Вторник, 29 Ноември 2011 16:47

Маркетингова система

Маркетингова система

1. Същност, принципи и функции на маркетинга

 

Принципи на маркетинга:

а) отчитане изискванията на пазара за осъществяване на бизнеса

б) активно въздействие върху пазара

в) създаване на механизъм за отчитане изискванията на пазара при осъществяване на бизнеса

г) единство между производствени и потребителски оценки за полезност

д) конкурентност

е) обновяване

Функции на маркетинга:

- пазарна

- продуктова

- ценова

- дистрибуционна- комуникационна

Маркетингът е вид човешка дейност, насочена към удовлетворяване на нуждите и потребностите от размяна.

Маркетинговата ситема е най- общото пон ятие в маркетинга. Включва бизнес организацията, пазара, връзките между тях, елементите на маркетинга, обкръжаващата среда. В центъра на маркетинговата система е купувачът.

Той бива атакуван от четири основни елементи- продукт, цена, място за осъщ ествяване на самата организация и информация.

Маркетинг има във всички части на пазара.

2. Елементи на маркетинга. Маркетингов микс

Елементите са конкретните инструм енти. В марке тинговата теория има четири основни елемента- продукт, цена, място и комуникиране.

Четирите елемента в тяхното единство и взаимовръзка формират маркетинговият микс. Той се състои също от стратегии за нови стоки, организиране на продажбите по места, реклама, стимулиране на продажбите, разпределение на стоките.

3. Маркетингова обкръжаваща среда

Маркетинговата обкръжаваща среда включва институции и условия за протичане на бизнеса. Бива микро и макрообкръжаваща.

а) макрообкръжаваща- влияе пряко върху бизнеса, влиянието е двупосочно

б) микрообкръжаваща- влиянието е опосредствено и еднопосочно.

 

Елементи на макросредата:

- общоикономически отношения

- социални отношения

- културни отношения

- географски отношения

- нормативни- право

- научно- технически отношения

- демографски отношения

Елементите на микросредата:

- доставчици- КОЙ?- всеки, който зарежда входа на бизнеса

- КАК?- договорно

- конкуренти- в рамките на бранша и извън бранша

- посредници- връзка между производител и краен потребител

- контактна аудитория- институции и лица, с които няма преки бизнес контакти, но отношенията с тях могат да стимулират или ограничат нашия бизнес

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba