Прескочи на основното съдържание

 

NISM111: ЗАКОН ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ


ЗАКОН ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Обн. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда условията за преминаването и за пребиваването, статуса и поддръжката на съюзнически и на чужди въоръжени сили на територията на Република България, както и правомощията на компетентните държавни органи в Република България по преминаването и пребиваването.
Чл. 2. Целта на този закон е гарантиране на суверенитета, независимостта и сигурността на страната при преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили.
Чл. 3. Преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се осъществява при спазване на законодателството на Република България, целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации и другите международни договори, в сила за Република България, и принципите на международното право при отчитане на националните интереси.
Чл. 4. Този закон не се прилага при обявяване на положение на война, военно или друго извънредно положение.
Чл. 5. (1) Преминаването на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили през територията на Република България е транзитен преход, който се извършва след разрешение от компетентния държавен орган и при посочените в него срокове и условия.
(2) Транзитният преход включва и обичайно необходимите за преминаването разполагане и използване на инфраструктура, стоки и услуги, без да има за цел пребиваване на територията на Република България.
Чл. 6. Пребиваването на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили на територията на Република България е фактическото им разполагане на територията на страната за срока и при условията съгласно решението на компетентния орган по чл. 10, както и използването на инфраструктура, стоки и услуги, необходими за неговото осъществяване.
Чл. 7. След разрешаване на преминаването през или пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили компетентните органи своевременно осигуряват влизането, напускането, прехода или разполагането на силите за осъществяване на целите и задачите на преминаването или пребиваването.
Чл. 8. Компетентните органи информират обществеността за всяко разрешение за преминаване през или пребиваване на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, като спазват законодателството на Република България за защита на класифицираната информация и международните договори в сила за Република България.
Чл. 9. Действието на разрешението за преминаване през или пребиваване на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили може да бъде прекратено от компетентния за неговото издаване орган, ако това се налага от съображение за сигурност и защита на националните интереси, при спазване на международните задължения.
Глава втора.
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ
Чл. 10. Разрешение за преминаване през или пребиваване на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се дава от:
1. Народното събрание;
2. Министерския съвет;
3. министъра на отбраната.
Чл. 11. Народното събрание разрешава преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили с политико-военен характер.
Чл. 12. Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната разрешава:
1. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически и/или на чужди въоръжени сили;
2. преминаването през или пребиваването на територията на Република България с политико-военен характер на съюзнически въоръжени сили за изпълнение на съюзнически задължения, произтичащи от международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, с който се създава съюз с политико-военен характер.
Чл. 13. (1) Министърът на отбраната разрешава:
1. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на чужди въоръжени сили в състав до 120 военнослужещи без оръжие и/или до три военни въздухоплавателни средства, и/или до един военен кораб до тип "Фрегата" включително, с щатното въоръжение, без ядрени енергийни установки на борда, с техните екипажи;
2. преминаването с невоенен характер през територията на Република България на съюзнически въоръжени сили в състав до 500 военнослужещи;
3. пребиването с невоенен характер на територията на Република България на съюзнически въоръжени сили в състав до 400 военнослужещи;
4. преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на съюзнически въоръжени сили в състав до 15 военни въздухоплавателни средства и/или до 10 военни кораба тип "Фрегата" включително, с щатното въоръжение, без ядрени енергийни установки на борда, с техните екипажи.
(2) В случаите по ал. 1 режимът на преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзническите и чуждите въоръжени сили се съгласува с министъра на транспорта, с министъра на външните работи и с министъра на вътрешните работи в рамките на тяхната компетентност.
Чл. 14. (1) Исканията за разрешаване преминаването през или за пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, както и отговорите по отношение на тяхното удовлетворяване се отправят или постъпват по дипломатически канали.
(2) Исканията по ал. 1 трябва да съдържат информация за целта, срока, състава и числеността на въоръжените сили, както и за необходимата поддръжка от Република България и други обстоятелства от значение за преминаването през или пребиваването на територията на Република България.
(3) Исканията за влизане във вътрешните морски води и посещение в откритите пристанища и рейдове, ако друго не е предвидено в споразумение между Република България и държавата на знамето, се подават:
1. за военен кораб или за военен подводен кораб на черноморска държава - не по-късно от 30 дни преди посещението;
2. за корабите на останалите държави - не по-късно от 45 дни преди посещението;
3. ако корабът е на съюзнически въоръжени сили - не по-късно от 12 дни преди посещението.
(4) Исканията за влизане във вътрешните водни пътища и посещение на откритите пристанища и рейдове по река Дунав, ако друго не е предвидено в споразумение между Република България и държавата на знамето, се подават:
1. за военен кораб на крайдунавска държава - не по-късно от 30 дни преди посещението;
2. ако корабът е на съюзнически въоръжени сили - не по-късно от 10 дни преди посещението.
Чл. 15. Министерството на външните работи осигурява предоставянето на реципрочна основа на постоянни (блокови) дипломатически разрешения с продължителност до 12 месеца за реализация на VIP полети, логистични полети (транспорт на пасажери и материали), полети, свързани с издирвателни и спасителни операции, хуманитарни полети, санитарни полети, възстановителни полети и полети с цел ремонт, навигационни полети, съвместни тренировки, технически кацания и презареждане с гориво, изпълнявани от съюзнически и/или чужди военни и/или наети от министерствата на отбраната на съответните държави въздухоплавателни средства извън хипотезите, регламентирани в чл. 11, 12 и 13.
Чл. 16. (1) Компетентните органи по чл. 10, т. 2 и 3 определят характера на преминаването през или пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, отчитайки целите и мотивите на преминаването или пребиваването, средствата за реализирането им, реда и организацията на преминаването или пребиваването.
(2) В случай на съмнение относно характера на преминаването през или пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се произнася Народното събрание.
Чл. 17. Конкретните параметри на преминаването или пребиваването се определят след разрешението по чл. 11, 12 или 13 от органите, в чиято компетентност е изпълнението му.
Чл. 18. Органите по чл. 10, т. 2 и 3 уведомяват незабавно за своето решение Народното събрание и Президента на Република България, като министърът на отбраната уведомява и Министерския съвет, министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта.
Глава трета.
СТАТУС НА СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ И НА ЧУЖДИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Чл. 19. Статусът на преминаващите през или пребиваващи на територията на Република България съюзнически и/или чужди въоръжени сили се урежда с този закон, освен ако друго не е предвидено в ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор.
Чл. 20. Съюзническите и чуждите въоръжени сили, преминаващи през или пребиваващи на територията на Република България, техният личен състав и зависимите лица спазват Конституцията и законодателството на Република България и установения от компетентните органи режим на преминаване през територията на Република България или пребиваването на нея.
Чл. 21. Република България упражнява юрисдикция върху съюзническите и чуждите въоръжени сили и зависимите лица, преминаващи през или пребиваващи на нейната територия, съгласно българското законодателство и приложимите международни договори.
Чл. 22. Съюзническите и чуждите въоръжени сили, преминаващи през или пребиваващи на територията на Република България, информират своевременно компетентните органи за дейността си по изпълнение на целите на преминаването или пребиваването.
Чл. 23. Класифицираната информация, обменяна или създавана във връзка с преминаването или пребиваването на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, се използва, предава, съхранява, обработва и защитава в съответствие със законодателството на Република България за защита на класифицираната информация и приложимите международни договори.
Чл. 24. Съюзническите и чуждите въоръжени сили, преминаващи през или пребиваващи на територията на Република България, използват предоставените им зони, инфраструктура и средства според предназначението им и носят отговорност за нанесените щети.
Чл. 25. В случай на задържане от компетентните органи на Република България на член на личния състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили или на зависимо лице незабавно се уведомява държавата и/или международната организация, на която принадлежат силите.
Чл. 26. (1) Личният състав на съюзническите или на чуждите въоръжени сили и зависимите лица се освобождават от гранични такси и визови процедури при влизане в и при излизане от Република България.
(2) Личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили и зависимите лица се освобождават от процедурите по регистрация и контрол на чужденците при влизане в и при излизане от Република България.
Чл. 27. (1) При преминаване на държавната граница на Република България личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили и зависимите лица представят следните документи:
1. карта за самоличност или паспорт, съдържащ имена, рождена дата, звание и номер (ако има такъв), вид на въоръжената сила, снимка, дата на валидност и органа, издал документа;
2. заповед за индивидуално или групово придвижване, изготвена на езика на изпращащата държава и на английски език.
(2) При преминаване на държавната граница на Република България съюзническите и/или чуждите въоръжени сили декларират пред митническите органи стоките, предназначени за изключително ползване от въоръжените сили, по ред, определен от министъра на финансите.
Чл. 28. Личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили няма право да носи и използва оръжие извън определените за преминаване или пребиваване зони.
Чл. 29. Личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили няма право да носи униформа извън определените за преминаване или пребиваване зони, освен при изпълнение на служебно задължение.
Чл. 30. Мерките за сигурност и защита на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили се договарят в съвместни правила от компетентните органи на Република България и изпращащата страна.
Чл. 31. (1) Военните, националните или международните свидетелства за управление на моторно превозно средство, притежавани от членовете на съюзническите и/или чуждите въоръжени сили и техните зависими лица, се признават на територията на Република България по ред, определен от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
(2) Регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, на техния личен състав и зависими лица се признават на територията на Република България по ред, определен от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
Чл. 32. Превозните средства на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили задължително се застраховат от изпращащата страна за "Гражданска отговорност", валидна на територията на Република България.
Чл. 33. Личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, преминаващи през или пребиваващи на територията на Република България, и зависимите лица имат право на безплатна спешна медицинска помощ. В случай че се наложи настаняване за лечение в болнично заведение, разходите се поемат от конкретното лице и/или от изпращащата страна.
Чл. 34. Личният състав на съюзническите и/или на чуждите въоръжените сили и зависимите лица, докато пребивават на територията на Република България в това си качество, не могат да полагат труд или да осъществяват стопанска дейност, освен ако друго не е предвидено в ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България международен договор.
Глава четвърта.
ПОДДРЪЖКА НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 35. Задълженията на Република България по поддръжка на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея, са предмет на взаимно договаряне.
Чл. 36. Съюзническите и/или чуждите въоръжени сили информират своевременно българските органи за всяка промяна в обстоятелствата от значение за поддръжката от Република България.
Чл. 37. Съюзническите и/или чуждите въоръжени сили на държавите или на международните организации, преминаващи или пребиваващи съвместно под общо командване, могат самостоятелно да договарят поддръжка от Република България извън договорената от общото командване.
Чл. 38. Министърът на отбраната координира дейността на компетентните органи по поддръжка от Република България.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Въоръжени сили" включва личен състав, бойна и/или друга техника, както и друго имущество на въоръжените сили на друга държава и/или на международна организация, необходими за целите на преминаването и/или пребиваването.
2. "Съюзнически въоръжени сили" са въоръжените сили на държава, международна организация, държава - членка на такава организация, които са страна по международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, с който се създава съюз с политико-военен характер.
3. "Съюзнически задължения" са задължения, произтичащи от международния договор по т. 2.
4. "Чужди въоръжени сили" са въоръжените сили на държава или на международна организация, които не са съюзнически въоръжени сили.
5. "Компонент" е всяка част от въоръжените сили по т. 1.
6. "Поддръжка" е дейността на компетентните държавни органи на Република България по осъществяване преминаването през или пребиваването на територията на Република България на съюзническите и/или на чуждите въоръжени сили.
7. "Изпращаща страна" е държавата или международната организация, чиито въоръжени сили преминават през или пребивават на територията на Република България.
8. "Зависимо лице" е съпруг/съпруга на член на въоръжените сили, както и лицата, спрямо които членът на въоръжените сили упражнява родителски, настойнически или попечителски права или е задължен да осигурява издръжка съгласно законодателството на изпращащата държава.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92 и 95 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 3, т. 3 накрая се добавя "както и от съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея."
2. В чл. 12б, ал. 1 се създава изречение второ:
" Наредбата не се прилага за превоз на:
1. пътници за собствена сметка, извършван с автомобили, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
2. товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 1,5 тона или с максимално допустима маса до 3,5 тона, с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително;
3. пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
4. пътници и товари, извършван от Министерството на отбраната, структурите на подчинение на министъра на отбраната, Министерството на вътрешните работи, държавните предприятия "Строителство и възстановяване", "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване", свързан с нормативно определените им публични задачи, както и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея."
3. В чл. 27, ал. 1 се създава изречение второ: "Разрешително не се изисква и не се дължи такса на граничните контролно-пропускателни пунктове при извършване превози на товари от съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея."
4. В чл. 89, ал. 2, т. 4, буква "б" след думите "Министерството на отбраната" се добавя "както и на съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея".
5. В чл. 89а, ал. 3, т. 2 след думите "Министерството на отбраната" се добавя "както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея".
6. В чл. 91, ал. 1 думите "военизираните формирования в другите министерства и ведомства" се заменят с "от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея."
§ 3. В Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 85 от 2000 г.; бр. 99 от 2002 г. и бр. 71 от 2003 г.) в чл. 1, ал. 2 накрая се добавя "както и за съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея."
§ 4. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г., бр. 45 от 2005 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г., бр. 87, 88 и 94 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 след думата "Чуждестранен" се добавя "невоенен".
2. В чл. 8:
а) в ал. 1 след думата "Чуждестранен" думите "военен или" се заменят с "невоенен";
б) алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
3. В чл. 10, ал. 1 след думата "Чуждестранен" се добавя "невоенен".
4. В чл. 11, ал. 1 изречение второ се изменя така: "Проверката на документите за безопасност, дозиметричният контрол и другите проверки, свързани с опазването на околната среда, извършвани на чуждестранен военен кораб, снабден с ядрени енергийни устройства или въоръжен с ядрено оръжие, се извършват от органите на Министерството на отбраната на определено от тях място."
5. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. Министерският съвет определя реда за посещение и престой на чуждестранни невоенни подводни кораби, чуждестранни невоенни държавни кораби с нетърговска цел, чуждестранни невоенни кораби, снабдени с ядрени енергийни устройства, и кораби, превозващи радиоактивни вещества."
6. В чл. 72:
а) в ал. 1 след думата "Чуждестранен" се добавя "невоенен";
б) алинеи 3 и 4 се отменят;
в) в ал. 5 след думата "Чуждестранен" се добавя "невоенен";
г) алинеи 7 - 9 се отменят.
7. В § 2 от допълнителните разпоредби т. 6 и 7 се отменят.
§ 5. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2а ал. 1 се изменя така:
"(1) Организацията и контролът за използване на въздушното пространство, както и ръководството и контролът на въздухоплаването в обслужваното въздушно пространство на Република България се осъществяват по ред, определен от министъра на транспорта и министъра на отбраната."
2. В чл. 50 ал. 3 се изменя така:
"(3) Нередовни търговски полети до или от летища на територията на Република България се разрешават от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", а международни полети с нетърговска цел на български и чуждестранни държавни невоенни въздухоплавателни средства се разрешават от министъра на външните работи. За военни въздухоплавателни средства разрешението се издава по реда на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закона за изпращане и използване на български въоръжени сили извън територията на Република България."
3. В чл. 53:
а) в ал. 1 и в ал. 2, т. 1 и 2 след думата "обслужваното" думата "гражданско" се заличава;
б) алинея 4 се изменя така:
"(4) При осъществяване на дейността си по ал. 2, т. 1 Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" има права и задължения по отношение на всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети в обслужваното въздушно пространство. За военните въздухоплавателни средства Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" осъществява дейностите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 съвместно с Министерството на отбраната."
§ 6. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г. и бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79 и 92 от 2005 г.) в чл. 125, т. 6 след думите "Българската армия" се добавя "както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея".
§ 7. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 67 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 и 64 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 40, 45 и 119 от 2002 г., бр. 50, 86, 95 и 112 от 2003 г., бр. 93 и 111 от 2004 г., бр. 27, 38, 76 и 88 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 26 т. 3 се отменя.
2. В чл. 32 т. 5 и 5а се отменят.
3. В чл. 40, ал. 4, т. 3 думите "с военен характер" се заличават.
§ 8. Министерският съвет и съответните министри привеждат подзаконовите нормативни актове в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 7 декември 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

източни:

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135514078

 

 

Публикувана в КАЗУС
FaLang translation system by Faboba