Международен маркетинг – същност и особености

Организацията, управлението и реализацията на международния бизнес, от гледна точка на маркетинг концепцията за фирмено управление се състой в съобразяването с особеностите на международното маркетинг обкръжение, с различията в характеристиките на международния и националния бизнес. Излизането на една фирма на международния пазар, изграждането, поддържането и разширяването на трайни пазарни позиции зад граница е продължителен процес обособен от контролируеми и неконтролируеми фактори. Този процес обхваща развитие на маркетингови дейности от началния етап на индиректния маркетинг, до високоразвит международен маркетинг. Международният маркетинг обхваща всички видове маркетинг дейности, планирани и осъществявани за целите на ефективна бизнес дейност на една фирма на територията на международния пазар.

В съвременната история на международния маркетинг могат да бъдат разграничени следните етапи:

Ø Периода между 1945 – 1975 г. характеризиращ се с навлизането на американския капитал в Европа и установяване принципите на американски международен маркетинг.

Ø Периода 1979 – 1983 г. характеризиращ се с енергийната и суровинна криза довел до интернациолизацията на маркетинг дейността под влияние на изострящата се маркетинг конкуренция, несигурност и риск в стопанската дейност и необходимостта от стратегически управленски решения за трайно укрепване на пазарните позиции.

Ø Периодът на 90-те години характеризиращ се с интеграционните процеси и отношенията между източна и западна Европа, който етап е силно повлиян от по-нататъшното повишаване на ролята и значението на международните компании.

Ø Периодът на настоящото десетилетие, характерен с бързите темпове на интернационализация на фирмената дейност в условията на дигиталната икономика.

От така направената периодизация могат да се открият следните по-важи особености на международния маркетинг:

Ø Международният маркетинг е изпълнение на минимум една от задачите на маркетинга извън националните граници.

Ø Международният маркетинг е процес, който има за цел да оптимизира ресурсите и да ориентира целите на една организация към благоприятните възможности на един глобален пазар.

Ø Международният маркетинг е изпълнението на бизнес дейности, които насочват потока от стоки и услуги на една компания към потребителите от различни нации с цел печалба.

Ø Международният маркетинг е дисциплина за международно управление. Той обуславя съчетанието продукт/чужди пазари, за което предприятието притежава конкурентно предимство. Той определя взаимодействието на политиките, които трябва да бъдат приложени спрямо всички пазари или групи от пазари, върху които действа предприятието.

От позицията на отделната компания възприемането и усвояването на принципите и техниките на международния маркетинг (ММ) също показват етапност на развитие, което обуславя необходимостта съдържанието на ММ да бъде разгледано в зависимост от конкретните постижения на фирмата през цялостната й дейност.

Краткото изясняване на същностната характеристика и особености на ММ позволява дефинирането на основните цели на маркетинга в условията на международния пазар:

Ø Установяване и трайно укрепване на позициите на компанията на международните пазари на основата на завоювани значими пазарни сегменти.

Ø Осигуряване на разширяване на позициите на различните международни пазари.

Ø Завоюване на нови пазари и пазарни ниши върху приоритетни за фирмата чужди пазари, върху които тя притежава конкурентни предимства.

Ø Въвеждане в производство и реализация на нови продукти, подходящи за значимите и приоритетните за фирмата международни пазари.

Ø Оптимално използване на възможностите на традиционния и модерния маркетинг микс за целите на укрепването и поддържането на значими пазарни дялове.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba