Събота, 29 Октомври 2011 22:00

ВИДОВЕ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ

Видове пазарни структури.

Таккааа... Идва време за видовете пазарни структури.

Пазарната структура отразява тези характеристики на пазара, които влияят върху поведението на фирмите и определят взаимовръзката между кривата на пазарно търсене на продукта и кривата на търсене на отделната фирма. Пазарната структура или организация отразява начина, по който функционира даден отрасъл. Отрасъла от своя страна е структура на пазара, в която определен обем от фирми произвеждат еднаква или еднородна продукция. Важни фактори, които определят дадена пазарна структура са:

Броят на фирмите в нея, както и броят на купувачите:

Природата на произвеждания продукт

Възможността на отделната фирма да влияе върху цената на продукцията

свободният вход и изход на фирмите от пазарната структура

Във всяка пазарна структура съществува определено ниво на конкуренция. Конкуренцията от своя страна може да бъде няколко вида – съвършенна конкуренция, несъвършенна конкуренция, олигопол, монопол, монополистична конкуренция.

При съвършенната конкуренция отделната фирма няма никакво влияние върху цената на продукцията – тя е само приемник на пазарната цена. Това е така защото:

-         отрасълът е съставен от много на брой малки по обем фирми, като големината им е съобразена с големината на пазарната структура.

-         Всички фирми произвеждат еднородни, хомогенни стоки

-         Има пълна информираност на продавачите и купувачите за пазарните условия

-         Предполага се, че в отрасъла свободно може да се влиза и излиза

В условията на съвършенна конкуренция съществуват някои особености, специфични за поведението на фирмата:

1. тъй като всяка една от фирмите е е малка по размер и не може да влияе на пазарната цена, тя я приема пасивно, което означава, че за да оптимизира печалбата си, тя трябва да определи какъв обем продукция да произведе, съобразен с наложилата се пазарна цена.
2. Тъй като фирмите не могат да влияят на пазарната цена, а и произвежданата продукция от тях е сравнително малко в сравнение с предлаганата на пазара, се предполага, че това, което е произведено ще бъде продадено и то на наложената пазарна цена, от което следва, че всяка единица реализирана продукция е равна на пазарната цена
3. Допълнителният приход, които се получава от всяка допълнително продадена единица продукция е равен на пазарната цена.
4. Допълнително условие за максимизиране на печалбата или минимизиране на разходите е това, че средният приход трябва да е равен или по-голям от средните променливи разходи

Другият вид конкуренция, който съществува в пазарната структура е несъвършенната конкуренция. Тя се характеризира по следния начин:
1. Наличие на значителен брой продавачи, които продават значително количество продукция, което им позволява да влияят върху цената и количеството на продукцията.
2. Производството и продажбата на диференцирани продукти.
3. Наличие на прегради за навлизане в даден отрасъл:
- монополно право на собственост
- икономически бариери - възможност на големите фирми да снижават средните съвкупни разходи ( икономии от мащаба)
- институционални бариери - лицензи, патенти, обединения на фирми и др.
- инфомрацията не е достъпна за всички

Монополът е друга форма на конкуренция. Монополът е пазар или отрасъл, за който само 1 фирма произвежда продукт, който няма близки заместители. Това позволява на фирмата да определя цената на продукта, но тази цена е детерминирана в зависимост от количеството продукция, което фирмата може да продаде.

Междинното положение между монопол и съвършенна конкуренция е монополистичната конкуренция. При нея много на брой фирми в даден отрасъл се борят да спечелят като купувачи едни и същи домакинства, като им предлагат леко различаващи се или диференцирани продукти. Следователно съществува взаимозаменяемост между продуктите на фирмата, но ако тя успее да направи продукта си достатъчно различен от продуктите на останалите фирми, то тя може да си позволи да повиши цената, без да загуби всичките си купувачи - това са изгодите на монопола. При този вид конкуренция тя е не само ценова, но и конкуренция на качеството. В монополистичната конкуренция влизането е сравнително лесно.

Отрасъл, в който функционират малко на брой значителни по размер фирми се нарича олигопол. При него продукцията е от силно дифернецирана до стандартизирана. На такъв пазар може да доминира една голяма фирма или няколко такива, които да разделят пазара помежду си. Влизането в отрасъла е значително трудно, но не и невъзможно, тъй като са необходими големи инвестиции.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba