Фактори обуславящи интернациолизацията на дейността на съвременната фирма

Много и твърде разнообразни са причините и факторите, довели до съвременното развитие на международния маркетинг във всичките му варианти на проявление. Между тях, като съществени, биха могли да се посочат следните:

Ø Нарастващите възможности на производството, техниката и технологията обективно водят до необходимостта от разширяване на пазарите. Разширяването на пазарното присъствие, на фирмата, се постига по пътя на излизането и установяването на нови пазари чрез износ на стоки и услуги, инвестиции в производството, маркетинг на чужда територия, както и по пътя на нарастване на вече осъществено присъствие на чуждия пазар – навлизане в нови сектори на бизнеса, сливания и поглъщания, влизане в международни стратегически съюзи и др.

Ø Оптимизиране на резултатите от високата специализация на продуктите и технологичната компетентност. Когато дадена компания постигне такова равнище на специализация на един продукт, която го прави уникален на собствения за фирмата пазар, по-нататъшното ефективно развитие за неговото производство и реализация най-често е свързано с излизането зад граница. Това се отнася и за високата технологична компетентност на една компания. Отличните резултати в технологичното производство ще се рентират още по-благоприятно в условията на международна конкурентна среда поради специфичното им конкурентно предимство.

Ø Важно значение има стилът и начинът на управление на една компания, концепционното мислене на управляващите. За редица управленски кадри международният пазар е единствената среда за постигане на целите и ефективно решаване на задачите, поставени пред дадена компания. Разнообразните контакти на различни равнища в сферата на бизнеса превръщат поведението на управляващите в интернационално по своя характер и сфера на дейност. Съществено значение в тази насока има междукултурното общуване, засилващите се процеси на фирмено сътрудничество под формата на асоциации, съюзи и др.

Ø Нарастващата зависимост на националните икономики от активното участие в системата на международните икономически отношения, е съществен фактор, влияещ върху действията на отделните фирми. Тази зависимост е свързана с постигането на национални и фирмени цели – енергийното и ресурсно осигуряване на производството, решаването на все по-сложните екологични проблеми, здравеопазването, развитието на маркетинг инфраструктурата и др.

Ø Повишаващото се равнище на критичната маса на ресурсите за постигането на ефективно серийно производство, респективно икономия от мащабите и намаляване себестойността на продукцията. По-нататъшната концентрация и централизация на капитала и производството са в основата на много от съвременните форми на производственото коопериране, международния инженеринг, международния технологичен трансфер и гр., възприемани като стратегически маркетинг решения за излизане и трайно настаняване на чуждите пазари.

Ø В условията на развитата пазарна икономика неизменен фактор с нарастваща стойност си остава конкуренцията – на националните и международни пазари, стимулираща активните международни икономически връзки на фирмено и държавно равнище. Международната конкуренция стимулира интернационализацията на фирмената дейност и важна причина за междуфирмените съюзи с цел противопоставяне на конкурента.

Ø Прогресът в развитието на системата за международно регулиране на бизнеса е важен фактор за развитието на международната дейност на отделните компании. Приносът на международните организации се състой в получаването на бизнес информация, в участието в различни маркетинг мероприятия, в установяването на полезни делови контакти.

Ø Развитието на научно-техническия прогрес също ускорява развитието на интернационализацията на фирмената дейност. Това се осъществява предимно чрез използването на резултатите от развитието на науката и техниката. Научно-техническият прогрес обаче спомага и за усъвършенстването и развитието на маркетинг инфраструктурата на световния пазар, развитието на пътната мрежа и транспортната система, прогреса в сферата на информационните техники и технологии и др.

Ø За някои компании международният пазар предлага по-благоприятни възможности за противодействие и минимизиране на стопанския риск. Този фактор има относителен характер в зависимост от големината на компанията, нейните международни позиции, характера на дейността и др. Този подход е свързан с неравномерното по време, място и интензивност циклично развитие на икономиката, което дава възможност за компенсиране до някаква степен на постигнатите неблагоприятни резултати на дадени пазари за сметка на реализираните приходи на други пазари.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba