Събота, 30 Март 2013 18:04

Национални интереси

ІІ.2. Национални интереси
20. Жизненоважни интереси са:
Ø гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата;
Ø запазване на суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията;
Ø защита на конституционно установения ред и демократичните ценности;
Ø защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи;
Ø съхраняване и развитие на националната идентичност;
Ø преодоляване на негативните демографски процеси и изграждане на социално-икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения български граждани, способни да гарантират на Република България достойно място в ЕС и в световните политически, икономически, финансови и социални процеси.

21. Други важни интереси са:     
Ø благоприятната и предвидима среда за сигурност;
Ø ефективно функциониране на българските институции заедно с тези на ЕС и НАТО за постигане на колективната ни сигурност и подобряване на нейното състояние чрез развитие на оперативната съвместимост;
Ø поддържане на добросъседски отношения и осигуряване на регионална сигурност и стабилност;
Ø развитие на регионалното сътрудничество в зоната на Черноморския регион;
Ø осигуряване на диверсификация и гарантиране на достъп до различни по произход и тип енергийни ресурси и други стратегически суровини;
Ø развитие на образованието, възпитанието, науката и научно-приложните дейности в духа на националните и общоевропейските ценности;
Ø гарантиране на икономическа, финансова и социална стабилност и икономически просперитет;
Ø превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
Ø ограничаване на посегателствата срещу личността и собствеността;
Ø запазване високо качество на околната среда и природните ресурси.

ІІІ. Среда за сигурност: рискове и заплахи
22. Мирът, сигурността, развитието и благоденствието са взаимно свързани повече от всякога. Средата за сигурност придобива особено значение за процесите в обществото и живота на гражданите. Нараства взаимната зависимост между личната, националната и международната сигурност.
23. Външната и вътрешната сигурност стават във все по-голяма степен взаимозависими и разграничението между тях придобива условен характер. Стратегическо влияние върху вътрешната среда за сигурност оказват международните финансово-икономически и политически процеси, енергийните проекти, ангажиментите на Република България за защита на съвременните демократични ценности, за охрана и контрол на външните граници на ЕС и в борбата с трансграничната престъпност.
24. Рисковете и заплахите по своята същност и форми на проява стават все повече асиметрични и оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален мащаб.

Публикувана в КАЗУС
FaLang translation system by Faboba