Връзки и зависимости между концепциите за фирмено управление и еволюцията в интернационализацията на маркетинг дейността.

В условията на корпоративното управление, настъплението на глобалния пазар трябва да се основава на специфичните конкурентни предимства на дадената компания. За целта се използват два основни подхода. Първият се състой в стандартизацията на маркетинг дейността на всички пазари, т.е. приоритетът е върху собственото производство. Този подход е заложен върху следните принципи:

ü Ускорените процеси на глобализация водят до уеднаквяване на потребностите на клиентите на различните пазари.

ü Потребителите търсят все повече средно качество за приемливи цени и пренебрегват специфичните си предпочитания в полза на икономията на средства.

ü Стандартизацията на производството води до по-ниска себестойност на продуктите и до по-висока конкурентоспособност.

При втория подход усилията са концентрирани върху адаптацията на продуктите към спецификата на отделните приоритетни пазари. Три са основните фактори обуславящи различията между пазарите, водещи до необходимостта от адаптация:

ü Разлики в поведението на купувачите като стил и начин на живот, култура и традиции.

ü Разлики в организацията на пазарите – структура на пласментната мрежа, правила за регулиране на бизнеса и др.

ü Особености на конкуренцията на дадените пазари – интензивност, видове конкуренти и др.

Пряко свързана с концепцията за фирменото управление е интернационализацията на фирмената дейност.

Резултат от процесите на интернационализацията на маркетинг дейността на съвременната фирма са интернационалните компании – мултинационални и транснационални, осъществяващи богата международна дейност. Тя Интернационализацията на фирмената дейност утвърждава разбиранията за необратимото въздействие на световната глобализация, но не елиминира противоречията за същността и последиците от този процес. Различията в характеристиките на глобалните и мултинационалните компании го доказват. Глобалната корпорация основава вижданията и подходите си върху тенденцията за обединяване на пазарите и изискванията на потребителите, които са склонни да пожертват някои свои специфични изисквания, ако стандартизацията им предлага по-ниска цена на продукта при по-високо качество. Опонентите, позоваващи се на дейността на мултинационалните компании, оспорват глобализацията като неизбежен процес и извеждат на преден план тенденцията към приспособяване, независимо от националните граници, към специфичните изисквания на потребителя. Проблемът за глобализацията има и своето политическо измерение, което неможе да бъде пренебрегвано или подценявано като процес със собствена специфика и влияние върху международните икономически отнош

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba