Решение на ПБ на ЦК на БКП за одобряване на "Положение за работата на Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи", придружено с докладна записка
от Велко Палин, завеждащ отдел "Военен" на ЦК на БКП и доклад от Димитър Стоянов, министър на вътрешните работи
24 юли 1973 г.
Р Е Ш Е Н И Е "Б" № 8
НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 24 ЮЛИ 1973 Г.
Присъствуват другарите: Борис Велчев, Иван Михайлов, Иван Попов, Пенчо Кубадински, Станко Тодоров, Тодор Живков, Цола Драгойчева, Иван Абаджиев, Кръстю Тричков, Иван Пръмов, Пешо Кирацов, Гриша Филипов, Константин Теллалов, Александър Лилов.
1. Одобрява "Положение за работата на Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи".
2. Отменя "Положение за работата на Разузнавателното управление при Комитета за държавна сигурност", прието с решение на Секретариата на ЦК на БКП от 1963 година.
/Т.Живков/ (1)
Строго секретно!
Екз. единствен
ПОЛОЖЕНИЕ
за работата на Разузнавателното управление
при Министерството на вътрешните работи
I. НАЗНАЧЕНИЕ
Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи е специализиран орган, предназначен:
- да придобива секретна политическа, военнополитическа, икономическа, научно-техническа, културно-историческа и контраразузнавателна информация за разузнаваните страни, необходима на Централния комитет на Българската комунистическа партия и висшите органи на държавната власт при решаване задачите на външната политика, сигурността на страната и при изграждането на развито социалистическо общество;
- да планира, подготвя и провежда активни мероприятия за политическо въздействие в чужбина, за подпомагане на Централния комитет на Българската комунистическа партия и висшите органи на държавна власт при решаването на главните стратегически и тактически задачи на външната политика на Народна република България;
- да извършва задгранична контраразузнавателна дейност и оперативно да обслужва задграничните български учреждения, делегации и други гражданина Народна република България в чужбина. (2)
Въз основа на подписано споразумение, Разузнавателното управление работи в най-тясна връзка и сътрудничество със
съветското разузнаване, като непрекъснато разширява и задълбочава интеграционните процеси между двете разузнавания в страната и в чужбина.
Разузнавателното управление координира своята дейност и сътрудничи с разузнаванията на останалите социалистически страни, въз основа на подписани протоколи, съвместни планове и други документи.
II. 3АДАЧИ
1. Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи води разузнавателна дейност срещу Съединените американски щати, Китай, НАТО и главно срещу Югоизточното крило на НАТО, за решаване на следните основни задачи:
- своевременно разкриване намеренията, плановете и дейността на противника за подготовка на военни действия срещу социалистическата общност;
- проникване в правителствените, политическите, военните, икономическите и научно-техническите учреждения на Турция, Гърция, Съединените американски щати, Англия, Германската федерална република, Франция, Италия, НАТО и създаване на трайни агентурни позиции в тях, за разкриване намеренията, плановете и дейността на противника срещу Народна република България и другите социалистически страни;
- разкриване намеренията, плановете и дейността на партийното и държавното ръководство на Китайската народна република и Народна република Албания, за разбиване единството на социалистическата общност, на международното комунистическо
и работническо (3) движение и за създаване на антисъветска и антибългарска групировка от държави на Балканския полуостров;
- разкриване намеренията, плановете и дейността на Съединените американски щати, Китай и НАТО по отношение на Югославия, Румъния и Албания;
- разкриване на намеренията, плановете и дейността на Съединените американски щати, Китай, Израел и международните ционистки организации срещу арабските страни и национално-освободителните движения;
- разкриване намеренията, плановете и конкретната подривна дейност на специалните служби на противника срещу Народна република България и нейните представителства, делегации и отделни граждани в чужбина;
- придобиване данни за най-новите постижения на противника в областта на ракетостроенето, бактериологическото, биологическото и термоядреното оръжие, които имат важно значение за отбраната на страните от социалистическата общност;
- придобиване на секретна информация и образци от най-новите научно-технически, конструкторски и технологически пости-жения на напредналите капиталистически страни;
- придобиване на секретна информация за икономическия потенциал на развитите капиталистически страни и тяхната икономическа експанзия на Балканския полуостров и в арабските страни;
- издирване и придобиване на ценности в чужбина, свързани с културното и историческото минало на българския народ.
2. Разузнавателното управление планира, подготвя и про-вежда комплексни акции и активни мероприятия за въздействие в чужбина, с цели: (4)
- дискредитиране агресивната политика на Съединените американски щати и на техните главни съюзници от НАТО, задълбочаване на противоречията между тях и отслабване на военнополитическите им и икономически позиции на Балканите и в арабските страни;
- откъсване на Турция от агресивните военно-политически блокове НАТО и СЕНТО и насочването й към неутрален курс; създаване на благоприятни условия за дейност на прогресивните сили в страната;
- отслабване на връзките на Гърция с НАТО и превръщането й в непълноценен член на тази организация; създаване на благоприятни условия за дейност на прогресивните сили в страната;
- изостряне противоречията между Турция и Гърция; разстройване южния фланг на НАТО; оказване помощ на прогресивните сили в Кипър, които се борят за независимост на страната;
- разобличаване на великодържавническата, шовинистическа и антисъветска политика и разколническата дейност на сегашното китайско партийно и държавно ръководство срещу страните от социалистическата общност, срещу световното комунистическо и работническо движение и национално-освободителната борба; отслабване на маоисткото влияние на Балканите и недопускане да се създаде антисъветска и антибългарска групировка от държави;
- подпомагане на прогресивните националноосвободителни и антиимпериалистически движения, сили и режими в арабските страни;
- разобличаване и париране подривната дейност на враже-ските емигрантски и ционистки организации и другите центрове за идеологическа диверсия на противника срещу Съюза на съветските
социалистически републики, Народна република България и другите страни (5) от социалистическата общност;
- дезинформиране на разузнавателните и контраразузна-вателни органи на страните членки на НАТО, и преди всичко на Турция и Гърция, за военно-икономическия потенциал и външнополитическите ходове на Народна република България и другите социалистически страни.
3. Разузнавателното управление планира, подготвя и извършва на територията на капиталистическите и развиващите се страни остри агентурно-оперативни мероприятия срещу обекти на противника и лица, които се занимават с активна вражеска дейност или са извършили престъпления срещу Народна република България.
4. Разузнавателното управление води контраразузнавателна дейност в чужбина, с цел:
- проникване в разузнавателните и контраразузнавателните органи на Турция, Гърция, Германската федерална република, Франция и Англия, както и на аналогичните органи на Съединените американски щати и НАТО, разположени на територията на Турция и Гърция;
- оперативно обслужване на българските задгранични представителства, на делегации и на граждани на Народна република България, временно пребиваващи в капиталистически и развиващи се страни;
- разкриване дейността на вражеските емигрантски и ционистки организации и други центрове и организации за идеоло-гическа диверсия на противника, които работят активно срещу Съюза на съветските социалистически републики и Народна република България. (6)
5. Разузнавателното управление планира и създава агентурна и материална база за водене на разузнавателна и контрара-зузнавателна дейност в чужбина в усложнена и военновременна обстановка.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Разузнавателното управление се изгражда структурно на линеен, функционален и териториален принцип в страната й в чуж-бина.
2. Основни звена на Разузнавателното управление са отделите, които според изпълняваните от тях задачи се делят на оперативни и спомагателни. Оперативните отдели могат да бъдат линейни или функционални.
Линейните отдели организират, ръководят и контролират агентурно-оперативната и информационната работа в една или няколко страни.
Функционалните отдели извършват информационно-аналитичната работа, организират активни и остри мероприятия, икономическо, научно-техническо и културно-историческо разузнаване, контраразузнаване и други дейности.
Спомагателните отдели изпълняват задачи от спомагателен характер.
3. Разузнавателното управление извършва своята дейност въз основа на прогнози, дългосрочни и текущи оперативни планове.
4. За разширяване научната основа на агентурно-операти-вната и управленческа дейност, Разузнавателното управление разработва системи и изгражда свой Информационно-изчислителен център. (7)
5. Основни звена на Разузнавателното управление в чужбина са резидентурите. Във всяка разузнавана страна се изгражда по една или по няколко резидентури.
Всяка резидентура се комплектува, в зависимост от утвърдения щат, със следните длъжности:
а/ резидент - организира, контролира и отговаря за разузнавателната и контраразузнавателната работа на резидентурата, осъществява пряко ръководство на оперативните работници и лично се занимава с агентурно-оперативната работа. Подчинен е на началника на Разузнавателното управление;
б/ оперативни работници - изпълняват агентурно- оперативни задачи под ръководството на резидента;
в/ шифровач - води шифровата кореспонденция на Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Министерството на външната търговия и извършва техническата обработка на оперативната поща, под контрола на резидента;
г/ радист - предава и приема шифрованата кореспонденция на Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на външната търговия, Министерството на народната отбрана и отговаря за техническата изправност на радиопоста. В представителства, където по щат не е предвидено шифровач, шифровата работа се изпълнява от радиста;
д/ шофьор - отговаря за техническото състояние на колите на резидентурата и по указание на резидента изпълнява технически и спомагателни оперативни задачи;
е/ оперативни работници по охраната - осъществяват денонощна въоръжена охрана на представителствата, без да им се възлага допълнителна дейност.(8)
Шифровачът, радистът и оперативните работници по охраната живеят в сградата на представителството и нямат право да създават и поддържат връзки с граждани на капиталистически и развиващи се страни.
Шофьори и оперативни работници по охраната се изпращат по преценка на Ръководството на Разузнавателното управление, съобразно с обстановката и нуждата за всяка отделна страна.
6. Разузнавателното управление организира и ръководи резидентурите, оказва им методическа и практическа помощ, упражнява системен оперативен контрол и носи цялостна отговорност за тяхната дейност.
7. Разузнавателното управление и неговите отдели осъ-ществяват връзката с резидентурите чрез дипломатическата поща, шифровата радиовръзка, командироване на оперативни работници в резидентурите, извикване на резидентите или отделните оперативни работници на доклад и други подходящи форми.
По радиото и международния телеграф се разменя само шифрована или кодирана кореспонденция.
Пренасянето на пощата на Разузнавателното управление се извършва от дипломатически куриери - оперативни работници на Държавна сигурност, назначени в Министерството на външните работи. За извънредни дипломатически куриери могат да бъдат използувани и други оперативни работници.
8. Разузнавателното управление изпраща оперативни работници в задграничните български официални учреждения и представителства, както и в смесени дружества, международни
организации, учебни заведения, институти и др., където се допускат български граждани. (9)
Разузнавателното управление изпраща за по-кратко време оперативни работници за решаването на конкретни задачи в състава на делегации, туристически групи, на изложения, панаири, фестивали, като студенти, специализанти и др.
9. Разузнавателното управление изпраща оперативни работници в учреждения и организации в страната и в чужбина за повишаване на служебната квалификация по официална линия, за укрепване на легендата и за изпълнение на разузнавателни задачи.
Срокът на престоя в съответното учреждение се определя от Министъра на вътрешните работи, съгласувано със съответния ръководител на учреждението или ведомството.
Основното задължение на оперативните работници в задграничната им работа е изпълнението на разузнавателните задачи. Те използват такава част от работното време за изпълнение на задачи по линия на официалните представителства, която осигурява легендировката им като техни служители.
Ръководителят на представителството, съгласувано с резидента, разпределя официалната работа на оперативните работници, съобразно разузнавателните им задачи.
На посланика /пълномощния министър/ са известни оперативните работници в страната на пребиваването му, с изключение на тези по секретния щат.
Ръководителите на отделните представителства знаят само разузнавачите, които работят в тяхното представителство.
Ръководителите на официалните представителства са задължени да пазят в пълна тайна принадлежността на
оперативните работници към разузнаването и да недопускат създаването на условия за тяхното разконспириране. (10)
10. Изпращането на оперативните работници в чужбина, извикването им в страната за доклад и окончателното им отзоваване става по искане на Разузнавателното управление до ръководството на съответното ведомство и учреждение, което урежда всички необходими формалности.
11. Предвид на тежката и непрекъснато усложняваща се агентурно-оперативна обстановка в разузнаваните страни и особено в Турция и Гърция, Разузнавателното управление изгражда нелегални резидентури, които да са в състояние да работят в мирновременна, усложнена и военновременна обстановка.
Редът за изграждането идейността на нелегалните резидентури се установява с инструкция, утвърдена от Министъра на вътрешните работи.
IV. СРЕДСТВА
1. Основното оперативно средство в разузнавателната работа е агентурата. С нейна помощ се решават главните и най-сложни задачи на разузнаването.
Разузнавателното управление вербува за агенти предимно граждани на капиталистически и развиващи се страни. Български граждани се вербуват само когато работят или могат да бъдат внедрени в обекти на разузнаването.
Агентурата се придобива преди всичко из средите на лица, които работят в обектите за проникване или имат възможност да се внедрят в тези обекти.
2. За решаване на своите задачи, Разузнавателното управление използува секретни сътрудници - български граждани,
които (11) имат разузнавателни възможности, притежават необходимите политически и делови качества и съзнателно и конспиративно изпълняват поставените им от разузнаването задачи.
3. "Оперативните връзки" са чужди граждани с разузнавателни възможности, с които разузнаването е установило контакт и са създадени доверителни отношения, предимно на идейна основа, и изпълняват разузнавателни задачи, без да са вербувани за агенти и без да знаят, че имат работа с разузнаването.
4. Разузнавателното управление разработва и вербува за агенти лица, членове на братски комунистически партии, само по изключение и със санкция на Централния комитет на Българската комунистическа партия.
5. Правото на санкциониране вербовка на различните категории лица, в зависимост от тяхното служебно и обществено положение, се определя от Министъра на вътрешните работи.
Отговорни български държавни и обществени ръководители /министри, зам. министри, секретари на окръжни комитети на Българската комунистическа партия и нагоре, академици, посланици, търговски представители и др./ не се използуват за решаване на разузнавателни задачи. Ако се наложи да се прибегне до тяхната помощ, за всеки отделен случай се иска разрешение от Централния комитет на Българската комунистическа партия.
6. При смърт, загубване на трудоспособност, при инвалидност, провал в работата и други подобни, агентурата на Разузна-вателното управление, независимо от нейната национална принадлежност и гражданство, се обезпечава, като се отпускат еднократни помощи, обезщетение и пенсии.
7. Разузнавателното управление изразходва българска (12) и чужда валута в рамките на утвърдени планове и бюджети на Министерство на вътрешните работи.
8. Разузнавателното управление използва оперативно-технически средства, които разработва самостоятелно или със съдействието на специализираните поделения на Министерството на вътрешните работи, на базата на последните достижения на науката и техниката.
V. ОБЕКТИ ЗА ПРОНИКВАНЕ
1. Основните обекти за проникване са:
а/ на политическото разузнаване - правителствени учреждения и министерства, военни ведомства, организации, ръководствата на управляващи и опозиционни буржоазни партии, учреждения на международни военнополитически организации, представителства и посолства на капиталистически страни и др.;
б/ на научно-техническото разузнаване - военни институти и предприятия, научно-изследователски центрове и институти, висши учебни заведения, инженерно-технически организации и съюзи, лаборатории, предприятия и заводи, организации за регистриране на патенти и др.;
в/ на икономическото разузнаване - държавни, икономически и финансови органи, централни ръководства на монополите, банки, търговски и индустриални съюзи, международни и регионални икономически и финансови обединения, икономически съюзи, блокове и научно-изследователски институти, институти за разработка на икономически програми и прогнозиране;
г/ на културно-историческото разузнаване - научни институти (13) и културни учреждения, библиотеки, музеи и др.;
д/ на контраразузнаването - разузнавателни и контрара-зузнавателни органи на противника, идеологически и пропагандни центрове, които активно работят срещу нашата страна, централи и организации на българската вражеска емиграция.
2. Съобразно със степента на антисъветските и национа-листически тенденции в някои социалистически страни, Разузнавателното управление може да извършва разузнавателна и контраразузнавателна дейност и да провежда активни мероприятия за политическо въздействие.
VI. КАДРИ
1. Оперативният състав на Разузнавателното управление се комплектува от български граждани - комунисти и комсомолци, безпределно предани и верни на българския народ, на Българската комунистическа партия и на дружбата със Съюза на съветските социалистически републики, отбили военната си служба, свише образование, които владеят най-малко езика на една от разузнаваните страни, с добра политическа и обща култура, смели, инициативни, упорити, годни за изпълнение на разузнавателни и контраразузнавателни задачи при всякаква обстановка.
Разузнавателното управление набира кадри от поделенията на Министерство на вътрешните работи, от висшите учебни заведения, от министерства, ведомства, учреждения и организации.
Подготовката и разстановката на кадрите се извършва в съответствие с главните направления в разузнавателната работа и основните задачи за изпълнение. (14)
Разузнавателното управление има утвърден редовен щат, който по оперативни съображения се разделя на: щат в Центъра и задграничен щат.
Част от щата на някои отдели е предназначен за състав, който изпълнява особени по характер задачи. Назначените по този щат се водят под фиктивни имена.
Всички служители от Разузнавателното управление са задължени да прикриват принадлежността си към разузнаването и органите на Министерство на вътрешните работи.
2. Основната подготовка на оперативните работници се извършва в специализираната разузнавателна школа на Комитета за държавна сигурност при Министерския съвет на Съюза на съветските социалистически републики. За подготовка на оперативните работници, както и за преподготовка на целия оперативен състав, Разузнавателното управление използува свой учебен център в страната.
3. За усъвършенствуване на езика, за изучаване на оперативната обстановка и за придобиване на квалификация по линия на официалните учреждения, Разузнавателното управление изпраща оперативни работници за една-две години на стаж в българските задгранични представителства, в международните организации, в подготвителни курсове, на специализация и др.
4. За прикриване принадлежността на оперативните работници към разузнаването и за придобиване на необходимата квалифика-ция по линия на официалните ведомства, Разузнавателното управление изпраща на работа свои оперативни работници в Министерството на външните работи, Министерството на външната търговия, Комитета за наука, технически прогрес и висше образование, Комитета за приятелство и културни връзки с чужбина, Комитета за отдих и (15) туризъм при Министерския съвет, научни институти, висши учебни заведения и други учреждения и организации.
В тези учреждения оперативните работници се настаняват:
а/ за неопределен период от време;
б/ за определен период от време, за решаване на конкретни оперативни задачи или за подготовка преди заминаване на работа в чужбина.
5. Движението на кадрите от Разузнавателното управление в официалните учреждения, в чужбина и обратно се извършва при строго спазване на конспирацията и по предварително изготвената за всеки оперативен работник легенда, с оглед да не се разкрие принадлежността му към разузнаването.
6. Еднократното пребиваване на оперативни работници от Разузнавателното управление в една страна трае до 4 години. При необходимост се разрешава и по-продължителен престой, без да се нарушава практиката на съответното ведомство.
7. Оперативните работници от Разузнавателното управление, изпратени официално или нелегално на задгранична работа, на стаж или настанени на работа в министерства и ведомства в страната, запазват всички права на служители от Държавна сигурност.
8. Службата на оперативните работници от Разузнавателното управление, прекарана в Турция, Гърция, Германската федерална република, Съединените американски щати и Китай, при пенсиони-ране да се зачита: една година - за година и половина трудов стаж,
а за нелегалите - една година - за две години трудов стаж.
9. За опазване на оперативния състав от разшифровка, Разузнавателното управление открива и поддържа самостоятелно (16) почивни станции и други обекти за осигуряване на почивка, културен отдих и подготовка на състава.
10. Нормативните актове и заповедите на Министъра на вътрешните работи и на зам. министъра, отговарящ за разузнаване-то, които се отнасят до личния състав и дейността на Разузнавател-ното управление, не се довеждат до знанието на останалите поделения на Министерството на вътрешните работи.
11. На оперативните работници от Разузнавателното управление се водят два вида лични дела: кадрови и оперативни. Кадровите дела се съхраняват в отдел "Кадри и подготовка", а оперативните - в служба "Картотека и архив" на Управлението.
12. В съответствие с отговорните задачи, които се възлагат на Разузнавателното управление, Партийният комитет и Комсо-молската организация при Управлението водят партийно-политическа и възпитателна работа за изграждането на високо съзнателни и идейно-устойчиви разузнавачи, способни своевременно и правилно да се ориентират в сложната задгранична обстановка, безпределно предани и верни на Партията и народа, на дружбата ни със Съюза на съветските социалистически републики, убедени борци в тържеството на комунизма.
13. С оглед да се поддържа легендата на оперативните работници от разузнаването, при преминаване на работа в официалните учреждения в страната и в чужбина, Партийният комитет при Министерството на вътрешните работи им издава партийни членски книжки от името на Ленинския районен комитет на Българската комунистическа партия, София, както и дублиращи партийни отчетни документи /контролни книжки/, попълнени съгласно легендата. Редът за издаването и движението на дублиращите документи се урежда между Партийния (17) комитет на Министерството на вътрешните работи и Ленинския районен комитет на Българската комунистическа партия.
VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ С МИНИСТЕРСТВАТА, ВЕДОМСТВАТА, ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ДРУГИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
1. Министерството на външните работи, Министерството на външната търговия, външнотърговските обединения и организации, Министерството на транспорта, Комитетът за изкуство и култура, Комитетът за наука, технически прогрес и висше образование, Ко-митетът за отдих и туризъм, Комитетът за културни връзки с чужби-на, Българската телеграфна агенция и другите ведомства и организации, от чиито позиции Разузнавателното управление има възможности да изпълнява своите задачи, предоставят на Министерството на вътрешните работи необходимите щатни бройки и длъжности в страната и в чужбина.
2. Министерствата и другите ведомства, както и ръково-дителите на дипломатическите, консулските и търговските представителства на Народна република България се задължават да оказват пълно съдействие на органите на разузнаването.
3. Разузнавателното управление има право да използува материали и документи за разузнаваните страни, придобити от всички поделения на Министерството на вътрешните работи, както и от други министерства и ведомства на Народна република България.
4. Резидентът не запознава ръководителя на официалното представителство в чужбина със състоянието на агентурно-оперативната (18) работа и с източниците на информация, но го информира за съдържанието на получената информация.
5. При сигнали за прояви на служители от българските представителства, ленове на техните семейства, специалисти и
командировани български граждани за действия и замисли, несъвместими с партийния и граждански морал или със служебните им задължения, резидентът уведомява ръководителя на официалното представителство и докладва на Ръководството на Разузнавателното управление.
Когато сигналите се отнасят за лице, което замисля, подготвя или извършва противодържавна дейност или престъпления, наказуеми по българските закони, Разузнавателното управление открива дело за оперативна проверка или оперативна разработка за изясняване, разкриване, предотвратяване или пресичане на престъпната дейност.
Когато лицето е член на Българската комунистическа партия, се уведомява Ръководството на Министерството на вътрешните работи и се постъпва по реда, установен за откриване разработка на партийни членове.
На посланици, пълномощни министри, управляващи посолства, генерални консули и търговски представители се откриват дела и се разработват само след уведомяване и получаване на разрешение на Българската комунистическа партия.
6. Разузнавателното управление на Министерството на вътрешните работи организира тясно взаимодействие с Разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана. Резидентът поддържа контакт с резидента на Разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана в страната на пребиваването му и при нужда взаимно се подпомагат. (19)
Взаимодействието между Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи и Разузнавателното управление при Министерството на народната отбрана се урежда
със специален документ, утвърден от Министъра на вътрешните работи и Министъра на народната отбрана.
7. Всички поделения на Министерството на вътрешните работи са задължени да оказват помощ на Разузнавателното управление и при необходимост да му предоставят свои агентурни и други оперативни възможности за решаване на разузнавателни задачи. Те са длъжни да съгласуват с Разузнавателното управление своите контраразузнавателни мероприятия в чужбина, както и вербовките на чужди граждани на наша и чужда територия.
Взаимодействието на Разузнавателното управление с поделенията на Министерството на вътрешните работи се урежда с инструкции и заповеди на Министъра на вътрешните работи.
8. Радиовръзката и шифровата кореспонденция с резиден-турите в чужбина се осигуряват от специализираните поделения при Министерството на вътрешните работи.
9. С оперативна техника, транспортни средства, материали и документи, необходими за агентурно-оперативна работа, Разузнавателното управление се снабдява самостоятелно или чрез останалите поделения на Министерството на вътрешните работи, в рамките на утвърдените годишни финансови и производствени планове. Апаратура, леки коли и някои материали могат да се закупуват от чужбина със средства по валутния план на Министерството на вътрешните работи. (20)
ДО
ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ЗАВ. ОТДЕЛ "ВОЕНЕН" НА ЦК НА БКП ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ВЕЛКО ПАЛИН
ОТНОСНО: представяне за одобрение "Положение за
работата на Разузнавателното управление при
Министерството на вътрешните работи"
Министърът на вътрешните работи др. Димитър Стоянов внася доклад за одобрение от Политбюро на ЦК на БКП "Положение за работата на Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи".
Действуващото "Положение за работата на Разузнавателното управление на Комитета за държавна сигурност", утвърдено с решение на Секретариата на ЦК на БКП с протокол "Б" N 8 от 9 юли 1963 г., не съответствува на новите условия за работа. Настъпилите изменения в международната обстановка повишиха изискванията пред нашето разузнаване и поставиха нови задачи, нерегламентирани в този документ. (21)
В предлагания проект за ново "Положение" точно се определят назначението и задачите на Разузнавателното управление като специализиран орган на Централния комитет на БКП и висшите органи на държавната власт.
- Отчетена е мирната офанзива на СССР и социалистическите страни, които очертават тенденции за намаляване на напрежението, за създаване на политически климат, който
позволява по-успешно да се търсят начини и средства за предотвратяване на нова световна война.
- Взето е под внимание, че в новосъздалата се обстановка разузнавателните и контраразузнавателни органи на противника активизираха своята подривна дейност срещу социалистическите страни и НРБ.
- Има се предвид особено засилената идеологическа диверсия.
- Отчетено е, че в лицето на партийното и държавно ръководство на Китайската народна република се появи нов противник.
- Взети са под внимание решенията на Десетия партиен конгрес на БКП за изграждане развито социалистическо общество и програмата на Декемврийския пленум за повишаване жизненото равнище на базата на широко внедряване постиженията на науката и техниката, като са поставени още по-отговорни задачи пред научно-техническото разузнаване.
За разобличаване фалшификаторите на историята, за укрепване патриотичното съзнание на българския народ Разузнавателното управление поставя задачи за издирване и придобиване ценности, свързани с културното и историческо минало на нашия народ. (22)
Със своите специфични форми, средства, методи и канали Разузнавателното управление провежда активни мероприятия в помощ на нашата външна политика, в защита на икономическите ни търговски, културни и други интереси, за укрепване позициите на социалистическата общност в различните райони на света.
Новото "Положение" отчита създадените традиции в отношенията между Разузнавателното управление на МВР и това
при Генералния щаб на Българската народна армия и утвърждава засилените интеграционни процеси между българското и съветско разузнавания.
Обстановката наложи Разузнавателното управление да постави на качествено нова основа своята работа за проникване в правителствените, политическите, военните, икономическите и научно-техническите учреждения на САЩ, Турция, Гърция, Англия, ГФР, Франция и НАТО и създаване на трайни агентурни позиции в тях за разкриване намеренията и плановете на противника срещу НРБ, СССР и другите социалистически страни.
В предлагания проект за "Положение за работата на Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи" по-пълно са разработени насоките и организацията на същото през настоящия етап.
Отдел "Военен" на ЦК на БКП е съгласен с направеното предложение и моли Политбюро на Централния комитет на БКП, ако намери за целесъобразно, да го разгледа и одобри.
За целта отделът внася съответно проекторешение.
София Зав. отдел "Военен"
15 юни 1973 г. на ЦК на БКП:
(ген.-полк. В.Палин) (23)
№ А 2942 Строго секретно!
31.V.1973 г. Екз. № 1
ДО
ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Д О К Л А Д
от ДИМИТЪР СТОЯНОВ - министър на вътрешните работи
ДРУГАРИ,
С решение на Секретариата на Централния комитет на Българската комунистическа партия, протокол "Б" № 8 от 9 юли 1963 год. е утвърдено "Положение за работата на Разузнавателното управление на Комитета за държавна сигурност", с което се регламентират задачите и дейността на Разузнавателното управле-ние. През изминалия период от приемането на Положението станаха съществени изменения в международната обстановка и в международния политически, икономически и идеологически живот, което доведе до разширяване дейността и задачите на разузнаването.
Благодарение на мирната офанзива на СССР и социалистическите страни все повече се очертават тенденции за намаляване на напрежението, за създаване на политически климат, който позволява по-успешно да се търсят начини и средства за мирно (24) уреждане на нерешените и спорни въпроси.
Успехите на социалистическите страни в задоволяване на материалните и културните потребности на своите народи са пример и вдъхновение за трудещите се от капиталистическите и развиващите се страни.
С оглед на създалата се обстановка противникът активизира своята подривна дейност срещу страните от социалистическата общност. Неговите разузнавателни, контраразузнавателни и други специализирани органи активно работят срещу Народна република България. Особено се засили идеологическата диверсия. В лицето на партийното и държавното ръководство на Китайската народна република се появи нов противник.
Всичко това наложи Разузнавателното управление да постави на качествено нова основа своята работа за проникване в правителствените, политическите, военните, икономическите и научно-техническите учреждения на САЩ, Турция, Гърция, Англия, ГФР, Франция и НАТО и създаване на трайни агентурни позиции в тях за разкриване намеренията и плановете на противника срещу НРБ, СССР и другите социалистически страни.
Със своите специфични форми, средства, методи и канали Разузнавателното управление провежда активни мероприятия за въздействие в чужбина в помощ на външната политика на НРБ, в защита на нейните икономически, търговски, културни и други интереси, за укрепване позициите на социалистическата общност в различните райони на света.
Решенията на X конгрес на БКП за изграждане на развито социалистическо общество и програмата на Декемврийския пленум за повишаване жизненото равнище на народа на базата на по-широко (25) внедряване постиженията на науката и техниката,
постави още по-отговорни задачи пред научно-техническото разузнаване.
За разобличаване фалшификаторите на историята, за укрепване на националното и патриотичното съзнание на българския народ, пред Разузнавателното управление се поставиха задачи за издирване и придобиване на ценности, свързани с културното и историческото минало на нашия народ.
През изминалия период сътрудничеството и взаимодействието между българското и съветското разузнаване бе издигнато на още по-високо равнище, разшириха се интеграционните процеси между двете разузнавания. Сътрудничеството с разузнаванията на останалите социалистически страни също се засили.
Министерството на вътрешните работи, като се съобрази с новите задачи и изисквания, които се поставят пред разузнаването, изготви Положение за работата на Разузнавателното управление.
С него се регламентират задачите и дейността на Управлението на сегашния етап. Документът е съгласуван с Комитета за държавна сигурност при Министерския съвет на СССР. Бележки по проекта КГБ няма.
Предлагам Политбюро на ЦК на БКП, ако намери за целесъобразно, да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава "Положение за работата на Разузнавателното управление при Министерството на вътрешните работи".
2. Отменя "Положението за работата на Разузнавателното (26) управление при КДС", прието с решение на Секретариата на ЦК на БКП от 1963 година.
Приложение: Положение.
М И Н И С Т Ъ Р: Д.Стоянов (27)
ЦДА, ф. 1 б, оп. 64, а.е. 427, л. 1-27. Оригинали. Машинопис.

 

Източник:

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba