Маркетингова система и обкръжаваща среда

Маркетинговото управление на стопанската дейност на фирмите се реализира и основава на концепции. Най старата и най разпостранената е производствената концепция. Тя се гради на тезата, че клиента реагира положително на предлаганите продукти, а главните мотиви за извършване на покупка са ниската цена и достъпноста на продукта. За всяка производствено ориентирана фирма определящо значение има производителността. Потребителите купуват онова, което се предлага, а основната задача на маркетинга в този случай е да спомага за увеличаване на производството, максимално натоварване на производствените мощности за да бъде осигурена ниска себестойност и широка пласментна система.Друга маркетин. Концепция е тъй наречената продуктова концепция. Тук вижданета е, че потребителят държи преди всичко на качеството на продукта и тяхното обновяване. Фирмените усилия са насочени към усъвършенстване на съществуващите продукти и създаването на нови. Фирмите се ориентират, към потребителите с добра покупателна способност. Продуктовата концепция е най- тясно обвързана с прогреса в областа на науката и технологиите. Следващата концепция е търговската концепция или концепция за продажбите. Тази концепция се проявява в най агресивния си вид, когато има трудни продажби за продукти с дълготрайна употреба или нетърсени продукти, при наличие на свръхкапацитет. Инициативи от подобен характер обаче изискват постоянство и са свързани със значителни разходи. Маркетинговата концепция не се отъждествява само с проучване на потребителското търсене. Тя има отношение към цялостната пазарна ориентация на фирмената дейност, към преструкториране на производството и на система за реализация на продукцията според изискванията на пазара. Фирмата печели, когато се стреми да удовлетвори потребностите на целевите клиенти, тя работи най добре на избрания от нея целеви пазар, -фирмата проучва задълбочено желанията и потребностите на клиентите на даден целеви пазар,- разнообразните функции на маркетинга се кординират във вътренофирмен и във външен план, -фирмената печалба се осигурява не на всяка цена, а в резултат на задоволеното потребителско търсене. Най новата маркет. Дейност е концепцията за социалния маркетинг. Тя доразвива маркетинговата коцепция, като отразява и гарантира взаимовръзката и балансираност между печалбата на фирмата, удовлетво рението на потребителските желания и обществен интерес. Фирмата се стреми освен да реализира печалба, активно да участва и в социалния живот. Провеждат се превантивни мероприятия в сферата на здравеопазването, икономия на ресурсите, екологична защшта и др. Първият етап на маркетинговия процес- маркетинговият анализ започва с определянето на маркетинговата среда на фирмата от гледна точка на вътрешните и външноте фактори, които действат на всеки пазар. Маркетин. Среда съвпада с обкръжението, в което съществува и действа всяка фирма. Състои се от субекти, процеси и явления извън фирмата. Те влиаят върху нейното развитие и пазарното и присъствие. Трябва да се събира постоянно информация и да се оценява маркет. Среда с цел да се реагира бързо и адекватно на настъпилите промени. Маркет. Среда се разделя на:-външна /макро/ среда и вътрешна /микро/ среда. Външната среда е неконтрулируема от страна на фирмата. Явленията във външната среда немогат да се влиаят от фирмата. За сметка на това вътрешната среда се поддава на управление. То се осъществява от фирменото ръководство и от специалисти по маркетинг. На висше управленско ниво се определя предмета на дейност, фирмените цели, организационната структура, степента на използване на маркетинга и др. Службата по маркетинг се занимава с избора на целеви пазари, с изработването на гъвкав маркетингов микс и неговото своевременно прилагане. Вътрешната среда се формира от поведението на: -фирмен персонал-условието за успеха на една фирма е изборът на персонал. –доставчици- фирми или определени лица, основно правило е те да бъдат непрекъснато контролирани и периодично стимулирани. –посредници- дейността им е главно свързана с реалидацията на продукцията. –клиенти- това са купувачите на произвежданите стоки и услуги от фирмите. –конкуренти- от гледна точка на маркетинга интерес представляват: пазарната конкуренция, извънпазарната конкуренция, монополистичната конкуренция.-контактните аудитории-това са различни обществени групи, които се интересуват от дейността на стопанските субекти и могат сериозно да повлиаят на тяхното развитие. Външната маркетингова среда. Факторите които влиаят на тази среда са: -демографски-са процесите на раждаемост, смъртност, стареене, състоянието и етапите

На развитие на семейството. –икономически-свързват се с темповете на растеж, равнища на инфлация е безработица, лихвен процент. –природни- от неравномерното разпределение на природните ресурси, от дефицита на суровини и тяхното поскъпване. –научно-технически-играе роля на пазара, от една страна съдейства за диференцияцията на продуктите, чрез постоянното им обновяване, от друга страна разходите за научни изследвания и технологично развитие нарастват динамично, процесът на стареене на продукта се ускорява, съкращава се жизненият им цикъл. –политическо правната среда- отразява равнището на политическа стабилност, етнически и религиозни отношения, състоянието на бюрократичната система, законодателното регулиране на бизнеса, включително контрол и санкции при установяване на нарушения. –културни-това са традициите, нравите, обичаите, религията, образуванието, ценностната система, първичните и вторични ценности. Те не могат да бъдат контролирани от страна на фирмата, но тя самата се съобразява с тях. Опознаването и овладяването на маркетинговата среда се разширява и задълбочава, тъй като се появяват нови елементи. Извън класическата схема е необходимостта от предпазване и противодействие от различни рискове: ценови, финансов, търговски, валутен, транспортен, политически, бюрократичен, природо-климатичен. Тези рискове са присъщи на фирменото обкръжение, независимо отдейността и мащабите на фирмата.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba