1. Пазар и пазарни механизми. /Пазар и видове пазари. Търсене: Крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон на търсенето. Предлагане: крива на предлагането, детерминанти, закон на предлагането. Пазарно равновесие. Нарушаване и възстановяване на равновесието в различни времеви периоди. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарен механизъм: структура и основни принципи/
Пазарът се дефинира като организация на размяна, в която купувачи и продавачи влизат в отношения на покупко-продажба на стоки и услуги. Пространствените граници, броят на купувачите, продавачите и обемът на сделките характеризират величината на пазара. Тя зависи от предназначението на стоките. Един пазар е толкова по-голям, колкото пледлаганите и търсените стоки задоволяват масови нужди на хората. Пазарната сделка е сложно отношение, чиито компоненти са стока, пари, цена, търсене, предлагане, конкуренция. Стока може да бъде всяко материално или нематериално благо, което се предлага за размяна. Парите са всеобщ еквивалент и според неокласическата теория обслужват икономиката, изпълнявайки функциите:единица за смятане, средство за обръщение и средство за съхраняване на стойността. Цената е изразена в пари разменна стойност на стоката, по която купувачът и продавачът се съгласяват да влизат в сделка помежду си. Търсенето е желанието да се купи стока, подкрепено с покупателната сила на потребителя. Предлагането е количеството стока, което продавачът желае да произведе и достави на купувачите. Конкуренцията е взаимодействие м/у пазарните контрагенти под формата на съперничество, при което всеки преследва своите интереси и цели. Размяната на блага се базира на общовалидни принципи, 2 от които са еквивалентност и възмездност. Тези два принципа имат първостепенно значение. Актът покупко-продажба е икономически оправдан, ако всеси участник в размяната получи равностоен еквивалент на своята стока. Той има смисъл, ако двамата контрагенти получат изгода от този акт. Главни ф-ии на пазара – благодарение на пазарните сигнали за потребителско търсене, равнището и динамиката на цените, лихвените  %, валутните курсове, стоковите запаси и др.производителите поддържат стопанската активност за създаване на толкова продукция, колкото във всеки даден момент е необходима на обществото. Пазарът принуждава производителите да синхронизират своето поведение с фактическото състояние на стопанската конюнктура т.е. регулира развитието на общественото производство. Друга ф-я на пазара е ............................ф-я. Осъществявайки определена инвестиционна политика, фирмите преследват своите цели: 1. да се утвърдят на пазара, като намялеят разходите чрез тяхното обновление; 2. завоюване на нови пазарни ниши; 3. разширяване на пазарния радиус на производството и продажбите. Санираща ф-я –дава зелена светлина на инициативните производители и с усет към новаторство, закрива пътя на инертните производители, непритежаващи качествата на адаптивност. Видове пазари: Видът на стоката, която е обект на покупко-продажба дава най-важната хар-ка на всеки пазар. В зависимост от това в системата от пазари, обслужващи икономиката се различават: 1. пазари на патребителски стоки; 2. пазари на инвестиционни стоки; 3. пазари на работна сила; 4.пазари на ценни книжа; 5. кредитни пазари; 6. застрахователни пазари; 7.валутни пазари. От гледна точка на своите мащаби тези пазари могат да се разграничат на местни, национални и  международни.; според функционалното им предназначение се делят на – факторов пазар, обслужващ реализацията на производствените ресурси и продуктов пазар-той обхваща покупко-продажбите на стоки и услуги за лично потребление. ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ – 1. на практика чрез пазарният механизъм фундаменталните въпроси “какво, как, колко и за кого да се произвежда” намират отговор. Пазарният механизъм изпълнява ролята на “невидима ръка”, която координира интересите на производители и потребители и насочва тяхната стопанска дейност. Този механизъм вкл. 3 основни елемента или променливи: търсене, предлагане и цена. Търсенето и предлагането са свързани помежду си от цената. Тя е паричният еквивалент, срещу който се разменя една стока. Цената заема централно място в пазарния механизъм. Както търсенето, така и предлагането се влияят от цената. И обратно, в своята взаимовръзка те определят нейното равнище. Промените в цените въздействат в/у обема и структурата на търсенето и същевременно подтикват производителите да изменят предлагането и да преразпределят ресурсите си м/у различните производствени програми. 2. Ролята на пазарния механизъм като ключов елемент за организацията и функционирането на икономиката се изразява в следните 3 момента: 1.) паз.механизъм служи като система за откриване и предаване на икономическа информация м/у участниците в стопанския процес. Чрез цените той синтезира огромна информация за предпочитанията на потребителите, за ценността на различните продукти и ефективността на технологиите. Пазарните сигнали дават на производители и потребителите сигурни ориентира за най-рационално използване на тяхните ресурси, усилия и доходи; 2.)паз.механ. координира самостоятелните решения и съгласува интересите на купувачите и продавачите. Купувачите се стремят с най-малки разходи да си осигурят най-голяма полезност, продавачите – да извлекат максимална печалба от продажбите. В резултат на това се определят количествата на реализацията. Пазарният мех.води към ценови и разпределителни решения, които са взаимоприемливи за контрагентите на пазарната сделка; 3.) паз.механ. мотивира рационално икономическо поведение на пазарните агенти, принуждава и да минимизират своите разходи и да водят строг бюджет. Чрез цените, формирани от търсенето и предлагането, той определя техните доходи и разходи и ги подтиква, водени от собствените си интереси , да търсят най-ефективните решения. ТЪРСЕНЕ 1)определение – тъсенето отразява обема и структурата на потребностите от продукти и услуги, предявени от купувачите на пазара. По отношение на отделните стоки се различават:индивидуално търсене – търсене на даден продукт от отделните потребители или домакинства; пазарно търсене – изразява съвкупното търсене на този продукт от всички потребители. За всяка стока пазарното търсене се измерва с количеството от нея, което потребителите желаят и са в състояние да купят при дадена цена и за определен период от време. Търсеното количество е: 1)желаното от купувачите количество при една или друга цена и ще бъде различно за различните алтернативни цени; 2)включва само пратежноспособното ефективно търсене; 3)измерва се винаги по отношение на даден период от време – ден, месец, година.  Индивидуалното търсене на една стока за определен период от време се влияе от следните фактори: цена на стоката; доходът на потребителите; цените да другите, свързани с нея стоки; вкусовете и предпочитанията на потребителите; очакванията на купувачите. Пазарното търсене освен от посочените вече фактори зависи още от броя на купувачите на пазара и от разпределението на доходите. Ефектът от въздействието на тези фактори в/у търсенето е с различна посока и интензивност. ЗАКОН ЗА ТЪРСЕНЕТО: неговата същност се свежда до два важни момента: 1)на всяко равнище от цената отговаря определено количество на търсенето на дадена стока; 2)при спадането на цената, търсеното количество се увеличава, а при нейното повишаване – намалява. Не трябва да се забравя уточнението: “при равни други условия” крива на търсенето /графика/

 

 

Кривата е наклонена на дясно и надолу, като нейният наклон изразява с колко намаляването на цената увеличава търсеното количество. Обратната зависимост м/у равнището на цената и търсеното количество, която изразява кривата на търсенето , се дължи на 2 причини. 1)когато цените растат, реалната покупателна способност на потребителите намалява. При по-висока цена те ще могат да купат със своя доход по-малко стоки. Това въздействие е известно като ефект на дохода. 2) растежът на цената на една стока стимулира потребителите да се ориентират към нейни заместители. Така се проявява ефектът на заместването. Когато се касае за движение по кривата на търсенето се говори за промяна на търсеното количество, а когато се измества кривата – за изменение на търсенето. Анализът на факторите на търсенето показва, че тяхното влияние се изразява в 2 принципни различни процеса: - изменение на количеството по самата крива на търсенето в резултат от промените в цената на разглежданата стока; преместване на кривата в резултат на въздействието на другите фактори в/у търсенето. ПРЕДЛАГАНЕ: Под предлагано количество на дадена стока се разбира онова количество от нея, което е предоставено за окончателна реализация на пазара. Предлаганото количество е променлива , която е зависима от цената. За всяка една цена фирмите производители ще са готови да предложат различни количества. Факторите, които определят предлагането са непосредствено свързани с  главния мотив за дейността на фирмите – печалбата. Предлаганите количества от една стока се влияят от следните осн.фактори: цена на стоката; цени на ресурсите, използвани за нейното производство; равнището на технологиите; цените на другите стоки, които могат да произвеждат със същите ресурси; очакванията на производителите; броя на продавачите. ЗАКОН ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО –м/у цената на една стока и нейното предлагане съществува право пропорционална зависимост:колкото по-висока е цената, толкова по-голямо е количеството, което се предлага. За закона за предлагането са важни и съществени два момента: 1)на всяка цена отговаря определено  предлагано количество; 2)при повишаване на цената предлаганото количество се увеличава, а при намаление спада. Крива на предлагането- за разлика от кривата на търсенето, кривата на предлагането се движи в съответствие на закона на предлагането – надясно  и нагоре. /графика/

 

Изразява функционалната зависимост м/у цената и предлаганите количества при дадени, определени условия на производство. И тук както при търсенето трябва да се прави резлика м/у изместване по кривата и изместване на самата крива. Промяната на всеки фактор, влияещ на предлагането, освен собствената цена на стоката, има като резултат преместване на самата крива на предлагането на нова позиция. ПАЗАРНО РАВНОВЕСИЕ. Състоянието на равновесие на пазара се получава когато силите на търсенето и предлагането установят така цена, при която се изравняват търсените и предлаганите количества от дадена стока. Параметрите на това равновесие се определят от пресечната точка на двете криви. Определената от тази точка цена се нарича равновесна цена, а съществуващото на нея количество – равновесно количество. Т.е. равновесна цена. /графика/

 

 

За всяка цена над равновесната предлаганите количества превишават търсените и се образува излишно предлагене. Q2 > Q1  . Цените под посочената точка водят до излишно търсене – търсените количества са по-големи от предлаганите Q4 >  Q3 . Равновесните цени, формирани от търсенето и предлагането на конкурентния пазар имат 2 осн.свойства: 1)те “изчистват” пазара и не позволяват на него да се получи недостиг или излишък на стоки. Количеството, което са готови да купят потребителите, съответства на количеството, което предлагат производителите. 2)позволяват да се сключат максимално количество сделки. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие – стабилността на пазарното равновесие е относителна. Тя се появява само в статичен аспект. В динамичен аспект с течение на времето кривите на търсенето и предлагането не остават неизменно на една и съща позиция. Всяко тяхно изменение нарушава равновесното количество и равновесната цена, като придава ново положение на центъра, около който се колебаят обемите на реализацията и цените. 1) при неизменно предлагане, промените в търсенето предизвикват еднопосочни промени в равновесното количество и равновесната цена. /графика/

 

При повишанане на търсенето, равновесното количество се променя от  Q0 към Q1  и цената от Р0 се увеличава на Р1 . Аналогични промени стават при намаляване на търсенето. 2) по друг начин реагира пазарът при  промяна на предлагането. Всяко увелич.на предлагането води до растеж на равновесното колич.и същевременно намалява равновесната цена. /графика/

 

 

И обратно – ограничаването на предлагането, увеличава цените и свива количествата на реализация. ЕЛАСТИЧНОСТ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО В икономиката силата на реакцията на търсенето или предлагането на дадена стока, в отговор на промените в някои от определящите и фактори се изразява чрез понятието еластичност. Ценова еластичност на търсенето – непосредствена мярка за това доколко търсенето на една стока зависи от нейната цена. Определя се като % изменение на търсеното количество и % изменение на цената на стоката:/формула/
Коеф.на ценова еластичност показва с колко % ще се измени търсеното колич.на всеки 1% изменение в цената. Колкото по висока е стойността на този показател, толкова по-еластично е търсенето, при EDP =0 търсенето е съвършено нееластично /графика/

 

При EDP =+¥ е налице съвършена еластичност. /графика/

 

Единичната еластичност /нормална еластичност/-при нея всяко намаляване на цената с 1%, увеличава търсеното количество с 1%. При EDP Î(0;1) – търсенето е нееластично, а при EDP>1 еластично. Ценовата еластичност на търсенето зависи от 2 фактора: 1)наличието на заместители; 2)делът на разходите за дадена стока в общите потребителски разходи, т.е. нейното място в “потребителската кошница”. Еластичност на търсенето от дохода – отношение м/у % изменение на търсените количества към % изменение на потребителския доход. /формула/
Кръстосана еластичност – отношение м/у % изменение на търсеното количество на стока А и изменението на цената на стока Б /формула/

Еластичност на предлагането: с този показател се  определя степента, в която предлагането реагира на промените в цената. /формула/
Особеното при еластичността на предлагането е, че тя силно се изменя във времето. За да се отчете ролята на времето на еластичността на предлагането се използват въведените от А.Маршал 3 различни периода: моментен, краткосрочен, дългосрочен. В моментния период, производството изобщо не може да реагира на нарастналите промени в търсеното количество. В моментен план предлагането е фиксирано и неговата еластичност е 0. За да се постигне пазарно равновесие се налага да се увеличи цената. /графика/

 

 

В краткосрочния период производителите ще могат да реагират на голямото търсене и благоприатните за тях цени. Цената ще се установи на по-ниско ниво от цената в моментния период. /графика/

 

В дългосрочен период еластичността на предлагането се повишава. Кривата на предлагането ще се наклони повече надясно и пазарното равновесие ще се установи при по-ниско равнище на цените и по-големи обеми на реализация. Колкото по-кратък е периодът, толкова по-значително е влиянието на промените в търсенето в/у равновесните цени и количество, докато в по-дълъг период се засилва въздействието в/у предлагането в/у тях. Тази тенденция се обуславя от променливата еластичност на предлагането във времето.

Ако все пак сте решили, че витрябва помощ  за този изпит и смятате, че имате нужда да препишете предлагаме най-новите модели микрослушалка.

микрослушалка

Предлагаме и мини магнитна микро слушалка.

"УМНИТЕ СТУДЕНТИ УЧАТ ПО-УМНИТЕ ПРЕПИСВАТ "

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba