Вторник, 02 Април 2013 20:36

КАЗУС ЗА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

Untitled Document

ЗАДАЧА ЗА ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ

Задача № 1

 

            На 10.04.200... г. някои сметки в счетоводството на Търговско дру­жество с предмет на основна дейност: а) промишлена обработка на ов­чи ко­жи и б) търговия с кожарски стоки (кожени якета), имат след­ни­те оста­тъци:
1. Сметка 611 Разходи за основна дейност, аналитична сметка 6111 Разходи за основна промишлена дейност:

(лв.)


Статии на калкулацията

I преработка

II преработка

1.

Разходи за материали

2 810,00

1 383,00

2.

Разходи за горива и енергия

187,60

180,00

3.

Разходи за амортизации

38,00

46,50

4.

Разходи за заплати

200,00

250,00

5.

Разходи за социални и здравни оси­гу­ров­ки

64,40

80,50

Всичко:

3 300,00

1 940,00

            Технологичният процес се състои от две преработки: първа пре­ра­ботка - дъбене на овчи кожи и втора преработка- апретиране на овчи кожи.
2. Сметка 611 Разходи за основна дейност, аналитична сметка 6112 Разходи за основна търговска дейност: - 150 лв.
3. Сметка 302 Материали, аналитична сметка 3021 Основни материали за дъбене:

2 000 кг по 1,50 лв.

= 3 000 лв.

2 000 кг по 1,80 лв.

= 3 600 лв.

            До края на отчетния период са извършени следните стопански опе­рации:
1. Доставени са основни материали за апретиране съгласно Данъч­на фактура № 131. Съдържанието на фактурата е следното:
а) материали 2 000 кг по 1,18 лв. = 2 360 лв.
б) транспортни разходи                        40 лв.
в) 20 на сто ДДС
Материалите са заприходени със Складова разписка № 45.
2. Получена е Данъчна фактура № 105 за извършен основен ре­монт на съоръжение, което се използва във II преработка. Стойността на ремонта е 60 лв. Начислени са 20 % ДДС.
3. Отчетени са вложените материали както следва:
а) основни материали за I преработка (дъбене) - 3 000 кг. (При­ла­га се метод “Първа-входяща, първа-изходяща стойност”);
б) основни материали за II преработка (апретиране) - 1 000 кг. (Прилага се методът на “индивидуалната цена на придобиване от пос­лед­ната доставка”);
в) основни материали за поправка на технологичен брак във II преработка - 26.78 лв.;
г) гориво за лекия служебен автомобил за - 38 лв.
д) консумативи и канцеларски материали - 40 лв.
е) строителни материали за строеж на работнически стол - 2 000 лв.
Лимитни карти №№ 45-50 и Искане №№ 23-30.
4. Изплатени са 400 лв. на редакцията на в-к “Стандарт” за реклама на продукцията, която ще се реализира. Платежно нареждане № 1290.
5. Съгласно Данъчна фактура № 100 са доставени мъжки коже­ни якета 300 бр. по 100 лв. Начислени са допълнително 20 % ДДС.
С Авансов отчет № 6 е отчетена командировка и транспортни разходи на закупчика Елена Николова в размер на 300 лв. РКО № 421.
Стоките са заприходени със Стокова разписка № 118.
6. Начислени са заплати както следва:
а) на производствените работници от I преработка  - 3 000 лв.
б) на производствените работници от II преработка - 2 000 лв.
в) на работниците за поправка на технологичен брак от II пре­ра­ботка 10 лв.
г) на персонала в склада за кожарски стоки - 600 лв.
д) на управленския персонал - 1 000 лв.
е) на заетите в строежа на работническия стол - 400 лв.
Разчетно платежна ведомост № 4.
7. Начислени са следуемите се вноски за социално и здравно оси­гуряване. Разчетно платежна ведомост № 4. Справка № ...
8. Начислени са месечните амортизации, като се има предвид след­ното:
а) за машините и оборудването, използвани в I преработка, с от­чет­на стойност 60 000 лв. и балансова стойност 36 000 лв., се при­лага методът на намаляващия се остатък (константно-дегресивен) при коефи­циент на ускорение 2. Срок за използване 5 години. Дълго­трай­ните активи са във втората година на експлоатация.
б) на машините и оборудването, използвани във II преработка, с отчетна стойност 72 000 лв. Срок за използване 4 години. Нами­рат се в експлоатация първа година. Прилага се аритметично-дегре­си­вен метод (метод на намаляващата се сума на числата).
в) на административната сграда и офис оборудването - 60 лв.
г) на склада за реализация на готова продукция - 20 лв.
д) на склада за кожарски стоки - 90 лв.
Годишен счетоводен амортизационен план.
9. Изплатени са 142 лв. за телексни и телефонни услуги на РП Стан­ция. Платежно нареждане № 6213.
10. Продадени са 200 бр. кожени якета по 120 лв. продажна цена. Данъчна фактура № 315. Допълнително са начислени 20 % ДДС.
За опаковка на кожените якета са употребени амбалажни мате­риа­ли за 32.80 лв. Искане № 325.
За превоз на стоките до клиентите са начислени на товарния авто­транспорт 70 лв. Товарителница № 1813.
11. Получена е фактура № 842 за консумирана вода за сумата 484 лв. (без ДДС), която се разпределя: за I преработка 390 лв.; за администра­цията - 94 лв.
12. Получена е фактура № 1644 от енергоснабдяване за сумата 354 лв. (без ДДС), разпределена както следва: употребена електро­енер­гия в I преработка - 40 лв.; във II преработка - 240 лв.; в търговския склад за ко­жарски стоки - 64 лв.; в администрацията 10 лв.
13. Констатиран е технологичен непоправим брак в I пре­ра­бот­ка за 296 лв. по статии на калкулацията както следва: разходи за материали - 131.70 лв.; разходи за горива и енергия - 66 лв.; раз­хо­ди за амортизации - 63 лв.; разходи за заплати 25 лв.; разходи за социално и здравно осигуря­ване - 10.30 лв. Акт за брак в производството № 7.
Бракът е допуснат поради лошото качество на суровината. Пред­явена е рекламация срещу доставчика, която е одобрена. Про­то­кол № 8.
14. Стойността на разходите за технологичния поправим брак от II преработка е отнесена по предназначение. Справка № 12.
15. Установена е фактическата непълна себестойност на I пре­ра­ботка. Сумата на разходите е прехвърлена във II преработка, като се има предвид, че в края на отчетния период няма незавършено произ­водство.
16. Главният счетоводител отчита командировка в размер на 14 лв. Авансов отчет № 4.
17. Установена е фактическата непълна себестойност на произ­ве­дената продукция от II преработка. При извършена инвентаризация в края на отчетния период е установено незавършено производство за 1 924 лв., разпределено по статии на калкулацията: разходи за ма­те­риали 1 127 лв.; разходи за горива и енергия - 134 лв.; разходи за амортизации 310 лв., разходи за заплати 250 лв., разходи за со­циални и здравни осигуровки - 103 лв.
Произведена е 10 000 кв. дм лицева кожа, заприходена в скла­да. Складова разписка № 245.
18. Продадена е продукция - 8 000 кв. дм лицева кожа по 3 лв. продажна цена. Данъчна фактура № 126. Начислени са 20 на сто ДДС.
19. Установен е финансовият резултат от реализацията на го­то­вата продукция и стоките. За целта:
а) разходите за продажбата на продукцията са отнесени по предназ­начение;
б) от разходите по управлението - за реализираните стоки са от­­не­сени 240 лв., а останалата част - за реализираната продукция;
в) разходите за основната търговска дейност са разпределени на база количеството реализирани и налични стоки.

            Иска се:
1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции.
2. Да се открият и заведат сметките 302 Материали, анали­тич­на сметка 3021 Основни материали за дъбене и 3022 Основни ма­те­риа­ли за апретиране; 6111 Разходи за основна промишлена дейност, ана­ли­тична сметка 61111-I преработка и 61112 - II преработка; 6112 Раз­хо­ди за основ­на търговска дейност; 614 Административни разходи; 615 Раз­хо­ди за продажби; 701 Приходи от продажби на продукция; 702 При­ходи от продажби на стоки.
3. Да се калкулира фактическата непълна себестойност на един кв. дм лицева кожа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Попреработков метод на калкулиране -     безполуфабрикатен вариант

Задача № 2

 

            На 1 декември 200... г. в акционерно дружество сметка 611 Разходи за основна дейност има следните остатъци от незавършено производство по отделни преработки и по статии на калкулацията:
(лв.)


№ по ред

Статии на калкулацията

I преработка "Кроене"

II преработка "Шиене"

1.

Разходи за материали

13 775

5 870

2.

Разходи за горива и енергия

1 000

700

3.

Разходи за амортизации

100

120

4.

Разходи за заплати

1 000

2 000

5.

Разходи за осигуровки

322

644

6.

Разходи от брак

-

-

7.

Други разходи

98

196

Всичко:

16 295

9 530

            В предприятието има два цеха: цех № 1 - за кроене на дамски пал­та и цех № 2 - за шиене на дамски палта.
През месеца са извършени следните стопански операции:
1. Доставени са основни материали - 10 000 м вълнен плат по 4,60 лв. покупна цена за метър и 2 500 м хастар от вискоза по 2,80 лв. за метър. Фактура № 1350, в която е включен отделно 20 на сто данък върху доба­вената стойност.
За превоза на материалите са изплатени на специализирано пред­приятие 3 000 лв., които включват 20 на сто данък върху добавената сто­йност. Фактура № 2460. Преводно нареждане за кредитен превод.
Транспортните разходи се разпределят между двата вида основни материали пропорционално на доставените количествата.
Материалите са заприходени в склада. Складова разписка № 14.
2. Отчетени са вложените материали през месеца както следва:
а) основни материали:
- в първа преработка - 5 000 м вълнен плат;
- във втора преработка - 2 150 м хастар от вискоза.
б) спомагателни материали за поправка на бракувана продукция за 133,90 лв.
Лимитни карти № 25 и 26. Искане № 30.
3. Начислено е трудово възнаграждение на производствените ра­бот­ни­ци заети в първа преработка 15 000 лв., във втора преработка 10 000 лв. и за поправка на бракувана продукция 50 лв.
Ведомост за трудово възнаграждение № 12.
4. Начислени са дължимите осигурителни вноски върху трудовото възнаграждение на персонала, както следва:
а) за сметка на работодателя - за социално осигуряване на произ­вод­ствените ра­бот­ни­ци заети в първа преработка 4 155 лв., във втора преработка 2 770 лв. и за поправка на бракувана продукция 13,85 лв.; - за здравно осигуряване на произ­вод­ствените ра­бот­ни­ци заети в първа прера­ботка 675 лв., във втора преработка 450 лв. и за поправка на бракувана продукция 2,25 лв.;
б) за сметка на осигурените - за социално осигуряване 2 254,50 лв. и за здравно осигуряване 375,75 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 12.
5. Начислена е месечна амортизация на дълготрайните материални активи както следва:
а) на машините и оборудването в първа преработка с отчетна стой­ност 300 000 лв. и балансова стойност 180 000 лв. Срок на използване 5 години. Прилага се методът на снижаващия се остатък при коефициент на ускорение 2. Машините и оборудването са в експлоатация втора година.
б) на машините и оборудването във втора преработка с отчетна стой­ност 600 000 лв. и балансова стойност 360 000 лв. Срок на използване 5 години. Прилага се методът на снижаващия се остатък при коефициент на ускорение 2. Машините и оборудването са в експлоатация втора го­дина.
Счетоводен амортизационен план.
6. Съгласно Фактура № 2550 са закупени спомагателни материали за 1 275 лв., които веднага са вложени в първа преработка - кроене. Иска­не № 32. Във фактурата е включен отделно 20 на сто данък върху добаве­ната стойност.
7. Изплатена е употребената електроенергия за 800 лв., която съг­ласно Фактура № 3420 се разпределя в следните направления:
- за технологични нужди в първа преработка             - 200 лв.;
- за технологични нужди във втора преработка         - 600 лв.
Преводно нареждане за кредитен превод. Във фактурата е включен отделно 20 на сто данък върху добавената стойност.
8. Установен е непоправим нетехнологичен брак в първа преработ­ка за 600 лв., разпределен по статии на калкулацията: разходи за мате­риа­ли - 200 лв., разходи за горива и енергия - 150 лв., разходи за амортизации - 108 лв., разходи за заплати - 100 лв., разходи за осигуровки - 32,20 лв. и други разходи - 9,80 лв. Акт за брак в производството № 5.
Допуснатият брак е по вина на доставчиците. Предявена е рекла­ма­ция за лошото качество на суровините.
9. Общата сума на разходите за поправим технологичен брак е отнесена в себестойността на продукцията от втора преработка - шиене. Справка № 18.
10. Установена е фактическата себестойност на разкроените изде­лия от първа преработка - кроене. Общата сума на разходите е прехвъ­рлена във втора преработка - шиене, като се има предвид, че в края на месеца няма незавършено производство.
11. Установена е фактическата себестойност на произведената про­дукция от втора преработка - шиене, при незавършено производство в края на месеца оценено общо за 9 000 лв. и по статии на калкулация: разходи за материали - 6 000 лв., разходи за горива и енергия - 80 лв., разходи за амортизации - 1 500 лв., разходи за заплати - 1 000 лв., разходи за осигуровки - 322 лв. и други разходи - 98 лв.
Произведени са 500 бр. дамски палта, които са заприходени в скла­да. Складова разписка № 45.
12. Продадени са 480 бр. дамски палта по 250 лв. продажна цена за един брой. Фактура № 5538, в която е включен отделно 20 на сто данък върху добавената стойност.
Във връзка с продажбата на продукция са изплатени 5 000 лв. тран­спортни разходи за сметка на клиента. Преводно нареждане за креди­тен превод.

            Иска се:
1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции.
2. Да се заведе аналитично отчитане към сметка 611 Разходи за основна дейност по отделни преработки и по статии на калкулацията.
4. Да се състави калкулация за фактическата себестойност на едно дамско палто.
Решение на задача № 2:

1.1. Дебит с/ка 301 Доставки

53 000

 

аналит. с/ка “Вълнен плат”

46 000

 

10 000 м х 4,60 лв.

 

 

аналит. с/ка “Хастар от вискоза”

7 000

 

2 500 м х 2,80 лв.

 

 

       Дебит с/ка 4531 Начислен данък за покупките

10 600

 

Кредит с/ка 401 Доставчици

 

63 600

       - за доставените основни материали.

 

 

 

 

 

1.2. Дебит с/ка 301 Доставки

2 500

 

аналит. с/ка “Вълнен плат”

2 000

 

10 000 м х 0,20 лв.

 

 

аналит. с/ка “Хастар от вискоза”

500

 

2 500 м х 0,20 лв.

 

 

       Дебит с/ка 4531 Начислен данък за покупките

500

 

Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка

 

3 000

       - за изплатените транспортни разходи.

 

 

 

 

 

1.3. Дебит с/ка 302 Материали

55 500

 

аналит. с/ка “Вълнен плат”

48 000

 

10 000 м х 4,80 лв.

 

 

аналит. с/ка “Хастар от вискоза”

7 500

 

2 500 м х 3,00 лв.

 

 

Кредит с/ка 301 Доставки

 

55 500

       - за заприходените основни материали.

 

 

 

 

 

2.1. Дебит с/ка 601 Разходи за материали

30 450

 

Кредит с/ка 302 Материали

 

30 450

аналит. с/ка “Вълнен плат”

 

24 000

5 000 м х 4,80 лв.

 

 

аналит. с/ка “Хастар от вискоза”

 

6 450

2 150 м х 3,00 лв.

 

 

       - за вложените основни материали.

 

 

 

 

 

2.2. Дебит с/ка 601 Разходи за материали

133,90

 

Кредит с/ка 302 Материали

 

133,90

       - за вложените спомагателни материали.

 

 

 

 

 

2.3. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

30 450,00

 

аналит. с/ка “І преработка”

24 000,00

 

аналит. с/ка “ІІ преработка”

6 450,00

 

статия “Разходи за материали”

 

 

Дебит с/ка 619 Разходи за брак в производството

133,90

 

аналит. с/ка “Поправим технологичен брак”

 

 

Кредит с/ка 601 Разходи за материали

 

30 583,90

       - за отнасяне на разходите за дейността.

 

 

 

 

 

3.1. Дебит с/ка 604 Разходи за заплати

25 050

 

Кредит с/ка 421 Персонал

 

25 050

       - за начисленото трудово възнаграждение.

 

 

 

 

 

3.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

25 000

 

аналит. с/ка “І преработка”

15 000

 

аналит. с/ка “ІІ преработка”

10 000

 

статия “Разходи за заплати”

 

 

Дебит с/ка 619 Разходи за брак в производството

50

 

аналит. с/ка “Поправим технологичен брак”

 

 

Кредит с/ка 604 Разходи за заплати

 

25 050

- за отнасяне на разходите за дейността.

 

 

 

 

 

4.1. Дебит с/ка 605 Разходи за осигуровки

8 066,10

 

Кредит с/ка 461 Разчети с Националния
осигурителен институт

 

6 938,85

Кредит с/ка 463 Разчети за здравно
осигуряване

 

1 127,25

- за начислените осигуровки от работодателя.

 

 

 

 

 

4.2. Дебит с/ка 421 Персонал

2 630,25

 

Кредит с/ка 461 Разчети с Националния
осигурителен институт

 

2 254,50

Кредит с/ка 463 Разчети за здравно
осигуряване

 

375,75

- за начислените лични осигуровки.

 

 

 

 

 

4.3. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

8 050,00

 

аналит. с/ка “І преработка”

4 830,00

 

аналит. с/ка “ІІ преработка”

3 220,00

 

статия “Разходи за осигуровки”

 

 

Дебит с/ка 619 Разходи за брак в производството

16,10

 

аналит. с/ка “Поправим технологичен брак”

 

 

Кредит с/ка 605 Разходи за осигуровки

 

8 066,10

- за отнасяне на разходите за дейността.

 

 

 

 

 

5.1. Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация

6 000

 

Кредит с/ка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи

 

6 000

- за начислените амортизации.

 

 

(180 000 лв. х 40 % = 72 000 : 12 = 6 000 лв.)

 

 

 

 

 

5.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

6 000

 

аналит. с/ка “І преработка”

 

 

статия “Разходи за амортизации”

 

 

Кредит с/ка 603 Разходи за амортизация

 

6 000

- за отнасяне на разходите за дейността.

 

 

 

 

 

5.3. Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация

12 000

 

Кредит с/ка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи

 

12 000

- за начислените амортизации.

 

 

(360 000 лв. х 40 % = 144 000 : 12 = 12 000 лв.)

 

 

 

 

 

5.4. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

12 000

 

аналит. с/ка “ІІ преработка”

 

 

статия “Разходи за амортизации”

 

 

Кредит с/ка 603 Разходи за амортизация

 

12 000

- за отнасяне на разходите за дейността.

 

 

 

 

 

6.1. Дебит с/ка 601 Разходи за материали

1 275

 

       Дебит с/ка 4531 Начислен данък за покупките

255

 

Кредит с/ка 401 Доставчици

 

1 530

       - за закупените и вложени спомаг. материали.

 

 

 

 

 

6.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

1 275

 

аналит. с/ка “І преработка”

 

 

статия “Разходи за материали”

 

 

Кредит с/ка 601 Разходи за материали

 

1 275

       - за отнасяне на разходите за дейността.

 

 

 

 

 

7.1. Дебит с/ка 601 Разходи за материали

800

 

       Дебит с/ка 4531 Начислен данък за покупките

160

 

Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка

 

960

- за изплатената електроенергия.

 

 

 

 

 

7.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

 

 

аналит. с/ка “І преработка”

200

 

аналит. с/ка “ІІ преработка”

600

 

статия “Разходи за горива и енергия”

 

 

Кредит с/ка 601 Разходи за материали

 

800

- за отнасяне на разходите за дейността.

 

 

 

 

 

8.1. Дебит с/ка 619 Разходи за брак в производството

600,00

 

аналит. с/ка “Непоправим нетехнологичен брак”

 

 

Кредит с/ка 611 Разходи за основна дейност

 

600,00

аналит. с/ка “І преработка”

 

 

статия “Разходи за материали

 

200,00

статия “Разходи за горива и енергия”

 

150,00

статия “Разходи за амортизации”

 

108,00

статия “Разходи за заплати”

 

100,00

статия “Разходи за осигуровки”

 

32,20

статия “Други разходи”

 

9,80

- за установения непоправим нетехнологичен брак.

 

 

 

 

 

8.2. Дебит с/ка 441 Вземания по рекламации

600

 

Кредит с/ка 619 Разходи за брак в производ­ството

 

600

аналит. с/ка “Непоправим нетехно­логичен брак”

 

 

       - за предявената рекламация към доставчика.

 

 

 

 

 

9.1. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

200

 

аналит. с/ка “ІІ преработка”

 

 

статия “Разходи от брак”

 

 

Кредит с/ка 619 Разходи от брак в производ­ството

 

200

аналит. с/ка “Поправим технологи­чен брак”

 

 

       - за отнесения поправим технологичен брак.

 

 

 

 

 

10.1. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

67 000,00

 

аналит. с/ка “ІІ преработка”

 

 

статия “Разходи за материали”

38 850,00

 

статия “Разходи за горива и енергия”

1 050,00

 

статия “Разходи за амортизации”

5 992,00

 

статия “Разходи за заплати”

15 900,00

 

статия “Разходи за осигуровки”

5 119,80

 

статия “Други разходи”

88,20

 

Кредит с/ка 611 Разходи за основна дейност

 

67 000,00

аналит. с/ка “І преработка”

 

 

- за прехвърлените разходи във втора преработка.

 

 

 

 

 

11.1. Дебит с/ка 303 Продукция

100 000

 

аналит. с/ка “Дамски палта”

 

 

500 бр. х 200 лв.

 

 

Кредит с/ка 611 Разходи за основна дейност

 

100 000

аналит. с/ка “ІІ преработка”

 

 

- за заприходената готова продукция.

 

 

 

 

 

12.1. Дебит с/ка 411 Клиенти

144 000

 

Кредит с/ка 701 Приходи от продажби
на продукция          

 

120 000

Кредит с/ка 4532 Начислен данък
за продажбите

 

24 000

- за продадената продукция.

 

 

 

 

 

12.2. Дебит с/ка 701 Приходи от продажби
на продукция

96 000

 

Кредит с/ка 303 Продукция

 

96 000

аналит. с/ка “Дамски палта”

 

 

480 бр. х 200 лв.

 

 

- за изписване на продадената продукция.

 

 

12.3. Дебит с/ка 411 Клиенти

5 000

 

Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка

 

5 000

- за изплатените транспортни разходи за сметка на клиента.

 

 

Сметка 619 Разходи за брак в производството
Аналитична сметка “Поправим технологичен брак”

 

№ на счет. ста­тия

Основание

Статии на калкулацията

Дебит

Кредит

Разходи за мате­риали

Разходи за зап­лати

Разходи за осигу­ровки

2.3.

Вложени материали

133,90

 

 

133,90

 

3.2.

Начислени заплати

 

50

 

50

 

4 .3.

Начислени осигуровки

 

 

16,10

16,10

 

 

Фактическа себестойност

133,90

50

16,10

200

 

9.1.

Отнесен по­правим брак

 

 

 

 

200

 

 

133,90

50

16,10

200

200

 


 

Сметка 611 Разходи за основна дейност
Аналитична сметка І преработка “Кроене на дамски палта”

№ на счет. ста­тия

О с н о в а н и е

Статии на калкулацията

Дебит

Кредит

Разходи за мате­риали

Разх. за горива и енергия

Разх. за аморти­зации

Разходи за зап­лати

Разх. за осигу­ровки

Други разходи

0.

Незавършено производство

13 775

1 000

100

1 000

322,00

98,00

16 295

 

2.3.

Вложени основни материали

24 000

 

 

 

 

 

24 000

 

3.2.

Начислени заплати

 

 

 

15 000

 

 

15 000

 

4.3.

Начислени осигуровки

 

 

 

 

4 830,00

 

4 830

 

5.2.

Начислени амортизации

 

 

6 000

 

 

 

6 000

 

6.2.

Вложени спомагат. материали

1 275

 

 

 

 

 

1 275

 

7.2.

Употребена енергия

 

200

 

 

 

 

200

 

8.1.

Установен непоправим брак

 

 

 

 

 

 

 

600

 

Всичко:

39 050

1 200

6 100

16 000

5 152,00

98,00

67 600

600

 

- Кредитни записвания

- 200

- 150

- 108

- 100

- 32,20

- 9,80

- 600

 

 

Фактическа себестойност

38 850

1 050

5 992

15 900

5 119,80

88,20

67 000

 

9.1.

Отнесени във ІІ преработка

 

 

 

 

 

 

 

67 000

 

 

38 850

1 050

5 992

15 900

5 119,80

88,20

67 000

67 000


Сметка 611 Разходи за основна дейност
Аналитична сметка ІІ преработка “Шиене на дамски палта”

№ на счет. ста­тия

О с н о в а н и е

Статии на калкулацията

Дебит

Кредит

Разходи за мате­риали

Разх. за горива и енергия

Разх. за аморти­зации

Разходи за зап­лати

Разх. за осигу­ровки

Разходи от брак

Други разходи

0.

Незавършено производство

5 870

700

120

2 000

644,00

-

196,00

9 530

 

2.3.

Вложени основни материали

6 450

 

 

 

 

 

 

6 450

 

3.2.

Начислени заплати

 

 

 

10 000

 

 

 

10 000

 

4.3.

Начислени осигуровки

 

 

 

 

3 220,00

 

 

3 220

 

5.4.

Начислени амортизации

 

 

12 000

 

 

 

 

12 000

 

7.2.

Употребена енергия

 

600

 

 

 

 

 

600

 

9.1.

Отнесен поправим брак

 

 

 

 

 

200

 

200

 

9.1.

Прехвърлени от І преработка

38 850

1 050

5 992

15 900

5119,80

-

88,20

67 000

 

 

Всичко:

51 170

2 350

18 112

27 900

8 983,80

200

284,20

109 000

 

 

- Незавършено производство

- 6 000

- 80

- 1 500

- 1 000

- 322,00

-

- 98,00

- 9 000

 

 

Фактическа себестойност

45 170

2 270

16 612

26 900

8 661,80

200

186,20

100 000

 

10.1.

Заприходена продукция

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

 

45 170

2 270

16 6120

26 900

8 661,80

200

186,20

100 000

100 000


К а л к у л а ц и я
за фактическата себестойност на едно дамско палто
Мярка: бр.                                                                        Количество: 500


№ по ред

Статии на калкулацията

Разходи

Общо

За единица

1.

Разходи за материали

45 170,00

90,34

2.

Разходи за горива и енергия

2 270,00

4,54

3.

Разходи за амортизации

16 612,00

33,23

4.

Разходи за заплати

26 900,00

53,80

5.

Разходи за осигуровки

8 661,80

17,32

6.

Разходи от брак

200,00

0,40

7.

Други разходи

186,20

0,37

 

Фактическа себестойност:

100 000,00

200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 3

 

            В търговско предприятие с предмет на дейност “Производство на детски храни” са извършени следни стопански операции:
1. С Данъчна фактура № 130 е доставен ябълков концентрат при следните данни: 100 кг по 55 лв. покупна цена. Данък върху добавената стойност 20 на сто. Начислени са 500 лв. на БДЖ за транспортиране на ябълковия концентрат. Фактура № 600.
Ябълковият концентрат (основен материал) е заприходен в склад № 1. Складова разписка № 118.
2. Получена е Данъчна фактура № 421 за изразходвана електро­енергия за 2 640 лв., включено ДДС, която е изплатена с банков заем. Бан­ково извлечение. Стойността във фактурата е разпределена за: а) техноло­гични нужди в I фаза – 1 540 лв.; б) технологични нужди във II фаза – 340 лв.; в) за осветление на административната сграда – 200 лв.; г) за освет­ление на склада за съхранение на готовата продукция – 120 лв.
3. Вложени са в основната производствена дейност, материали: а) в I фаза – царевично нишесте 90 кг (за оценка на текущия разход да се приложи методът “първа входяща – първа изходяща (FIFO) стойност” при отчетни данни за аналитична сметка към сметка 302 Материали: 40 кг по 65 лв., 70 кг по 120 лв., 20 кг по 80 лв.; б) във II фаза – ябълков концентрат 50 кг. Лимитни карти №№ 78 и 79.
4. Начислена е амортизация на дълготрайните материални активи в: а) I фаза с първоначална стойност 600 000 лв., срок на амортизиране – 4 го­дини. Намират се в експлоатация 1 година. Прилага се методът на нама­ляващата се сума на числата (аритметично-дегресивен) при месечно начисляване на амортизациите; б) във II фаза с първоначална стойност – 1 500 000 лв., срок на амортизация – 5 години. Намират се в експлоатация 2 години. Прилага се методът на намаляващия се остатък (константно-дег­ресивен) при месечно начисляване на амортизациите. Коефициент на ус­коряване 2; в) обслужващи управлението на дружеството с първо­на­чална стойност 1 920 000 лв., при срок на амортизиране 25 години. Прила­га се линеен метод при месечно изчисляване на амортизациите. Годишен счето­воден амортизационен план.
5. Начислена е работна заплата на персонала: а) на производстве­ния – в I фаза – 10 000 лв.; б) на производствения във II фаза – 10 000 лв.; в) на управленския – 4 000 лв.; г) в склада за съхранение на готовата про­дук­ция – 1 500 лв. Счетоводни справки №№ ....
6. Начислени са следуемите се вноски върху работната заплата: а) за социално осигуряване – 4 335 лв., в т.ч. на персонала в основната дей­ност – I фаза – 1 700 лв., II фаза – 1 700 лв., в управлението – 680 лв. и в склада за съхранение на готовата продукция – 255 лв.; б) за здравно оси­гу­ряване – 918 лв., в т.ч. на персонала в основната дейност – I фаза – 360 лв., II фаза – 360 лв., в управлението – 144 лв. и в склада за съхра­нение на готовата продукция – 54 лв.
7. Начислени са следните за доплащания към възнагражденията на персонала: а) обезщетения и помощи за сметка на общественото осигуря­ване 6 000 лв.; б) застрахователни обезщетения – 2 200 лв. Разчетно-платежна ведомост № 3.
8. Начислени са удръжки върху възнагражденията на персонала: а) данък общ доход 4 500 лв.; б) начети – 300 лв.; в) застраховки – 800 лв.;г) вноски в ДСК – 1 500 лв.; д) неотчетени аванси – 180 лв.; е)лични вноски за социално осигуряване 2 700 лв. и за здравно осигуряване – 620 лв.; е) лични вноски за социално осигуряване 2 700 лв. и за здравно осигуряване – 620 лв. Разчетно-платежна ведомост № 3. Справка № 3.
9. Инж. Марин Анев отчита даденият му служебен аванс за 4 600 лв., от които пътни и дневни 200 лв., а останалите за договаряне на суро­вини и материали, разпределени за I фаза – 2 250 лв. и за II фаза – 2 150 лв. Авансов отчет № 6.
10. Установена е фактическата себестойност на произведената про­дукция за фаза I на производството. Сумата на разходите е прехвърле­на във II фаза. Няма незавършено производство.
11. Извършен е основен ремонт на административната сграда за 36 000 лв. (без ДДС) разпределена за три години пропорционално по месе­ци. Данъчна фактура № 186. Отчетена е полагащата се част на разходите за месеца.
12. Установен е непоправим технологичен брак във II фаза за 500 лв. фактическа себестойност, в т.ч. по статии на калкулацията: разходи за материали – 340 лв.; разходи за заплати – 100 лв.; разходи за здравно и социално осигуряване – 21 лв.; други разходи – 39 лв.
По преценка на комисията частична вина има доставчика на суро­вините “Млекопреработване” - В. Търново, срещу който е предявена рек­ламация в размер на 300 лв. Нетната загуба от брака е отнесена в себе­стойността на продукцията. Акт за брак № 16.
13. Установена е фактическата себестойност на произведената ябъл­кова каша във II фаза. При извършена инвентаризация в края на месеца е установено незавършено производство за 1 700 лв. фактическа непълна себестойност, разпределена по статии на калкулацията: разходи за материали – 630 лв.; разходи за амортизация – 294 лв.; разходи за гори­ва и енергия – 50 лв.; разходи за заплати – 500 лв.; разходи за социални и здравни осигуровки – 105 лв.; и др. разходи – 121 лв.
Произведени са 1 000 кг ябълкова каша, заприходена в склад № 2 по фактическа себестойност. Складова разписка № 581.
14. С Данъчна фактура № 172 са продадени 900 кг ябълкова каша. Продажната цена за 1 кг е 120 лв.. Начислен е данък върху добавената стой­ност – 20 % върху продажната цена. Във връзка с продажбата са из­пла­тени от касата 376 лв. за художествено оформление на опаковката на продукцията. РКО № 873.
15. Във връзка с участие в Международния панаир в гр. Пловдив са изплатени $ 3 500 по 1,50 лв. курс на деня. Същите са закупени по 1,40 лв. Банково извлечение.
16. Установен е финансовият резултат от продажбата на продук­цията, като са отнесени по предназначение разходите за продажбата на продукцията и за управление. Счетоводна справка № 12.

            Иска се:
1. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции.
2. Да се заведе аналитично отчитане към сметка 611 Разходи за основна дейност по фази на производството и по статии на калкулацията. Производственият процес се осъществява в две фази: I фаза – производ­ство на безглутенова смес и II фаза – обогатяване; да се заведат сметките 614 Административни разходи, 615 Разходи за продажби и 701 Прихо­ди от продажби на продукция.
3. Да се изчисли фактическата себестойност за 1 кг ябълкова каша. Прилага се попреработков метод безполуфабрикатен вариант на калкули­ра­не себестойността на продукцията.

Решение на задача № 3:

1.1. Дебит с/ка 301 Доставки

5 500

 

       Дебит с/ка 4531 Начислен данък за покупките

1 100

 

Кредит с/ка 401 Доставчици

 

6 600

       - за доставения основен материал, съгл.
Данъчна фактура № 130.

 

 

 

 

 

1.2. Дебит с/ка 301 Доставки

500

 

Кредит с/ка 4992 Други кредитори

 

500

       - за начислените транспортни разходи, съгл.
Фактура № 600.

 

 

 

 

 

1.3. Дебит с/ка 302 Материали

6 000

 

Кредит с/ка 301 Доставки

 

6 000

       - за заприходен основен материал, съгл.
Складова разписка № 118.
100 кг х 60 лв. = 6 000 лв.

 

 

 

 

 

2.1. Дебит с/ка 601 Разходи за материали

2 200

 

       Дебит с/ка 4531 Начислен данък за покупките

440

 

Кредит с/ка 401 Доставчици                                        

 

2 640

       - за употребената електроенергия, съгл.
Данъчна фактура № 421.

 

 

 

 

 

2.2. Дебит с/ка 503 Разплащателна сметка в лева

2 640

 

Кредит с/ка 151 Получени краткосрочни
заеми

 

2 640

 

 

 

2.3. Дебит с/ка 401 Доставчици

2 640

 

           Кредит с/ка 503 Разплащателна сметка в
левове

 

2 640

       - за изплатено задължение с банков заем, съгл.
Банково извлечение.

 

 

 

 

 

2.4. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

1 880

 

аналит. с/ка 6111 “I фаза” - 1 540 лв.

 

 

аналит. с/ка 6112 “II фаза” -   340 лв.

 

 

       Дебит с/ка 614 Административни разходи

200

 

       Дебит с/ка 615 Разходи за продажби

120

 

           Кредит с/ка 601 Разходи за материали

 

2 200

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

3.1. Дебит с/ка 601 Разходи за материали

8 600

 

Кредит с/ка 302 Материали

 

8 600

                                         40 кг х   65 лв. = 2 600 лв.
50 кг х 120 лв. = 6 000 лв.
90 кг                    8 600 лв.

 

 

       - за изписания употребен материал (царевично
нишесте), съгл. Лимитна карта № 78.

 

 

 

 

 

3.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

8 600

 

аналит. с/ка 6111 “I фаза”

 

 

Кредит с/ка 601 Разходи за материали

 

8 600

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

3.3. Дебит с/ка 601 Разходи за материали

3 000

 

Кредит с/ка 302 Материали

 

3 000

                                         50 кг х 60 лв. = 3 000 лв.

 

 

       - за изписания употребен материал (ябълков
концентрат), съгл. Лимитна карта № 79.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

3 000

 

аналит. с/ка 6112 “IІ фаза”

 

 

Кредит с/ка 601 Разходи за материали

 

3 000

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

4.1. Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация

20 000

 

Кредит с/ка 241 Амортизация на ДМА

 

20 000

 =  =  = 240 000 лв.
240 000 : 12 = 20 000 лв. месечна амортизация.

 

 

       - начислена амортизация на дълготрайни
материални активи в I фаза, съгл. Годишен
счетоводен амортизационен план.

 

 

 

 

 

4.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

20 000

 

аналит. с/ка 6111 “I фаза”

 

 

Кредит с/ка 603 Разходи за амортизация

 

20 000

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

4.3. Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация

30 000

 

Кредит с/ка 241 Амортизация на ДМА

 

30 000

Ан =  х 2 = 40 %;      Ак1 =  = 600 000 лв.

Ак2 =  = 360 000 лв.

360 000 лв. : 12 = 30 000 лв. месечна амортизация.

 

 

       - начислена амортизация на дълготрайни
материални активи във ІI фаза, съгл.
Годишен счетоводен амортизационен план.

 

 

 

 

 

4.4. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

30 000

 

аналит. с/ка 6112 “ІI фаза”

 

 

Кредит с/ка 603 Разходи за амортизация

 

30 000

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

4.5. Дебит с/ка 603 Разходи за амортизация

6 400

 

Кредит с/ка 241 Амортизация на ДМА

 

6 400

Ан =  = 4 %;      Ак =  = 76 800 лв.
76 800 лв. : 12 = 6 400 лв. месечна амортизация.

 

 

       - начислена амортизация на дълготрайни
материални активи в управлението, съгл.
Годишен счетоводен амортизационен план.

 

 

 

 

 

4.6. Дебит с/ка 614 Административни разходи

6 400

 

Кредит с/ка 603 Разходи за амортизация

 

6 400

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

5.1. Дебит с/ка 604 Разходи за заплати

25 500

 

Кредит с/ка 421 Персонал

 

25 500

       - начислена работна заплата, съгл. Разчетно-
платежна ведомост за заплати № 3 и
Счетоводни справки № ...

 

 

 

 

 

5.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

20 000

 

аналит. с/ка 6111 “І фаза”  – 10 000 лв.

 

 

аналит. с/ка 6112 “ІІ фаза” – 10 000 лв.

 

 

       Дебит с/ка 614 Административни разходи

4 000

 

       Дебит с/ка 615 Разходи за продажби

1 500

 

Кредит с/ка 604 Разходи за заплати

 

25 500

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

6.1. Дебит с/ка 605 Разходи за осигуровки

4 335

 

Кредит с/ка 461 Разчети с Националния
осигурителен институт

 

4 335

       - начислени социални осигуровки, съгл. Разчетно-
платежна ведомост № 3 и Счетоводни справки №.

 

 

 

 

 

6.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

3 400

 

аналит. с/ка 6111 “І фаза”  – 1 700 лв.

 

 

аналит. с/ка 6112 “ІІ фаза” – 1 700 лв.

 

 

       Дебит с/ка 614 Административни разходи

680

 

       Дебит с/ка 615 Разходи за продажби

255

 

Кредит с/ка 605 Разходи за осигуровки

 

4 335

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

6.3. Дебит с/ка 605 Разходи за осигуровки

918

 

Кредит с/ка 463 Разчети за здравно
осигуряване

 

918

       - начислени здравни осигуровки, съгл. Разчетно-
платежна ведомост № 3 и Счетоводни справки №.

 

 

 

 

 

6.4. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

720

 

аналит. с/ка 6111 “І фаза” – 360 лв.

 

 

аналит. с/ка 6112 “ІІ фаза” – 360 лв.

 

 

       Дебит с/ка 614 Административни разходи

144

 

       Дебит с/ка 615 Разходи за продажби

54

 

Кредит с/ка 605 Разходи за осигуровки

 

918

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

7. Дебит с/ка 461 Разчети с НОИ

6 000

 

    Дебит с/ка 495 Разчети по застраховане

2 200

 

         Кредит с/ка 421 Персонал

 

8 200

       - начислени обезщетения на персонала, съгл.
Разчетно-платежна ведомост № 3.

 

 

 

 

 

8. Дебит с/ка 421 Персонал

10 600

 

         Кредит с/ка 454 Разчети за данъци върху
доходи на физически лица

 

4 500

         Кредит с/ка 442 Вземания по липси и начети

 

300

         Кредит с/ка 495 Разчети по застраховки

 

800

         Кредит с/ка 4992 Други кредитори

 

1 500

         Кредит с/ка 422 Подотчетни лица

 

180

         Кредит с/ка 461 Разчети с НОИ

 

2 700

         Кредит с/ка 463 Разчети за здравно
осигуряване

 

620

       - начислени удръжки върху заплата, съгл.
Разчетно-платежна ведомост № 3.

 

 

 

 

 

9.1. Дебит с/ка 609 Други разходи

4 600

 

            Кредит с/ка 422 Подотчетни лица

 

4 600

       - отчетени разходи за командировка, съгл.
Авансов отчет № 6.

 

 

 

 

 

9.2. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

4 400

 

аналит. с/ка 6111 “І фаза”  – 2 250 лв.

 

 

аналит. с/ка 6112 “ІІ фаза” – 2 150 лв.

 

 

       Дебит с/ка 614 Административни разходи

200

 

Кредит с/ка 609 Други разходи

 

4 600

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

10.1. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност

44 450

 

анал. с/ка 6112 “ІІ фаза”

 

 

              Кредит с/ка 611 Разходи за основна дейност

 

44 450

анал. с/ка 6111 “І фаза”

 

 

       - за прехвърляне на разходите от първа във втора
фаза при производството на ябълкова каша.

 

 

 

 

 

11.1. Дебит с/ка 651 Нефинансови разходи за
бъдещите периоди

36 000

 

         Дебит с/ка 4531 Начислен данък за покупките

7 200

 

             Кредит с/ка 401 Доставчици

 

43 200

       - за извършен основен ремонт на административ-
ната сграда, съгл. Данъчна фактура № 186.

 

 

 

 

 

11.2. Дебит с/ка 602 Разходи за външни услуги

1 000

 

              Кредит с/ка 651 Нефинансови разходи
за бъдещите периоди

 

1 000

       - за полагащата се част от основния ремонт
като текущ разход.

 

 

 

 

 

11.3. Дебит с/ка 614 Административни разходи

1 000

 

              Кредит с/ка 602 Разходи за външни услуги

 

1 000

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

12.1. Дебит с/ка 619 Разходи за брак

500

 

                    аналит. с/ка 6192 Разходи за непоправим
брак

 

 

              Кредит с/ка 611 Разходи за основна дейност

 

500

                         аналит. с/ка 6112 “II фаза”

 

 

       - за установен непоправим технологичен брак,
съгл. Акт за брак № 16.

 

 

 

 

 

12.2. Дебит с/ка 441 Вземания по рекламации

300

 

              Кредит с/ка 619 Разходи за брак

 

300

                           аналит. с/ка 6192 Разходи за непоправим
брак

 

 

       - за предявена рекламация срещу “Млекопрера-
ботване” - В. Търново.

 

 

 

 

 

12.3. Дебит с/ка 611 Разходи за основна дейност         

200

 

                    аналит. с/ка 6112 “II фаза”

 

 

Кредит с/ка 619 Разходи за брак

 

200

                          аналит. с/ка 6192 Разходи за непоправим
брак

 

 

       - за отнасяне на разходите за брак по предназначение.

 

 

 

 

 

13.1. Дебит с/ка 303 Продукция

90 000

 

              Кредит с/ка 611 Разходи за основна дейност

 

90 000

                           аналит. с/ка 6112 “II фаза”

 

 

       - за произведената ябълкова каша заприходена
в склада, съгл. Складова разписка № 581.

 

 

 

 

 

14.1. Дебит с/ка 411 Клиенти

129 600

 

              Кредит с/ка 701 Приходи от продажби
на продукция

 

108 000

             Кредит с/ка 4532 Начислен данък за
продажбите

 

21 600

       - за продадената ябълкова каша, съгл. Фактура № 172.

 

 

 

 

 

14.2. Дебит с/ка 701 Приходи от продажби
на продукция

81 000

 

              Кредит с/ка 303 Продукция

 

81 000

       - за изписване на продадената продукция.

 

 

 

 

 

14.3. Дебит с/ка 602 Разходи за външни услуги

376

 

              Кредит с/ка 501 Каса в лева

 

376

       - за изплатени разходи за реклама, съгл. РКО № 873.

 

 

 

 

 

14.4. Дебит с/ка 615 Разходи за продажби

376

 

              Кредит с/ка 602 Разходи за външни услуги

 

376

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

15.1. Дебит с/ка 609 Други разходи

5 250

 

              Кредит с/ка 504 Разплащателна сметка
във валута

 

4 900

              Кредит с/ка 724 Приходи от валутни операции

 

350

       - за изплатени разходи за международен панаир,
съгл. Банково извлечение.

 

 

 

 

 

15.2. Дебит с/ка 615 Разходи за продажби

5 250

 

              Кредит с/ка 609 Други разходи

 

5 250

       - за отнасяне на разходите по предназначение.

 

 

 

 

 

16.1. Дебит с/ка 701 Приходи от продажби
на продукция

20 179

 

              Кредит с/ка 614 Административни разходи

 

12 624

              Кредит с/ка 615 Разходи за продажби

 

7 555

       - за отнасяне на административни разходи и разходи
за продажби, съгл. Счетоводна справка № 12.

 

 

 

 

 

16.2. Дебит с/ка 701 Приходи от продажби
на продукция

6 821

 

              Кредит с/ка 123 Печалби и загуби от
текущата година

 

6 821

       - за установения финансов резултат, съгл.
Счетоводна справка № 12.

 

 


сметка 611 Разходи за основна дейност
Аналитична сметка 6111 – I фаза “Производство на безглутенова смес”

Дебит

В т.ч. по статии на калкулацията

Кредит

Мате­риали

Горива и енер­гия

Аморти­зация

Работна заплата

Социал­ни оси­гу­ровки

Други
разходи

2.1.

1 540

 

1 540

 

 

 

 

 

3.2.

8 600

8 600

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

20 000

 

 

  20 000

 

 

 

 

5.2.1.

10 000

 

 

 

 10 000

 

 

 

6.2.

1 700

 

 

 

 

 1 700

 

 

6.4.

360

 

 

 

 

360

 

 

9.2.

2 250

 

 

 

 

 

2 250

 

10.1.

 

 

 

 

 

 

 

44 450

 

44 450

8 600

1 540

  20 000

 10 000

 2 060

 2 250

44 450


 

 

сметка 611 Разходи за основна дейност
Аналитична сметка 6112 – II фаза “Обогатяване”

Дебит

В т.ч. по статии на калкулацията

Кредит

Мате­риали

Горива и енер­гия

Аморти­зация

Работна заплата

Социал­ни оси­гуровки

Други разходи

Брак

2.4.

340

 

340

 

 

 

 

 

 

3.4.

3 000

3 000

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

30 000

 

 

 30 000

 

 

 

 

 

5.2.

10 000

 

 

 

 10 000

 

 

 

 

6.2.

1 700

 

 

 

 

 1 700

 

 

 

6.4.

360

 

 

 

 

360

 

 

 

9.2.

2 150

 

 

 

 

 

 2 150

 

 

10.1.

44 450

8 600

1 540

20 000

 10 000

 2 060

 2 250

 

 

12.1.

.

 

 

 

 

 

 

 

500

12.3.

200

 

 

 

 

 

      

200

 

13.1.

 

 

 

 

 

 

      

    

   90 000

 

92 200

11 600

1 880

50 000

 20 000

 4 120

 4 400

200

   90 500


Дебит                     С/ка 614 Административни разходи            Кредит


2.4.                                              200
4.2.                                           6 400
5.2.                                           4 000
6.2.                                              680
6.4.                                              144
9.2.                                              200
11.3.                                         1 000

12 624                                         16.1.

 

 

                   

                                               12 624

12 624

Дебит             С/ка 701 Приходи от продажби на продукция         Кредит


14.2.                                       81 000
16.1.                                       20 179
16.2.                                         6 821

108 000                                       14.1.

                                             108 000

108 000

Дебит                          С/ка 615 Разходи за продажби                     Кредит


2.4.                                               150
5.2.                                            1 500
6.2.                                               255
6.4.                                                 54
14.4.                                             376
15.2.                                          5 250

7 555                                         16.1.

 

 

                                                  7 555

7 555

К А Л К У Л А Ц И Я
за фактическата стойност на 1 кг ябълкова каша

Показатели

Сума

В т.ч. по статии на калкулацията

Мате-
риали

Горива и енер­гия

Амор-
тиза-
ция

Работ-
на за-
плата

Соци-
ални
осигу-ровки

Други
разхо-
ди

Брак

Общо разходи

92 200

11 600

1 880

50 000

20 000

4 120

4 400

200

Непоправим брак

  (500)

  (340)

 

 

  (100)

   (21)

   (39)

 

Незавършено производство

(1 700)

  (630)

  (50)

  (294)

  (500)

  (105)

  (121)

 

Калкулационна сума

90 000

10 630

1 830

49 706

19 400

 3 994

 4 240

200

Количество

1 000 кг

 

 

 

 

 

 

 

Фактическа себестойност
на 1 кг

90 лв.

10,63

1,83

49,71

19,40

 3,99

4,24

 0,20

            Забележка: Калкулационната сума за ябълковата каша се формира от сумата по дебита на сметка 611 Разходи за основна дейност, анали­тична сметка 6112 – II фаза. Приспадат се извънсчетоводно стойността на непоправимият технологичен брак и незавършеното производство в края на отчетния период. Установява се фактическата себестойност на 1 кг ябълкова каша – общо и по статии на калкулацията.

 

 

 

 

 

 

Публикувана в КАЗУС
FaLang translation system by Faboba