Събота, 30 Март 2013 12:21

ОСНОВИ НА СИГУРНОСТТА

ОСНОВИ НА  СИГУРНОСТТА

КРАТКО ЕКСПОЗЕ НА КУРСА


Учебният курс  има за цел да представи на студентите цялостно виждане  на мястото на специфичната дейност по гарантиране на сигурността в общия контекст на обществените процеси и закономерности. Структуриран е  в две части, всяка от които решава определен кръг от въпроси на националната политика на сигурност.

ЧАСТ I. ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ .

В първата част се разглеждат основни категории и понятия, свързани със сигурността  на страната, както и разглеждането на историческа еволюция на националния модел на сигурност на Република България. В тази част на курса проблемите са формирани в следните  основни теми:

Тема 1. Националната сигурност като политическа и правна категория.
Основно вниманието  съсредоточено върху следното: Понятия и определения за национална сигурност. Елементи на сигурността.Категории и принципи. Национални интереси и сигурност. Геополитика и национална сигурност. Сфери на националната сигурност. Равнища на сигурност. Разграничения между вътрешна, външна и военна сигурност. Специфика на сигурността на малката държава.

Тема 2. Вътрешната сигурност на държавата- понятие, еволюция , съвременно съдържание.
Проблемите , разглеждани в тази тема са: Обхват на понятието вътрешна сигурност. Зависимости между вътрешна и външна , между вътрешна и военна сигурност. Историческа еволюция на понятието за вътрешна сигурност- обхват на дейностите в  различните исторически периоди.
Особености на съвременната криза на вътрешната сигурност на държавата. Проявления на кризата  – невъзможност за справяне с процесите на етническа диференциация , загубата на контрол върху икономическите и културни  процеси в държавата.
Глобализацията като основна причина за съвременната криза на националната държава. Същност на глобализацията и отражение върху вътрешните функции на държавата.
Последици от кризата на съвременната държава- срастване на политиката и организираната престъпност , ръст на престъпността, поява на глобални заплахи за националната държава- глобален тероризъм , разпространение на оръжия за масово унищожение и др.
Виждания за бъдещето на националната държава -  упадък или възраждане.

Тема 3. Етнонационални  аспекти на сигурността- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
Понятие за етнонационална сигурност. Основни понятия и определения, свързани с етнонационалната сигурност. Две основни тенденции в развитието на етнонационалните отношения- тенденция към интеграция и тенденция към етническо и държавно обособяване. Класификация на съвременните етнически малцинства. Историческо развитие на международноправната и вътрешнодържавната защита на малцинствата. Анализ на Европейската рамкова конвенция за малцинствата. Основни положения в Закона за защита против дискриминация.
Динамика на етнонационалната сигурност на България в исторически и съвременен  аспект. Турското етническо малцинство и сигурността на България.  Място и роля в политиката и икономиката. Ромско етническо малцинство и етнонациоанална сигурност. Други етнически малцинства в контекста на българската национална сигурност.

Тема 4. Икономическа сигурност- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
Основни проблеми: понятие и еволюция на икономическата сигурност. Съвременно съдържание на икономическата сигурност и взаимовръзки с останалите сфери на сигурността – военна , външна.
Еволюция на икономическата сигурност на Република България след промените от 1989 г. Валутен борд и икономическа сигурност. Основни рискове и заплахи за икономическата сигурност в началото на 21 век.

Тема 3. Екологическа сигурност- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
Глобалната екологическа криза- понятие ,еволюция , основни параметри.  Понятие за екологическа сигурност. Състояние на екологическата сигурност на Република България – рискове и заплахи.

Тема 4. Демографска сигурност- понятие и съдържание, рискове и заплахи, средства за преодоляване.
Глобалната демографска ситуация – основни тенденции. Рискове и заплахи за глобалната демографска сигурност. Рискове и заплаха за демографската сигурност на Република България. Основни моменти в стратегията за демографска сигурност на Република България.

Тема 6. Военни  аспекти на политиката на сигурност. Понятие и основни елементи на военната сигурност на държавата. Вътрешна и военна сигурност. Външна и военна сигурност. Функции на военната сила. Военни аспекти на сигурността в Концепцията за национална сигурност, Военната доктрина и Закона за отбраната и въоръжените сили.
Модели на военно- граждански отношения. Основни механизми за осъществяване на гражданския контрол върху сигурността в Конституцията на Република България, Закон за отбраната и въоръжените сили, Закон за МВР.

Тема 7. Формиране на институционната система на националната сигурност.
Понятие за система за национална сигурност. Система за сигурност на тоталитарната държава.
Основни етапи в развитието на институционната система на Република България след 1989 г.  Основни органи и взаимоотношенията между тях.
Правни и политически проблеми на ръководството на въоръжените сили в Закона за въоръжените сили.
Правни проблеми на функционирането на системата за вътрешен ред и сигурност. Организация на специалните служби на Република България
Организация на дейностите по преодоляване на последиците от бедствия, аварии и катастрофи.

Тема 8. Проблеми на националната сигурност на Република България в началото на 21 век.

Тази част на лекционния курс е посветена на конкретизацията на изложените в горната тема категории и принципи към практиката на българската политика на сигурност за изминалия период от демократичните промени в страната. Основните групи проблеми са следните:
Моделът на сигурност на Република България – исторически, геополитически и геостратегически детерминанти. Основни елементи на новия модел на сигурност във вътрешен, външен и военен аспект.
Алтернативи на външнополитическата ориентация на България. Проблемът с присъединяването към НАТО – еволюция на българската позиция. Последици от присъединяването на страната към НАТО.
Политиката на неутралитет като алтернатива. Видове неутралитет и тяхната приложимост в съвременните условия. Еволюция на политиката на неутралитет след края на “студената война”. Приложимост на стратегията на неутралитет за България.
Регионалното сътрудничество като алтернатива.


Част II. ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ В КРАЯ НА 20 И НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК.

В тази част от курса вниманието е съсредоточено върху глобалната сигурност и нейното влияние върху формирането и осъществяването на националната политика на сигурност. Основните групи проблеми са следните:

Тема 1. Външният аспект на сигурността

В тази тема вниманието е съсредоточено върху следните групи въпроси:
Международните отношения като система. Структура и основни равнища на системата. Монополярни, биополярни и мултиполярни модели на международната система.
Дефиниране на понятията “външна сигурност”, “международна сигурност”, “регионална сигурност”, “глобална сигурност”. Историческо развитие на системите за сигурност. Институализация на системите за сигурност.

Тема 2. Международната сигурност по време на “студената война”

Съдържанието на тази част включва:
Основи на следвоенното устройство на света. Формиране на конфронтационния двуполюсен модел. Характеристика на следвоенния политически ред основни виждания и концепции на водещите държави в света за глобалната и регионална сигурност. Ролята на САЩ  и СССР в следвоенните международни отношения и системите за гарантиране на сигурността.
Политически и правни характериcrики на етапа на "cтyдената
война" .Характерни международни тенденции и процеси.
Еволюция на конфронтационния модел. Международната сигурноcт през 70-те и 80-те години. Основни параметри на кризата на Ялтенския световен политически ред. Ерозия на сиcтемите на сигурноcт.

Тема 3. Международната сигурност през 90-те години и разпадането на стария политически ред.

Анализират се дълбоките причини, довели до рухването на Ялтенския политически ред и постепенното натрупване на елементите на новия световен ред. Основните проблеми, разгледани в тази чаcт на курса са:
Кризата и разпадането на СССР като световна сила. Вътрешни и външни измерения на кризата.Последици за европейската и глобална сигурноcr от разпадането на Съветския съюз.
Крахът на социалистическия експеримент в Източна Европа. Опитите за
приспособяване на старите режими към новите условия.
Първоначално формиране на елементите на новия световен ред. Разлики
с предходния модел. Нови биполярни и много полярни конфигурации в
световната политика. Основни характеристики на новата международна система.
Глобални измерения на кризата на съвременния световен ред - политически, икономически, еколоrически.
Eлементите на новия световен политически ред. Разлики с предходния модел. Нови биполярни и многополярни конфигypации в световната политика. Основни характеристики на новия световен политически ред.

Тема 4. САЩ и новата архитектура на глобалната и регионална сигурност.

В тази част от лекционния курс се разглеждат следните въпроси:
Новият световен ред на президента Дж. Буш /старши/ - доктрина и практика. Външна политика и политика на национална сигурноcr на президента Клинтън. Сащ и Източна Европа. САЩ и Западна Европа. Политика на сигурноcr на Дж. Буш /младши/. Позицията на САЩ към международните конфликти.САЩ и югокризата. САЩ и Западна Европа в отнвошението им към тероризма и войната в Ирак и Афганистан.

Тема 5. ООН и глобалната сигурност.

Въпросите, разглеждани в тази тема са посветени на ролята, която има да играе ООН в съвременния свят. От целия комплекс въпроси, посветени на ролята на ООН вниманието е съсредоточено върху следното:
Международноправна и политическа характериcrика на ООН като система за универсална сигурноcт.Дейноcт на организацията в условията на "cryдената война".Приспособяване на ООН към новите условия. Операциите по поддържането на мира - политически, военни и правни проблеми. Кризата в ООН. Бъдеще на организацията и основни насоки на реформиране.БИБЛИОГРАФИЯ

І.  Студентите трябва да  ползват като основни  учебни помагала следните монографии:
1. Н.Слатински. Измерения на сигурността. Изд.        С.,2000 г.
2. Г.Стефанов. Международната  сигурност. С.,2005 г. Изд. “Сиела”.
3. Валери Рачев , Г. Бахчеванов и др. Национална и международна сигурност. София ,  2005.  Военно издателство.ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМИ.

1. Г. Стефанов, Международна сигурност, С. 1997, Изд. “Сиела”
2. В. Рачев, Огнян Аврамов, Иван Кръстев. Национална сигурност и демократизация на гражданско-военните отношения в България. С.1976 Изд. “Албатрос”
3. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997
4. Политика на сигурност и военно-гражданските отношения на страните в преход към демокрация. Под  редакцията на Г.Генов. С. 1997
5. С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната “Св. Георги Победоносец”. С. 1996
6. Националната сигурност и предизвикателствата на 21 век
7. Пл. Пантев, Т. Тагарев. Проблеми на  гражданско-военните отношения в България. Подходи за усъвършенстване на гражданския контрол  над въоръжените сили. С. 1996
8. Симеон Паси, Д. Йончев и др. Пътят към НАТО. С. 1997
9. Граждански контрол над полицията. Авторски колектив, С. 1996
10. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурността. С. 1996
11. А. Гълъбов, Етническият проблем в България. Фондация “Свободна инициатива”. С. 1995
12. Е. Александров, Искра Баева и др. Външната политика на България след 10.11.1989 г.
13. Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. С. 1997
14. Хенрих Кисинджър. Дипломацията, С. 1997
15. В. Проданов, Военни и невоенни фактори в международните отношения. “Международни отношения”, 1995, кн. 4
16. Националната несигурност – предизвикателства към България.- Сп. Международни отношения, кн. 3, 1994
17. Течение на списания “Военен журнал”и “Международни отношения” за периода 1990 – 2004 г.
18. Р. Иванова и др. Основи  на  европейската интеграция. Център за европейски изследвания. С. 1996
19. О. Борисов, Право на Европейския съюз. Бургаски свободен университет. С. 1998;
20. Е. Александров, Ал. Рангелов и др. Европейските структури за сигурност и мирът на Балканите.Национален институт за международни изследвания, С. 1996
21. Е. Александров и др. Балканите в политиката на големите държави. САЩ, ФРГ, Англия, Франция. Национален институт за международни изследвания. С. 1995
22. Е. Александров и др. Външната политика на България след 10.10.1989, С. 1997
23. Пл. Пантев, В. Рачев, В. Цачевски. България и балканите в общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз, С. 1995
24. Пл. Пантев, В. Рачев, Т. Иванов. България и Европейския съюз в процеса на изграждане на обща европейска отбрана. С. 1996
25. Д. Динков, В. Рачев и др. Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската  архитектура на сигурността. С. 1996
26. Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход / Иван Цветков и др ; Под ред. на Георги Генов. - [София] : Албатрос, 1998. - 175 с. : с табл. ; Други авт. : Т. Хубенова, А. Първанов, С. Хинкова, Н. Милков, Т. Трифонов, Ю. Търкаланов, Г. Чанков, Б. Иванова, С. Манова, Г. Генов, Н. Слатински, Т. Тагарев, П. Христов, Д. Динков. - Изд. на УНСС, Инст. за нац. сигурност и междунар. отношения. - . - 300.
27. Армията и средствата за масова информация : Материали от конф. на тема Воен. планиране и средствата за масова информ. по пътя към проф. сътрудничество, 11-13 септ. 1995 г., Европ. център за изследвания в областта на политиката за сигурност "Джордж Маршал", гр. Гармиш Партенкирхен, ФР Германия / Ред. Любомир Маринов - отг. ред., Диана Костова ; [Прев. от рус., нем., англ.]. - [София] : Св. Георги Победоносец, [, 1996, ]. - 135 с. ; Изд. на МО. Управл. Информ. и връзки с обществеността. - . - 1 500.
28. Балканската сигурност : Полит. и воен. проблеми / Евгени Александров и др. ; Обща ред. Александър Лилов и др. - София : Христо Ботев, 1995. - 127 с. : с табл. ; Други авт.: Ст. Бараков, Ив. Ганев, Д. Димитров, Т. Ив. Живков, Ю. Захариева, Ил. Конев, Ал. Лилов, Р. Минчев, Д. Недев, Пл. Пантев, Л. Петров, Ю. Радева, Г. Стефанов, А. Тодоров, П. Филева, С. Хинкова, Ап. Христакудис, Т. Хубенова, М. Чавдарова, отбелязани на с. 2 ; Други ред.: Ив. Ганев, Д. Димитров, Р. Минчев, Л. Петров. - Изд. на Център за стратег. изследвания, Асоц. за нац., регион. и европ. политол. изследвания (АНРЕПИ). - . - 1 500.
29. Българо-руските отношения и проблемите на европейската сигурност : [Материали от] конф., София, 23 май 1997 г. - [София] : Асоц. България-Русия, 1997. - 107 с. ; . - 500.
30. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с. : с сх. Други авт.: Ст. П. Карастоянов, М. Р. Русев, С. Т. Стоев, С. П. Докова, Т. К. Иванов, M. П. Манев, Б. Б. Бучински, Ив. Русинов, П. Т. Пенчев, В. В. Иванов. - Изд. на МО. ВА Г. С. Раковски. Генералщабен фак. Кат. Стратегия и оперативно изкуство. - . - 200. - Библиогр. с. 320-322.
31. Гъргаров, Здравко.Национална ли е националната сигурност ? : [Очерк] / Здравко Гъргаров. - София : Воен. изд., 1992. - 35 с. ; Изд. на М-во на отбраната. - 1 214.
32. Демократичното общество и гражданският контрол върху системата за национална сигурност : Сравн. анализ и култ. особености / Състав. Николай Слатински ; Науч. ред. Димитър Йончев. - София : Фонд. Фридрих Еберт ; Фонд. Демокрация и сигурност, 1997. - 231 с. ; . - 500. - Библиогр. под линия ; Азб. показалец.
33. Икономическо реформиране, асоцииране и национална и регионална сигурност : [Материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната / Ред. кол. Тилчо Иванов и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1994. - 171 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Ц. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 551. - Библиогр. след отд. докл. и под линия.
34. Инициативата "Партньорство за мир" и икономиката на сигурността и отбраната : [Докл. от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, 18-19 окт., София / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив. изд. Стопанство, 1995. - 202 с. : с табл. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров, А. Хлебаров. - Изд. на УНСС - София. - . - 250. - Библиогр. след някои от докл.
35. Найденов, Атанас Христов и др.Икономика и сигурност : Курс лекции [за слушателите от ВА Г. С. Раковски] / Атанас Найденов, Гергин Гергинов. - София : Св. Георги Победоносец, 1995. - 200 с. : със сх., табл., диагр. ; Изд. на М-во на отбраната. - . - 300.
36. Управление на отбранителните ресурси и асоцииране към Европейската система за сигурност : [Сб. материали от] междунар. семинар по икономика на сигурността и отбраната, [26-27.X.1995 г., София] / Ред. кол. Тилчо Иванов - предс. и др. - София : Унив.изд. Стопанство, 1996,  [деп. 1997]. - 209 с. : с табл., сх., диагр. ; Други ред.: Цв. Цветков, Д. Димитров. - Изд. на УНСС - София. - . - 300. - Библиогр. след отд. докл.ISBN 954-494-217-3
37. Човешката сигурност в България 1997. ; Хора в преход / Димитър Димитров и др. - София : Прогр. за развитие на ООН, 1998. - 88 с. : с табл., диагр. ; Други авт.: Г. Карасимеонов, Ж. Георгиев, Ал. Стоянов, отбелязани на с. 3. - Изд. на Фонд. Фр. Еберт, Център за изследване на демокрацията. - . - 2 000. - Съдържа и Човешкото понятие за сигурност / А. Виджиланте. ISBN 954-90175-9-1
38. Шаламанов, Велизар Матеев и др.Информационни аспекти на сигурността / Велизар Шаламанов, Тодор Тагарев ; Предг. М. Михов. - София : Прокон, 1996,  [деп. 1997]. - 201 с. : със сх., табл. ; . - (По пътя към информационното общество). - 1 500. ISBN 954-90121-4-Х
39. “Балканска сигурност и реформа на въоръжените сили – икономически аспекти” – София; Университетско издателство “Стопанство” 1999г.
40. Найденов Митко “Стопанско разузнаване и фирмена сигурност” Варна 1999г.
41. Гайдеров Йордан “Фирма и сигурност” 1998г. В.Търново издат. ”Абагар”.
42. “Алтернативи на икономиката и сигурността на Република България в условията на демократичен преход” – Иван Цветков 1998 София изд.”Албатрос”.
43. Съвременни военни доктрити и стратегии за национална сигурност. 1999 год. УИ “Св. Климент Охридски”.
44. Найденов, Борислав Иванов “Национална сигурност и военна доктрина на Република България” – София 1999 год.
45. “Българо – руските отношения и проблемите на европейската сигурност” – София; Асоциация България – Русия; 1997 год.
46.   “Кой кой е в бизнеса за сигурност 98” – София 1998год. Изд. “Алфа исполин”.
47. Ролята на Г-7 в регионалната интеграция и глобалната сигурност, сп. МО, 2/2000
48. Нови реалности в Централна и Източна Европа и бъдещето на европейската идея, сп. МО 2/2000
49. САЩ и НАТО  в обединена Европа, сп. МО 3/1991
50. България и евроатлантическите  структури за сигурност 5/1993, сп. МО 2/1995
51. Един план за Европа, сп. МО 2/1995
52. Сигурност и международни отношения, сп. МО 2/1999
53. Какво бъдеше чака общата политика в областта на външните отношения и сигурността, сп. МО 2/1999
54. Новият международен ред, сп. МО 1/1993
55. Международните отношения в началото на XXI век, как изглеждат, видяни от Москва, сп. МО 4/1999
56. Проблемът за европейската сигурност и българските национални интереси, сп. МО 6/1999
57. Новият международен ред: разочарования и страхове, сп. МО 1/2000
58. Международните отношения през XXI век, сп. МО 1/2000
59. Джонсън Пол: Съвремеността, светът от 20-те до 90-те гг 1993
60. Кънчев, Р. Ред. НАТО, предизвикателството на промяната, 1996
61. Младенов Б., Генов Г., Политическа история на Европа, 1997
62. Анатомия на световното  геополитическо противостоене, Военен журнал 2/1994
63. СССЕ – Будапещенски документ 1994, Министерство на отбраната, управление “Международно сътрудничество”, Изд. “Георги Победоносец” 1995
64. ОССЕ – Харта за европейско сътрудничество, сп. “Демократически преглед” 1-2/2000
65. Тенева Г., Политиката на неутралитет – алтернатива за гарантиране националната сигурност на България, С. 1998
66. Неутралитет – алтернативата за България, сп. МО 2/1996
67. Размисли върху макропрогнозата  на международните отношения, сп. МО 6/1994


68. Д.Йотов. Евроинтеграция в областта на вътрешните работи. Изд. Фенея,С., 2004 г.
69. Невижданата Европа.Документи от архива на Ж.Моне. ИК Семарш, 2003.
70. Г.Стоянов.Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на РБ. Фондация “Национална и международна сигурност”,С., 2000.
71. Т.Трифонов ,А.Пейчев. Тероризмът. Фондация “Национална и международна сигурност”,С., 2003.
72. Т.Трифонов. Специалните служби: теория и практика. Фондация “Национална и международна сигурност”,С., 2001.
73. П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ “Черноризец Храбър”,  1999 г.
74. Б.Найденов,Дж.Хайденрих. Национална сигурност и военна доктрина. Изд. Фенея,1999.
75. Н.Бояджиева. САЩ и конфликтът в Босна и Херцеговина. С., 2000.
76. Оксфордска история на 20 век. Изд. къща”Труд” ,С.,2000.
77. Лок Джонсън. Тайните служби. Американското разузнаване в един враждебен свят. Изд. къща “Лик”.С.,2004 .
78. М.Чавдарова.Балкански страни.Политика , икономика и международни връзки. С.,Парадигма, 1999.
79. Ст. Симеонов.Полицията в България /1879-1944/.Албатрос, С.,2003 г.
80. Балканската сигурност.Политически и правни проблеми.Изд. къща “Хр.Ботев”,С.,1995 г.
81. В.Проданов. Насилието в модерната епоха. Изд. “Захарий Стоянов”. С.,2003
82. Хр. Мирчева.Съвременна история.Светът в историята ана 20 век.Изд. Софи-Р.С.,1999.
83. Н.Николов.МВР в системата на националната сигурност. Изд. Албатрос,С.,2000.
84. Н.Бояджиева.История на межд.отношения 17-20 в. Изд. Албатрос. С., 2002 г.
85. Р.Маринов. Кризисен мениджмънт. Идз НБУ, 1999.
86. П.Петев. Европейската политика на САЩ след “студената война”. Изд. Парадигма. С.,2001 г.
87. А.Христакудис. Многостранното сътрудничество в ЮИЕ и европейската интеграция. История и съвременност. Изд. Хирон-прес,2002.
88. Предотвратяване на военни конфликти в ЮИЕ. Научен център по национална сигурност – МО , С., 1995.
89. МВР в навечерието на 21 век – предизвикателствата на реформата. Изд. Герикс прес. С.,2000
90. Ж.К.Зарка. НАТО. Превод от френски езид. С., 2002 .
91. Томас Бургентал , Ст.Алекщсандров. Международно право по правата на човека. Център за изследване на демокрацията. С.,1997.
92. К.Хюфнер, Е.Константинов и др. Закрила на правата на човека.Международни механизми. ДЗружество за ООН в България. С.,2001.
93. .Сигурност. доц. д-р. инж. Величков, Ив. и колектив; Еко Принт 2002 .
94. . Станков, Б. "Организираната престъпност", Албатрос 2002.
95. Иванов, Хр. "Гражданското общество и концепции за граждански контрол" Албатрос 2002.
96. Станков, Б. "Криминология. Видове престъпност", ВСУ "Черноризец Храбър" 2003.
97. Кунчев, Й. "Полицейско разследване. Тактика и методика" С. 2003.
98. Николов Н. "МВР в системата на националната сигурност", Албатрос 2000
99. Николов Н. "МВР в гражданското общество", Албатрос 2000.
100. "Основи на бизнес сигурността" Илиев, Ил. и колектив; ВСУ "Черноризец Храбър".
101. Динков, Д. "България в европейската интеграция", С. 2002,
102. 10."Европейска икономическа интеграция" колектив, Университетско издателство "Стопанство" 2002.
103. 103 Попова Ж. "Основи на правото на ЕС", Планета 3 2001.
104. Хикс, С. "Политическа система на ЕС", Парадигма 2001.;
105. Форсайт, Д. П. "Правата на човека в международноправните отношения"  Слънце 2002.
106. Борисов, О. "Права на човека" (сборник международноправни актове) Нова звезда 2003.
107. 105. . Борисов, О. "Право на ЕС" Юрис прес 2002.
108. Арабаджийски Н. "Полицейска администрация" Албатрос 2001.
109. 106. Кунчев, Й. "Криминалистическа тактика" С. 2003,
110. Йончев, Д. "Теория на скритото присъствие" Фондация "Демокрация и сигурност".
111. Григоров, В. "Основи на фирмената сигурност" С. 2002.             
112. Вучков, В. "Досъдебното полицейско производство" Фенея 1999.
113. . Вучков, В. "Съдебни екпертизи" С. 2003.
114. Търкаланов, Ю. "Разузнавателни анализи" Албатрос 2003,
115. Начев, Й. "Проектът на ЕС за независима Европейска отбранителна политика" В:"Международни отношения" бр. 3/2002;
116. Щерк, Ю. "Пълноправно членство на България в Съвета на Европа" В: "Международни отншения" бр. 4/2002;
117. Първанов, Г. "Бъдещето на европейската сигурност и България" В: "Международни отношения" бр. 2/2003;
118. Петров, А., Андреев, С."Компютърната сигурност - част от националната сигурност" В: "Международни отношения" бр. 2/2003;
119. Танчев, Евг. "Конституция на РБългария, суверенитет, и Конституция на ЕС" В: "Международни отношения" бр. 3/2003;
120. "България - САЩ 100 г. дипломатически отношения" В: "Международни отношения" бр. 4/2003;
121. Ганчев, П. "Глобалната несигурност и глобалният тероризъм" В: "Международни отношения" бр. 6/2003;
122. Джеймс Е.Доуърти, Р.Пфалцграф. Теории за международните отношения.Общ преглед.Изд. Атика . С., 2004.
123. Роберт Купър. Разпадането на нациите.Ред и хаос през 21 век.Изд. Обсидиан. С.,2004.
124. С.Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. Изд. Обсидиан.С.,2004 г.
125. Х.Кисинджър. Политиката. С.,2003.
126. Владимир Чуков.Ислямският фундаментализъм. Изв. Изток-Запад.С.,2004.
127. Морис Ваис.Международните отношения след 1945 г. Изд. Кама,2004 г.


УКАЗАНИЯ  И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ И УСПЕШНО ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА.

Успешното завършване на курса се доказва с представяне на писмени работи – реферати , есета , коментари и др. по  теми и проблеми от представената по –горе учебна програма.ПРИМЕРНИ ТЕМИ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ

Тема Проблем
1 Националната сигурност като политическа и правна категория
1.1 Понятие и определения за национална сигурност Еволюция на концепцията за национална сигурност на РБългария след 1989 г.
1.2 Основни сфери и равнища на националната сигурност. Съотношение между вътрешна,външна и военна сигурност на държавите в съвременните условия.
2 Вътрешна сигурност на държавата
2.1 Съдържание и основни компоненти на понятието “Вътрешна сигурност на държавата” Основни закономерности във взаимоотношенията между политическа и икономическа сигурност
Състояние на демографската сигурност
Етнонационална сигурност на РБългария
Екологическа сигурност и устойчиво развитие
Информационна сигурност.
3 Военната сигурнст в системата от гаранции на националната сигурност
3.1. Военни и невоенни фактори в политиката на сигурност. Военни и невоенни фактори в политиката на сигурност на РБългария  след 1989 г.
3.2. Нормативна основа на осъществяване на военната сигурност Основно съдържание  и идеи на Военната доктрина на РБългария
ЗОВС като основа на осъществяване на военната политика на РБългария.
3.3. Разходи за отбрана и военна сигурност Анализ  и съпоставка на военните бюджети на РБългария след 1989 г.
4 Институционният аспект на формиране и осъществяване на политиката на сигурност
4.1. Формиране и функциониране на институционната система на сигурност на РБългария Основни принципи на изграждане на системата на сигурност на Република България
Правомощия на парламента в сферата на сигурността
Функции на президента като главнокомандващ въоръжените сили.

4.2. Ръководство на въоръжените сили Конституционни и правни основи на ръководство на въоръжените сили.

4.3 Ръководство на системите за вътрешна сигурност. Системата от органи за вътрешна сигурност съгласно Закона за МВР.
4.4. Ръководство и управление ана специалните служби. Място , роля и управление на специалните служби съгласно конституционната и правна система на РБългария.
4.5. Граждански контрол върху политиката на сигурност Състояние и проблеми на гражданския контрол върху армията
Състояние и проблеми на гражданския контрол върху полицията
Състояние и проблеми на гражданския контрол върху специалните служби.
5. Проблеми на националната сигурност на РБългария в началото на 21 век.
5.1 Еволюция и съвременно състояние на политиката на сигурност на РБългария след 1989 г. Основни алтернативи на политиката на сигурност след падането на комунистическия режим
Възможна ли бе политиката на неутралитет?
Основни етапи в политиката на присъединяване към НАТО

6 Проблеми на осъществяване на политиката ана сигурност на РБългария в регионален и глобален мащаб.
6.1 Външният аспект на сигурността на РБългария Дефиниране и съотношение на понятията национална,регионална и глобална сигурност.
Историческа еволюция и съвременно състояние на съвременните системи за глобална и регионална сигурност.
Политически и правен анализ на конкретна институционна система за международна сигурност – ООН,НАТО , ОССЕ и др.
6.2 Новият световен ред и глобалните заплахи Понятието “нов световен ред и” и неговото осъществяване
Съвременният тероризъм като една от големите заплахи за новия световен ред.
6.3 САЩ и Русия в новия световен ред Проблеми на политиката на сигурност на Русия/САЩ в началото на 21 век.
6.4 Източноевропейските държави в новия световен политически ред Проблеми на политиката на сигурност на отделна източноевропейска държава в началото на 21 век.
7. Балканският аспект на политиката на сигурност на РБългария
7.1. Балканският регион като част от европейската и глобалта система на сигурност Военни ,политически и икономически измерения на Балканите като част от Европа и света

7.2 Основни конфликти и тяхното разрешаване след края на “студената война” Югокризата-най-голямото предизвикателство през сигурността на Европа в началото на 21 век.
Македонският проблем като дестабилизиращ фактор в балканската политическа система.
7.3. Основни политически, икономически и военни проекти и инициативи за стабилизиране на сигурността на Балканския политически регион Пактът за стабилност на Югоизточна Европа – основно съдържание и осъществяване.
Многонационалните сили за Югоизточна Европа- основини проблеми.
7.4. Балканската политика на сигурност на РБългария. Проблеми , постижения и нерешени въпроси на българската политика на сигурност спрямо всяка от балканските държави.Забележка: Студентите могат да разработват и други актуални  проблеми, след съгласуване с преподавателя.

http://ecatalog.nbu.bg/nbunew2011/single_Course_Info.asp?P_ID=1127&KID=9805&K_Name=%CE%F1%ED%EE%E2%E8%20%ED%E0%20%F1%E8%E3%F3%F0%ED%EE%F1%F2%F2%E0&P_Sign=NISM111

 

Публикувана в КАЗУС
FaLang translation system by Faboba