Untitled Document
 • Какъв е обхватът и структурата на финансовия пазар?

Финансовия пазар включва паричен (краткосрочен) пазар и капиталов (дългосрочен) пазар, пазар на финансови деривати.

 • Кой е регулаторния орган, осъществяващ надзор на капиталовияпазар в България и кога е създаден той?

Комисия за финансов надзор – март 2003

 • Коя е институцията, която осъществява сетълмента и клиринга на сделките с безналични ЦК и кога е създаден той?

Централен Депозитар – Август 1996

 • Кои са търговските системи, които се използват в БФБ и кога са въведени?

Xetra – Октомври 2007 (ел. система за търговия)
Cobos – Февруари 2003 (клиентски терминал)

 • Кои са основните участници в първичния пазар на акциите?

Дружества емитенти, инвестиционни посредници, индивидуални и институционални инвеститори

 • Какви са възможните варианти за придобиване на публичен статут?
 • Осъществяване на първично публично предлагане
 • Допускане до търговия на регулиран пазар на вече емитирани ЦК
 • Наличието на 10000 акционери в последния ден на две последователни календарни години
 •  
 • Дайте определение и характеристика за Фондовата борса.

Регулиран пазар с определени изисквания за достъп. Организиран, регулиран, елитен официален пазар на финансови инструменти, който е прекъснат по отношение на времето (сесиите за търгуване). При Фондовите борси е налице определеност по място.

 • Кой има право да сключва сделки на пода Фондовата борса?

Брокера

 • Каква е разликата между борсовия член и борсовия посредник (брокер)според правилата на БФБ?

Член на борсата може да бъде всяко лице, имащо качеството на търговец по смисъла на чл.1 от Търговския закон, включително търговските дружества независимо от наличието и размера на чуждестранното участие в тях. Всеки акционер, който притежава акции в размер на 1% от капитала на борсата може да бъде пълен член на борсата. Независимо от начина на придобиване на членство, никой борсов член не може да има повече от едно членство на отделен борсов кръг. За разлика от тях брокерът е ФЛ, което има сключен с борсовия член трудов договор, който опълномощява брокера да извършва сделки на борсата от името на борсовия член.

 • Какви дейности може да упражнява инвестиционния посредник по занятие?

Той може да сключва сделки с финансови инструменти за сметка на клиента, за което получава комисионна. Инвестиционния посредник извършва инвестиционни услуги като се стреми да изпълни възможно най-добре подаденото от клиента нареждане. Инвестиционния посредник е връзката на отделния клиент с финансовия пазар

 • Коя е институцията/ите които лицензират дейността на инвестиционните посредници в страната?

Комисията по финансов надзор
Закон за публично предлагане на ценни книжа + Наредби

 • Каква е основната разлика между брокера и дилъра на ЦК?

Брокера действа за сметка на наелия го клиент, докато дилъра - за своя сметка. Дилърът печели от своите собствени сделки, докато брокерът печели от комисионна.

 • Какво представлява маркет-мейкъра и има ли място в България?

Маркет-мейкърите са фирми, които купуват/продават акции за собствена сметка. Работят като дилъри и печелят от разликата между покупната и продажната цена. Те определят котировките.

 • Какви са основните стъпки при процедурата на първичното публично предлагане?
 • Вземане на решение за осъществяване на първично публично предлагане
 • Преобразуване на дружеството в акционерно(при необходимост)
 • Сключване на договор с конкретен инвестиционен посредник, който ще поеме емисията
 • Уточняване на основните параметри на публичното предлагане
 • Обездвижване на акциите на дружеството в Централен Депозитар АД (при положение, че не са обездвижени)
 • Изготвяне на проспект за публично предлагане на ЦК и неговото внасяне за потвърждаване в КФН
 • Одобряване на проекта за публично предлагане от КФН
 • Осъществяване на първично публично предлагане
 • Регистриране на емисията на БФБ – София АД
 • Първа котировка 
 • Кои са пазарите и пазарните сегменти, които организира БФБ?
 • Основен пазар
 • Сегмент акции Premium
 • Сегмент акции Standard
 • Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
 • Сегмент за облигации
 • Сегмент за колективни инвестиционни схеми
 • Сегмент за компенсаторни инструменти
 • Сегмент за структурирани продукти
 • Сегмент за права
 • Сегмент за приватизация
 • Сегмент за първично публично предлагане
 • Алтернативен пазар
 • Сегмент на акции
 • Сегмент на дружества със специална инвестиционна цел

 

 • Какви са основните мотиви за сключване на сделки с финансови инструменти?
 • Инвестиционен доход
 • Арбитражиране – извличане на доход с разлика в курсовете
 • Спекулативен – важна е цената в малък срок 
 • Хеджиране – вид застраховане с финансови деривати.
 • Посреднически доход
 • Каква е разликата между пазарната и лимитираната поръчки?

При пазарната нямаме цена, имаме само количество. А при лимитираната се обявява някаква конкретна цена.

 • Каква е разликата между спот сделката и срочната сделка?

Спот сделката се извършва на момента(до два дниt+2). Срочната сделка е форуърдна, фючърсна, суап.

 • При какъв курс ще бъде сключена сделка в ползата на краен инвеститор, който е определил пазарна поръчка „купува“ , при положение, че са валидни следните котировки на маркет-мейкъра:  Bid цена 63; Ask цена 64 при лимитирана поръчка „продава“ 63.5?

Отговора е че сделката ще се случи на 63.5

 • При какъв курс ще бъде сключена сделка в полза на краен инвеститор при положение, че той е обявил лимитирана“купува“ на цена 63,5 евро за акция, а към момента на обявяване на неговата оферта, в системата са валидни единствено котировките на маркет-мейкъра за съответната емисия: Bid 63, Ask 64 евро за акция.

Сделка няма да се осъществи!!!!

 • Пазарна „продава“ за инвеститора при положение, че са валидни следните котировки за деня на маркет-мейкъра: Bid 63, Ask 64 и лимитирана „купува“ 63,5 евро.

Директно ще се случи между инвеститорите на 63,5.

 • Маржинални покупки: започваме с покупка и завършване с продажба, за да извлечем доход. Брокера ни кредитира задължително. Връщаме му заема и си прибираме печалбата.

Къси продажби: при падащ тренд. Започваме с продажба и завършваме с покупка. Продаваме нещо което го нямаме и го купуваме на ниска цена.

Публикувана в ФИНАНСИ
FaLang translation system by Faboba