Събота, 18 Юни 2011 13:37

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМКИКА

Untitled Document

Подробен анализ

българската икономика

 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

 


Конкурентноспособността на икономиката е функция от конкурентноспособността на фирмите. Най-общо тя се свежда до капацитета им да доставят продукти и услуги с по-високо качество на по-ниска цена. Съществуват различни измерители на конкурентноспособността, сред които е производителността на предприятието или експортния му капацитет. Те от своя страна зависят от равнището на технологично обновление (възрастта на използваните технологии), използвания човешки капитал, качеството на фирменото управление и стратегическо планиране и т.н. Това са важни детерминанти на конкурентноспособността на фирмено равнище, които са резултат от управленски решения и избор вътре във фирмата.
В тази парадигма на конкурентността на икономиката МСП заемат особено място и като обект на държавна политика, и като пазарен субект.
Затова, проблемите, свързани с повишаването на конкурентноспособността на МСП, са приоритетни, тъй като тя характеризира капацитета на нациите да постигат висока производителност, основана на иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи. Такъв подход дава възможност да се издържи на предизвикателствата и изпитанията на свободните международни пазари.
Повишаването на конкурентноспособността е важна предпоставка за постигане на икономически растеж, справяне с конкурентния натиск в ЕС, пълноценно участие в глобалното разпределение на труда.
В този аспект, вече като част от най-голямата световна общност – европейската, българските МСП има възможността да повишат капацитета си и бъдат адекватни на единния пазар чрез ОП „Конкурентоспособност”, представляваща инструмент на политиката по присъединяване.
Погледнато от друг ъгъл, програмата има още по-голямо значение, тъй като в условията на световна икономическа криза изключително важен е въпросът за оцеляване и успешно развитие на предприятията, като това се отнася в най-вече за малките и средните фирми – какви ресурси и потенциал притежават те за противодействие.
На фона на общата макроикономическа рамка и значението на малките и средните предприятия за генерирането на икономически растеж, алтернативите, които предоставя ОП „Конкурентоспособност” са подкрепа за развитието на производителността и ефективността на тези стопански субекти, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата.

 

 

1. Цели на Програмата

1.1.Обща и специфични цели

Общата цел на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е директно свързана както с изводите на анализа, така и с насоките предоставени от Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013г.
От една страна, българската икономика се характеризира главно с традиционни производства, ниска степен на преработка и ниска добавена стойност на продукцията за износ, както и с консервативен мениджмънт в предприятията. От друга страна, налице е много слаба или несъществуваща връзка между науката и бизнеса, която е в основата на малкия процент иновативни предприятия и ниските инвестиции на бизнеса в НИРД.
Преодоляването на негативите произтичащи от тези две характеристики може да бъде извършено единствено чрез насърчаването и развитието на динамична икономика отговаряща на предизвикателствата на европейския и световен пазар.
Българските компании нямат достъпа на европейските предприятия до добре организирани и качествени информационни и консултантски услуги, което ги поставя в неравностойно положение. Шансовете им за равноправна конкуренция се намаляват допълнително и от ограниченото външно финансиране, както и от слабата интеграция в международните бизнес мрежи. Ето защо, подобряването на бизнес средата, на международните пазарни позиции на страната, както и на достъпа до финансиране за микро, малки и средни предприятия са също фактори, които могат да увеличат динамиката в развитието на българската икономика и да я доближат до конкурентоспособността на европейската и световна икономики.
Въз основа на гореизброените причини, общата цел на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е формулирана като:
Развитие на динамична икономика,
конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Тази формулировка отговаря и на визията и първата от стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка. За да бъде България страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие, неизменно икономиката на страната трябва да се променя динамично. Високото качество и стандарт на живот се гарантират в основна степен от добрата конкурентоспособност на произвежданите стоки и услуги на международните пазари, която осигурява заетост и професионална реализация на населението, както и постъпления в националния бюджет и икономиката.
Динамиката на конкурентоспособността гарантира в дългосрочна перспектива устойчивото социално-икономическо развитие на България, защото като член на ЕС страната трябва да се придържа към стратегическите документи от Гьотеборг и Лисабон, които отдават особена роля на хармонията между икономическо развитие и опазване на околната среда, както и на взаимовръзката между висок икономически растеж и висока заетост и икономическа ангажираност на населението.
Първата стратегическа цел на НСРР е достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична икономика на знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие.
Общата цел ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” изцяло се вписва в тази формулировка, защото единствено конкурентоспособността на външни пазари може да гарантира поддържане на висок икономически растеж за малките държави, между които е и България.
Общата цел на оперативната програма се реализира чрез две специфични цели, които покриват два от основните аспекти на конкурентоспособността – подготвеността на българските предприятия за Общия европейски пазар и за бързо променящите се условия на международните пазари, както и състоянието на средата в която те функционират. Специфичните цели са:
- Насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията.
- Подобряване на бизнес средата

1.2. Цели на приоритетните оси

1.Насърчаване на развойната дейност и внедряването на иновации в предприятията;
2.Защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски организации;
3. Развитие на благоприятна про-иновационна среда в подкрепа на бизнеса;
4. Модернизация на технологиите и управлението в МСП;
5.Осигуряване на по-достъпни и качествени консултантски и информационни услуги за бизнеса;
6.Намаляване на енергоемкостта и разнообразяване на енергийните източници;
7.Укрепване на производствения капацитет и достъпа до пазари чрез използване на предимствата на бизнес кооперирането;
8.Облекчаване на условията за (не)банково кредитиране на ММСП;
9.Осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции;
10. Повишаване обема и икономическия ефект от привлечените инвестиции;
11. Осигуряване на актуална и качествена информация за външните пазари.

 

 

2.Основни приоритети и мерки за финансиране

Развитие на благоприятна про-иноватвина среда и подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновации

За създаването на икономика, базирана на знанието и повишаване конкурентоспособността на регионите е необходимо да се увеличи иновационния капацитет (и оттам и икономическото развитие) едновременно организационно и пространствено, както и да се подобри разпространението на иновациите, предоставянето на информация, трансфера на технологии и други иновативни маркетингови познания, директно към икономическите субекти.

Увеличаване ефективността на предприятията

Настоящата ситуация на МСП в България може да бъде охарактеризирана от факта че има изоставане по отношение на ниската производителност на труда, високата енергоемкост на икономиката, остарелите технологии и оборудване. Същевременно, предприятията все още имат проблеми поради затруднения достъп до банкови кредити за инвестиционни цели и слабото разпространение на услуги в подкрепа на бизнеса.

Интернационализация на предприятията

Международната конкурентоспособност на българските предприятия трябва да бъде подобрена – едновременно директно и индиректно.
Развитието на технологични и иновативни индустрии изисква значителни инвестиции; следователно политиката за повишаване на инвестициите трябва да бъде насочена към привличане на инвестиции в производства с висока добавена стойност и износ.
Стартирането и изпълнението на големи международни промоционални кампании за представяне на България като инвестиционна дестинация е една добра отправна точка.
Подобряването на спектъра и качеството на предлаганите услуги за инвеститори ще подпомогне подобряването на общите условия.
С цел подкрепа на представянето и навлизането на чужди пазари, предприятията трябва да разполагат със съвременна и лесно достъпна информация, чрез подобряване на експортното насърчаване и услуги, и целенасочени международни и национални промоционални дейности.
Наличието на адекватна национална инфраструктура по качеството е много важно условие за увеличаване на международните пазарни дейности на българските предприятия и ще допринесе за тяхната конкурентоспособност.

3.Оценка за напредъка и приноса на програмата
Настоящото правителство си поставя амбициозната цел 98% усвояемост на средствата по действащите в момента оперативни програми. Реално обаче, какъв ще бъде процентът на усвояемост ще се разбере идва в края на периода. Трябва да се знае обаче, че нивото за финансиране, което страната ни ще получи за следващия програмен период, зависи от настоящия.
За сега последните общи данни за процентно отношение на изплатените към договорените средства по оперативни програми е незначително, но успокояващо е, че е висок процентът на договорираните средства.
Що се отнася до ОП „Конкурентоспособност”, за периода януари 2007 – декември 2009г. процентно отношение на изплатените към договорените средства е едва 1,21 на сто (табл.3.1.).

Табл.3.1. Изпълнение на оперативните програми за периода 01.01.2007г. – 31.12.2009г.
izpylnenie na operativni programi

Изводите от схемите по ОП Конкурентоспособност, които бяха затворени на скоро, сочат, чеполучените проектни предложения в абсолютни цифри са по-малко, като интересът към схемите не е повишен, но е запазен. Като факторите са:
- на първо място ситуацията на обща икономическа и финансова криза и как се развиват пазарите, на които работят българските предприятия. ОП „Конкурентоспособност” е насочена именно към инвестициите в оборудване, което да повиши производствените мощности на компаниите и по този начин да им даде възможност да реализират по-голяма продукция;
- очакванията за броя на кандидатите, които са подали проектни предложения по тези схеми е и по-малък, заради затрудненото и влошено икономическо и финансово състояние, както и на свитите пазари в момента. Така например при процедурата за модернизация в големите предприятия, подадените проекти са с 40 по-малко в сравнение с предходната покана през 2008г.
Може да се каже, че като цяло интересът не е намалял, намалели са възможностите и капацитета на предприятията и броя на жизнеспособните компании, които могат да съфинансират и да реализират един европроект, защото за да кандидатства по ОП „Конкурентоспособност” дадено предприятие трябва да има потенциал за развитие.
Проблемите при усвояване на средствата и изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” са и във връзка с трудностите пред компаниите, които вече имат одобрени проекти по програмата.
Не е малък броят на прекратените проекти с мотива, че компаниите няма къде да реализират по-голямата си продукция и така се оказва, че закупените нови машини не могат да се използват. В момента много фирми прекратяват даден вид производство, а за да получат подкрепа от програма, те трябва да направят обратното.
Част от компаниите искат временно спиране на проекта си за период от 5 месеца, след което продължават да го изпълняват. Други компании се отказват от проекта изцяло, защото са проучили перспективите си и за тях вече тази инвестиция няма смисъл. Делът на фирмите с прекратени и отложени проекти е по-малко от 10% от всички сключени договори през 2008г. и 2009г. Проектите започнали през 2007г. не срещат такива проблеми, защото те са направили инвестициите си преди да настъпи кризата.
Във връзка с изпълнението на последната годишна Индикативна програма на ОП „Конкурентоспособност”, Управляващият орган отчита достигането на разумен баланс между планираните задачи и реализираните (Приложение 3). До сега са обявени 5 процедури от предвидените. Общо за 2010г. са планирани 16 схеми, като една от тях е финансовата инициатива JEREMIE. Тръгна и схемата, която финансира консултантски услуги за фирми в затруднение. Договорите по нея се подписаха до края на годината, а очакванията кандидатите по тази схема да бъдат по-малко от 100 компании се оправдаха, като кандидатите са 70.
Финансови данни за напредъка към 6 декември 2010г. са по-обнадеждаващи от тези към края на 2009г. и сочат че:

  1. Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение и приключени са 548 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ – 719 180 062.10лв., което представлява 31.64 % от общият бюджет на оперативната програма.
  2. Изплатените по програмата средства са общо в размер на 435 685 169.55лв., което представлява 19.17% от общия бюджет на програмата и 60.58 % от сумата на договорите в изпълнение.

необходимо ускоряване на изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност” през 2011г., за да се достигнат максимално бързо предвидените за бизнеса средства до него, като антикризисна мярка от една страна и възможност за налагане на европейските пазари от друга.
Предвид факта, че ОП „Конкурентоспособност” е насочена към подпомагане развитието на българския бизнес, който е и неин основен бенефициент – бизнесът се нуждае от нея, особено в условията на икономическа криза. Финансовата помощ обаче трябва да е навременна, защото всяко забавяне крие финансов риск за фирмите и би могло да доведе до задлъжнялост към банковите институции и дори до фалит. Все още се наблюдава забавяне при възстановяването на направените разходи по проектите, има и случаи на фирми, отказали се да продължат изпълнението на проектите си, което не може да не буди безпокойство.
През последните месеци са направени редица нормативни промени за оптимизиране на процесите. Съкратен е броят на изискуемите документи при подаване на проектното предложение. Увеличен е броят на външните оценители. Разработени са Вътрешни правила за провеждане на конкурси за външни експерти, които да гарантират предотвратяването на конфликт на интереси и навременното формиране на състава на оценителната комисия.

Източници и позоваване:

  1. Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност на Българската икономика 2007 – 2013” за 2009г.
  2. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013г.
  3. http://www.iaphare.org/bg/
  4. http://europa.bg/

 

www.iaphare.org/bg/, http://europa.bg/

Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност на Българската икономика 2007 – 2013” за 2009г.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013(напредък в изпълнението на програмата към 6 декември 2010г.)

 
 
 
 
   
Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba