Мисия на фирмата и на СБЕ – специфика на изработване и утвърждаване в условията на международните компании

По своето съдържание мисията на една фирма представлява компетентна и професионална обосновка на нейното съществуване и дейност, т.е. качественото отличие на фирмата от всички останали. Мисията на фирмата може да се отъждестви с понятието на фирмата в дългосрочен план защото тя обосновава съществуването и развитието на фирмата.

Клиентите, конкурентите и компанията си взаимодействат за установяване на основната характеристика на фирмения бизнес. Мисията на една бизнес организация е обяснението за типа клиенти, който тя желае да обслужва, за специфичните им потребности и за средствата, чрез които тя ще обслужи тези потребности. Фирмената мисия се формира обикновено с малко думи, но ясно и точно отразява отношението на фирмата към нейните потребители, служители и партньори. Тя е тясно свързана с фирмената култура, защото предполага единомислие на персонала на фирмата спрямо обединяващата ги система от ценности, стил и дух на поведение в стратегически план.за да бъде успешна в условията на международното маркетинг обкръжение тя следва да съчетава взаимодействието между редица елементи:

ü имиджа на фирмата;

ü специфичните особености и умения разграничаващи дадената компания от останалите;

ü величината и характерът на ресурсите на компанията;

ü дългосрочните тенденции в развитието на международната пазарна среда;

ü философията на бизнеса изповядвана от фирменото ръководство и собствениците на компанията.

Мисията трябва да очертава конкурентния обхват или възможностите на фирмата в следните направления:

Ø индустриален обхват или спектърът от отрасли и подотрасли, в които фирмата осъществява бизнеса си;

Ø обхват на продуктите или техните приложения, с които фирмата участва на пазара;

Ø обхват на компетенциите, които определят мястото на фирмата в системата на бизнеса;

Ø обхват на пазарния сегмент.

Изработването и конкретното формулиране на мисията е труден процес. Тя трябва да има мотивиращ характер по отношение на персонала на фирмата. Необходимо е да съществува възможността тя да бъде преразгледана и приспособена към промените в международната среда, независимо от дългосрочния и характер и да играе ролята на инструмент за връзки с обществеността.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba