4. Протокол в публичната администрация

4. Управление на инфраструктурни проекти

5. Международни институции и администрация

5. Международни институции и адм. ДО Хасково

3

8

2

1

1

1

1

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1050

 

 1.  Финанси

1. Корпоративни финанси -  І комисия

1. Корпоративни финанси -  ІІ комисия

1. Корпоративни финанси на английски език

1. Корпоративни финанси  ДО Хасково

2. Публични финанси

3. Парична теория и парична политика – І ниво

4. Финанси

5. Банково дело

6. Основи на финансите  

6. Основи на финансите на английски език

391

 

4

2

27

59

39

9

225

8

28.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

31.01.2014

31.01.2014

19.30

19.30

19.30

19.30

15.30

12.00

9.00

12.00

19.00

19.00

ТЦ,Библ.

ТЦ,Библ.

ТЦ

ТЦ

ТЦ

2030

3037

2030

ТЦ,Библ.

Библ.

 1. Счетоводство и анализ

1. Основи  на счетоводството

1. Основи  на счетоводството ДО Хасково

2. Управленско счетоводство

3. Финансово счетоводство

4. Счетоводство на застрахователите

5. Счетоводство

5. Счетоводство ДО Хасково

34

1

3

23

2

5

5

29.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

29.01.2014

10.00

10.00

9.00

9.00

10.00

10.00

10.00

1039

1039

1039

1039

1039

1039

1039

 1. Финансов контрол

1.Одит в публичния сектор

2.Митнически контрол

7

1

31.01.2014

31.01.2014

11.00

11.00

5004

5004


 

 1. Икономика на транспорта

1. Проектиране на развитието на транспорта

2. Транспорт и застраховане

3. Прогнозиране и планиране в транспорта

2

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

3057

3057

3057

 1. Национална и регионална сигурност

1. Информационни технологии

2. Управление на иновациите и инвестициите

1

1

28.01.2014

29.01.2014

9.00

11.00

2023

П045

 1. Икономика на туризма

1.Основи на туризма

2.Специфични инструменти на финансиране

3.Хотелиерство и ресторантьорство

4.Икономика на туризма

8

12

4

7

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

9.00

9.00

П045

П045

П045

П045

 1. Стопанска логистика

1. Логистични системи

2. Стопанска логистика

3. Потребление и рециклиране на материалните ресурси

3

6

1

01.02.2014

28.01.2014

29.01.2014

 

9.00

12.00

9.00

2023

3032A

3039

 1. Икон. на търговията

1. Търговия

2. Цени и ценообразуване

3. Финансов мениджмънт на търговката  фирма

2

1

4

27.01.2014

27.01.2014

27.01.2014

13.00

13.00

13.00

П046

П046

П046

 1. Медии и обществени комуникации

1. Икономика на медиите и културните индустрии

2. Теория и практика на текста

3. Устойчиво развитие и медии

4. Медийна регулация

1

1

1

1

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

31.01.2014

10.00

10.00

10.00

12.00

2035

2035

2035

2035


 

 1. МИО и бизнес

1. ВИО на България

2. Институции в ЕС

3. МИО

4. Конюнктура и прогнозиране на международните пазари

5. Маркетинг - Забележка: За студенти в поднаправление “ Икономика с чуждоез. обучение” и “Икономика с преп. на англ.език”

1

2

1

6
 

6

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014

28.01.2014
 

28.01.2014

10.00

10.00

10.00

10.00
 

10.00

3009

3009

3009

3009


3009

 1.  МО

1. Международни спорове и конфликти

2. Международни спорове и конфликти – ІІ  ч.

3. Политическа история на Европа и САЩ до Първата световна война

4. Политическа история на модерния свят

5. Външна политика на България – I част

6. Оценка на въздействието на политиките

7. Политическа икономия на международните отношения

8. Увод във външната политика

9. Външна политика в Европа

10. Външна политика на САЩ

11. Национален въпрос на Балканите

51

7

16

 

3

10

5

4
 

11

1

5

4

01.02.2014

28.01.2014

31.01.2014

 

29.01.2014

29.01.2014

28.01.2014

28.01.2014


29.01.2014

29.01.2014

28.01.2014

27.01.2014

15.00

15.00

14.00

 

11.00

14.00

15.00

15.00


12.30

11.00

15.00

11.00

2009

3036

3009

 

3009

3060

3036

3036


3067

3009

3036

3009

 1. Политология

1. Политология

2. Политически маркетинг

3. Въведение в политологията

4. Политически анализ

5. История на политическите идеи – II част

6. Методология и методика на политическия анализ

7. Политически партии и партийни системи

1

10

1

1

1

9

1

30.01.2014

28.01.2014

30.01.2014

28.01.2014

27.01.2014

28.01.2014

30.01.2014

11.00

13.00

11.00

13.00

11.00

13.00

11.00

2030

3008

2030

3008

2019

3008

2030


 

29. Катедра “Чужди езици”

 


1. Английски език – I чужд език – I част

2. Английски език – I чужд език – II част

3. Испански език- 2 чужд език – І част

4. Немски език – I чужд език I част

5. Немски език  - II чужд език Iчаст

 

14

9

6

3

2

 

02.02.2014

02.02.2014

27.01.2014

02.02.2014

02.02.2014

 

12.00

12.00

10.00

10.30

10.30

 

3053

3053

П052

П050

П050

30. Право

1. Административно право и административен процес

2. История на българската държава и право

3. Основи на правото

4. Облигационно право

5. Римско частно право

6. Търговско право

7. Наказателно право

8. Конституционно право

9. Семейно и наследствено право

10. Латински език

11. Проектиране на правни системи

12. Общо учение на държавата

13. Европейско право в областта на обществото

14. Концепция и интерпретация на правен текст

4

20

36

4

1

8

48

1

1

1

1

1

2

1

 

30.01.2014

31.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

29.01.2014

27.01.2014

30.01.2014

29.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

30.01.2014

27.01.2014

9.00

9.00

10.00

11.00

15.00

10.00

14.00

9.00

10.00

9.00

9.00

9.00

9.00

15.00

2112

5007

3050

5007

5004

3050

П036

2112

3050

2112

2112

2112

2112

5004

 

Сряда, 22 Януари 2014 07:19

ПРИРОДА НА УСЛУГИТЕ.

Написана от

II. ПРИРОДА НА УСЛУГИТЕ.

три :

 1. Да се направи попределнеие на понятието „услуги”;
 2. Характеристика на услугите;
 3. Да се изясни какви са различията в дейноста на фирмите, на организациите произвеждащи и предопставящи услуги (ППУ) на населението.

Най-голям дял в изучаването на тези въпроси имат т. нар. представители на английски, американски школи. В средата на 80-те години на 20в. се оформя общоприетото в целия свят че ППУ се различава от производството на стоки, в тази връзка развитие саполучили 2 направления:

1-вото направление разглежда традиционните методи науправление, като се разглеждат особеностите в или на производството на услуги на населението.

2-рата да се разработят спицифични методи за управлението на услугите.

Понятието „услуги” има десетки трактовки(определения). Пъвата група раглежда услугите като продукт на дейности, а втората група, раглежда услугите като продукт на дейности. Целта е спървото пределение услугата се разглежда като действие носещо полза или помощ за другите. Второто определение раглежда „услуга”, акто видове дейности, работи в процеса на изпълнението на които не се създават нови по-рано несъществуващи материално съществени продукти. С тези действия (работи) се променя качеството ан вече съдадения продукт. Така като се вземе под внимание това обстоятелство, благата, които се предоставят с дадена дейност се възприема услуга. С това разбиране, значението напонятието „услуга” се приближава до понятието „обслужване”.

Характеристиката на услугите като дейности включва 4 момента:

 • Неосезаемост;
 • Неразделимост;
 • Хетерогенност;
 • Невъзможност за съхранение.

Услугите са неосезаеми, те не м огат да се пипнат, да се оценят визуално, немогат да се помиришат и т.н. мнението за услугите се определя в резултат от натрупания опит и много субективно.

Неразделимост – услугата като продукт на дйност се произвежда и употребява, за разлика от стоките, които в началото се произвеждат →продават→употребяват, а про услугите в началото се продават, а след това се произвеждат и употребяват едновременно.

Хетерогенна – всяка услуга е уникална самам по себеси, поради различието в реакциите, поведението и въприемането на вски клиент, който я използва.

Невъзможност за съхранение-  невъзможно е да се извършва съхранение на услугата.

Нзависимо от уникалността на услугите, тяното управление се подчинява на общи подходи и това става като услугите се групират по различни признаци:

1-ят признак за групиране на услуги е според това дали се използват хора или обурудване за ППУ.

2-ят е в зависимост степента на контакт между фрмите иорганизациите, които ППУ и клиентите на тези услуги – чисти, смесени и кваза-производствени.

За чисти услуги се приемат хотелиерските услуги. За смесени услуги  - освен човешко участие и някакво обурудване. Кваза-производствените услуги  спомагат за осъществяването на определени дейсности, които в някаква степен имат осезаемост.

Други групировки са направени по:

 1. Природа на предоставните услуги:

 

        Действие на предоставяне                                 Обект на въздействие:

        на услугите:

                                                                                               ХОРА                            ВЕЩИ

 • Осезаеми

подстригване

химическо чистене

 • Неосезаеми

образование, кино, театър

банкови  услуги

 

 

 1. Взаимодействие с клиенти:

Взаимодействие с клиенти

 

          Предоставяне на услуги:                               Тип взаимодействие:

       

 • Моля попълни текста

Моля попълни текста

Моля попълни текста

 • Дискретна услуга

Моля попълни текста

 Моля попълни текста

 

 

При характеризирането на услугите, основното е, че между тях и производството на стоки (осезаеми блага), е степента на контакта между производиеля и потребителя на услугата. Това дава отраьение на дейноста на фирмите, които произвеждат и предоставят услуги. При характеризирането на спецификатана дейснота, на фирмите и орагнизациите ППУ се разграничават 2 части, едната е видима, а другата е невидима . Това не е характерно за фирмите, които произвеждат стоки. Невидимата  част на фирмите и организациите ППУ включва обикновено физическо обкръжение, в което се предлагат услугите. Видимата част основно се предоствя от персонала, който взема участие при произвеждането и предоставянето на услугите.

III. СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

По принцип подход за разработването на стратегии се явяват общи както за сферата на услугите, така и за фирмите произвеждащи стоки. В тази връзка един от основните проблеми при решаването на проблема за разработването на стратегии е какви допълнителни и специални подходи могат и се използват в сфертата на услугите. При разработването на стратегии, независимо в кои сфери се осъществява (се свързва) основно с т. нар. бариери, присъщи за всяка сфера и отрасъл от сферата. За фирмите произвеждащи стоки основен проблем е капитала. За ораганизациите от сферата на услугите са типични други бариери:

 •  Възможност за осигуряване на собствени технологии за осъществяване на ППУ;
 • Диференциация на услугите, т.е каква гама от услуги да се предложат на пазара;
 • Икономия от мащаба – се получава, когато услусгата е масова.

Освен изясняването на бариерите, при разработването на стратегиите,пред организациите ППУ стоят и впросите за разработването на т. нар. сервизна концепция. Сервизната концепция  оформя структурата и управленските елементи на съответната организация:

 1. система за доставка;
 2. дизайн на местата за предоставянето на услуги;
 3. характеристики на района, в който сепредоставят услугите;
 4. планиране на мощностите.

- физическото сервизно обкръжение включва наемането наперсонал, оформянето и предоставянето на правомощия, мотивация и т.н.;

- качество на услугите, измерване и т.н.;

- управление на предлагането на търсенето;

- информационна сиситема.

Майкъл Портър предлага да се изберат три конкурентни стратегии. Първата е лидерство по издръжка на разходи, втората е диференциация и третата е фокусиране. За фирмите от сферата на услугите обаче първите две стратегии имат специфичен вид и той е продиктуван отново от обстоятелството услугата се употребява към момента на нейното производство. Лидерската стратегия предвижда:

 • да се търси потребител с ниски разходи;
 • да се осигурява стандартизация на услугите;
 • непрекъснато да се увеличава възможноста за използване на съвременна технка и технология, и супоредно с това оптимизиране на персонала.

Диференциация: отнася се до разширяването на възможностите за предлагане на пазара, на разнообразни услуги, а това може да се постигне именно по пътя на:

 1. Добавяне на осезаеми елеменсти в неосезаеми услусги;
 2. Персонализиране на стандартните услуги, което означава – стандартните услуги да сепредлагат индивидуално съобразно с изискванията, желанията на всеки клиент;
 3. Намаляване на риска свързан с неосведоменост с потребителя;
 4. Полагане на услия за поддържането на квалификация на пресонала, което да е адекватна на потребностите за дизертификация.

Разработването на стратегии преминава през няколко стадия. Обикновено това са стандартни стадии. Предлагат се 4 стадия:

 1. „правим каквото можем”;
 2. Достигане на определена квалификация;
 3. Достигане на отличителни ко петенции;
 4. Предопставяне на услуги от световна класа,

Всеки  от стадиите може да се характеризира с няколко критеря. Обикновено това са критериите: качество на обслужване; роля на back-office; роля на потребителя; прилагане на нови технологии; роля на перснала.

Например критерия  качество на обслужване се определя за всички стадии, като непостоянно удовлетворително, съответстващо на изискванията на потребителя. Достатъчно високо, постоянно подобряване  в съответствие с изискванията на клиентите. И така, всеки критерий има определено степенуване, което сеприлага за и при всички изброени стадии.

Когато става въпрос за последния 4-ти стадий, при изработването на стратегиите се анализират причините за възникването на международна конкуренция в сферата на услугите. В литературата са посочени няколко основни причини:

 • Сходство на потребностите на услуги;
 • По-мобилни и по-информирани потребители на услуги;
 • Действия на светвния пазар на крупни фирми, коитооперират в големи географски мащаби;
 • Растяща мобилност на персонала;
 • Разширяване възможностите за контакт с отдалечени потребители;
 • Запазени/съхранени различия между отделни държави по отновение на стойността на услугите, качеството и разнообразието.

Тези и други причини обуславят  необходимостта фирмите ППУ да използват комбинация от форми  на международната конкуренция. Обикновено това са такива форми като:

 • Мобилните потребители се насочват към тази страна, където се произвеждат услугите;
 • Фирмите от една страна, предоставят услугите в друга страна, използвайки за това свия вътрешен персонал и обурудване;
 • Фирмите от една страна префдоставят сервизни фирми намиращи се зад граница.

Влизайки в меьдународната конкуренция фирмите ППУ са длъжни да направят анализ на възможностите за успеха в сферата на услугите. За целта се използват т.нар. детерминанти /  детерминанти на конкурентното преимущество.

IV. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ (КУ)

Основните положения за управление на качесвтото по принцип касаят сферата на промишленото производство. При управлението на КУ се отчитат особеностите на услугите и спецификата в дейноста на фирмите, които гипредлагат. По принцип особеностите на услугите, които дават отражение върху качеството са:

 • Потребителите на услугите по-трудо поределят качеството на услугите, отколкото се определя качеството на стоките;
 • КУ е резултат от сравняване очакванията на потребителите и реалното качество на предложените услуги
 • Оценката за КУ се прави от една страна на самата услуга и от друга страна от процеса, който осигурява съответната услуга.

От тези три неща можем да си направим извода, че КУ основно зависи като оценка от мнението на потребителя. От неговото състояние на удовлетвореност и възприемане на предлаганата услуга. Точно това стои в основата за разработването наконцепция за определение КУ. Основното мнение на специалистите е, че при услугите не трябва да се говори за обективно качество, а само за качество, което е възприето от потребителя. Така възниква и понятието „Въпзрието качество”.  Възприетото качество на услугите се определя като съотношение между очакванията на потребителя и възприятията на потребителя от получените услуги. За описание на качествата се предлага техническо качество (качество на изхода) и функционално качество (качество на процеса меьду фирмата и потребителя).

Техническото качество  се определя по същество на това, коетопотребителя получава след приключаване процеса на производство, функционалното качество се определя от това, как получава услугата. Функционалното качесвто  по същество се определя в в самия процеса в производство на услугата.идеята за възприетото качество е предложена в световната литература , в т. нар. GAP MODEL, като основание за разработване на този м одел се използва набор от различия/разливи. Изведени са няколко различия в областа на ППУ т.е. различията се отнасят до очакванията на потребителите и възприятието на потребителите за качеството на услугите, а именно:

 1. Представа на фирмата ППУ. Обикновено фирмите нямат реална представа за очакванията на потребителя.
 2. Между представата на фирмата за очакванията на потребителя и от друга страна стандартите за произвеждане и предлагане.
 3. Между разработените и потвърдените стандарти произведените услуги и реално произведените услуги.

Оценката на КУ в цялата сфера на услугите преминава през използването на определени детирминанти: надеждност, отзивчивост, увереност, свобода и осезаемост

 Надеждността  показва способността на фирмата на предостави обещаните услуги акуратно/надеждно.

Отзивчивоста – желанието на фирмите да помогнат на потребителите за получаването на желаното от тях качество на услугата.

Увереност – показване на съпричастност на специализирания персонал на фирмата и неговата способност да внушава у потребителя доверие.

Свобода – отнася се до осигуряването на индивидуално внимание към потребителите.

Осезаемост – не се отнася до самата услуга, а до външния вид на услугата.

Тези парамерти се установяват реално чрез предлагането на анкета.

За производителността:

 • При традиционните подходи производителността се определя като съотновение меьду сумарния изход  и  сумарния вход (за стоките). Този начин за определяне на производството може да се прилага само в условията на постоянно качество на стоките, а при производството на услугите няма постоянно качество и за това много трудно може да се използва маетода за....

За ОП в сферата на услугите се използва понятието „Възприето качество”. В този случай отново имаме съотношение, но в това съотношение на изхода се използва онзи резулта, т.е. онази сулуга, която е приета като възприето качество.

                           

V. ТЕМА (пропуснах началото, ако може някой да добави)

...предоставяне на по-голяма част от услугите по принцип предполага непосредствен контакт между производителите и потребителите. В тази връзка в сферата на услугите е разпространен и т. нар. „метод на оторизране на пълномощия”, предоставянто на права на работещите във фирмите за вземане на решения, без тези решения да се одобряват от съответното ръководство.Метода за предоставяне на права има своите преимущества и недостатъци. Преимуществата на този метод могат да се обобщят така:

 - по-бързо удовлетворяване потребностите на клиентите;

- по-бърза реакция при неудовлетвореност на клиентите;

- тяхното участие (на служителите) в контактуването с потребителитедава възможност за       осигуряване на по-оригинални идеи при удовлетворяването наклиентите.

Недостатъци:

 • Опита показва, че прилгането на такъв подход е свързано с извършането на по-вискои разходи за подбора и обучението на персонал.
 • Опита показва, че непосредствения контак между производителя и потребителя забавя предоставянето на услуги.
 • Повишават се вероятностите за вземане на гревни решения, а като се вземе под внимание и обстоятелството, че тези решения не се санкционират от ръководните фактори в много случаи се допускат произвеждането и предлагането на услуги , които не удовлетворяват желанията и изискванията на клиента.

Оторизирането на правомощия по същество предполага  свобода на действие.ази свобода обикновено се нарича „рутинна свобода”. Независимо от това, че действичта са свободни, те се слагат в определена рамка наречена „условно алтернативен списък”. Работещите във фирмите сами избират действията, които могат да направят свободно от тази рамка, освен освен това те самите уяастват в създаването на тази рамка. За да се отговори на потребностите в екстремни ситуации, във фирмите извършващи услуги се дава възможност на служителите да използват т. нар. „девиатна/отклонена свобода”. Тя предполага за изпълнението на действия, които не отговарят на формалните правила. Практикта на услугите показва, че една част от тях са с ниска степен на контакти с потребителите и те са по-малко хетерогенни. В литературата се предлагат и методи  на т. нар. „поточна линия”, която разглеьда производството на услуги като един рутинен процес, присъщ на производството на стоки. Когато се вземе под внимание и това обстоятелство, става  ясно че  управлението на персонала във фирмите в сферата на услугите от една страна се намира в състияние на оторизирането направомощия, а от друга използва методите на поточната линия. Предопдставките за прилагане на т. нар. „метод на поточната линия” и на оторизирането на правомощия могат да се групират така :

Фактори

Метод на поточната линия

Предоставяне                        (оторизирани правомощия)

Базови стратегии

Масово производтсво, осигуряване на големи обеми и ниски цени

Диференциация нан производството на услуги и персонализиране(еди производител и по-високи разходи)

Отношение към потребителите

Краткосрочно

Дългосрочни

Технологии

Рутинни, прости технологии

Нерутинни

Бизнес обкръжение

Стабилно и предсказуемо

Динамично и непредсказуемо

 

В отношението потребител, сътрудник или работещ във фирмите извършващи услуги, ролята на служителите на които се предоставят права, се обоббщава в 3 направления:

 1. Спецификатори на услугите, т.е. имайки непосредствени контакти с потребителите от които  се получава информация каква услга конкретно трябва да се предлага, служителите най-точно могат да определят асортиментната листа на услугите, които дадената фирма може и трябва да предложи на пазара. За да бъдат добри спецификатори на услуги става ясно че е необходимо поддържането на добрия контакт с потребителите. В този смисъл се приема отново в литературата, че и потребителите са един специфичен, основен спецификатор на услуги и те също участват в определяне предоставянето на услугите.
 2. Контрольори на качеството –тази роля на персонала работщ в сферата на услугите се постига отново благодарение на непосредствения контакт с потребителите.  Това става чрез постоянни и нтервюта, анкети и т.н. Обощено- персонала във фирмите ППУ произвеждат мониторинг на качество на предлаганите услуги, което ми позволява постоянно да поддържа качеството на ППУ и съответно да прави предложения за неговото подобреяване.

Важен момент при характеризиране работата на персонала в ППУ е включването на потребитеглите в усилията на персонала за осъществяване на неговите функции. Една от основните задачи на персонала е да постига т. нар. „възстановяване на услугите „. В литературата се предлага преминаването през няколко етапа на т. нар. „възстановяване на услугите”, а именно:

 1. Измерване на издръжката на услугите;
 2. Преодоляване на мълчанието;
 3. Прогнозиране възстановяването на услугите;
 4. Бързина на реагирането;
 5. Training на персонала;
 6. Предоставяне пълномощно/права на персонала;
 7. Завършване.

Измерване издръжката /разходите изисква изисква да се изясни съотношението между издръжката включваща всички разходи, които се правят при ППУ и издръжката която се прави когато услугите се предлагат на нови потребители.

Префодоляан на мълчанието – това е формиранен на система за получанена обратна връзка чрез като потребителите везам участие в изясняването на всеки проблем така че в крайна сметка да се получи пълни удовлетворяване на желания.

Прогнозиране възстановяването на услусгите – свързанано епреди всичко с прогнозирането на нови  услуги, които персдстои да утвърждават на пазара. Става въпрос за това – в процеса на установяването на контакт производител-потребител да се установят необходимите стандарти на услугите, да се предприемат съответните действия за тяхното постигане и утвърждаване на пазара.

Съществуването на етапа Бързина на реагирането се налага от обстоятелството за такова реагиране от стран ана производството, което да даде възможност за бърза реакция с цел преодоляване на негативните възприятия на потребителите по отновение на предоставените услуги.

Training-а е постоянен и обхваща невидимата част на фирмата. По ппронцип е тази част, при която се създават и утвърждават професионалните навици на потребителите .

Предоставяне пълномощно/права на персонала – когато става въпрос за възстановяване на услугите, този етап вторичен характер. Вторичността му се изразява в това, че става въпрост за или допълване на вече придобити права или приемане на изцяло нови права тъй като възстановяването на улсугите се отнася преди всичко за услугите, които се утвърждават на пазара.

Завършването  обобщава постигането на такива резултати, които дават възможност услугата да се утвърди на пазара. с възстановяването на услугите, производителите на услуги по същество предоставят гаранции на потребителите. Така с провеждането на този процес наречен  възстановяне се постига по-високо конкурентно-способност на пазара напотребителите.

Персонала на организациите/ФППУ се подчинява и на други характеристики типични за управлението наперсонал в една фирма. Става въпрос за фирмиране на структура на персонал, за неговата производителност и т.н.

 

VI. МАРКЕТИНГ ВЪВЪ ФИРМИТЕ ОТ СФЕРАТ НА УСЛУГИТЕ.

Професионалното внимание към дейсноста на фирмите от сферата на услугите по отношение на икономиката, маркетинга и мениджмънта има кратка история не само у нас, но и в целия свят. Тази кратка история не е дала възможност да се формира устойяива общоприета гледна точка за определена рамка по отновение на мениджмънта и маркетинга. В тази връзка  съществува двойнственост между традиционния подход и подход, който отчита особеностите на тази сфера. По принцип маргетинга се разглежда в сфврата н ауслугите като една функционална област от дейноста на фирмите. Спецификата на маргетинга на услугите отново е сързана с характеристиката на услгите и най-вече с условията на тяхното производство. Традиционната концепция например за т. нар. маркетинг микса включва няколко елемента:

 1. Стоката – разглеждане цената на стоката;
 2. Мястото на производство.
 1. При маркетинг микса на услугите освен тези елементи се включват такива елементи, като пресонал, процентност на производството. Независимо от това, че в маркетинга начело се включват и нови елементи. Традиционните лементи имат същата роля и същата характеристика, както е при ППУ. Например елемента стока (услуга)  разглежда т. нар. асортиментна листа на услугите, които се произвеждат предлагат от съответната фирма. Цената предполага съставянето на т. нар.  ценова листа и установяването, и предлагането на система от отстъпки.
 2. Определя местоположението на производството на услусги и тяхното териториално разпределение.
 3. Движение – тук основно се разглеждат ипредлагат рекламата и т.н.
 4. Персонал- изяснява основно въпроса за навиците и уменията н аработещите в различните нива на фирмата ППУ
 5. Физическо обкръжение – предполага външната привлекателност на местата, където се ППУ и предполага вънвен вид на работещите и на обурудването в ППУ.

Когато се разглежда въпросът за маркетинга на услугите се изяснява и това какви видове маркетинг има. В този случай се използва т.нар. тиъгълник на един от най-големите курифеи на маркетинга Филип Котлан. Според този  триъгълник има три вид амаркетинг, единият е наречен  традиционен (външен маркетинг), другият е наречен   вътрешен маркетинг и третия е  двустранен маркетинг. Вътрешния  се нарича още вътрешно корпоративен, той прилага философията на маркетинга към персонала на фирмата. При това персонала на фирмата, к оято произвежда услуги се раглежда като вътрешен потребител на услугите → колкото повече е удовлетворен персонала, толкова повече се удовлетворява и външния потребител . за това вътрешния маркетинг е свързан преди всичко със свормирането и поддържането на т.нар. организационна култура на персонала.

При формирането намаркетингова система на фирмите осъществяващи други сулуги в съответстввие с       на Котлар, вътрешния маркетинг трябва да предвества външния маркетинг. За да стане това вътрешния маркетинг се организира на 4 степени:

 1. Определяне и внедряване на висок стандатр на култура на обслужване;
 2. Изясняване и развитие на маркетинговия подход към управлението на персонала;
 3. Осигуряване на информация за маркетинга до всички служители от всички нива;
 4. Въвеждане на система от награди и поущрения за мотивиране нанперсонала по отношение прилагането на филофията и принципите на вътрешния маркетинг във фирмите.

Дввустранния маркетинг предоставя осъществяването на маркетингово взаимодействие между потребителите и персонала на фирмите. Особено значение при този маркетинг наречен  двустранен има изясняването на правата на работещите съвместно с потребителите. Вънвния маркетинг третира маркетинговите въпроси между фирмата, като цяло и потребителите. Прилагането на двустранния и вътрешния маркетинг много често става като предварително се извършва групиране на потребителите на групи, като това формиране се изгражда на основата на доходноста на фирмите, които предлагат услугите. В тази връзка, в литературата се предлагат модели, в които се отразява  доходноста и свързаните с нея фактори на фирмите.

Обобщено такива модели се базират на няколко твърдения:

 • Печалбата и ръста на фирмите усъществяващи услуги са свързани с привързаността на потребителите към тях;
 • Удовлетвореността на потребителите е свързана с ценноста на услугите, които се предлагат от фирмите;
 • Ценноста на услугите е свързана с производителноста на пресонала;
 • Производителноста на персонала е свързана с тяхната привързаност към фирмите;
 • Привързаноста на персонала е свързана с тяхната удовлетвореност от фирмите;
 • Удовлетвореноста на персонала е сързана с качессвтото на трудовия ьивот във фирмите.

Обобщено предвид        на Котлар, според който има три вида маркетинг в сефрата на услугите, маркетинга излиза от рамките на т.нар. традиционен маркетинг.

VII. ПРОГНОЗИРАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА УСЛУГИ.

Количествата на услугите могат да бъдат определени от фиримте само на основата на отчитане на търсенето на услуги от една страна и потенциалноте мощности с които разполага фирмата за производството и предлагането на услуги(ППУ), отчитането на търсенето при услугите най-лесно и сравнително точно може да се получи чрез подходите и методите на пргнозирането. По същетсво  прогнозирането е един от основните елементи на управлението на фирмите, в това число  ина фирмите в мрежата на услугите. Изучаването на основните тенденции в измененията на търсенето и неговата оценка за бъдещето му развитие се осъществява като се отчитат и анализират факторите влияещи върху величината на търсенето. Върху търсенето оказват влияние фактори на две равнища : макро и микро равнище.

На макроравнището действат такива фактори като цени, съотношението цени-доходи, установеното равнище на удовлетвореност на потребностите за конкретен спектър от услуги. Средно претеглените разходи, макрофакторите на търсенето на услуги в значителна степен се определят от състоянието на макроикономиката като цяло.

Факторите влияещи на ниво предприятие са като комплексност на ППУ, време за обслужване на клиентите, качество на предоставяните услуги, установена репутация на фирмите, наличието на резервни мощности, квалификация на персонала и т. н. В методичен план при прогнозирането на търсенето могат да се предложат и да се използват 3 подхода:

 1. Традиционен подход – при него се извършва ретроспективен анализ на фактическия брой на заявки за услуги и по евристичен  път се определят основните тенденции от количествена гледна точка за търсенето на услугите.
 2. Класически подход – прогнозирането на търсенето се основава на отчитане на ограничен брой фактори, (основно два-доход и цена), основните въпроси, които са в центъра на внимание при класическия  подход са да се анализира поведението на потребителите; да се анализира какво е съотношението между категориите търсене, предлагане и цена.
 3. Модифицирани подходи – това са подходи при които се извършва адаптиране на класическия подход към съвременните процеси на формирането на търсенето в сферата на услугите.

Процеса на прогнозиране включва преминаване през 6 основни етапа:

 1. Определеяне целите на прогнозите;
 2. Установяване на хоризонта;
 3. Избор на методи за прогнозиране;
 4. Събиране и анализ на необходимата информация
 5. Подготовка на прогнозата
 6. Контролиране на прогнозата

Класическите методи обикновено се извършват чрез прилагането на две групи от методи : качествени и количествени. Качествените методи се базират основно на субективни входящи данни, а количетвените методи пък са основание за използването на статистически данни за определен период. Теорията и практиката предлагат използването на различни количествени и качествени методи. Например количествените методи включват:

 1. Моделиране на временни редове: Моделирането на временни редове използва няколко метода: 1-я се нарича ”основно наивен”, 2-рия „метода на пълзящата средна”, 3-ят е „метода на експоненциалното изглаждане”, 4-ия се нарича „проектиране на тренда” (тенденцията).
 2. Причинно регресивни модели: Тези модели включват променливи или фактори, които могат да указват влиание на количественото значение на търсенето на услугите.

Временният ред се състои от последователно и равномерно разпределени временни данни за търсенето на определена услуга.

-Наивният подход - предполага че търсенето в следващият период на 11-тата година е толкова, колкото търсенето на времения ред колкото е било през 10-тата година.

-Пълзяща средна – вземат се данните от търсенето за няколко години предшестващи годината на търсенето. ( Пример: ако искаме да направим прогнозиране за 10-тата година, ще вземем данните за 6-та, 7-ма, 8-ма и 9-тата година и след като ги сумираме, ще ги разделим на 4. )

-Качествени методи - качествените методи  се основават на професионалния опит, знанията и интуициите на експертите. Прогнозите отразяват индивидуалните виждания на специалистите по отношние на тъсене на услугите. Експертните оценки могат да бъдат групирани в 2 групи:

1-ва гр.: Индивидуална преценка. Индивидуалните преценки се основават на използването на мението на всеки експерт, незаивисимо един от друг. Най-често при индивидуалните експертни оценки се прилагат методите на интевюирането и т. нар. аналитични експертни оценки. Методът на интервюирането предполага беседа на прогнозиста с експерта в хода на която беседа прогнозиста поствя пред екперта впроси относно перспективата на развитие на търсенето на дадената услуга. Въпросите, които се задават са предварително разработени в т. нар. програма.

2-ра гр.:Колетивна експретна оценка. При колективната експтертна оценка се прилагат принципите на изясняване и определяне на колективнотото мнение на експретите за перспективите за развитието и търсенето на дадените услуги. Най-известните методи за прилагане са КРЪГЪЛ СТОП; ДЕЛФИ; ПРОГРАМ; ЕВРИСТИЧНО ПРОГНОЗИРАНЕ;  МЕТОД НА МОЗЪЧНАТА АТАКА и МЕТОД НА СЦЕНАРИЯ.

КРЪГЪЛ СТОП: при него комисия обсъжда съществуващите проблеми. Когато се прогнозира търсенето,  комисията обсъжда развитието на търсенето в някакъв следващ период и съгласува мненията с цел изработването на единно мнение.

ДЕЛФИ: при него има разпространения на серия от анкети сред екперти, които имат необходимите знания и способности. Анкетирането се осъщесвява анонимно, така че във всяка анкета се отчита индивидуалното мнение. Всяка нова серия от анкети се разработва с използването на информация получена от предшестващи серии. По този начин се изработва т. нар. съгласувана прогноза.

ЕВРИСТИЧНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ: при евриетичното прогнозиране се извършва с т. нар. систематизирано изпитване на експертите в много тесни /специализирани насоки свързани с ППУ.

17.09.2013г.

VIII. МОЩНОСТИ НА ФИРМИТЕ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

 

Производтвените мощности най-често се раглеждат като максимален обем продукти, получени на изхода, който фирмата е способна да достигне в определен период от време. Оценката на мощностите на фирмите в сферата на услугите обаче е затруднена да се прави по подобен начин, което е обословено от няколко неща:

 1. Голямото разнообразие на предлаганите услуги на пазара. Както е извсетно услугите са с различна степен на сложност и стандартизация.
 2. Разположението на местата където се произвеждат и предлагат услугите обиновено услугите са много по-близко разположение допотребителите.
 3. Степента на неосезаемост на услугите. Този момент затрудняваконтакта на персонала за установяване на отношения с клиентите и за постигане на атмосфера на доверие така че тя да укаже благоприятно влиание върху търсенето на услугите.

В литературата спецификата на управление намощностите на фирмите в сферата на услугите се отразява в 4 стартегии:

 1. Стратегия за подджране на равнището
 2. Стратегия на ловуването;
 3. Стратегия за управление на търсенето;
 4. Стратегия за преодоляване.

Цела на 1-вата стратегия е да се максимизира използването на всички ресурси необходими на една фирма от тази сфера при ПП на пълният асортимент на предлаганите услуги напазара. Стратегията се реализира с три подхода:

 1. Предвижване на не пиковото търсене
 2. Управление на опавките
 3. Система на резервиране.

2-рата стратегия намира израз в това, че фирмите трябва да осигуряват незабавно обслужване на голям брой потребители. Тя се използва когато в потребителите няма възможност за изчакване представянето на услугите. Изпълнението на тази стратегия предполага :

 1. Използване ан частично зает персонал и гъвкавост при определяне численността на едновременно  работещия перснал;
 2. Използване помоща на самите потребители

3-тата стратегия предполага отделяне внимание на няколко сапекта :

 1. Аспектът на ценообразуването на услуги;
 2. Задържане на услугите в пиковите моменти. Значи че когато има малко търсене трябва да се намали предлагането и обратното;
 3. Специализацията на предлаганите услуги
 4. Да се обръща внимание на рекламата и промоцията.

4-тата стратегия намира израз в способноста на фирмите да се справят с търсенето, когато то превишава планираното такова. Обикновено в такива случаи фирмите избират да използват 2 неща или качеството на услугите или производителноста. При тази стратегия се говори за т. нар. „зона за преодоляване”. Зоната за преодоляване има 7 степени и те са :

 1. Определяне на концепцията на фирмите от гледна точкан ППУ;
 2. Определяне на начините за измерване на използваните ресурси;
 3. Анализ на движението на услугитесъс цел да се установи отношението между качеството на услугите и използваните ресурси за неговото постигане;
 4. Определяне на идеалните точки в които се установява при ккво използване на ресурсите се наблюдава постигането на 100% качество и 100% ефективна мощност;
 5. Изясняване на причините за възникването на зоните за преодоляване;
 6. Съставяне на профил на цялата зона за преодо;яване;
 7. Разработване на конкретна стратегия за преодоляване.

При управлението на мощностите се използват 3 подхода:

 1. „Метод за управление а доходите”, той намира израз в това, че трябва да се търсят такива лостове и мехнизми, които да осигуряват непрекъснато увеличаване на доходите. Ключов момент тук е обстоятелството че услугите не се съхраняват. Този момент е ключов защото той изисква много голяма гъвкавост от страна на фирмите във взаимоотношенията с потребителите така че да има пълно синхронизиране меьду производството и потреблението на услугите във всеки даден момент.
 2. „Изясняване на тесните места”, тясно място в една фирма усъществяваща услуги е да се изяснят онези ресурси, мощността на които е по-малка от потребностите.
 3. „Управление на опашките”. В ситуации когато се образуват „опашки” се извършват 2 групи от разходи. Едната група разходи са свързани с чакането наклиента на опавката и другата група от разходи се свързва с възможностите на фирмата за удовлетворяването на търсенето на чакащите.

Разходите свързани с възможностите на фирмата по същество обединяват всички разходи, които фирмата прави за осбслужването на клиентите. А разходите свързани с чакането на клиентите включват заплащане на самото чакане; заплащането запространството за чакане, освен това тук се включват и всички загуби породени от няколко неща. Едното е отказване ан клиентите да чакат или пък възможноста клиентите в бъдеще да се обръщат към други фирми за задоволяване ан потребностите. За минимизирането на тези раходи се използват различни математически модели.

 

IX. ДИЗАЙН НА ФИРМИТЕ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ.

При решаването на този въпрос се използват 3 основни подхода:

 1. Методът на поточната линия;
 2. Потребителя като съпроизводител на услуги;
 3.  Потребителски контакти.

1-ят – производството науслусги в този случай се разглежда като рутинен процес т.е. като процеса на твото на стоки. В тази връзка обаче, в литературата в много случаи се отрича съществуването на т. нар. „индустрия на услугите”, а индустрията на услугите е характерна за поточните линии. Опита показва, че в различните сфери на дейсност на икономиката всяко от тях обаче има по-малко или повече и компоненти характерни за сферата на услугите. Обикновено колкото по-сложен е технологичният процес при производството на стоки, толкова в по-голяма степен тяхната продажба зависи от качествата и способите на предтсавяне на съответните услуги. Това показва че дори и при рутинните, imenno towa dawa osnovanie da se prieme che  производството на услугите също е един рутинен прицес. Привържаниците на теорията, че ПУ има своята специфика и се отличава от рутинния процес се обосновава с обстоятелството че производството и потреблението на услугите протичат едновременно.

2-ят  - този подход се базира на обстоятелството, че потребителя моье даполучи услугата, когато присъства при самото нейно изпълнение, а това му дава възможност в много случаи сам или съвместно с производителя науслугата да учасва при изпълнението на отделниоперации свързани с нейното производство.

3-ят базира се на идеите на Ралф Чейс. Чейс разделя операциите свързани с производството на услугите на две групи – едната нарича виско контактни, а другата ниско контактни и в съответсвие с това предлага 3 модела за потребителски контакт. Единията модел го предлага за чисти услуги ,  втория -смесени , кваза произвидсвени. В случаите на чистите услуги, контактите се установяват пряко меьду персонала и потребителя. В случаите на смесените услуги се извършва раззделяне на функциите като една част от тях се осъществяват официално от фирмата чрез нейните офиси, а друга част се осъществява от персонала т.е. от контактния персонал. Контактите при квазапроизв. Услуги са подобни на контактите, които се правят при производството на стоките т.е. там има разделяне. Производство, съхранение, продажба . Тъй като при услугите няма съхранение, процеса съхранение не се реализира, но официално продажбите се извършва от специализирана функция осъществяваща операциите само попродажбите за цялата фирма, което означава в карайна сметка, че контакти меьду персонала и потребителя няма. Предложените модели от Чейс по-натътк позволяват  да се формулират и съответни подходи за д оставка на услугите.

При раглеьдането на въпроса за дизайна е важен и момента за определяне на местата, къде се разположи производството и предоставянето на услуги. Такова решение има две съставляващи. Първото е търсене и определяне на местоположение в район, а вторто е търсене на конкретен участък в пределите на района. Задачата за разполагането се решава да се отчитат 3 фактора: време, разходи и технологични ограничения. По принцип има 3 възможни алтернативи за вземането на решенния на мамиране на месторазпол.

 1. Разширяване на съществуащи мощности в даден участък;
 2. Закриване на съществуващи мощности и създаване на нови , на ново място;
 3. Определянето и усвояването на ови участъци.

Основните фактори свързани с избора на местоположение са:

 1. Потребителски;
 2. Фактора издржка;
 3. Конкуренция;
 4. Географски и екологически;
 5. Комуникации;
 6. Състояние на транспорта;

И др.

За определянето на местоположението, могат да бъдат използвани много методи. Най-типични са два метода: мето на претеглянето и метод на центъра на тежеста(гравитационен метод.) Метода на претегл. За да се реализира трябва да бъдат направени няколо стъпки:

 1. Да се подготви списък на факторите, които са значими при определянето на местополож.  За производств. На дадена услуга;
 2. Да седае оценка на теглото на всеки фактор за определянена неговата относителна значимост;
 3. Да се избере скала за оцнека на всеки фактор;
 4. Оенка значението на всеки фактор за всеки вариант на разположение;
 5. Умножаване оценката за значението на факторите с теглото на факторите и получаване на обобщена оценка за съответния вариант наразположение;
 6. Разработванена препоръки на основата на обобщената оценка.

Център на теьестта и се използва за намиране на един център за разпределение на услугата. Координатите на този център са X и Y……

 

Университетите в България и кандидат - студентските изпити

Тази статия е посветена на един етап от човешкия живот, който е избираем, но тези, които са го избрали, го наричат „най - хубавия”. Това е студентството или още студентският живот. За да се стигне обаче до момента, в който можем да се наречем студенти, трябва да минем и през кандидатстването за такива. Едва когато ни одобрят, и ни приемат във висшето училище, ставаме истински студенти. Различните университети в България предлагат различна политика относно провеждането на кандидат - студентските изпити. При някои от тях съществуват т.нар. предварителни (предварителна изпитни сесия) и основни (основна изпитна сесия) кандидат - студентски изпити. По този начин студентите получават три оценки (2 от висшето училище, за което кандидатстват плюс оценка от държавен зрелостен изпит), с които могат да преборят останалите кандидати. Десетки хиляди ученици завършват всяка година и борбата за място в избрания университет винаги е голяма. Тенденцията през годините е, че намалява броя на завършилите висше училище, просто защото атмосферата там е по - различна отколкото в средното училище, и много хора не издържат на напрежението и динамиката, с които протича всеки ден.

Сега ще разгледаме подробно някои от основните университети в България. Повече информация можете да научите в самите учебни заведения или от интернет сайтовете им (ако има такива). Първото, което трябва да се каже, е че България разполага с 53 университета в цялата страна. По градове данните са следните:

София - 23 университета

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Технически университет
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Нов български университет (частен)
 • Медицински университет
 • Химикотехнологичен и металургичен университет
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
 • Лесотехнически университет
 • Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
 • Национална художествена академия
 • Национална спортна академия
 • Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
 • Военна академия „Г. С. Раковски“
 • Академия на МВР
 • Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
 • Висше строително училище „Любен Каравелов“
 • Колеж по телекомуникации и пощи - (частен)
 • Колеж по библиотекознание и информационни технологии - (частен)
 • Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - (частен)
 • Театрален колеж „Любен Гройс“ - (частен)
 • Висше училище по застраховане и финанси - (частен)
  • Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството - (частен)

Варна - 5 университета

 • Технически университет
 • Икономически университет
 • Медицински университет
 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
 • Варненски свободен университет - (частен)

 

Пловдив - 9 университета

 

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Аграрен университет
 • Университет по хранителни технологии
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
 • Технически университет София - Филиал Пловдив
 • Медицински университет – Пловдив
 • Европейски колеж по икономика и управление - (частен)
 • Колеж по икономика и администрация - (частен)
 • Земеделски колеж - (частен)

 

Велико Търново - 2 университета

 

 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 • Национален военен университет „Васил Левски“

 

Плевен - 1 университет

 

 • Медицински университет - Плевен

Бургас - 2 университета

 • Университет „Проф. Асен Златаров“
 • Бургаски свободен университет - (частен)

Русе - 1 университет

 • Русенски университет „Ангел Кънчев“

Шумен - 1 университет

 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Стара Загора - 1 университет

 • Тракийски университет

Габрово - 1 университет

 • Технически университет

Благоевград - 2 университета

 • Югозападен университет „Неофит Рилски“
 • Американски университет в България - (частен)

Свищов - 1 университет

 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Добрич - 1 университет

 • Висше училище Международен Колеж - (частен)

Ботевград - 1 университет

 • Международно висше бизнес училище - (частен)

Перник - 1 университет

 • Европейски политехнически университет - (частен)

Банско - 1 университет

 • Колеж по туризъм - (частен)

Започваме подробното разглеждане на университетите по градове.

София

Софийски университет „ Св. Климент Охридски”

Софийският университет „ Св. Климент Охридски” е най - големият в България. Той предлага широк избор от специалности. Има 16 факултета с общо 104 специалности. Те са:

Исторически факултет

Факултет по класически и нови филологии

 

 

Юридически факултет

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Стопански факултет

Физически факултет

Медицински факултет

 

Факултет по славянски филологии

Философски факултет

Факултет по педагогика

Богословски факултет

Факултет по журналистика и масова комуникация

 

 

Факултет по математика и информатика

Факултет по химия и фармация

Геолого-географски факултет

Биологически факултет

 

Университетът предлага две форми на обучение - редовна и задочна. Специалностите в задочна форма на обучение са: Философия, Библиотечно - информационни науки, История, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Българска филология, Математика и информатика, Физика, Инженерна физика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Химия, Биология, Молекулярна биология, Екология и опазване на околната среда, Биотехнологии, Биология и химия, География и биология, География, Право, Връзки с обществеността, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика.

Конкурсни изпити

За учебната 2013/2014 година университетът организира две кандидатстудентски изпитни сесии. Резултатите от конкурсните изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на Правилника на университета. Оценките, получени на всяка от изпитните сесии, са равностойни. Кандидат - студентът може да избере да ползва оценка от държавен зрелостен изпит (матура) за приемане. Предметите, по които може да положите изпит са:

 

 • Философия и социални науки
 • История на България
 • Български език и литература
 • Руски език
 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Математика ІІ
 • Математика І
 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • Журналистика (писмен)
 • Журналистика (устен)
 • Теология - устен
 • Музика
 • Събеседване за специалност Изобразително изкуство

 

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат - студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование. Не всички специалности изискват един и същ бал.

 • Философски факултет - всички специалности са с максимален бал 30 с изключение на специалността Европеистика, която е с максимален бал 36.
 • Исторически факултет - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по педагогика - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Факултет по славянски филологии - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по класически и нови филологии - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Факултет по математика и информатика - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Физически факултет - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по химия и фармация - всички специалности са с максимален бал 24 с изключение на специалността Фармация, която е с максимален бал 36.
 • Биологически факултет - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Геолого - географски факултет - всички специалности са с максимален бал 24 с изключение на специалностите Туризъм и Регионално развитие и политика, които са с максимален бал 30.
 • Юридически факултет - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по журналистика и масова комуникация - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Стопански факултет - всички специалности са с максимален бал 36.
 • Богословски факултет - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Факултет по начална и предучилищна педагогика - всички специалности са с максимален бал 24 с изключение на специалностите Музика и Изобразително изкуство, които са с максимален бал 12.

 

Технически университет София

Технически университет София има 17 факултета и избор над 50 специалности. ТУ - София има и два филиала - в Пловдив и Сливен. Ето ги и всички факултети и специалности:

Факултет Автоматика

 • Електрозадвижване и автоматизация на машини
 • Индустриална управляваща техника
 • Информационна измервателна техника
 • Системи и управление
 • Биоелектрониженерство
 • Робототехнически системи

Електротехнически факултет

 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Електротехника
 • Електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия

Енергомашиностроителен факултет

 • Топло - и ядрена енергетика
 • Топлотехника
 • Хидравлична и пневматична техника
 • Проектиране и технологии за облекло и текстил

Машинно - технологичен факултет

 • Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
 • Индустриални технологии (ИТ)

Mашиностроителен факултет

 • Машиностроене
 • Мехатроника
 • Инженерен дизайн
 • Инженерна логистика
 • Инженерна логистика (с обучение на английски език)
 • Мехатронни системи (с обучение на английски език)
 • Машиностроене (с обучение на английски език)

Факултет Електронна техника и технологии

 • Биомедицинско инженерство
 • Електронни системи за контрол и управление
 • Микроелектроника
 • Силова електроника

Факултет по телекомуникации

 • Телекомуникации
 • Телекомуникационно инженерство

Факултет Компютърни системи и управление

 • Информационни технологии в транспорта
 • Математика и компютърни науки

·         Компютърно и софтуерно инженерство и Информационни технологии

·         Компютърни технологии и приложно програмиране и Компютърна визуализация и мултимедия

Факултет по транспорта

 • Транспортна техника и технологии
 • Авиационна техника и технологии
 • Технология и управление на транспорта
 • Авиационно инженерство

Стопански Факултет

 • Индустриален мениджмънт
 • Стопанско управление
 • Публична администрация

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

 • Общо машиностроене
 • Компютърни системи и технологии
 • Индустриален мениджмънт
 • Стопанско управление (МВА)

Факултет „Машиностроене и Уредостроене”

 • „Машиностроителна техника и технологии”
 • „Машиностроене и уредостроене”
 • „Транспортна техника и технологии”
 • „Авиационна техника и технологии”
 • „Индустриален мениджмънт”
 • „Полиграфия”

Факултет „Електроника и Автоматика”

 • „Компютърни системи и технологии”
 • „Електроника”
 • „Автоматика, информационна и управляваща техника”;
 • „Електротехника”
 • „Индустриално инженерство” – обучение на англ. език

ТУ - София предлага обучение за бакалавърска степен само в редовна форма.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в ТУ - София са предварителни и редовни, които се провеждат съгласно график. Предварителните изпити са:

         - тест по математика

         - изпит по чужд език (френски, немски или английски )

Кандидат - студентите, явили се на предварителните конкурсни изпити и/или на държавните зрелостни изпити (матури) по български език и литература или математика или физика или география, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити.

         - изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „ Инженерен дизайн”)

Балообразуване

Състезателният бал на кандидат - студентите за всички специалности, с изключение на специалностите „Приложна математика”, „Инженерен дизайн”, „Стопанско управление” и „Публична администрация ” се образува, като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

           - от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или по математика или по физика през годините от 2008 до 2013 г. включително, умножена по 2.8;

           - от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Състезателният бал на кандидат – студентите за специалността „ Приложна математика ” се

образува, като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се

прибави една от следните оценки:

           - от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по математика или по физика през годините от 2008 до 2013 г. включително, умножена по 2.8;

           - от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Състезателният бал на кандидат - студентите за специалностите „ Стопанско управление ” и

„ Публична администрация ” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

           - от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или по математика или по география през годините от 2008 до 2013 г. включително,

умножена по 2.8.

           - от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Състезателният бал на кандидат - студентите за специалността „ Инженерен дизайн ” се образува, като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се

прибавят оценките от издържаните конкурсни изпити по рисуване, умножена по 1.5 и по композиция, умножена по 1.5.

Състезателният бал на кандидат - студентите за специалностите „ Общо машиностроене” - на немски език, „Компютърни системи и технологии” - на немски език, „ Електроинженерство ” - на френски език, и „ Индустриално инженерство” - на английски език, се образува съгласно   ал. 1 само след успешно положен предварителен или редовен конкурсен изпит по съответния език, който се оценява с „ издържал “ или „ неиздържал “.

 

 

Университет за национално и световно стопанство

УНСС - София предлага широк избор от направления и специалности в редовна учебна форма. Те са:

І. Професионално направление Социология, антропология и науки за културата

Поднаправление „Социология/икономика и общество“ със специалност:

 • Социология

 ІІ. Професионално направление Политически науки със специалности:

 ІІІ. Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки със специалности:

 • Медии и журналистика
 • Медия икономика

 ІV. Професионално направление Право със специалност:

 • Право

 V. Професионално направление Администрация и управление със специалности:  

 • Бизнес администрация
 • Публична администрация
 • Регионално развитие

 VІ. Професионално направление Икономика

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ със специалности:

 • Политическа икономия
 • Макроикономика
 • Икономика
 • Икономика на човешките ресурси
 • Застраховане и социално дело
 • Икономическа социология

 Поднаправление „Икономика и бизнес“ със специалности:

 • Икономика на индустрията
 • Бизнес икономика
 • Предприемачество
 • Аграрен бизнес
 • Екоикономика
 • Икономика на недвижимата собственост

 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ със специалности:

 • Маркетинг
 • Прогнозиране и планиране
 • Икономика на транспорта
 • Стопанска логистика
 • Икономика на отбраната и сигурността
 • Икономика на търговията

 Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ със специалности:

 • Международни икономически отношения
 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Икономика на туризма

 Поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“ със специалности:

 • Международни икономически отношения с преподаване на английски език          
 • Икономика с преподаване на английски език
 • Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
 • Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език  
 • Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език        
 • Икономика на туризма с преподаване на английски език     
 • Икономика на околната среда с преподаване на английски език 
 • Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език 
 • Администрация и управление с преподаване на английски език
 • Бизнес икономика с преподаване на английски език                

 Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалности:

 • Финанси
 • Счетоводство
 • Финансов контрол

 Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ със специалности:

 • Статистика и иконометрия
 • Бизнес информатика и комуникации

Конкурсни изпити

За да кандидатствате в УНСС, трябва да положите:

     1. ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (ЕПИ) - провежда се под формата на тест, състои от две части и включва три модула:

       І. Обща част:

 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).                                   

       ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

 • модул 3 - "Български език и литература";
 • модул 3 - "Математика";
 • модул 3 - "География на България";
 • модул 3 - "История на България".

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

2. Тест по чужд език– английски, немски, френски, испански и руски. На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:

 • разбиране при четене
 • лексика
 • граматика

Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият - 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа

3. Журналистика - писмен и устен изпит, за направление Обществени комуникации и информационни науки (само за специалност Медии и журналистика).

 

Балообразуване

Балообразуването за повечето специалности се образува по следния начин:

           - оценката от успешно положен единен примерен изпит (ЕПИ)по основен предмет, умножена с коефициент четири или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент едно.

Балообразуването за специалностите с изучване на чужд език се образува като:

           - оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент четири или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент едно, и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент едно, или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент нула цяло и пет десети.

Балообразуването на поднаправлението „Финанси, счетоводство и контрол“ се получава като оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент четири.

Балообразуването на специалността „Право” се получава като се удвои оценката от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература, утроената оценка на модул 3 История на България.

Ако искате да кандидатствате с дипломата си за средно образование става по следния начин:

             - среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент едно.

Това важи за всички специалности!

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Специалностите, които предлага университетът по архитектура, строителство и геодезия са:

 • Архитектура
 • Урбанизъм
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение
 • Строителство
 • Хидромелиоративно строителство
 • Хидростроителство – немскоезично обучение
 • Водоснабдяване и канализация
 • Геодезия и Устройство и управление на земи и имоти

Всички специалности в УАСГ са в редовна форма на обучение с изключение на специалността „Геодезия”, която може да се изучва и в задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити в университета по Архитектура, строителство и геодезия се провеждат по математика и рисуване. Кандидат - студентите за немскоезичните специалности „Хидростроителство” и „Транспортно строителство” полагат и писмен анонимен изпит по немски език, ако не са освободени от него. Същото важи и за кандидат - студентите за англоезичната специалност „Строителство на сгради и съоръжения”.

Балообразуване

Максималният бал за всички специалности е 30. Балът за специалност „Архитектура” се формира като сума от оценката по математика от конкурсния изпит, проведен в УАСГ, оценките по рисуване от трите конкурсни изпита, проведени в УАСГ, общ успех от дипломата за средно образование. Състезателен архитектурен бал не се образува, ако на някоя от четирите конкурсни оценки оценката е слаб (2,00) или средната оценка на трите рисунки е по-ниска от добър (4,00).

Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от общ успех от дипломата за средно образование, конкурсната оценка по математика от изпита, проведен в УАСГ, умножена с коефициент 4,0. Само за кандидатите завършили през 2008 г. и след това: По-голямото число от: Конкурсната оценка по математика от изпита, проведен в УАСГ, умножена с коефициент 4,0 или оценката от ДЗИ по математика или физика, умножена с коефициент 3,0 (ако кандидатът е положил ДЗИ по математика или физика). Кандидат - студентите за специалностите „Хидростроителство” и „Транспортно строителство” (немскоезично обучение) полагат и изпит по немски език, който се оценява с "да" - издържал и с "не" - не издържал. Кандидат -студентите за англоезичната специалност Строителство на сгради и съоръжения полагат и изпит по английски език, който се оценява с "да" - издържал и с "не" - не издържал.

Балът за специалността „Урбанизъм” се формира като сума от удвоената оценка по математика от конкурсния изпит, проведен в УАСГ, общ успех от дипломата за средно образование, оценката по география и икономика от дипломата за средно образование и оценката от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование.

Нов български университет (частен)

Нов български университет в град София Ви предлага да изучавате следните специалности:

 • Англицистика
 • Антропология
 • Археология
 • Бизнес администрация
 • Дизайн
 • Здравеопазване и социална работа
 • Изкуствознание и история на културата
 • Изящни изкуства
 • Икономика 
 • Информатика
 • История
 • Кино, реклама и шоубизнес
 • Когнитивна наука и психология
 • Масови комуникации 
 • Музика
 • Национална и международна сигурност
 • Нова българистика
 • Политически науки
 • Природни науки
 • Публична администрация
 • Романистика и Германистика
 • Средиземноморски и Източни изследвания
 • Театър
 • Телекомуникации
 • Философия и социология

Конкурсни изпити

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми "Право" и "Архитектура", е тест по общообразователна подготовка (ТОП). Някои от програмите предвиждат и провеждане на специализиран изпит.

 

НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най - висок състезателен бал.

 

Балообразуване

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният състезателен бал е 1000 точки.

При формиране на бала участват следните компоненти:

 • общ резултат от ТОП (Тест по общообразователна подготовка);   
 • резултати от отделни раздели на ТОП (за МП "Архитектура и МП “Право”);
 • оценка от специализирания кандидатстудентски изпит (когато програмата предвижда такъв);
 • за завършилите след 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование или средна аритметична оценка от матурите;
 • за завършилите преди 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

Оценките по шестобалната система (от дипломата за средно и от специализираните изпити) се трансформират в точки (Т) по следната формула:
Т = (А - 2) х 25, където А е съответната шестобална оценка.

Балообразуване за бакалавърските програми без специализиран изпит

 • ТОП x 7  
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 30

Балообразуване за бакалавърските програми със специализиран изпит

 • ТОП x 5   
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1
 • оценка от специализиран изпит x 40

 

Химикотехнологичен и металургичен университет

Факултетите на химикотехнологичния и металургичен университет са 3 с общо 23 специалности. Ето кои са те:

Факултет по химични технологии

 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Фин органичен синтез
 • Природни и алтернативни горива
 • Полимерно инженерство
 • Технологичен дизайн на текстила и кожите
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Неорганични химични технологии
 • Електрохимични технологии и защита от корозия
 • Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

Факултет по металургия и материалознание

 • Металургия
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Металургия и мениджмънт
 • Металургия(на английски език)
 • Инженерни материали и материалознание
 • Материали и мениджмънт

Факултет по химично и системно инженерство

 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Автоматика и информационни технологии
 • Биотехнологии
 • Химично инженерство
 • Индустриален мениджмънт
 • Химично инженерство ( с преподаване на немски език )
 • Химично инженерство ( с преподаване на френски език )

Университетът предлага редовно и задочно обучение за всички специалности.

Конкурсни изпити

В ХТМУ може да се явите на 2 конкурсни изпита. Те са по химия или математика. Продължителност на конкурсните изпити - 3 астрономически часа. Кандидат - студентите имат възможност да полагат кандидатстудентски изпити в няколко сесии. Всяка получена оценка на всяка от изпитните сесии може да бъде използвана при кандидатстване, както през настоящата година, така и в следващи приеми. В случаите, когато кандидатите са издържали повече от един изпит, при образуването на състезателен бал се използва най-високата от тях.

Балообразуване

За всички специалности състезателният бал за участие в класиране се формира по следния начин:

 

1.         Сумата от оценките от дипломата за средно образование по: „Химия и опазване на околната среда”, „Математика”, „Физика и астрономия”.

 

2.         Удвоеният резултат на един от следните варианти за състезателна оценка: 

 

 • Оценката от положен конкурсен изпит;
 • Оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по „Химия и опазване на околната среда” – за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Математика”– за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Физика и астрономия” – за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Биология и здравно образование” –за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Английски език” или „Френски език” или „Немски език” – за специалностите с изучаване на съответния език;
 • Оценката от държавен зрелостен изпит по „Български език и литература” - за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „География и икономика” - за специалностите: "Индустриален мениджмънт", "Инженерна екология и опазване на околната среда",  "Металургия и мениджмънт", "Енергийна и екологична ефективност в металургията" и "Материали и мениджмънт";
 • Оценката от олимпиади или състезания, посочени като начин за кандидатстване.

Максимален бал на кандидат - студент в ХТМУ е 30.

 

Минно - геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Минно - геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в град София предлага следните специалности за изучаване:

 • Маркшайдерство и геодезия
 • Обогатяване и рециклиране на суровини
 • Подземно строителство
 • Разработване на полезни изкопаеми
 • Управление на ресурси и производствени системи
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърни технологии в инженерната дейност
 • Механизация на минното производство
 • Биотехнология
 • Геология и геоинформатика
 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
 • Екология и опазване на околната среда
 • Приложна геофизика
 • Сондиране и добив на нефт и газ
 • Хидрогеология и инженерна геология

Повечето специалности в университета могат да се изучват и в двете форми на обучение - редовна и задочна.

Конкурсни изпити

Конкурсен изпит в университета „Св. Иван Рилски“ има само по математика.

Балообразуване

І. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с конкурсен изпит в МГУ е сума от:
1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (вкл. предварителен изпит), умножена по 3;
Избира се по-високата от положените конкурсни изпити в МГУ .
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 36.
ІІ.
За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, информатика или физика и астрономия, или защита на дипломна работа (теория на специалността; практика по специалността) е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, ин­форматика или физика и астрономия, умножена по 2;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 30.
III. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (ма­тура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
ІV. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език, умножена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (ма­тура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
V. За специалностите от професионалните направления „Науки за земята”, „Проуч­ване, добив и обработка на полезни изкопаеми”,„Общо инженерство” и специал­ността „Хидрогеология и инженерна геология” със­тезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти на МГУ с положен държавен зрелостен изпит (матура) по география е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по география, умно­жена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
VI.
За специалностите „Обогатяване и рециклиране на суровини”, „Екология и опазване на околната среда” и „Биотехнология” състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по химия или биология е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по химия (биология), умножена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
VІI. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили конкурсен изпит по математика (физика) в друго акредитирано висше училище (ВУили  отговарящи на изискванията на чл. 25 от тези правила, е сума от:
1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (физика), умножена по 3;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 36.
VІІI. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили тест по математика (физика) в друго акредитирано ВУ е сума от:
1. Оценката от положен тест по математика (физика), умножена по 2,5;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 33.
ІX. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили комбиниран тест по математика и други учебни предмети в друго акредитирано ВУ е сума от:
1. Оценката от положен тест, умножена по 1,5;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 27.
Х
. За кандидат – студентите по чл. 8 (1), т 5 състезателният бал за участие в класиране за цитираните специалности и форми на обучение е сума от:
1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика, умножена по 3;
За оценка от конкурсен изпит по математика се признава оценката, получена на национален кръг на съответните състезания, чийто регламент е описан в чл.8(1), т.5. Ако получената оценка е в проценти, тя се приравнява на оценка от ECTS и се привежда към шестобалната система за оценяване;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 36.
ХI.
За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен изпит по Висша математика (Информатика) в акредитирано ВУ е сума от:
1. Оценката от положен изпит по висша математика (информатика), умножена по 2;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 30.

 

Лесотехнически университет (ЛТУ) (София)

Лесотехническият университет в гр. София предлага на бъдещите си възпитаници 6 факултета и общо 10 специалности. Те са:

 • Факултет Горско стопанство

- Горско стопанство

 • Факултет Горска промишленост

- Технология на дървесината

- Инженерен дизайн

- Кандидат-инженерни стажове

 • Факултет Екология и ландшафтна архитектура

- Екология и опазване на околната среда

 • Факултет Стопанско управление

- Стопанско управление

- Алтернативен туризъм

 • Факултет Ветеринарна медицина

-Ветеринарна медицина

 • Агрономически факултет

- Агрономство

- Растителна защита

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити в „Лесотехническия университет” се провеждат по предметите математика, английски език, рисуване (провежда се на два етапа - графика и композиция) и биология. Кандидатите, положили предварителен кандидатстудентски изпит в ЛТУ не са кандидат -студенти на университета, независимо от получената оценка. Те придобиват статут на кандидат - студенти след подаване на необходимите документи в срок. В деня на предварителния изпит кандидат - студентът се явява задължително 30 мин. По - рано с документ за самоличност и получената при приемане на заявлението за явяване на предварителен изпит компютърна разпечатка, съдържаща входящия му номер и разпределението по сгради и зали.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ)

Специалностите, които могат да се изучават в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и начините, по които можете да бъдете приети са:

·         Актьорство за драматичен театър - приемният изпит представлява:

- Задължителни кандидатстудентски материали - по личен избор: два монолога (драматичен и комедиен), една басня, едно стихотворение, откъс от проза, песен, танц. Разделя се на 3 кръга:

   I. Представяне на подготвен материал по избор на комисията и Представяне на подготвен материал по избор на кандидата.

II. Представяне на подготвени материали по избор на комисията, песен и танц, подготвени от кандидата и задачи, поставени от комисията, променящи интерпретацията на подготвените кандидатстудентски материали.

III. Представяне на подготвени материали по избор на комисията. Работа върху непознат текст и събеседване.

 • Сценичен и екранен дизайн - приемният изпит се разделя на 3 кръга:

I. Първа част. Цветна скица на проект за сценографско решение (върху каширан картон 50/35) на откъс от посочените пиеси.

   Втора част. Цветни скици на проекти за костюми (върху кадастрон 35/25) на участващите в откъса персонажи.

Продължителността на изпита е 6 астрономически часа. Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за І кръг.

II. Свободни скици с предпочитан графичен материал на фигура от натура (върху каширан картон 35/50), направени от различни ракурси. Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

             III. Първа част: Тест с продължителност 30 мин.

                   Втора част. Разговор с комисията.

               Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за ІІІ кръг.

 • Актьорство за куклен театър - приемният изпит се разделя на 3 кръга. Кандидатите подготвят по свой избор репертоар от: две басни, две стихотворения (едно за деца), откъс от проза , два монолога (комедиен и драматичен), две песни (от които едната е народна), народен и модерен танц. Кръговете са:

I. Изпълнение на подготвените материали, като кандидатите започват с материал по свой избор. Сценични задачи върху подготвените материали.

II. Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията и сценични задачи върху тях. Кандидатите представят подготвените песни. Свирещите на музикален инструмент имат възможност да покажат уменията си пред комисията.

III. Първа част. Създаване на кукла от предоставени материали и поставяне на сценични задачи свързани с нейното оживяване.

     Втора част. Сценични задачи - индивидуално и групово. Разговор с кандидатите за проверка на общата и театрална култура.

 

 • Театрознание и театрален мениджмънт - конкурсният изпит се разделя на 3 кръга:

I. Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра. Продължителността е 4 астрономически часа.

II. Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията.

III. Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура.

 

 • Театър на движението - кандидатите трябва да подготвят: три пластически етюда (до 1.5 мин.); три танцови комбинации със съответната техника (класическа или историческа, съвременна, фолклорна с дължина до 1.5 мин.); драматични материали - една басня, едно стихотворение, един монолог, една песен. Изпитът за приемане се разделя на 3 кръга:

I. Кандидатите изпълняват един пластически етюд и един танц по собствен избор.

II. Изпълнение на подготвените словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор. По избор на комисията изпълняват останалите танцови комбинации.

III. Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задачи за: асоциативност и адаптивност към нестандартно поставени задачи.

Втора част. Разговор с кандидатите.

 

 • Филмова и телевизионна режисура - приемният изпит се разделя на 3 кръга:

I. Първа част - по зададена от комисията тема, кандидат-студентите пишат сценарий за филмов етюд с времетраене до 5 минути. Максимално допустимият брой персонажи в сценария е 4. Местата на снимките трябва да са ситуирани така, че етюдът да може да се заснеме в рамките на НАТФИЗ (стаи, стълбища, входове, снимачен павилион, ТВ студио) и прилежащите й територии (улици, двор). Изпитът дава възможност за проява на въображение, жизнен опит и кинематографичен усет. Времето за провеждането на изпита е 90 мин. Комисията оценява сценария по следните критерии:
         1. Езикова култура
         2. Оригиналност на идеята
         3. Изобразително мислене

Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втората част на първи кръг.

Втора част. Разговор с комисията. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) не участват във втори кръг.

II. В рамките на един астрономически час и в присъствието на комисията кандидат -студентите провеждат репетиция на сцена - с избраните от тях актьори, върху написания сценарий в първи кръг.

III. В рамките на пет астрономически часа кандидат - студентите заснемат, с избраните и участвали на втори кръг актьори, създадения на първи кръг сценарий. Времето за монтаж на всеки кандидат - студент е два астрономически часа.

 

 • Филмов и телевизионен монтаж - конкурсният изпит се разделя на 3 кръга:

I.Първа част - писмен тест с 30 въпроса и три логически задачи. Получилите оценка по -ниска от „среден” (3.00) отпадат от участие във втората част. Продължителност на изпита - 1 астрономически час.

Втора част. Разговор с кандидатите.

II. Първа част. Създаване на фоторазказ от 30 фотографии, според изискванията на комисията за брой ползвани фотоси. Продължителността е 30 мин.

Втора част. Устна защита на фоторазказа.

III. Първа част. Създаване на завършен екранен разказ с продължителност до 5 минути. Продължителност - 5 астрономически часа.

Втора част. Разговор с кандидатите върху монтирания екранен резултат, по избора на специалността и творческите им намерения.

Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за всеки кръг.

 

 • Анимация - кандидат - студентският изпит се разделя на 2 кръга. Те са:

I. Теоретико - практически тест по зададен типаж рисуване на четири различни физически положения и състояния; написване на синопсис за анимационна миниатюра по зададена тема (до 10 реда) и създаване на един от типажите в 4 - 5 различни положения; довършване на започната карикатура или текст и отговори на въпроси от областта на анимацията.

II. Разговор за творческите намерения и коментар на теста.

 

 • Филмово и телевизионно операторство - с подаване на документите за участие в конкурсния изпит, кандидатите задължително представят 14 броя фотографии, формат 18/24 см. - хоризонтална композиция. Фотографиите са черно - бели или цветни, изработени по класически начин - негатив/ позитив или създадени с помощта на новите цифрови и компютърни технологии. Приемните изпити се провеждат в 3 кръга:

I. Творчески конкурс

II. Тест с 40 въпроса и продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

III. Кандидатът снима фотопортрет (хоризонтална композиция) във фотоателието за 30 мин.

 

 • Фотография - кандидат - студентите подават освен документите за участие в конкурсния изпит и комплект от 20 черно - бели и цветни фототворби без паспарту, във формат 18х24 см или 20х30 см, със съответните видове:

               1. Задължителни жанрове - 10 броя

                   - Пейзажи - 2 броя
                   - Натюрморти - 1 брой при естествено осветление и 1 брой при изкуствено осветление
                   - Репортажи - 2 броя
                   - Портрети - 2 броя при естествено осветление и 2 броя при изкуствено осветление.

               2. Фотографска поредица на свободна тематика - 10 броя

                   - Целият комплект се представя във вид на копия върху фотохартия и на CD, като резолюцията на всяка една фотография е не по-малка от 300 dpi, при размер 20х30 см.

         След подаването на задължителните фототворби започва изпитът на кандидат - студента. Той се разделя на три кръга. Те са:

I. Тест по въпросите на фотографската техника, фотографската оптика и химическата обработка на фотоматериалите, цифровата фотография, история на фотографията, киното, изобразителното изкуство. Продължителността е 1 астрономически час.

II. Първа част: Кандидат - студентът снима осигурен от него фотомодел по изтеглената тема във фотографското студио на НАТФИЗ с осветителни прибори с нажежаема жичка.

     Втора част: Кандидат - студентът снима в естествена светлинна среда в натура, по изтеглена тема. Продължителност на снимките - 3 астрономически часа. На комисията се предават 24 кадъра, 6 от които са маркирани като конкурсен репортаж.

III. Първа част: Всеки кандидат - студент изтегля чрез жребий репродукции на две фототворби от известни майстори и прави устен анализ на тематично-съдържателната част и на използваните изобразително - изразни средства.

     Втора част: Разговор на комисията с кандидат-студентите.

 Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за всеки кръг.

 

 • Кинознание - студентският изпит се разделя на 2 кръга:

I. Анализ и интепретация на игрален филм непосредствено след прожекцията. Продължителността e 4 астрономически часа.

II. Разговор с кандидатите.

 

 • Драматургия - изпитът за приемане се разделя на 3 кръга:

I. Тест с продължителност 1 астрономически час.

II. Писмена работа върху оригинален замисъл на кандидата, при спазване на зададени от комисията тема и/ или условия. 6 астрономически часа е продължителността на изпитът.

III. Разговор с комисията.

 

 • Режисура за драматичен театър - задължителни кандидатстудентски материали – по личен избор: монолог, откъс от проза.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМУМ ОТ ПИЕСИ:

1. УИЛЯМ ШЕКСПИР „Отело”
2. УИЛЯМ ШЕКСПИР „Както ви харесва”
3. Ж. Б. МОЛИЕР „Тартюф”
4. А.П.ЧЕХОВ „Вуйчо Ваньо”
5. ЙОРДАН ЙОВКОВ „Албена”
6. П. Ю. ТОДОРОВ „Първите”
7. АНТОН СТРАШИМИРОВ „Вампир”
8. СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ „От другата страна”

Приемният изпити се провеждат в 3 кръга:

I. Есе върху зададена тема. Продължителност - 4 астрономически часа.

II. Представяне на подготвени от кандидата монолог и откъс от проза. Интерпретация на материал, зададен от комисията.

III. Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния минимум от пиеси. Обсъждане на писмената работа от І кръг. Събеседване с комисията.

 • Режисура за куклен театър – кандидат - студентите трябва да подготвят по свой избор: две басни, стихотворение, откъс от приказка, песен. Изпитът се провежда в 3 кръга:

I. Първа част: Изпълнение на подготвените материали по актьорско майсторство и сценични задачи поставени от комисията.

Втора част: Поставяне на творчески задачи по материали, предложени от комисията.

II. Писмена работа по зададена тема върху една от посочените приказки и пиеси за куклен театър.

III. Разговор на комисията с кандидатите върху писмената работа.

 

 • Сценография за куклен театър - конкурсният изпит се провежда в 3 кръга. Те са:

I. Рисунки от натура на цяла фигура, торс, глава с предпочитан графичен материал, върху каширан картон с формат 35/ 50.

II. Сценографско решение по зададена от комисията тема, определена с жребий в началото на изпита. Темата представлява работа върху една от посочените приказки или куклена пиеса, със следните задачи:

     Първа част: Цветна скица - проект за сценографско решение с материали по избор върху каширан картон с формат 50/ 70.

     Втора част: Цветен проект на кукла с материали по избор върху каширан картон с формат 50/ 70.

III. Първа част: Пространствено - пластична композиция, разкриваща кинетичните възможности на материала, по зададена от комисията тема. Форматът е свободен и материал - по избор. Продължителността е 4 астрономически часа.

     Втора част: Разговор с комисията. Кандидатите представят свои кукли, проекти, сценографски решения за куклен театър, рисунки, илюстрации, снимков материал за осъществявани проекти от всякакъв вид художествена или приложна работа по собствен избор.

Обучението в НАТФИЗ е само в редовна форма.

 

Национална художествена академия

Националната художествена академия (НХА) предлага на всички кандидат - студенти избор от 17 специалности като за всяка една специалност се полага различен изпит. Ето кои са специалностите и какви изпити се полагат:

 • Живопис

I ИЗПИТ - Живописна портретна задача с ползване на натура и задължително включване на главата и ръцете, която се поставя в деня на изпита от комисия, съставена от преподаватели в специалността.

         II ИЗПИТ - Рисуване от натура на облечена човешка полуфигура.

 • Стенопис

I ИЗПИТ - I част - композиция от конкретно зададени от комисията геометрични тела и утилитарен предмет, запазвайки броя, размера, формата и цвета им.

                        II част - събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 свободни работи по техен избор.

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на ¾ облечена седнала човешка фигура.

 • Скулптура

I ИЗПИТ - Моделиране на глава по натура.

            II ИЗПИТ - I част - рисуване по натура на седнала облечена човешка фигура.

                                 II част - Събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 свободни работи по избор на кандидата и запознаване на комисията с нивото на информираност на кандидата в областта на скулптурата - история и съвременност.

 • Графика

I ИЗПИТ - Създаване на пространствена графична композиция по зададена тема, изтеглена чрез жребий в деня на изпита.

II ИЗПИТ - Аналитична рисунка на седнала облечена човешка фигура с акценти върху конструкцията.

 

 • Книга и печатна графика

I ИЗПИТ - I част - Графична пространствена композиция с ползване на два предмета по избор от четири зададени.

                 II част - Цветна декоративна задача по въображение, базирана на предметите от първата част.

               II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена седнала човешка фигура.

 • Плакат и визуална комуникация

I ИЗПИТ - Задача по специалността с ползване на натура и допълнение на шрифт по зададена тема, изпълнена с цветен материал

               II ИЗПИТ - Рисуване по натура на ¾ или цяла облечена човешка фигура.

 • Изкуствознание

     I ИЗПИТ - Писмен изпит по История на българското изобразително изкуство, който се провежда по обявения в справочника конспект и библиографска справка към него.

            II ИЗПИТ - Устен изпит (събеседване) по история на световното и на българското изобразително изкуство по обявен конспект.

 • Резба

             I ИЗПИТ - I част - след теглене на жребий се определя вид конкретен растителен елемент (листо от природата), на което се правят скици с цел стилизация на избрания модел.

                               II част - пластично решение на една от скиците във формат 30/ 30 см.

              II ИЗПИТ - Етюд на цяла облечена човешка фигура по натура.

 • Керамика

       I ИЗПИТ - Изграждане на пластично тяло, базирано на основните геометрични тела: куб, цилиндър, сфера, конус, призма, пирамида и др.

             II ИЗПИТ - Рисуване на облечена човешка фигура по натура.

 • Сценография

             I ИЗПИТ - I част - Цветна абстрактна композиция по зададена тема и обекти, предоставени в деня на изпита от комисията. Темата се изразява чрез разграждане, трансформиране и прекомпозиране на обектите.

                               II част - Събеседване по обявен въпросник.

           II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена фигура

 • Текстил - изкуство и дизайн

           I ИЗПИТ - I част - Задача в цвят по зададена тема с ползване на натура.

                              II част - Събеседване с комисията върху работите от I изпит и представени от кандидатите 10 свободни работи.

         II ИЗПИТ - Рисуване по натура на 3/4 облечена човешка фигура.

 • Метал

           I ИЗПИТ - I част - Пластична композиция (релеф) с ползване на натура (растителни елементи), изпълнена в глина.

                             II част - В деня на изпита кандидатите представят до 10 свои свободни работи, имащи отношение към специалността.

           II ИЗПИТ - I част - Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура.

                               II част - Четири бързи рисунки на същия модел.

 • Индустриален дизайн

           I ИЗПИТ - I частПроект - рисунка на популярен битов предмет по зададена тема.

                             II част - Пластична композиция от едно или няколко геометрични тела по зададена тема.

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура с подчертаване на характерните особености и конструкция на модела.

 • Рекламен дизайн

     I ИЗПИТ - I част - Цветно изобразяване на зададени и композирани ахроматични прости обемни тела .

                   II част - Рекламно пано по зададена тема.

     II ИЗПИТ - Рисуване по натура на 3/4 облечена човешка фигура.

 • Дизайн на порцелан и стъкло

       I ИЗПИТ - I част - композиция - чрез моделиране в глина да се изгради композиция от основни геометрични форми (куб, сфера, цилиндър, конус) по зададена тема.

                         II част - Събеседване с кандидатите върху резултатите от изпитите по композиция и рисуване.

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на седнала облечена човешка фигура.

 • Дизайн за детската среда

I ИЗПИТ - Цветен проект по зададена тема, предназначен за детска среда.

 

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла седнала облечена човешка фигура.

 • Мо да

       I ИЗПИТ - I част - Проектиране на моден аксесоар в цвят.

                       II част - Събеседване с кандидатите върху резултатите от изпитната им работа.

     II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура.

                       I част - Рисуване с черно-бял материал.

                       II част - Рисуване с цветен материал.

 

 

 

НАЦИОНАЛНА  СПОРТНА  АКАДЕМИЯ  “Васил Левски” – София

Специалностите в Националната спортна академия (НСА) са:

 • СПОРТ - с професионална квалификация "Треньор по вид спорт”
 • Спортен мениджър
 • Спортен аниматор
 • Спортен коментатор
 • Треньор по адаптирана физическа активност и спорт
 • Треньор по физ. възпитание и спорт в системата  на МВР и БА”
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ с професионална квалификация “Учител по физическо възпитание”
 • КИНЕЗИТЕРАПИЯ/ФИЗИОТЕРАПИЯ с професионална квалификация “Кинезитерапевт”

Формите на обучение в НСА са редовна и задочна (за специалностите Спорт и Физическо възпитание, с минимална възрастова граница от 23 години).

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити за всяка една специалност са:

 • СПОРТ - писмен тест по езикова култура и практически изпит по вид спорт.
 • Спортен мениджър, Спортен аниматор, Спортен коментатор - писмен тест по езикова култура и практически изпит за специалностите.
 • Треньор по адаптирана физическа активност и спорт - писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.
 • Треньор по физ. възпитание и спорт в системата  на МВР и БА - писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.
 • Физическо възпитание - писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.
 • Кинезитерапия и физиотерапия - писмен изпит по биология, писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.

Балообразуване

За специалността „СПОРТ” образуването на състезателния бал става като:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по вид спорт.

За специалностите „Спортен мениджър”, „Спортен аниматор”, „Спортен коментатор” балообразуването става по следния начин:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от първия чужд език от дипломата за средно образование или ДЗИ.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Оценка от практически изпит по специалността….

За специалността „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” образуването на състезателния бал става като:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по специалността.

За специалността „Треньор по физ. възпитание и спорт в системата  на МВР и БА”, балообразуването става по следния начин:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по специалността.

За специалността „Физическо възпитание” образуването на състезателния бал става като:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по специалността.

За специалността „Кинезитерапия и физиотерапия”, балообразуването става по следния начин:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмения изпит по биология или ДЗИ (умножена по коефициент 1.5).
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Оценка от практически изпит за специалността (умножена по коефициент 0.5).

 

Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Държавната музикална академия предлага на всички желаещи да учат в този университет отговаряйки на всички критерии. Университетът е разделен на 3 факултета с общо 32 специалности. Те са:

1. Теоретико композиторски и диригентски факултет

 • Педагогика на обучението по музика
 • Тонрежисура
 • Арфа
 • Валдхорна
 • Виола
 • Виолончело
 • Кларинет
 • Класическа китара
 • Контрабас
 • Обой
 • Пиано
 • Тромпет
 • Туба
 • Ударни инструменти
 • Фагот
 • Флейта
 • Цигулка
 • Цугтромбон
 • Балетна педагогика
 • Класическо пеене
 • Музикално - сценична режисура
 • Поп и джаз - Акордеон
 • Поп и джаз - Бас китара
 • Поп и джаз - Китара
 • Поп и джаз - Контрабас
 • Поп и джаз - Пиано
 • Поп и джаз - Саксофон
 • Поп и джаз - Тромпет
 • Поп и джаз - Ударни инструменти
 • Поп и джаз - Флейта
 • Поп и джаз - Цугтромбон
 • Поп и джаз пеене

2. Инструментален факултет

3. Вокален факултет

Конкурсни изпити

·                                                                                                                                                                                          Кандидат - студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебно изтеглен жребий един ден преди началото на приемните изпити. При провеждане на изпитите кандидат-студентите за специалностите “Инструментално изкуство - вид инструмент” и за специалността ”Поп и джаз инструментално изкуство”, които се явяват с изпълнение на музикални инструменти. Ако получат на изпита по специалността оценка, по - ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по елементарна теория на музиката става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

 • Кандидат-студентите за Вокалния факултет за специалността ”Класическо пеене” на I етап се оценяват с “да” или “не”. Изпитът по солфеж и елементарна теория на музиката се оценява с “да” и “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на този изпит или оценка, по - ниска от добър (4.00) се намалява с една единица. За специалностите “Музикално - сценична режисура” и “Балетно изкуство - Балетна педагогика” важат същите условия.
 • Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет, получили оценка,  по-ниска от среден (3.00) на един от изпитите (солфеж - обща оценка; теория на музикалните елементи), не се допускат до следващия изпит. Получилите оценка по - ниска от среден (3.00) по пиано не участват в класирането.
 • Кандидат-студентите за специалността “Поп и джаз пеене”, получили по пеене оценка, по-ниска от добър (4.00) на I или II етап, както и по актьорско майсторство, не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Оценяването на изпита по солфеж и елементарна теория на музиката е с “да” или “не”. Балът на кандидат - студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Балообразуване

Образуването на бала и класирането на кандидат-студентите става като:

 • Инструментален факултет - от утроената оценка по специалността; кандидатите, получили общ бал, по - нисък от 12, не участват в класирането.
 • Вокален факултет:

                     - ”Класическо пеене” - от сбора на удвоената оценка от изпита по специалния предмет от II етап и оценката по актьорско майсторство от III етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

                            - “Музикално-сценична режисура” - от сбора на удвоената оценка от писмената работа на I етап и оценката от изпита - събеседване от II етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

                             - “Балетно изкуство - Балетна педагогика” - от сбора на оценката от I етап и оценките от II етап, като тази от практическия изпит се удвоява; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 16, не участват в класирането.

 • За Теоретико - композиторски и диригентски факултет - от сбора на оценките по солфеж (писмен и устен - средно-аритметична оценка), теория на музикалните елементи и пиано; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

 

 • За специалността “Поп и джаз инструментално изкуство” за кандидатите, които се явяват на конкурсен изпит с изпълнение на музикални инструменти - от утроената оценка по специалността; кандидатите, получили бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

 

Академия на МВР (София)

Академията на МВР в град София обучава всички свои студенти в 2 факултета - „Полиция” и „Пожарна безопасност и защита на населението”. Специалностите са в двата факултета и са:

 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Защита на националната сигурност
 • Гранична полиция
 • Пожарна и аварийна безопасност
 • Кризисен мениджмънт

Формата на обучение е редовна и задочна.

Балообразуване

Балът за класиране на кандидатите се образува от дипломата за средно образование, както следва:

                   - за специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“ балът се образува като сума от удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, среден успех от държавните зрелостни изпити, общия успех от дипломата, оценката по предмета, включващ изучаването история на България от дипломата.

                   - за специалностите „Пожарна и аварийна безопасност“ и „Кризисен мениджмънт„ балът се образува като сума от средния успех от държавните зрелостни изпити, общия успех (среден успех) от дипломата, удвоената оценка от държавен зрелостен изпит по математика или оценката по математика от дипломата, умножена по коефициент 1,5, и оценките по предметите, включващи изучаването на физика и химия от дипломата.

 

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Във висше транспортното училище „Тодор Каблешков“ можете да изучавате една от следните специалности след завършване на средното си образувание:

 • "Технология и управление на транспорта"
 • "Железопътна техника"
 • "Автомобилна техника"
 • "Инженерна логистика и строителна техника"
 • "Индустриален мениджмънт"
 • "Икономика на транспорта"
 • "Комуникационна и осигурителна техника"
 • "Транспортно строителство"
 • "Електроенергетика и електрообзавеждане"

Конкурсни изпити

Приемането на студентите в ОКС „бакалавър” се извършва чрез положен държавен зрелостен изпит по математика, физика или география, или чрез конкурсен тест по математика, който е с продължителност 150 минути, или чрез предварителни кандидатстудентски тестове по математика. За кандидат - студентите на ВТУ „Тодор Каблешков” се признава конкурсният тест или изпит по математика, физика или география, издържан в други български висши училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище.

 

Балообразуване

Състезателният бал за класиране и приемане на кандидат - студентите за всички специалности и форми на обучение се образува като сума от следните три компоненти:

               1. умножената с коефициент k=2 оценка от успешно положен конкурсен тест по математика или физика, или успешно положен държавен зрелостен изпит по математика или физика, а за специалността „Икономика на транспорта ” от държавния зрелостен изпит по география;

               2. оценката по математика от дипломата за средно образование;

               3. оценката по физика, а за специалността „Икономика на транспорта” оценката по география от дипломата за средно образование.

Ако кандидат - студентът има оценка от държавен зрелостен изпит по математика и/ или физика и/ или география и/ или успешно е положил конкурсен тест по математика, то се взема оценката, образуваща най - висок състезателен бал.

 

Максималният бал е 24.

 

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Висше строителното училище „Любен Каравелов“ има 2 факултета с общо 3 специалности. Те са:

 • Строителен факултет

- "Строителство на сгради и съоръжения"

 • Архитектурен факултет

- "Архитектура"

- "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"

Ако бъдете приети имате избор в каква форма на обучение да сте за всички специалности - редовна или задочна.

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите полагат следните конкурсни изпити:

 • По математика - с продължителност 3 часа, за всички специалности и степени.
 • По рисуване - с продължителност 6 часа, за специалността “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”.

Конкурсните изпити по рисуване протичат в следния ред:

 • първа част: рисунка на модел (геометрично тяло или група от тела) при определени условия, зададени от конкурсната задача.
 • втора част: да се промени по конкретно условие зададена композиция от форми в определено пространство и да се нарисува.

След обявяване на резултатите, кандидат-студентите могат лично да видят конкурсните си работи, за да се отстранят евентуално допуснати технически грешки.

Балообразуване

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите, полагащи изпит по математика за специалността „Строителство на сгради и съоръжения”, се образува като по-високата оценка от предварителния или основния конкурсен изпит по математика, умножена по 3 или оценката от държавния зрелостен изпит по математика, умножена по 3, а след второто класиране може и оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена по 3.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите: „Архитектура” (архитект) и „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” (инженер - архитект), се образува като:

               - по - високата оценка от предварителния или основния конкурсен изпит по математика, или оценката от държавния зрелостен изпит по математика, а след второто класиране може и оценката от ДЗИ по български език и литература;

               - по - високата оценка от първата част на изпита по рисуване, получена на предварителния или основния изпит по рисуване;

               - по - високата оценка от втората част на изпита по рисуване, получена на предварителния или основния изпит по рисуване.

 

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг в град София предлага 2 специалности:

 • Маркетинг
 • Предприемачество

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите могат да преминат 3 вида тестове:

 • Тест - не е необходима специализирана предварителна подготовка. В теста има логически задачи свързани с нагласата за бъдещата професия.
 • Тест за установяване нивото на владеене на английски език - не е балообразуващ. Той позволява на приетите студенти  да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.
 • Интервю - свързано е с оценка на мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.

Висше училище по застраховане и финанси

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение по следните специалностите: 

 • Финанси
 • Застраховане и осигуряване
 • Счетоводство и финанси
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (на български и английски език)

Университетът предлага обучение във всички форми.

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит под формата на тест включва четири раздела – математика, български език и литература, история на България и обща култура. Продължителността на конкурсния изпит е два астрономически часа.

Конкурсният изпит под формата на есе  се провежда  чрез самостоятелна работа на кандидат-студента :

 • Изисквания към есето за кандидатстване  -  български, файл - текстови с разширение *.doc и обем до 3 MB, включително допълнителни материали, илюстрации, фотографии и др.; размер на есето - до 500 думи; шрифт - Times New Roman, размер на шрифта - 12; подравненост на шрифта - Justify, отстъп - First line; междуредие - Single
 • Темите за разработка на кандидатстудентско есе трябва да засягат актуални икономически въпроси и значими обществено-политически събития в страната и света по избор на кандиадат - студента.

Оценките на тестовете и есетата се признават за участие в приема на студенти само за годината, в която е  проведен конкурсният изпит.

 

Технически университет - Варна

Технически университет Варна предлага на всички кандидат - студенти голям избор от специалности. Те са:

 • Машиностроителна техника и технологии (мтт)
 • Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост (сихнгп)
 • Компютъризирани технологии в машиностроенето (ктм)
 • Електротехника (ет)
 • Възобновяеми енергийни източници (веи)
 • Електроника (е)
 • Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (аиукс)
 • Роботика и мехатроника (рм)
 • Комуникационна техника и технологии (ктт)
 • Компютърни системи и технологии (кст)
 • Софтуерни и интернет технологии (сит)
 • Електроенергетика (ee)
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане (eсeo)
 • Топлотехника (т)
 • Транспортна техника и технологии (ттт)
 • Корабоводене (к)
 • Експлоатация на флота и пристанищата (ефп)
 • Корабни машини и механизми (кmm)
 • Електрообзавеждане на кораба(еок)
 • Корабостроене и морска техника (кмт)
 • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (ттомос)
 • Индустриален дизайн (ид)
 • Индустриален мениджмънт (им)
 • Технологично предприемачество и иновации (тпи)
 • Защита на населението при бедствия и аварии (знба)
 • Социален мениджмънт (см)
 • Агрономство (а)
 • Колеж в структурата на ту-варна
 • Добруджански технологичен колеж – гр. Добрич

В Техническият университет много от специалностите могат да се изучават редовно или задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в Технически университет Варна са по Математика, Физика, Общотехническа подготовка (ОТП), Български език и литература (БЕЛ), Английски език. Тестът по английски език е предназначен само за кандидати за специалности „Корабоводене” и „Експлоатация на флота и пристанищата”, които нямат оценка по английски език в дипломата си за средно образование и не притежават сертификат за владеене на английски език. Етапите за провеждане на конкурсните изпити са два и те са:

 • Предварителни изпити – „Тест по ОТП”, „Тест по БЕЛ”, „Тест по Математика”, „Тест по английски език” ;
 • Основни изпити - „Изпит по рисуване”, „Тест по БЕЛ”, „Изпит по цветна композиция”, „Тест по математика”, „Тест по ОТП”, „Тест по физика”, „Тест по английски език”.

Преференции могат да ползват кандидат - студентите, които са:

 • Завършилите Техникум или Професионална гимназия могат да участват в разпределението на 20 % от местата за една специалност.
 • Участниците в международни и национални олимпиади и състезания, национални състезания по професии и регионални състезания, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата или състезанието,  се класират в зависимост от постигнатите резултати.
 • Завършилите средно образование преди 2013 година могат да участват в първи етап на класиране за разпределението на места до 10 % от утвърдения прием за специалностите.

Друг начин за кандидатстване в Технически университет Варна е с оценка от ДЗИ (матура) по: Математика, Физика, Български език и литература, История и цивилизация, Биология и здравно образование, положени през 2008 година и след нея.

Балообразуване

За повечето специалности балообразуващите оценки са по предметите математика и физика и астрономия с изключение на специалностите:

 • Индустриален дизайн - балообразуването се получава като се взема средният успех от дипломата за средно образувание.
 • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда - балообразуването се получава от оценките по „математика” и „химия и опазване на околната среда”.
 • Социален мениджмънт - балообразуването се получава от оценките по „Български език и летература” и „История и цивилизация”.
 • Агрономство - балообразуването се получава от оценките по „Биология и здравно образувание” и „Химия и опазване на околната среда”

 

 

 

Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна предлага избор между 18 акредитирани специалности от четири профисионални направления: „Икономика” и „Информатика и компютърни науки”, „Администрация и управление” и „Туризъм”. Специалностите са:

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на търговията
 • Икономика на индустрията
 • Аграрна икономика
 • Икономика на строителството
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Стокознание
 • Бизнес икономика
 • Стопанска логистика
 • Информатика
 • Статистика и иконометрия
 • Бизнес информационни системи
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Мениджмънт
 • Туризъм
 • Международен бизнес (с преподаване на английски език)

ИУ-Варна предлага обучение в редовна и задочна форма. По - малко са специалностите, които могат да се изучват и в двете форми. Повечето са в редовна форма на обучение.

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите, подали документи за приемане чрез конкурсен изпит, полагат кон курсните изпити в ИУ-Варна в трисесии –март и/или април и/или юни. Всеки кандидат - студент има право да се яви само на един конкурсен изпит (тест) в рамките на една сесия, по избор от: математика или география на България, или български език и литература, или икономика, или история на България за всички специалности. За специалностите “Туризъм”,“Международен туризъм”,“Международни икономически отношения”и „Международен бизнес” се изисква определено ниво на владеене на чужд език. Нивото на владеене на съответния език се доказва чрез оценка от ДЗИ или сертификат, валиден към датата на подаване на документите.Тестът включва 80 въпроса, които са по български език и литература, или история на България, или география на България, или икономика (с изключение на конкурсния изпит по математика). Тестът за конкурсния изпит по математика включва 60 въпроса.За изпита по математика е разрешено ползването на електронен калкулатор с елементарни функции и справочник по математика одобрен МОМН.

Продължителността на конкурсния изпит е 3 часа.

Кандидат - студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии.

Оценките, получени на всяка от изпитните сесии са равностойни.

В балообразуването участва най - високата оценка, получена от изпитните сесии.

Ако кандидат – студентът избере да ползва оценка от държавен зрелостен изпит (матура), възможните варианти са:

 • Математика
 • Български език и литература
 • Чужд език (английски, френски, немски, руски, испански и италиански)
 • Философски цикъл (Психология и логика, Етика и право, Философия)
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуване

Максималния бал за класиране на кандидат – студентите за всички специалности е 24. Образува се като сума от средния успех от дипломата за средно образование, оценката по български език и литература от дипломата за средно образование, оценката по математика от дипломата за средно образование и от оценката от държавен зрелостен изпит (избран от кандидата) или оценката от конкурсния изпит. Кандидатите за специалност „Международен бизнес”, „Международни икономически отношения” и „Туризъм” доказват изискуемото ниво на владеене на чужд език със сертификат или с оценка от положен държавен зрелостен изпит.

 

Медицински университет - Варна

Медицинският университет е разделен на факултети по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и Медицински коллеж. Специалностите, които се изучват са:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Здравен мениджмънт
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здравеопазване
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Зъботехник
 • Инспектор по обществено здраве
 • Рехабилитатор
 • Медицински козметик
 • Медицински оптик
 • Фармацевтичен мениджмънт

Конкурсни изпити

           За специалностите “Медицина”, “Дентална медицина” и “Фармация” кандидат-студентите полагат писмени изпити по биология и химия. Всеки е с продължителност от 5 часа.

           Конкурсният изпит-тест по биология за специалностите: “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Медицински лаборант”, “Помощник-фармацевт”, “Инспектор по обществено здраве”, “Рехабилитатор” и “Рентгенов лаборант” включва 30 въпроса, съобразени с учебния материал. Времетраенето на изпита е 3 часа.

           За специалността “Зъботехник” се провежда конкурсен изпит по моделиране.

           Кандидат-студентите, които кандидатстват само за Филиала на МУ-Варна, в гр.Сливен, могат да положат конкурсния изпит – тест по биология в гр. Варна или в гр. Сливен.

           В конкурса за специалностите “Медицински козметик” и “Медицински оптик” и “Здравен мениджмънт” - образователно-квалификационна степен „бакалавър“, се участва с оценката по български език и литература от ДЗИ (държавен зрелостен изпит). При неположени държавни зрелостни изпити се взема оценката по български език и литература от курса на обучение от дипломата за средно образование.

           Кандидат - студентите по специалността “Управление на здравните грижи”, за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, полагат писмен и устен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт. Писменият изпит е с продължителност 3 часа и включва тест от 30 въпроса. Устният изпит включва: устен отговор на 1 въпроси интервю с кандидата относно вижданията му за професионална реализация. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко 3.00. Устният изпит се провежда до

10 дни след писмения изпит.

Балообразуване

           Балът за класиране по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ се образува от сбора на: оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и

удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36.00, а минималният бал за участие в класирането за държавна поръчка е 24.00. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

           Балът за класиране по специалностите „Здравен мениджмънт“ ОКС „бакалавър“, „Медицински козметик“ и „Медицински оптик“ се образува от сбора на: оценката по биология от дипломата за средно образование и удвоената оценка по български език и литература от ДЗИ (при неположен държавен зрелостен изпит се взема оценката по български език и литература от курса на обучение). Максималният бал е 18.00.

           Балът за класиране по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и специалностите от Медицинския колеж: „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Рехабилитатор“ и „Рентгенов лаборант“, се образува от сбора на: оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит - тест по биология. Максималният бал е 24.00.

         За специалността „Зъботехник“ балът се формира от: утроената оценка от състезателния изпит по моделиране и оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование. Максималният бал е 30.00.

         Балът за класиране по специалността „Управление на здравните грижи“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се образува от сбора на удвоените оценки от писмения и устния конкурсни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт плюс двете оценки от дипломата (от следването и от държавните изпити). Максималният бал е 36.00.

 

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ предлага на желаещите да продължат своето обучение след средното образувание в някои от следните специалности:

 • Корабоводене
 • Корабни машини и механизми
 • Електрообзавеждане на кораба
 • Корабна радиоелектроника
 • Експлоатация на флота и пристанища
 • Технология на кораборемонта
 • Речно корабоплаване
 • Океанско инженерство
 • Мениджмънт на водния транспорт

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ предлага обучение в двете форми на обучение - редовно и задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит-тест е един и включва писмен конкурсен тест по математика и съдържа 12 задачи. Вариантът на конкурсния изпит-тест по математика се изтегля лотарийно в деня на провеждането му, в присъствието на кандидат-студентите. Продължителността на времето за работа върху конкурсния изпит-тест по математика е пет астрономически часа.

Балообразуване

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Мениджмънт на водния транспорт” се образува като сбор от:

 • общия успех от дипломата за средно образование
 • оценката от зрелостния изпит по български език и литература
 • оценката от втори зрелостен изпит, умножена с коефициент 3, ако изпитът е по география и икономика, математика, английски, немски или руски език, или умножена с коефициент 2, ако изпитът е по друг предмет.

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички останали специалности се образува като сбор от три задължителни оценки:

 • оценката от дипломата по математика.
 • оценката от дипломата по физика
 • оценката от зрелостен изпит по български език и литература.

Забележка: Когато в дипломата за средно образование няма оценки от зрелостни изпити по посочените дисциплини, вместо оценката от зрелостният изпит по български език и литература се взема средния успех от дипломата, а вместо оценката от втори зрелостен изпит съответната оценка от дипломата.

 

Варненски свободен университет - (частен)

Специалностите, които предлага Варненският свободен университет са :

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Право
 • Бизнес мениджмънт в туризма
 • Международен бизнес мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и право
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Международна икономика и търговия
 • Политически и медиен маркетинг
 • Информатика и компютърни науки
 • Компютърен дизайн
 • Архитектура
 • Дизайн за архитектурна среда
 • Графичен дизайн
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Пожарна безопасност и защита на населението
 • Мода и мениджмънт в модата
 • Рекламен дизайн и маркетинг
 • Хореография
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит по специалността "Право" представлява писмени конкурсни изпити по История на България и Български език и литература.

Конкурсният изпит по специалностите "Компютърен дизайн", "Информатика и компютърни науки" представлява писмен изпит по Математика или Тест по информатика. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити по Математика, Информатика и Физика, положени в периода 2008 – 2013 г., както и резултати от международни сертификати за компютърни умения. За кандидатстудентски изпит се признава приравненият резултат от ежегодно провежданото във ВСУ "Черноризец Храбър" състезание по "Информационни технологии – Web дизайн".

За специалността "Архитектура" кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:

-         Математика

-         Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи

-         Рисуване – цветна композиция

-         Рисуване – обемно-пространствена композиция

За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавния зрелостен изпит по Математика, положен през 2008 – 2013 г.

За специалността "Дизайн за архитектурна среда" конкурсният изпит представлява практически изпит по композиране или участие в онлайн конкурса на ВСУ, папка с изготвени от кандидат-студента творчески работи и събеседване.

За специалността "Графичен дизайн" конкурсният изпит представлява портфолио с изготвени от кандидат-студента 20 творчески реализации или участие в онлайн конкурса на ВСУ и събеседване.

За специалността "Строителство на сгради и съоръжения" кандидатите полагат писмен конкурсен изпит по избор – Общ технически тест или Общ природонаучен тест, или Математика. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавния зрелостен изпит по Математика, положен през 2008–2013 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия и физика.

За специалността "Пожарна безопасност и защита на населението" кандидатите полагат писмен конкурсен изпит по избор – Общ технически тест или Общ природонаучен тест, или Математика. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавните зрелостни изпити, положени през 2008–2012 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия и физика.

За специалностите "Мода и мениджмънт в модата" и "Рекламен дизайн и маркетинг" кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал, комуникативност, мотивация за обучение в специалността.

За специалността "Хореография" се полага конкурсен практически изпит по български народни танци и съвременен танцов театър.

За всички останали специалности конкурсните изпити са еднакви:

-         кандидатите полагат писмен конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или участват в онлайн конкурсa на ВСУ "Черноризец Храбър" – Есе. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени през 2008 – 2013 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

Балообразуване

Балообразуването по специалностите "Защита на националната сигурност", "Психология", "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" се образува като сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Български език и литература от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалностите "Архитектура", "Строителство на сгради и съоръжения", "Пожарна безопасност и защита на населението" се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Математика от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалността "Компютърен дизайн" се образува като сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и оценката по математика и изобразително изкуство от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалностите "Графичен дизайн", "Мода и мениджмънт в модата", "Рекламен дизайн и маркетинг" се формира като удвоената оценка от събеседване.

Балообразуването по специалностите "Публична администрация и мениджмънт" и "Публична администрация и право" се образува като сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит (или оценка от държавен зрелостен изпит) и удвоената оценка по Български език и литература от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалността "Хореография" се образува от оценката от практическия изпит.

Балообразуването по специалността "Дизайн за архитектурна среда" се формира от сбора на оценката от Практическия конкурсен изпит, оценката от Папката със собствени творби и от Събеседването.

Балообразуването по специалността "Право" се образува от сбора на оценките от конкурсните изпити и оценките по История на България и Български език и литература от дипломата за средно образование.

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ се разделя на 9 факултета с общо 75 специалности, които са:

ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия;
 • Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия – чеш­ки език, пол­ски език, сръб­ски и хърватски eзик;
 • Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия;
 • Ру­ска фи­ло­ло­гия;
 • Френска филология;
 • Бал­ка­ни­сти­ка;
 • При­лож­на лин­гви­сти­ка;
 • Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;
 • Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и италиански език;
 • Бъл­гар­ски език и ру­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и но­во­гръ­цки език;
 • Бъл­гар­ски език и тур­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и китайски език;
 • Лингвистика с маркетинг.

ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Фи­ло­со­фия;
 • Ис­то­рия;
 • Со­ци­оло­гия и науки за човека;
 • Со­ци­оло­гия на правото, икономиката и иновациите;
 • Ет­но­ло­гия;
 • Ар­хео­ло­гия;  
 • Социална антропология;
 • Тео­ло­гия.

ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Спе­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Со­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка;
 • Психо­ло­гия;
 • Со­циал­ни дей­но­сти;
 • На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Пре­ду­чи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние;
 • Музика;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по му­зи­ка;
 • Джаз и поп из­пъл­ни­тел­ско из­ку­ство;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство;
 • Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по бит и тех­но­ло­гии.

ФА­КУ­ЛТЕТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА

 • Ма­те­ма­ти­ка;
 • При­лож­на ма­те­ма­ти­ка;
 • Ин­фор­ма­ти­ка;
 • Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Ма­те­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ти­ка;
 • Бизнес математика.

ФА­КУ­ЛТЕТ ПО ФИ­ЗИ­КА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Ин­же­нер­на фи­зи­ка (с четири профилиращи модула: медицинска физика; нови материали; полимери и полимерни технологии; лазерни и фотонни технологии);
 • Ин­фор­ма­цион­на фи­зи­ка и телеко­му­ни­ка­ции;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Физика с английски език;
 • Физика и астрономия;
 • Физика с информационни технологии;
 • Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка.

БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;
 • Мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия на био­тех­но­ло­гич­ни­те про­из­вод­ства;
 • Ме­ди­цин­ска био­ло­гия;
 • Био­ин­фор­ма­ти­ка;
 • Био­ло­гия и хи­мия;
 • Био­ло­гия и фи­зи­ка;
 • Биология и английски език.

Конкурсни изпити

Всички кандидат - студенти, независимо дали желаят да кандидатстват с оценка от ДЗИ, олимпиади, международен сертификат, предварителен или редовен изпит, трябва задължително да подадат документи в определения срок.

Предметите, по които се провеждат кандидат - студентски изпити са:

 • Английски език
 • География на България
 • Биология
 • Български език
 • Математика
 • История на България
 • Информатика
 • Френски език
 • Психология
 • Новогръцки език
 • Немски език
 • Химия
 • Тест със събеседване по физика
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Теология - устен
 • Комплексен изпит по физическо възпитание

 

Аграрен университет - Пловдив

Специалностите в Аграрния университет в град Пловдив са:

 • Агрономство (полевъдство)
 • Агробизнес
 • Агрономство (Растителни биотехнологии)
 • Селекция и семепроизводство
 • Растителна биология
 • Животновъдство (Зооинженерство)
 • Агрономство озаро-градинарство)
 • Растителна защита
 • Агрономство (тропично и субтр.земеделие)
 • Агрономство (Декоративно градинарство)
 • Аграрно инженерство
 • Агрономство – xидромелиорации
 • Екология и опазване на околната среда
 • Биологично земеделие
 • Агролесовъдни системи и планинско земеделие
 • Аграрна икономика
 • Управление на регионалното развитие
 • Аграрен туризъм

Повечето от специалностите могат да се изучават в двете форми на обучение - редовно и задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит за специалностите „Агрономство (полевъдство)”, „Агробизнес”, „Агрономство (Растителни биотехнологии)”, „Селекция и семепроизводство”, „Растителна биология”, „Животновъдство (Зооинженерство)”, „Агрономство озаро-градинарство)”, „Растителна защита”, „Агрономство (тропично и субтр.земеделие)” и „Агрономство (Декоративно градинарство)” е по биология.

Конкурсният изпит за специалностите „Аграрно инженерство” и „Агрономство – xидромелиорации” е по математика или биология.

Конкурсният изпит за специалностите „Екология и опазване на околната среда”, „Биологично земеделие” и „Агролесовъдни системи и планинско земеделие” е по биология или география.

Конкурсният изпит за специалностите „Аграрна икономика” и „Управление на регионалното развитие” e по български език (езикова култура) или математика или география.

Конкурсните изпити за специалността „Аграрен туризъм” са по:

 • Математика, география или български език (езикова култура).
 • Чужд език (английски, немски, френски, руски – по избор).

 

Балообразуване

Балообразуването за специалностите „Агрономство (полевъдство)”, „Агробизнес”, „Агрономство (Растителни биотехнологии)”, „Селекция и семепроизводство”, „Растителна биология”, „Животновъдство (Зооинженерство)”, „Агрономство озаро-градинарство)”, „Растителна защита”, „Агрономство (тропично и субтр.земеделие)” и „Агрономство (Декоративно градинарство)” се формира като удвоената оценка по биология от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалностите „Аграрно инженерство” и „Агрономство – xидромелиорации” се получава като удвоената оценка по математика или по биология от ДЗИ  или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалностите „Екология и опазване на околната среда”, „Биологично земеделие” и „Агролесовъдни системи и планинско земеделие” се образува като удвоената оценка по география или по биология от ДЗИ  или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература  от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалностите „Аграрна икономика” и „Управление на регионалното развитие” се формира от Удвоената оценка по български език (езикова култура) или математика или география от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалността „Аграрен туризъм” се образува от удвоената оценка по български език (езикова култура) или математика или география от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по чужд език от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит или от сертификат плюс средния успех от дипломата.

 

Университет по хранителни технологии - град Пловдив

Специалностите, които се изучават в Университета по хранителни технологии са:

 • Технология на месото и млякото
 • Консервиране и хладилна технология
 • Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти
 • Технология на виното и пивото
 • Технология на тютюна и тютюневите изделия
 • Технология на мазните, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
 • Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
 • Биотехнологии
 • Химия и микробиология на храните
 • Анализ и контрол на хранителните продукти
 • Храни, хранене и диететика
 • Хранително машиностроене
 • Автоматика
 • Информационна и управляваща техника
 • Компютърни системи и технологии
 • Топлотехника
 • Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия
 • Екологичен инженеринг в хранителната индустрия
 • Туризъм
 • Кетъринг
 • Хотелиерство и ресторантьорство
 • Икономика на хранителната индустрия
 • Икономика на туристическата индустрия
 • Индустриален мениджмънт

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в УХТ се провеждат на два етапа – предварителен и редовен.

Предварителните изпити са:

-            тест по математика;

-            тест по химия и опазване на околната среда.

Редовните изпити са:

-           тест по математика;

-           тест по химия и опазване на околната среда.

Приемът на студенти за ОКС “бакалавър” се извършва, както следва:

1.    За специалностите Хранително машиностроене, Автоматика, Информационна и управляваща техника, Компютърни системи и технологии, Топлотехника, Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия:

-          с писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература.

2.  За специалностите Биотехнологии, Технология на месото и млякото, Консервиране и хладилна технология, Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти, Технология на виното и пивото, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката, Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати, Химия и микробиология на храните, Анализ и контрол на хранителните продукти, Храни, хранене и диететика и Екологичен инженеринг в хранителната индустрия:

-          с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература.

 

3.      За специалностите Туризъм, Кетъринг и Хотелиерство и ресторантьорство:

-          с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по география.

 

4.   За специалностите Икономика на хранителната индустрия, Икономика на      туристическата индустрия и Индустриален мениджмънт:

-          с оценка от писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по география.

Балообразуване

Конкурсният бал на кандидат - студентите се образува като сума от следните оценки:

1.      За специалностите Хранително машиностроене; Топлотехника; Компютърни системи и технологии; Автоматика, информационна и управляваща техника и Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия:

-        удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература.

-        и оценката по физика и оценката по математика от дипломата.

 

2.      За специалностите Биотехнологии, Технология на месото и млякото, Консервиране и хладилна технология, Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти, Технология на виното и пивото, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката, Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати, Химия и микробиология на храните, Анализ и контрол на храните, Храни, хранене и диететика и Екологичен инженеринг в хранителната индустрия:

-        удвоената оценка от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда,

или удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,

-        и оценката по математика и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата.

 

 

3.      За специалност Технология на ферментационните продукти:

-        с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по френски език,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература.

-        и оценката по математика, оценката по химия и опазване на околната среда и оценката по френски език от дипломата.

 

4.      За специалностите Туризъм, Кетъринг и Хотелиерство и ресторантьорство:

-        с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по география,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

-        и оценките по математика, химия и опазване на околната среда и оценка по първи чужд език от дипломата.

 

5.      За специалностите Икономика на хранителната индустрия, Икономика на туристическата индустрия и Индустриален мениджмънт:

-        удвоена оценка от писмен конкурсен изпит по математика,

или удвоена оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или удвоена оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

или удвоената оценка от държавен зрелостен изпит по география,

-        и оценката по математика и оценката по български език и литература от дипломата.

Когато в дипломата за средно образование липсва оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат предварително изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от Министерство на образованието, младежта и науката. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния предмет, по реда и при условията на зрелостните изпити. Максималният възможен бал за всички специалности е 24.

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пловдив

Специалностите в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство са:

 • Педагогика на обучението по музика
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 • Балетно изкуство (балетна педагогика)
 • Българска народна хореография
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Графичен дизайн и фотография
 • Църковна живопис
 • Сценография
 • Дизайн на облеклото

Конкурсни изпити

Педагогика на обучението по музика

   I. Писмен изпит

       1. Солфеж- две едногласни диктовки в тоналности до два знака, oт които едната в неравноделен размер

       2. Елементарна теория на музиката - програмирана проверка

   II. ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

     1. Изпълнение на музикален инструмент или пеене

     2. Пиано (задължителен инструмент)

     3. Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналности до два знака

 

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

Кандидат-студентите се явяват на следните практически изпити:

     I етап - Изпълнение на съответния инструмент (пеене) по определената в настоящия справочник програма.

     II етап - Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналност до два знака. Устна проверка на практическите знания и умения по елементарна теория на музиката, чрез построяване, изпяване и разпознаване на интервали, акорди и др.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Кандидат-студентите се явяват на следните практически изпити:

     I етап - Изпълнение на съответния инструмент (пеене) по определената в настоящия справочник програма.

     II етап - Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналност до два знака. Устна проверка на практическите знания и умения по елементарна теория на музиката, чрез построяване, изпяване и разпознаване на интервали, акорди и др.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

Кандидат-студентите се явяват на следните практически изпити:

     I етап- Изпълнение на народен инструмент или народно пеене.

     II етап - Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналност до два знака. Устна проверка на практическите знания и умения по елементарна теория на музиката, чрез построяване, изпяване и разпознаване на интервали, акорди и др.

Българска народна хореография

     I етап

         1. а) Изпълнение на танци по избор на комисията от различни фолклорни области:

               Северна България - “Пайдушко”, “Ганкино”, “Влашко”,“Дайчово хоро” и “Елено моме”;

             Добруджа -“Сборенка”, “Ръка”, “Ръченик”, “Опас”;

             Тракийска област - “Трите пъти”, “Чапраз”, “Ръченица”, “Бучемиш”, “Криво хоро” и “Джиновско”;

             Шопска област - “Право хоро”, “Четворно”, “Граовско”, “Копаница”;

             Пиринска област - “Калайджийско”, “Испаиче”, “Малешевско”, “Джангурица”.

 

         б) Проверка на музикалността и ритмичното чувство на кандидата –чрез тактуване, пляскане и танцуване по народни мелодии с различен метроритмичен строеж.

         2. Импровизация върху танцов мотив: на кандидата се задава танцово движение от комисията, върху основата на което се импровизират нови движения.

   II етап

       1. Музикално - пластичен етюд върху зададена тема и музика от народни мотиви.

       2. Събеседване, включва задължително въпроси за “Стил и характер на танците”- от петте

основни етнографски области на България, както и въпроси върху общата култура на кандидата.

Балетно изкуство (балетна педагогика)

         I етап

             Устен изпит на тема от приложения конспект:

           I.     1. Балетен педагог- същност на професията. Роля и значение за формиране на балетния артист.

                   2. Ваttеment tеndu: видове, основни методически правила, значение.

                   3. Sissonne fеrmé: в коя група на аllegго се числи? Правила, значение. Sissonne fоndu – прилика и разлика със sissonnе fеrmé.

 

           II.   1. Задачи на балетния педагог в работата му с начинаещи и напреднали- общност и различия.

                   2. Battement fondu: видове, основни правила, значение.

                   3. Pas assemblé: видове; всеки отделен вид към коя група в аllеgго се числи? Значение. Методически анализ на pаs аssеmblé.

 

           III.   1. Качества, които трябва да притежава балетният педагог.

                   2. Fouetté: видове, значение. Основно правило за изпълнение.

                   3. Раs dе bourréе: видове, значение. Раs dе bourréе dessus-dessous - методически анализ.

 

           IV.   1. Ролята на балетния педагог при формиране на музикалността на бъдещия балетен артист.

                   2. Позите на класическия танц: видове, значение.

                   3. Sissonne ouverte с придвижване в пространството- видове, значение. Grand sissonne ouverte в I-ви arabesque - анализ.

 

             V.   1. Ролята на балетния педагог за разностранното развитие на ученика и балетния артист.

                   2. Въртения еn dеhоrs и еn dedans – основни правила. Тоurs от IV-та позиция – методи – чески анализ.

                   3. Cabriole - видове. Към коя група на аllegrо се числи? Основни правила, значение.

 

        II етап

           1. Изпит- теория и практика.

           2. Съчиняване на комбинация от класически екзерсиз, по зададени движения.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап – Фигурална композиция (живопис, графика, скулптура по избор на кандидата) по зададена тема в деня на изпита. Рисува се върху каширан или грундиран картон с размери 35/50 см с материал по избор на кандидата (черно-бяло или в цвят). Скулптура- моделира се с глина с височина 30 см. Времетраене: 8 часа.

           III етап - Събеседване по създадената от кандидата фигурална композиция и портфолио от свободни работи в сферата на рисунката, живописта, графиката и скулптурата.

Сценография

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап - Сценично-пространствено решение в цвят по зададена тема. Рисува се върху каширан картон с размери 50/70см с темперни бои. Времетраене: 8 часа в един ден.

         III етап- Кандидатът представя 10 свободни работи (рисунки, живопис, сценографски композиции), след което участва с коментар върху представените работи и в събеседване за проверка на познанията на кандидата в областта на изкуствата.

Църковна живопис

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап - Сценично-пространствено решение в цвят по зададена тема. Рисува се върху каширан картон с размери 50/70см с материали по избор. Времетраене: 8 часа.

       III етап - Представяне от кандидата на най-малко пет собствени творби или репродукции, последвано от коментар върху тях и събеседване с цел изясняване на неговата обща и специална култура.

 

Графичен дизайн и фотография

         I етап - Рисуване натюрморт с черно-бял материал върху каширан картон 50/70см. Времетраене – 6 часа.

        II етап - Графичен дизайн – изпълнение с темпера върху каширан картон 50/70см на задача по изтеглена по жребий тема: плакат или корица на печатно издание. Времетраене - 8 часа

       III етап - Фотография- репортажно снимане в градска среда по тема изтеглена по жребий. Цифровата фотографска камера се осигурява от всеки кандидат. Продължителност на снимките- 4 астрономически часа. Всеки кандидат със съдействието на техническо лице преглежда заснетите кадри и прави подбор. Предават се 6 (шест) кадъра като серия. На фотографските изображения единствено може да се направи отсечка по избор. Снимките ще бъдат отпечатани от АМТИИ в размер 15х20см, засекретени от кандидата и предста – вени за оценка от комисията по приема.

Дизайн на облеклото

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап - Рисуване на декоративна композиция по зададена тема в цвят. Рисува се върху каши – ран (грундиран) картон с размер 50/70см с темперни бои. Времетраене: 8 часа.

       III етап- Представяне от кандидата на най-малко пет собствени творби (оригинали или репродукции), последвано от събеседване с цел изясняване на неговата обща и специална култура, което се оценява с “Да” или “Не”.

Балообразуване

Педагогика на обучението по музика - от сбора на средно-аритметичната оценка на писмения изпит (включващ солфеж и елементарна теория на музиката - програмирана проверка), и комплексната оценка на практическия изпит(включващ изпълнение на музикален инструмент или пеене, задължително пиано и солфежиране от пръв поглед). Кандидатите, получили от двата изпита (писмен и практически) по-нисък бал от 6.00, не участват в класирането.

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) - удвоената оценка по съответния инструмент или пеене от I етап, при което кандидат-студентите, получили оценка по-ниска от Много добър (4.50), не се допускат до следващ етап. Вторият eтап (практически изпит по солфеж и елементарна теория на музиката) се оценява с “Да” или “Не” (“Не” намалява бала с 0.50). Кандидати, получили бал по-нисък от 9.00, не участват в класирането, което се извършва окончателно след решение на Академичния съвет на АМТИИ, определящо квоти за всеки инструмент.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене) - удвоената оценка по съответния инструмент или пеене от I етап, при което кандидат-студентите, получили оценка по-ниска от Много добър (4.50), не се допускат до следващ етап. Вторият eтап (практически изпит по солфеж и елементарна теория на музиката) се оценява с “Да” или “Не” (“Не” намалява бала с 0.50). Кандидати, получили бал по-нисък от 9.00, не участват в класирането, което се извършва окончателно след решение на Академичния съвет на АМТИИ, определящо квоти за всеки инструмент.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз) - удвоената оценка по съответния инструмент или пеене от I етап, при което кандидат-студентите, получили оценка по-ниска от Много добър (4.50), не се допускат до следващ етап. Вторият eтап (практически изпит по солфеж и елементарна теория на музиката) се оценява с “Да” или “Не” (“Не” намалява бала с 0.50). Кандидати, получили бал по-нисък от 9.00, не участват в класирането, което се извършва окончателно след решение на Академичния съвет на АМТИИ, определящо квоти за всеки инструмент.

Българска народна хореография - от сбора на оценката от I етап и удвоената оценка от II етап. Оценката от I етап се образува като средноаритметична оценка от изпълнение на народни танци и удвоената оценка от импровизация върху танцов мотив. Кандидатите, получили на I етап оценка по-ниска от Добър (3.50), отпадат от конкурса. Оценката от II етап е комплексна и включва музикално-пластичния етюд и събеседването. Кандидатите, получили бал по-нисък от 10.50, не участват в класирането.

Балетно изкуство (балетна педагогика) - от сбора на оценката от I етап и удвоената оценка от II етап. Оценката от II етап е сборна и се формира като средноаритметична от оценката на теория и практика и удвоената оценка от съчиняване на комбинацията от класическия екзерсис. Кандидатите, получили на I етап оценка, по-ниска от Добър (4.00), отпадат от конкурса, а тези, получили бал по-нисък от 12.00, не участват в класирането.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство - от сбора на оценката от I етап, оценката от II етап и оценката от III етап (събеседване), при което кандитат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (3.50) от I или II етап, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по-нисък от 7.00, не участват в класирането.

Сценография - от сбора на оценката от I етап, оценката от II етап и оценката от III етап (събеседване), при което кандидат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (3.50) от I или II етап, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по-нисък от 7.00, неучастват в класирането.

Църковна живопис - от сбора на оценката от I етап, оценката от II етап и оценката от III етап (събеседване), при което кандидат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (3.50) от I или II етап, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по-нисък от 7.00, неучастват в класирането.

Дизайн на облеклотоот сбора на оценката от I етап (рисуване на полуфигура - черно-бяла), оценката от II етап (декоративна композиция по зададена тема в цвят), при което кандитат-студентите, получи ли оценки, по-ниски от Добър (3.50) на някои от етапите, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по - нисък от 7.00, не участват в класирането.

Графичен дизайн и фотография- от сбора на оценката от I етап (рисуване), оценката от II етап (графичен дизайн) и ІІІ етап (фотография) при което кандитат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (4.00) на някой от етапите, отпадат от конкурса. Кандидати, получили бал по-нисък от 12.00 не участват в класирането.

 

Медицински университет - град Пловдив

Специалностите в Медицинският университет са:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Медицинска сестра
 • Акушерки
 • Зъботехник
 • Управление на здравните грижи

 

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите полагат състезателните изпити на книжовен български език на точно определени дати. Състезателните изпити по биология и химия се провеждат по програми, изготвени от председателите на изпитните комисии съобразно учебния материал, изучаван в средните училища и образователно - квалификационната степен, за която се кандидатства.

Състезателните изпити са писмени, анонимни и резултатите от тях се признават за годината, в която са положени. Класирането на кандидатите се извършва само с резултати от изпити, положени в Медицински университет - Пловдив.

Балообразуване

Балът за класиране в МУ - Пловдив се образува:

 

 • За Медицина, Дентална медицина и Фармация: от сбора на оценките

по биология и химия в дипломата за средно образование и умножени по коефициент 2,0 оценки от състезателните изпити по биология и химия. Максималният състезателен бал е 36,00.

 • За Медицински сестри и Акушерки: от сбора на оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и умножената по коефициент 2,0 оценка от изпита по биология или умножената по коефициент 1,6 оценка по биология от ДЗИ. Максималният състезателен бал е 24,00.
 • За специалностите в Медицинския колеж балът се образува от сбора на оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и умножена по коефициент 2,0 оценка от състезателния изпит по биология или оценката по биология от ДЗИ, умножена по коефициент 1,6.
 • За специалността Зъботехник балът се образува от оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, оценката от състезателния изпит по биология или от ДЗИ, умножена с коефициент 0,8 и умножената по коефициент 2,0 оценка от изпита по скулптиране. Максималният състезателен бал е 30,00.
 • За Управление на здравните грижи балът се образува от удвоената оценка от състезателния изпит и оценката от държавните изпити в дипломата за професионално (полувисше, професионален бакалавър, специалист по...) образование. Максималният състезателен бал е 18,00.

 

 

Европейски колеж по икономика и управлениеПловдив (частен)

Специалностите предлагани от Европейски колеж по икономика и управление са:

 • Счетоводство и контрол
 • Бизнес администрация
 • Мениджмънт на туристическите услуги
 • Маркетинг

Обучението може да се провежда и в двете форми - редовно и задочно.

Конкурсни изпити

Приемът в Европейския колеж по икономика и управление за всички специалности  става на база оценки от матури или кандидатстудентски изпит положен в друго висше училище.

 

 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив (частен)

Специалностите, които предлага колежът по икономика и администрация в град Пловдив са:

 • Бизнес администрация
 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на туризма
 • Маркетинг (Реклама и PR)
 • Мениджмънт на обществения ред
 • Бизнес информатика
 • Спортен мениджмънт
 • Мениджмънт на антитерористичната дейност

Конкурсни изпити

Приемът е чрез полагане на писмен конкурсен изпит – разработка на есе на обществено значима тема. Кандидатстващите в периода I–VI.2013 г., издържали изпити и в други ВУ, участват в класирането с оценка по свой избор от посочените предмети: история, математика, география, икономика, български език и литература, матура.

Балообразуване

Удвоената оценка от националната матура или от конкурсния изпит есе на предварителна тематика (или оценките от успешно издържани конкурсни изпити по български език и литература, математика, география, история, икономика и езикова култура в други висши училища) среден успех от дипломата за средно образование.

Земеделски колеж – Пловдив

Специалностите, които предлага Земеделският колеж са:

 • Стопанско управление
 • Икономика на туризма
 • Аграрна икономика
 • Финанси
 • Управление на агробизнеса
 • Управление на информационните системи

Формите на обучение са три - редовна, задочна и дистанционна.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити могат да бъдат по една от следните теми:

 1. Географско положение, територия и граници на България
 2. Природна среда
 3. Природно-географски области
 4. География на населението на България
 5. Държавно устройство и административно-териториално деление на България
 6. Национално стопанство – структура, фактори, показатели
 7. България и ЕС
 8. Проблеми на устойчивото развитие – социални, икономически, екологични
 9. Особености на регионалното развитие
 10. Обща селскостопанска политика на ЕС
 11. Развитие на земеделието в България
 12. Предприемачество и мениджмънт
 13. Бизнес планиране
 14. Бизнес комуникации
 15. Процесите на глобализация - основни проблеми и предизвикателства

Могат да се приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Балообразуване

Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:

 • оценката по български език от дипломата за средно образование;
 • оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
 • оценката от изпитния тест или матурата.

 

 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Специалностите във великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ са:

 • Социална педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и английски език
 • Предучилищна педагогика и английски език
 • Начална училищна педагогика и немски език
 • Предучилищна педагогика и немски език
 • Начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и френски език
 • Начална училищна педагогика и испански език
 • Начална училищна педагогика и руски език
 • История и география
 • История и чужд език (английски, немски, френски и руски)
 • История и философия
 • Български език и история
 • Български език и география
 • Български език и руски език
 • Български език и немски език
 • Български език и френски език
 • Български език и източен език (китайски, японски, арабски, турски и новогръцки)
 • Математика и информатика
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Физическо възпитание
 • Българска филология
 • Руска филология
 • Славянска филология
 • Балканистика
 • Английска филология
 • Германистика
 • Романистика
 • Английски език и втори чужд език
 • Немски език и втори чужд език
 • Френски език и втори чужд език
 • Испански език и втори чужд език
 • Руски език и втори чужд език
 • История
 • Археология
 • Философия
 • Теология
 • Теология и социално служение
 • Религиознание
 • Етнология
 • Културен туризъм
 • Психология
 • Политология
 • Журналистика
 • Връзки с обществеността
 • Библиотечно - информационни дейности
 • Книгоиздаване
 • Публична администрация
 • Стопанско управление
 • Финанси
 • Маркетинг
 • Счетоводство и контрол
 • Международни икономически отношения
 • Туризъм
 • География
 • Информатика
 • Компютърни науки
 • Изящни изкуства - графика
 • Изящни изкуства - графичен дизайн и визуални комуникации
 • Изящни изкуства - живопис
 • Изящни изкуства - скулптура
 • Изящни изкуства - стенопис
 • Църковни изкуства

Филиал - град Враца

 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и английски език
 • Предучилищна педагогика и английски език
 • Социална педагогика
 • История и география
 • Български език и история

Педагогически колеж на ВТУ - град Плевен

 • Начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и английски език

 

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити се провеждат по следните предмети:

 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Руски език
 • Испански език
 • Физическо възпитание
 • Математика
 • Български език и литература
 • Богословие (устен)
 • Икономика
 • Проверка на говорните и комуникативни способности
 • Тест по български език
 • Тест по география на България
 • Живопис
 • Тест по история на България
 • Стенопис
 • География на България (тема)
 • Философия
 • Тест по информатика и информационни технологии
 • Музика
 • Графичен дизайн и визуални комуникации
 • История на България (тема)
 • Графика
 • Рисуване
 • Скулптура
 • Рисуване ІІ (цветно копие на произведение от църковната живопис)

Балообразуване

Състезателният бал на кандидат - студентите се образува като сбор от следните оценки:

 • Удвоената оценка от конкурсния/държавния зрелостен изпит по първия предмет за съответната специалност.
 • Оценката от конкурсния/държавния зрелостен изпит по втория предмет, ако се изисква такъв.
 • Оценките от дипломата за завършено средно образование.

 

За специалността „Педагогика на обучението по музика” балът се образува като: оценката от практическия изпит по музика се умножава по четири; държавният зрелостен изпит по музика – умножава се по четири; удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература и удвоената оценка по специалността/профилиращия предмет (инструмент или пеене) от дипломата за завършено средно образование.

За специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание оценката от практическия изпит се утроява.

 

За специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” и „Изящни изкуства- графика”, „Графичен дизайн и визуални комуникации”, „Живопис и стенопис” оценката от защитата на дипломна работа се признава за резултат от конкурсния изпит по: графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис и стенопис. За специалност „Църковни изкуства” оценката от защитата на дипломна работа се признава за резултат от конкурсните изпити.

 

Национален военен университет „Васил Левски“

Специалностите, които могат да се изучават в Националният военен университет „Васил Левски“ са:

 • Стопанска логистика
 • Логистика на сигурността
 • Индустриален мениджмънт
 • Управление на ресурси и технологии – Автомобилна техника
 • Управление на ресурси и технологии – Въоръжение и бойни припаси
 • Национална и регионална сигурност
 • Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
 • Комуникационна техника и технологии
 • Компютърни системи и технологии
 • Компютърни технологии за проектиране
 • Административна и информационна сигурност
 • Авионика
 • Авиационна техника и технологии

Всички специалности могат да се изучават в редовна и задочна форма на обучение.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в Националният военен университет „Васил Левски“ са по:

 • Математика - времето за работа е 4 часа.
 • История - времето за работа е 4 часа.
 • География - времето за работа е 4 часа.
 • Чужд език - времето за работа е 2 часа.
 • Физическа годност - времето за работа е 5 часа.
 • Психическа оценка/годност - проверка на психичната пригодност може да се извърши само веднъж за тази календарна година.

Балообразуване

За специалностите „Стопанска логистика”, „Логистика на сигурността”, „Национална и регионална сигурност” и „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” балът се образува като:

         - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

         - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

         - оценката от дипломата по история;

         - оценката от дипломата по география

За специалностите „Индустриален мениджмънт”, „Управление на ресурси и технологии – Автомобилна техника” и „Управление на ресурси и технологии – Въоръжение и бойни припаси” балообразуването става по следния начин:

       - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

       - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

       - оценката от дипломата по математика;

       - оценката от дипломата по физика

За специалността „Административна и информационна сигурност” балът се образува като:

     - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

     - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

     - оценката от дипломата по история;

     - оценката от дипломата по география

За специалностите „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии” и „Компютърни технологии за проектиране” балообразуването става по следния начин:

     - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

     - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

     - оценката от дипломата по математика;

     - оценката от дипломата по физика

За специалностите „Авионика” и „Авиационна техника и технологии” балът се образува като:

   - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

 - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

 - оценката от дипломата по математика;

   - оценката от дипломата по физика

 

 

Медицински университет - Плевен

Специалностите, които могат да се изучават в медицинският университет в град Плевен са:

 • Медицина
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Опазване и контрол на общественото здраве
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Помощник - фармацевт
 • Социални дейности

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити за всички специалности в медицинският университет в град Плевен са по биология, с изключение на специалността „Управление на здравните грижи” - писмен изпит - тест и устен изпит.

 

 

Университет „Проф. Асен Златаров“ - град Бургас

Специалностите изучаващи се в Университетът „Проф. Асен Златаров“ в град Бургас са:

Факултет по технически науки

 • Органични химични технологии
 • Биотехнологии
 • Неорганични химични технологии
 • Химично инженерство
 • Технология на материалите и материалознание
 • Компютърни системи и технологии
 • Електроника

Факултет по обществени науки

 • Стопанско управление
 • Маркетинг
 • Индустриален мениджмънт
 • Туризъм
 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Българска филология
 • Български език и история
 • Медицинска сестра

Факултет по природни науки

 • Химия
 • Екология и опазване на околната среда

Технически колеж

 • Електротехника
 • Електроника
 • Транспортна техника и технологии
 • Компютърни системи и технологии
 • Машиностроене и уредостроене

Медицински колеж

 • Рехабилитатор
 • Помощник фармацевт
 • Фелдшери (за чуждестранни граждани)

Колеж по туризма

 • Организация и управление на туристическото обслужване
 • Организация и управление на хотела и ресторанта

 

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити се провеждат по следните предмети:

 • Български език
 • Химия
 • Математика
 • Английски език 
 • За колежът по туризъм се провежда тест за интелигентност

Продължителността на конкурсните изпити е 4 часа. Конкурсният изпит е анонимен.

Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-студенти или такива с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават заявление до ректора, придружена с копие на ТЕЛК решението. Изключения не се допускат под никаква форма.

Балообразуване

Kaндидт-cтудeнтитe учacтвaт в кoнкуpca cъc cъcтeзaтeлeн бaл, фopмирaн въз основа на:
           - балообразуващи оценки от дипломата за средно образование и оценка от  конкурсните  изпити.

           - При образуването на конкурсния бал на кандидат-студентите, оценките от матурите по предметите: български език и литература, математика, химия, биология, история, география и чужд език на дипломиралите се през 2008 - 2013 г., са равностойни на тези от положените конкурсни изпити.

          - За специалностите „Медицинска сестра”, Помощник фармацевт” и „Рехабилитатор” оценката от матурата /ДЗИ/ по биология се умножава с коефициент 0,9.

           - На кандидатите се разрешава и явяване на конкурсни изпити по същите дисциплини, а при балообразуването се зачита по-високата оценка.

Като балообразуващи от дипломата за средно образование се вземат оценките от зрелостните изпити, а по предметите, по които не са полагани такива – съответната оценка от курса на обучение.

 

 

Бургаски свободен университет - Бургас

Бургаският свободен университет в град Бургас предлага на всички кандидат - студенти да изучават една от следните специалности:

 • Право
 • Публична администрация
 • Връзки с обществеността
 • Журналистика
 • Социални дейности и консултиране
 • Обществени комуникации и социална психология
 • Финанси
 • Счетоводство и контрол
 • Маркетинг
 • Бизнес адиминистрация
 • Международни икономически отношения
 • Информатика и компютърни науки
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
 • Софтуерното инженерство
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Приложна информатика и мултимедия

Конкурсни изпити

За специалността „право” конкурсните изпити са по български език и история.

За специалностите „Публична администрация”, „Връзки с обществеността”, „Журналистика”, „Социални дейности и консултиране”, „Обществени комуникации и социална психология” изпитите са по български език, история и СТОП-тест (по избор).

За специалностите „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Маркетинг”, „Бизнес адиминистрация”, „Международни икономически отношения” изпитите са по български език, СТОП-тест (по избор).

За специалностите „Информатика и компютърни науки”, „Компютърни системи и технологии”, „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници”, „Софтуерното инженерство”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Приложна информатика и мултимедия” конкурсният изпит е по СТОП-тест (по избор).

Балообразуване

Балообразуващите оценки са от дипломата и са по предметите български език и история и математика.

 

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Специалностите в русенският университет „Ангел Кънчев“ са:

 • Земеделска техника и технологии
 • Мениджмънт и сервиз на техника
 • Климатизация, хидравлика и газификация
 • Аграрно инженерство
 • Промишлен дизайн
 • Екология и техника за опазване на околната среда
 • Машинно инженерство
 • Механотехника и мехатроника
 • Мениджмънт на качество и метрология
 • Материалознание и технологии
 • Индустриално инженерство
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърно управление и автоматизация
 • Електроника
 • Компютърни системи и технологии
 • Телекомуникационни системи
 • Информационни и комуникационни технологии (на български и английски език)
 • Транспортна техника и технологии
 • Експлоатация на флота и пристанищата
 • Технология и управление на транспорта
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Икономика
 • Европеистика и многостепенно управление
 • Европеистика и глобалистика
 • Бизнес мениджмънт
 • Публична администрация
 • Индустриален мениджмънт
 • Компютърни науки
 • Информатика и информационни технологии в бизнеса
 • Български език и история
 • Математика и информатика
 • Начална училищна педагогика и чужд език (английски, френски и немски)
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Финансова математика
 • Право
 • Социална дейност
 • Кинезитерапия
 • Ерготерапия
 • Акушерка
 • Медицинска сестра

Филиал на русенският университет в град Силистра

 • Български език и чужд език (френски, английски и румънски)
 • Физика и информатика
 • Електроинжинерство

Филиал на русенският университет в град Разград

 • Химични технологии
 • Биотехнологии
 • Технология на храните

Конкурсни изпити

Писмените конкурсни изпити са анонимни. Алтернативните варианти на изпитните материали за изпитите по рисуване, моделиране и чужд език се подготвят от комисии, назначени със секретна заповед на Ректора. Един от тези варианти се изтегля лотарийно преди началото на изпита, след което се съобщава на кандидат - студентите. Останалите кандидатстудентски изпити за прием на студенти в Русенския университет са под формата на Единен приемен изпит (ЕПИ) с продължителност 3 астрономически часа. ЕПИ е във вид на тест и се състои от две части - обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса (с коефициент 2), които са в следните области по избор:

 • История на България;
 • Български език;
 • Общотехническа подготовка по механика и техническо чертане;
 • Общотехническа подготовка по електротехника и електроника;
 • Математика;
 • Информатика и информационни технологии;
 • Физика;
 • Икономика;
 • Икономическа география на България;
 • Биология;
 • Химия


 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Специалностите в шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, които могат да се изучават са:

 • Българска филология
 • Руска филология
 • Английска филология
 • Турска филология
 • Приложна германистика
 • Приложна лингвистика (английски език и руски език)
 • Приложна лингвистика (руски език и турски език)
 • Журналистика
 • Връзки с обществеността
 • Български език и руски език
 • Български език и история
 • История
 • Археология
 • История и география
 • Теология
 • Математика
 • Стопанска математика
 • Компютърна информатика
 • Икономическа информатика
 • Компютърни информационни технологии
 • Математика и информатика
 • Икономика
 • Физика
 • Астрономия
 • Химия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Екология и опазване на околната среда
 • Биология и химия
 • Биология и физика
 • География и биология
 • Растителна защита
 • Туризъм
 • Педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Специална педагогика
 • Социална педагогика
 • Социални дейности
 • Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Техника и технологии
 • Физическо възпитание
 • Комуникационни и информационни системи
 • Радиокомуникационна техника и технологии
 • Сигнално­-охранителни системи и технологии
 • Геодезия
 • Инженерна логистика
 • Системи за сигурност
 • Информатика и информационни технологии
 • Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Начална учи­лищна педагогика и английски език
 • Предучи­лищна педагогика и английски език
 • Растителна защита

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити са по следните предмети:

 • Български език и литература (тест)
 • Английски език (многокомпонентен изпит /тест)
 • Математика (тест)
 • Икономика (тест)
 • Музика (устен изпит)
 • Рисуване
 • Практически изпит по физическо възпитание и спорт
 • Физика (тест)
 • Химия (тест)
 • Свят и личност (тест)
 • География (тест)
 • История (тест)
 • Биология (тест)
 • Информатика (тест)
 • Технически знания и способности (тест)
 • Немски език (тест)
 • Руски език (тест)
 • Френски език (тест)
 • Теология (двукомпонентен изпит – писмен и устен)
 • Журналистика (устен изпит)
 • Говорно-комуникативни способности(устен изпит)

За град гр. Добрич:

 • Тест за специалност Информатика и информационни технологии
 • Тест за специалност Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Тест за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език (английски език) и  Предучилищна педагогика и чужд език (английски език)
 • Тест за специалност Растителна защита

Балообразуване

Максималният бал за всички специалности е 24. За кандидат-студенти, граждани на страни от Европейския съюз, без оценка по български език и литература от дипломата за средно образование участваща като балообразуваща, се включва оценката по чужд език.

 

 

Тракийски университет - Стара Загора

Специалностите в Тракийския университет в град Стара Загора са:

 • Aгрономство
 • Aграрно инженерство
 • Зооинжинерство
 • Екология и опазване на околната среда
 • Рибовъдство и аквакултури
 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • Социални дейности
 • Управление на здравните грижи 
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика с чужд език
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика
 • Аграрна икономика
 • Регионална икономика
 • Бизнес  икономика

Факултет по техника и технологии – Ямбол

 • Автотранспортна и земеделска техника
 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електротехника
 • Топло и газоснабдяване
 • Технология на храните

Медицински колеж

 • Рехабилитатор
 • Медицински лаборант

Филиал Хасково

 • Акушерка
 • Медицинска сестра

Конкурсни изпити

Кандидат- студентът полага писмен изпит/тест или участва с оценки от ДЗИ. Кандидат- студентът полага писмен изпит/тест по някои от следните предмети:

 • Биология - 50 въпроса
 • География - 50 въпроса
 • Икономика - 40 въпроса
 • Математика - 25 въпроса
 • Химия - 25 въпроса
 • Общообразователна подготовка - 25 въпроса
 • Общотехническа подготовка - 25 въпроса

 

Продължителността на писмените изпити е 5 часа, а на писмените тестове - 3 часа. Писмените конкурсни изпити са анонимни.

Балообразуване

Балът за всяка от специалностите на Тракийският университет се образува от два компонента:

     - основна балообразуваща оценка - от изпит, тест или ДЗИ

     - допълнителни балообразуващи оценки - от дипломата за средно образование

 

Балът за класиране за отделните специалности се образува като:

 

 • За специалност „Медицина” балът се образува от сбора от удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия и от оценките по биология и химия от дипломата за средно образование. В класирането участват кандидати с бал не по - нисък от 24,00.
 • За специалност „Ветеринарна медицина” балът се образува от удвоената оценка от изпит а по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование. В класирането участват кандидати, с бал не по - нисък от 14,00.
 • За специалностите „Зооинженерство”, „Агрономство” и „Рибовъдство и аквакултури” балът се образува от удвоената оценка от тест, а по биология, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология или български език и литература плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Екология и опазване на околната среда” балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, математика или химия, изпита по биология, химия или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология, математика, химия или български език и литература плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Аграрно инженерство” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, биология или общотехническа подготовка, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по математика, физика, биология или български език и литература плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Социални дейности” балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология или български език и литература плюс оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” балът се образува от удвоената оценка от конкурсния изпит по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Управление на здравните грижи” балът се образува от удвоената оценка от изпит а по социална медицина плюс средната оценка от държавната изпитна сесия от дипломата за завършен Медицински колеж или придобито по-рано полувисше медицинско образование.
 • За специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” балът се образува от удвоената оценка от писмения тест по биология, изпита по биология или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Социална педагогика”, „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика с чужд език” и „Специална педагогика” балът се образува от удвоената оценка от изпита по обща езикова култура или оценката от ДЗИ по български език и литература плюс оценките по български език и литература и по история от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Бизнесикономика”, „Аграрна икономика” и „Регионална икономика” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, икономика, изпита по обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по математика, география, икономика или български език и литература плюс оценките по математика и география от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Автотранспортна и земеделска техника”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Електротехника” и „Топло и газоснабдяване” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, общообразователна подготовка или общотехническа подготовка, изпита по обща езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или физика плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Технология на храните” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, химия, общообразователна подготовка или общотехническа подготовка, изпита по химия или обща езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или химия плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант” балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.

 

Технически университет - Габрово

Специалностите в техническият университет в град Габрово са:

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
 • Електроника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Мобилни и сателитни комуникации
 • Компютърни системи и технологии
 • Дизайн, техника и технологии в текстила
 • Индустриално инженерство
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Мехатроника
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Техника и технологии за опазване на околната среда
 • Технология на материалите и мениджмънт
 • Индустриален мениджмънт
 • Икономика на търговията
 • Публична администрация
 • Социални дейности
 • Стопанско управление

Конкурсни изпити

Технически университет – Габрово, провежда редовни изпити по ма­тематика, български език и литература, география, общотехническа под­го­товка (ОТП), икономика и рисуване.

1. за инженерните специалности конкурсът е по математика – тест, бъл­гарски език и литература – тест , география – тест или общотехническа под­готовка – тест  или (по избор).

2. за социалните и стопански специалности конкурсът е по ма­те­ма­ти­ка – тест, български език и литература – тест, география – тест или ико­но­ми­ка - тест (по избор).

3. за специалност ”Компютърен дизайн в индустрията” конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест , география – тест, об­щотехническа подготовка – тест  или рисуване (по избор).

Кандидат-студентите имат право да се явяват на няколко кон­­курс­ни изпита. Изпитите по математика, бъл­гар­­­ски език и литература, география, икономика, общотехническа под­го­тов­ка, са  тест с продъл­жи­тел­ност 4 ч. и рисуване с продъл­жи­тел­ност 5 ч.

Балообразуване

Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от:

- оценката по математика от дипломата;

- оценката по физика от дипломата;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен из­пит по математика, физика и астрономия, български език и литература, гео­гра­фия и икономика, или оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа. Максималният бал е 24.00.   

Балът за социалните и стопански специалности се образува като су­ма от:

- оценката по математика от дипломата;

- оценката по български език и литература от дипломата;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен из­пит по български език и литература, математика, география и икономика, ис­тория и цивилизация, философски цикъл, или оценките от държавните из­пи­ти за придобита степен на професионална квалификация или защита на ди­пломна работа. Максималният бал е 24.00.   

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Специалностите в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в град Благоевград са:

 • История
 • Педагогика на обучението по математика и информатика
 • Педагогика на обучението по български език и чужд език
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Педагогика на обучението по музика
 • Педагогика на обучението по техника и технологии
 • Педагогика на обучението по физика и математика
 • Педагогика на обучението по химия и физика
 • Педагогика на обучението по география и история
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание
 • Философия
 • Българска филология
 • Английска филология
 • Приложна лингвистика
 • Чужд език и етнология
 • Социология
 • Културология
 • Култура и медии
 • Психология
 • Европеистика
 • Международни отношения
 • Политология
 • Социални дейности
 • Връзки с обществеността
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Педагогика
 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика
 • Публична администрация
 • Стопанско управление
 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Социоикономика
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Туризъм
 • Физика
 • Химия
 • География
 • Екология и опазване на околната среда
 • Информатика
 • Компютърни системи и технологии
 • Кинезитерапия
 • Логопедия
 • Промишлени изкуства - Мода
 • Българска народна хореография
 • Изпълнителско изкуство
 • Музикален театър
 • Филмов и телевизионен монтаж
 • Актьорско майсторство
 • Филмова и телевизионна режисура
 • Филмово и телевизионно операторство

 

 

 

 

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити се провеждат по следните предмети:

 • Български език
 • История на България
 • География на България
 • Биология
 • Математика
 • Чужд език (английски, френски, немски, руски)
 • Практически комплексен изпит по физическа подготовка
 • Практически изпит по рисуване
 • Практически изпит по български народни танци
 • Практически изпит за спец. Педагогика на музикалното изкуство и Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене и поп и джаз пеене)
 • Практически изпит за спец. Изпълнителско изкуство (музикален театър)
 • Практически изпит за спец. Актьорско майсторство
 • Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

За специалностите Логопедия, Педагогика на обучението по физическо възпитание и професионално направление Педагогика, кандидатите следва да се явят за предварителна проверка на говорните и комуникативните възможности пред назначени за целта комисии. Издържалите успешно проверката участват в класирането за съответните специалности.

 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

Специалностите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов са:

 • Финанси
 • Застраховане и социално дело
 • Приложна макроикономика
 • Счетоводство и контрол
 • Стопански и финансов контрол
 • Статистика и иконометрия
 • Маркетинг
 • Стратегическо и бизнес планиране
 • Стопанско управление
 • Екомениджмънт
 • Бизнес информатика
 • Международни икономически отношения
 • Публична администрация
 • Индустриална бизнес икономика
 • Аграрна икономика
 • Икономика на търговията
 • Икономика на туризма

Конкурсни изпити

За кандидатстудентска кампания 2013 г. в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии. На кандидатстудентски изпит се явяват всички кандидати избрали да участват в прием 2013 г. с конкурсен изпит. Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви. Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях. Конкурсните изпити се провеждат по следните предмети:

 • Икономика
 • Математика
 • Икономическа география на България
 • Чужди езици

Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на).

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 – 2013 г., се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от държавния зрелостен изпит.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, явили се на кандидатстудентски изпит в СА, се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения конкурсен изпит (тест).
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения изпит в друго висше училище.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

Максималният бал е 30.

Европейски политехнически университет - град Перник

Специалностите, които могат да се изучават в Европейски политехнически университет в град Перник са:

 • Строително инженерство
 •  Приложна информатикa
 • Телекомуникации
 • Компютърни системи и мрежи
 •  Зелена енергетика
 • Бизнес администрация и е-бизнес мениджимънт
 • Публична администрация
 • Иновационен мениджмънт
 • Психология

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити се про