Същност и специфика на маркетинг проучванията. Сродни и специфични характеристики на международните маркетинг проучвания (ММП) и маркетинг проучванията в условията на националните пазари

В процеса на своята дейност всяко предприятие взема огромен брой различни по характер управленски решения на основата на наличната информация. Тя е особено важна за ежедневното ръководство на дейността на предприятието, за вярното и навременно прогнозиране на тенденциите и явленията на пазара. Често възникват конкретни маркетинг проблеми, които не могат да се решат единствено на основата на информацията. Особеностите на проблемите свързани с маркетинга на стоки и услуги, предполага целенасочено събиране, обработване, анализиране и оценяване на данни за вземане на най-точното решение. Именно това представлява специализираното маркетинг проучване. Резултатите от всяко маркетинг проучване разширяват и обогатяват маркетинговата информационна система, а тя на свой ред допринася за оптимизиране на маркетинг проучването като време труд и разходи.

Функциите на едно ММП включват: описание и обяснение, прогнозиране и оценка. То следва да осигури информационни и аналитични данни, необходими за ефективното планиране на бъдещата маркетингова дейност на чуждите пазари, контрол върху операциите на международните пазари в настоящето и оценка на резултатите. Следователно маркетинг проучването може да се дефинира като системен, текущ процес с две основни цели:

Ø Осигуряване на ежедневната управленска и изпълнителска дейност в границите на една фирма.

Ø Извършване на целенасочени последователни действия, с помощта на специфична технология, за целите на решаването на конкретен значим маркетинг проблем.

Едно ММП може да се развие по различен начин в зависимост от целите на компанията, натрупаните знания, опити ноу-хау в тази област и др. Някои проучвания се свеждат само до набиране на необходимата информация, други имат за цел решаването на оперативни маркетинг задачи, а трети представляват цели изследователски процеси. Това означава, че ММП има твърде разнообразен и комплексен характер.

ММП се различава от маркетинг проучването на вътрешните пазари със следните характеристики:

Ø Влияние на международното маркетинг обкръжение на цялата компания. Налице са редица проблеми свързани със спецификата на международната среда, които отсъстват на вътрешния пазар. Съществени проблеми възникват в случаите, когато ММП покрива цели географски региони, защото разнородният характер на международното маркетинг обкръжение е подчертан.

Ø Много концепции и структури, които представляват сърцевината на маркетинг решенията на вътрешния пазар, могат да са неприложими на международния пазар поради липсата на достатъчно информация.

Ø Съществуващите културни различия между нациите е изключително съществен фактор.

От казаното до тук могат да се изведат следните основни характеристика на ММП:

Ø Сложност на изследователския проект, в резултат на многостранното и многокултурно обкръжение.

Ø Недостиг на вторична информация за много страни и продуктови пазари.

Ø Висока стойност на набраната първична информация.

Ø Слабости в координирането и набирането на информация в различните страни.

Ø Трудности при съпоставянето на информацията.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba