Вторник, 29 Ноември 2011 16:50

Маркетингово проучване

Маркетингово проучване

Меркетинговото проучване е част от МИС и се опреде-ля като събиране на све-дения за пазара и дейнос-тта на фирмата. То допри-нася за ускоряване и усъ-вършенстване на процеса на изследване при спазва-не на определ. изисквания като вчрност на данните, оперативност, конкретност на проучването, обектив-ност, систематичност и це-ленасоченост. За да се пр-оведе маркетинговото про-учване е нужно да се спа-зва определ. програма: определя се целта на про-учването; обекта на проу-чването (един или гр. па-зари, регион или светов-ния пазар); определя се сис. от показатели, харак-теризиращи дейността или състоянието на обекта; ус-тановяване на източници-те на информация; методи на полево и на кабинетно проучване; проверяване, изучаване и обработване на събраните данни; ана-лиз на получените рез. и контрол.

Сегментиране на пазара - всяка фирма търси пазари, на които да реализира продукцията си. Ръководи-телите изработват паз. и пол., като има два начина за възприемане на общия потенциален пазар, когато фирмата възприема общия пазар като хетерогенен и когато го възприема като хомогенен (в този случай прилага подхода на масо-вия недиференциран мар-кетинг) Сегментирането на пазара е процесът на раз-деляне на общия пазар на отделни гр. потребители на осн. на избрани за целта критерии. Това всъ-щност е специфичен метод за маркетингов анализ на пазара. Въз осн. на "една-квостта в поведението" на потребителите се обособя-ват отделни гр. потребите-ли или т.нар. паз. сегмен-ти. На осн. на няколко от тях фирмата формира своя целеви пазар (специфичен сегмент от потенциални потребители, към които фирмата насочва маркети-нговата си програма и се стреми да привлече за свои клиенти). За да се постигне успешно сегмен-тиране на пазара трябва: да се установи дали наис-тина пазара е хетероге-нен; отделните сегменти да са измерими; отделен сегмент да има потенциал за възвръщаемост на вло-женията и печалба; сег-ментите да се гр. така, че разликата в потребностите в сегмент да е минимална, а м/у отделните сегменти да е максимална. Същест-вуват два метода за сег-ментиране на пазара - формално-логичен (под-бират се критериите и се подреждат по степен на важност) и аналитичен (определят се и се анали-зират факторите, оказва-щи влияние в/у реализа-цията на даден продукт).

Продуктова пол. - начин на мислене и действие, водещи до създаването на продукти, които чрез удо-влетворяване на потреби-телите да се реализират на пазара. Ел., хар. после-дователността на продук-товата пол. са: информа-ционно-проучвателни дей-ности; дейности по плни-ране асортимента на про-дуктите; дейности свърза-ни с планиране на нови продукти; дейности свър-зани с координация и кон-трол в областта на проду-ктовата пол..

Жизнен цикъл на продукта - периодът, през който продуктът се намира на пазара, определя се на базата на кол. на продаж-бите и времето. Жизнения цикъл се представя гра-фично чрез криви и се състои от 4 фази: Първа фаза - Въвеждане на про-дукта на пазара - започва с появяването на продукта на пазара, продажбите на-растват бавно, а печалби-те са негативни, защото фирмите покриват голями разходи за проучване, дистрибуция и т.н.. Втора фаза - Нарастване на про-дажбите - бързо увелича-ване на продажбите и максимални стойности на печалбита. Привлечени от големите печалби се поя-вяват конкурентите, което води до спад в цените. Етапът завършва, когато продажбите започват да забавят темпа на разтеж. Трети етап - Насищане на пазара - кол. продажби се задържа на равнище и в края на периода бавно спада, което се отразява в спада на печалбите. Мак-сималното проникване на пазара е достигнато и це-лта е да се задържи за по-дълго. Четвърти етап - Спадане на продажбите - хар. тук е спадането на продажбите, намаляването на цените от което следва загуба на позициите на стоката.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba