Международна бизнес среда – същност и определящи фактори

Целта на анализът и оценката на състоянието и тенденциите на развитие на дадена стопанска единица е да разкрие как заобикалящата ни среда реагира на характеристиките на дадена фирма, от една страна, и от друга страна, каква стратегия, политика и тактика следва да се възприемат, за да се осъществят поставените цели и подцели. За да се постигнат най-добрите резултати от изследването и оценката на силата на влияние на външната среда върху предприятието, е необходимо разпределение на въздействащите фактори в отделни групи на макро и микро равнище. В групата на макро факторите влизат социалните, икономическите, технологичните, правно-политическите, културните, както и тези на деловата етика и морал. За мезо равнището е характерно влиянието на конкуренцията, на пазара, на отрасъла, към който принадлежи компанията. Микро факторите са непосредствено свързани с въздействието, което оказват междуфирмените връзки на компанията с нейните доставчици, клиенти посредници и др.

Микро и макро факторите на международната бизнес среда се групират както следва:

1. Икономически фактори – основните промени, които се наблюдават в ролята и развитието на този фактор, са резултат преди всичко на прехода от така наречената стара икономика към новата или дигитална икономика, основана на бурното развитие на информационните техники и технологии. Предимствата, които предлага дигиталната икономика за бизнес дейността на производителите могат да се систематизират в следното:

a. Връзката с клиента става много по-ефективна и в реално време

b. Електронната информационна връзка производител – потребител обуславя конкурентно способността на производителите.

c. Маркетингът чрез интернет води до обогатяване и повишаване на ефективността на ползвания маркетинг инструментариум.

Дигитализацията на стоки и услуги обуславя нарастващото значение на търговията on-line. Чрез различни видове стоки на материалното производство тя също увеличава относителния си дял като важен елемент на електронния бизнес. Икономическите фактори оказват и решаващи фактори за стопанската организация въздействия, свързани с доходите, с жизнения стандарт на избраните целеви пазари, със склонността и възможността за спестявания, с достъпността на кредитите и др.

2. Технологични фактори – Промените в международната среда, свързани с либерализацията на търговията, глобализацията на пазарите и ускореното развитие на научно-техническия прогрес (НТП) развиват способността на страните да използват високотехнологични производства, да произвеждат и изнасят стоки с по-висока степен на преработка и съдържание на интелектуален компонент. Тези производства са потенциално конкурентни и могат да окажат сериозно въздействие върху цялостното преструктуриране на икономиката. В резултат на системното увеличаване на разходите за научно-изследователска дейност и на насочване на инвестиции към наукоемки отрасли, съвременните национални икономики с висока степен на социално икономическо развитие, се характеризират с висок дял на участието на НТП във всички сектори. Мястото и ролята на технологичния фактор в развитието на съвременната бизнес среда се проявява чрез стабилната и бърза тенденция на нарастване на относителния дял на човешкия капитал. Не по-малко значение за съвременната фирма имат иновациите в сферата на продуктите, организацията и управлението, както и лидерството в развитието на информационните и комуникационни технологии.

3. Социални и културни фактори – социалната култура на дадена страна или пазар често стои в основата на предпочитанията към определени продукти и техните модификации. Тя обяснява спецификата на поведението на клиентите в процеса на вземане на решението за покупка. С цел оптимизиране маркетинговите усилия на фирмата производител, социалните фактори носят информация за – социалните разслоения в обществото, гъстотата на населението, структура на заетост на активното население, семеен статус и др. Ролята на културата като предпоставка за вземане на маркетингови решения трудно може да се определи поради спецификата обусловена от редица национални особености.

4. Политически фактори – ролята на политическите фактори за наличието на добре регулиран бизнес се изразява в съществуването на законови и подзаконови разпоредби. Чрез тях всяка компания следи от близо действащите правни норми на приоритетните за нея пазари. Въздействието на политическия фактор върху дейността на фирмата обхваща следните направления:

a. държавен контрол върху външно икономическата дейност на фирмите

b. стимулиращи дейности на държавата

c. финансови дейности на държавата

d. информационни функции на държавата съдействащи за развитието на международния бизнес.

5. Конкурентни фактори – те оказват влияние върху предприятието, чрез промените на силата на конкуренцията. В практиката тя се измерва чрез способността на фирмата да постига най-добри условия за осигуряване на ресурсите, да прилага най-подходящите начини за пласмент на продукцията си. За да се ориентира правилно в съвременната конкурентна среда една компания трябва да познава и вярно да оценява действието на конкурентните фактори на равнище продукт, компания, отрасъл, национална икономика.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba