Четвъртък, 24 Ноември 2011 01:41

МЕТОДИ НА УЧЕНЕ И ЗАПОМНЯНЕ

 

Пирамида на ученето е известна на света още от началото на XX век (40-те и 50-те години), когато за първи път се появява в

различни източници. Въпросната пирамида е прост за разбиране модел, който обяснява каква е ефективността на учене в зависимост

от различните начини, с които се подхожда към ученето.

Ето  например как се обя снява пирамидата на учене в книгата “Конспирацията на богатите: Осемте нови правила на парите” на Робърт

Кийосаки (Анхира, 2010), която завърших да чета буквално днес:

Метони на учене и запомняне

Както виждате от Пирам  идата на ученето, в зависимост от начините на учене, ние сме склонни да запомним определен процент

информ ация и по-конкретно:

 • Запомняме 10% от това, което четем – чрез четене на текст
 • Запомняме 20% от това, което чуем – чрез слушане на думи
 • Запомняме 30% от това, което видим – чрез гледане на снимки
 • Запомняме 50% от това, което видим – чрез гледане на филми, наблюдение, гледане на демонстрация
 • Запомняме 70% от това, което казваме – чрез участие в обсъждане, изнасяне на презентация/беседа/лекция
 • Запомняме 90% от това, което казваме и правим – чрез правене на нещо реално или чрез симулация на правене на нещо
 • реално

 

Практически приложения на Пирамидата на ученето

Какво означава този модел за всички нас, които инвестираме време и усилия в професионалното и личностното си развитие? Какво

означава моделът и за собствениците и менидж ърите във фирми, които вземат решения за инвест ирането на средства, време и други

ф ирмени ресурси в професионалното и личностното развитие на служителите?

 • Най-напред, моделът ясно показва разликата между пасивното и активното учене. По-доброто запаметяване, а и по-доброто
 • разбиране на нещата идва в случаите на активно учене, докато при пасивното учене отново имаме запаметяване и разбиране
 • на наученото, но с големи “загуби” само няколко седмици след това.
 • Пирамидата на ученето също така недвусмислено показва, че съществуват разнообразни начини за учене, т.е. налице е реален
 • потенциал за хората да учат успешно по повече от един или два начина. В същото време начинът, по който е програмиран процесът
 • на учене в ун иверситетите, в които се подготвят различни специалисти, както и в различни фирми, предполага използването
 • единствено на един или два начина, най-вече свързани с пасивното възприемане на информацията (четене и слушане).

В интерес на обективността трябва да се отбележи, че моделът на Пирамидата на ученето не се възприема еднозначно от всички. Има хора,

които оспорват достоверността на про центите, които стоят срещу всеки един отделен начин за запомняне на информация, други оспорват

научната тежест на подредбата на елементите в пирамидата. Има публикации, в които цялата Пирамида на ученето се определя просто като

“мит”.

Вярно е, че ученето е нещо комплексно и е трудно да си обясним успеха или ефективността му само и единствено с класификацията,

показана по-горе. За успеха на ученето са ва жни и неща като това кой е човекът, който учи останалите (автор на книга, водещ на семинар

или тренинг, водещ на демонстрация и т.н.), какви са потребностите от обучение и вътрешната мотивация на обуча ващите се, в какъв

контекст се провежда обучението и много други неща.

И все пак, помислете по темата за Пирамидата на ученето – звучи ли ви достоверно, звучи ли ви логично, звучи ли ви разумно? Лично на мен

– ДА, звучи ми много логично, разумно и близко както до ума, така и до личната ми практика, опит и наблюдения. В този смисъл, за мен

Пирамидата на ученето има практическа стойност, защото по лесен и опростен начин показва пътя за професионално и личностно развитие.

Възможно е някой да си зададе следния въпрос:

“Ако се ръководим от Пирамидата на ученето, не следва ли да акцентираме на активните начини за учене (със 70% успеваемост и

нагоре) и да пренебрегнем и дори изолираме пасивните начини на учене – четене, слушане и др.?”

Моето скромно мнение е, че това или няма как да стане в практически план, или дори и да стане, не носи особена стойност и полза. Естествено,

грешки винаги ще се правят (който не работи, той не греши), но те могат да бъдат неутрализирани поне отчасти чрез начините за учене в долната

част от Пирамидата, т.е. чрез четене, слушане, наблюдение.Трудно е да участваш в обсъждане на нещо, да изнасяш презентация или да се

включваш в симулация или правенето на нещо реално (активните начини в Пирамидата на учене), ако нямаш подходящите нагласи и знания за това.

Да говориш или да пр авиш нещо, за което почти не си наясно какво е, защо трябва да се прави, как би следвало да се прави или какъв е крайният резултат, към който трябва да се стремиш може да се превърне бързо в скъпоструваща, дори фатална грешка.

В ТОВА ВРЕМЕ, не бива в никой случай да се игнорират високите нива в Пирамидата на учене, поради страх от грешки. Грешки винаги ще има,

ако се опитваме да пра вим нещо, особено когато го правим за първи път. Или, както и при много други неща на този свят, и тук златното

правило е да се търси баланс между различните начини за учене. Всички те, между другото, освен че са с разл ичен процент на успеваемост

на запомнянето и усвояването, са и с различно времетраене и цена, което също е от значение.Да се страхуваме от грешки е нещо нормално,

това е част от инстинкта ни за самосъхранение, но прекомерният страх лесно може да прерастне в парализа, което да обезсмисли всички добри намерения да се учи с цел промяна към нещо по-добро. Няма как да се прилагат с успех нещата в практиката, ако не се действа.

РЕЗЮМЕ

Другия път, когато търсите обяснение на някакъв ваш (или на ваши познати, колеги, сътрудници и т.н.) професионален (или защо не и личностен)

успех или провал, спомнете си за Пирамидата на ученето. Колко и кои са начините, по които учите, по които трупате нови знания, умения, опит,

по които надграждате и усъвършенствате нагласата си към работата, бизнеса, взаимоотношенията с околните, света като цяло…

Трябва да помислете за всички тези неща и може би ще успеете да откриете за себе си обяснение защо сте по-добри или по-изоставащи от

вашите конкуренти в бизнеса, от хората, с ко ито работите или дори ръководите. А веднъж след като вече знаете какво е обяснението, няма начин

и да не получите идеи какво още бихте мог ли да направите.

 

 

 

 

 

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba