Вторник, 02 Април 2013 20:16

Лекция Финансови пазар

Лекция Финансови пазари 19.03.

Арбитражирането представлява осигуряване на безрисков доход, като най-често арбитража бива пространствен.

Зад. Ако лихвения процент за година трябва да достигне 6%, а през първото и второто тримесечие лихвения процент е 5% колко трябва да бъде лихвения процент през остатъка от периода?

Отг. 6% + (6%-5%) = 6%+1%= 7%

Зад. Ако годишния лихвен процент трябва да е 6%, а пред първите три тримесечия е 5,5% коло трябва да е в последното тримесечие?

Отг. 6% + 3*(6%-5%) = 6% + 3*0,5% = 6%+1,5% = 7,5%

Арбитражен доход на капиталовите пазари се постига чрез създаването на синтетични позиции. Изграждане на синтетични позиции става чрез дериватни инструменти (опции, фючърси). Синтетичната позиция представлява позиция, която носи същите доход и риск, като конкретен инструмент (акция, облигация), но инвеститора не е откривал позиция със самия инструмент., т.е. смесени два инструмента свързани с тази акция, но няма директна сделка с нея.

Четвърти инвестиционен мотив – хеджиране. Хеджирането се осъществява чрез срони и дериванти инструменти. Пример за хеджиране е класическия форуърден контракт. Фючърсния пазар също позволява нееднократно да се променя нивото на хеджиране чрез обратни сделки и други инструменти.

Лекция Финансови пазари 26.03.

Класификация и видове сделки с финансови инструменти

Сделки с незабавно изпълнение Срочни – договореност с бъдещо изпълнение изпълнение Сделки с деривати Спот – на борсата борсара Касови /кешови – извън борсата форуърдни фючърсни условни безусловни

Технология на борсовата търговия

Борсовата търговия се дели на два вида: присъствена и електронна.

Видове курсове на финансовите инструменти:

* Споте курс- последен актуален курс

* Open/close курс

* Най-висок и най-нисък

* Срочен курс

* Курс при аукцион

* Сетълмент курс – за изпълнение на сделка, определен по служебен начин

Котировката включва курса, но и обема на търгуваните инструменти, най-ниска и най-висока цена, открити позиции. Котиране – начин на определяне на курса. Видове котиране:

* Латинско котиране- пазари движени от поръчките – order driven markets

* Англиканско котиране – дилърски пазар, движен от котировките

* Смесени

1) Методи на търгуване:

a) Аукционен – видове аукциони

i) Обикновен/прост аукцион – едностранен, има конкуренция между търсенето. Той бива 3 вида:

(1) Английски аукцион – цената се покачва от определена начална база.

(2) Холандски – цената се понижава от опредеелна база.

(3) Аукцион на закрито

ii) Двустранен – конкуренцията е и между търсенето и между предлагането.

купува продава

Количество с

натрупване Количество Цена Количество Количество с натрупване

2720 200 61 - -

2520 400 62 120 120

2120 370 63 280 400

1750 630 64 450 850

1120 700 65 650 1500

420 240 66 800 2300

180 160 67 200 2500

20 20 68 150 26500

Цената на извършване на сделките ще е 65, тъй като при нея се удовлетворяват най-много инвеститори и разликата между търсените и предлаганите количества е най-малка.

b) Непрекъсната търговия

Публикувана в ФИНАНСИ
FaLang translation system by Faboba