Университетите в България и кандидат - студентските изпити

Тази статия е посветена на един етап от човешкия живот, който е избираем, но тези, които са го избрали, го наричат „най - хубавия”. Това е студентството или още студентският живот. За да се стигне обаче до момента, в който можем да се наречем студенти, трябва да минем и през кандидатстването за такива. Едва когато ни одобрят, и ни приемат във висшето училище, ставаме истински студенти. Различните университети в България предлагат различна политика относно провеждането на кандидат - студентските изпити. При някои от тях съществуват т.нар. предварителни (предварителна изпитни сесия) и основни (основна изпитна сесия) кандидат - студентски изпити. По този начин студентите получават три оценки (2 от висшето училище, за което кандидатстват плюс оценка от държавен зрелостен изпит), с които могат да преборят останалите кандидати. Десетки хиляди ученици завършват всяка година и борбата за място в избрания университет винаги е голяма. Тенденцията през годините е, че намалява броя на завършилите висше училище, просто защото атмосферата там е по - различна отколкото в средното училище, и много хора не издържат на напрежението и динамиката, с които протича всеки ден.

Сега ще разгледаме подробно някои от основните университети в България. Повече информация можете да научите в самите учебни заведения или от интернет сайтовете им (ако има такива). Първото, което трябва да се каже, е че България разполага с 53 университета в цялата страна. По градове данните са следните:

София - 23 университета

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Технически университет
 • Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
 • Нов български университет (частен)
 • Медицински университет
 • Химикотехнологичен и металургичен университет
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
 • Лесотехнически университет
 • Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
 • Национална художествена академия
 • Национална спортна академия
 • Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
 • Военна академия „Г. С. Раковски“
 • Академия на МВР
 • Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
 • Висше строително училище „Любен Каравелов“
 • Колеж по телекомуникации и пощи - (частен)
 • Колеж по библиотекознание и информационни технологии - (частен)
 • Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - (частен)
 • Театрален колеж „Любен Гройс“ - (частен)
 • Висше училище по застраховане и финанси - (частен)
  • Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството - (частен)

Варна - 5 университета

 • Технически университет
 • Икономически университет
 • Медицински университет
 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
 • Варненски свободен университет - (частен)

 

Пловдив - 9 университета

 

 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Аграрен университет
 • Университет по хранителни технологии
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
 • Технически университет София - Филиал Пловдив
 • Медицински университет – Пловдив
 • Европейски колеж по икономика и управление - (частен)
 • Колеж по икономика и администрация - (частен)
 • Земеделски колеж - (частен)

 

Велико Търново - 2 университета

 

 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 • Национален военен университет „Васил Левски“

 

Плевен - 1 университет

 

 • Медицински университет - Плевен

Бургас - 2 университета

 • Университет „Проф. Асен Златаров“
 • Бургаски свободен университет - (частен)

Русе - 1 университет

 • Русенски университет „Ангел Кънчев“

Шумен - 1 университет

 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Стара Загора - 1 университет

 • Тракийски университет

Габрово - 1 университет

 • Технически университет

Благоевград - 2 университета

 • Югозападен университет „Неофит Рилски“
 • Американски университет в България - (частен)

Свищов - 1 университет

 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Добрич - 1 университет

 • Висше училище Международен Колеж - (частен)

Ботевград - 1 университет

 • Международно висше бизнес училище - (частен)

Перник - 1 университет

 • Европейски политехнически университет - (частен)

Банско - 1 университет

 • Колеж по туризъм - (частен)

Започваме подробното разглеждане на университетите по градове.

София

Софийски университет „ Св. Климент Охридски”

Софийският университет „ Св. Климент Охридски” е най - големият в България. Той предлага широк избор от специалности. Има 16 факултета с общо 104 специалности. Те са:

Исторически факултет

Факултет по класически и нови филологии

 

 

Юридически факултет

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Стопански факултет

Физически факултет

Медицински факултет

 

Факултет по славянски филологии

Философски факултет

Факултет по педагогика

Богословски факултет

Факултет по журналистика и масова комуникация

 

 

Факултет по математика и информатика

Факултет по химия и фармация

Геолого-географски факултет

Биологически факултет

 

Университетът предлага две форми на обучение - редовна и задочна. Специалностите в задочна форма на обучение са: Философия, Библиотечно - информационни науки, История, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Българска филология, Математика и информатика, Физика, Инженерна физика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Химия, Биология, Молекулярна биология, Екология и опазване на околната среда, Биотехнологии, Биология и химия, География и биология, География, Право, Връзки с обществеността, Теология, Предучилищна и начална училищна педагогика, Специална педагогика, Социална педагогика.

Конкурсни изпити

За учебната 2013/2014 година университетът организира две кандидатстудентски изпитни сесии. Резултатите от конкурсните изпити участват при формирането на бала и важат за класирането, само ако кандидатите отговарят на изискванията на Правилника на университета. Оценките, получени на всяка от изпитните сесии, са равностойни. Кандидат - студентът може да избере да ползва оценка от държавен зрелостен изпит (матура) за приемане. Предметите, по които може да положите изпит са:

 

 • Философия и социални науки
 • История на България
 • Български език и литература
 • Руски език
 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Италиански език
 • Испански език
 • Математика ІІ
 • Математика І
 • Физика
 • Химия
 • Биология
 • География
 • Журналистика (писмен)
 • Журналистика (устен)
 • Теология - устен
 • Музика
 • Събеседване за специалност Изобразително изкуство

 

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат - студентите се образува като сума от конкурсните оценки, умножени със съответен коефициент и балообразуващите оценки от дипломата за средно образование. Не всички специалности изискват един и същ бал.

 • Философски факултет - всички специалности са с максимален бал 30 с изключение на специалността Европеистика, която е с максимален бал 36.
 • Исторически факултет - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по педагогика - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Факултет по славянски филологии - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по класически и нови филологии - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Факултет по математика и информатика - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Физически факултет - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по химия и фармация - всички специалности са с максимален бал 24 с изключение на специалността Фармация, която е с максимален бал 36.
 • Биологически факултет - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Геолого - географски факултет - всички специалности са с максимален бал 24 с изключение на специалностите Туризъм и Регионално развитие и политика, които са с максимален бал 30.
 • Юридически факултет - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Факултет по журналистика и масова комуникация - всички специалности са с максимален бал 30.
 • Стопански факултет - всички специалности са с максимален бал 36.
 • Богословски факултет - всички специалности са с максимален бал 24.
 • Факултет по начална и предучилищна педагогика - всички специалности са с максимален бал 24 с изключение на специалностите Музика и Изобразително изкуство, които са с максимален бал 12.

 

Технически университет София

Технически университет София има 17 факултета и избор над 50 специалности. ТУ - София има и два филиала - в Пловдив и Сливен. Ето ги и всички факултети и специалности:

Факултет Автоматика

 • Електрозадвижване и автоматизация на машини
 • Индустриална управляваща техника
 • Информационна измервателна техника
 • Системи и управление
 • Биоелектрониженерство
 • Робототехнически системи

Електротехнически факултет

 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Електротехника
 • Електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия

Енергомашиностроителен факултет

 • Топло - и ядрена енергетика
 • Топлотехника
 • Хидравлична и пневматична техника
 • Проектиране и технологии за облекло и текстил

Машинно - технологичен факултет

 • Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето
 • Индустриални технологии (ИТ)

Mашиностроителен факултет

 • Машиностроене
 • Мехатроника
 • Инженерен дизайн
 • Инженерна логистика
 • Инженерна логистика (с обучение на английски език)
 • Мехатронни системи (с обучение на английски език)
 • Машиностроене (с обучение на английски език)

Факултет Електронна техника и технологии

 • Биомедицинско инженерство
 • Електронни системи за контрол и управление
 • Микроелектроника
 • Силова електроника

Факултет по телекомуникации

 • Телекомуникации
 • Телекомуникационно инженерство

Факултет Компютърни системи и управление

 • Информационни технологии в транспорта
 • Математика и компютърни науки

·         Компютърно и софтуерно инженерство и Информационни технологии

·         Компютърни технологии и приложно програмиране и Компютърна визуализация и мултимедия

Факултет по транспорта

 • Транспортна техника и технологии
 • Авиационна техника и технологии
 • Технология и управление на транспорта
 • Авиационно инженерство

Стопански Факултет

 • Индустриален мениджмънт
 • Стопанско управление
 • Публична администрация

Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

 • Общо машиностроене
 • Компютърни системи и технологии
 • Индустриален мениджмънт
 • Стопанско управление (МВА)

Факултет „Машиностроене и Уредостроене”

 • „Машиностроителна техника и технологии”
 • „Машиностроене и уредостроене”
 • „Транспортна техника и технологии”
 • „Авиационна техника и технологии”
 • „Индустриален мениджмънт”
 • „Полиграфия”

Факултет „Електроника и Автоматика”

 • „Компютърни системи и технологии”
 • „Електроника”
 • „Автоматика, информационна и управляваща техника”;
 • „Електротехника”
 • „Индустриално инженерство” – обучение на англ. език

ТУ - София предлага обучение за бакалавърска степен само в редовна форма.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в ТУ - София са предварителни и редовни, които се провеждат съгласно график. Предварителните изпити са:

         - тест по математика

         - изпит по чужд език (френски, немски или английски )

Кандидат - студентите, явили се на предварителните конкурсни изпити и/или на държавните зрелостни изпити (матури) по български език и литература или математика или физика или география, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити.

         - изпит по рисуване и изпит по композиция (само за специалността „ Инженерен дизайн”)

Балообразуване

Състезателният бал на кандидат - студентите за всички специалности, с изключение на специалностите „Приложна математика”, „Инженерен дизайн”, „Стопанско управление” и „Публична администрация ” се образува, като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

           - от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или по математика или по физика през годините от 2008 до 2013 г. включително, умножена по 2.8;

           - от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Състезателният бал на кандидат – студентите за специалността „ Приложна математика ” се

образува, като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се

прибави една от следните оценки:

           - от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по математика или по физика през годините от 2008 до 2013 г. включително, умножена по 2.8;

           - от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Състезателният бал на кандидат - студентите за специалностите „ Стопанско управление ” и

„ Публична администрация ” се образува, като към оценките по математика и география от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

           - от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или по математика или по география през годините от 2008 до 2013 г. включително,

умножена по 2.8.

           - от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Състезателният бал на кандидат - студентите за специалността „ Инженерен дизайн ” се образува, като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се

прибавят оценките от издържаните конкурсни изпити по рисуване, умножена по 1.5 и по композиция, умножена по 1.5.

Състезателният бал на кандидат - студентите за специалностите „ Общо машиностроене” - на немски език, „Компютърни системи и технологии” - на немски език, „ Електроинженерство ” - на френски език, и „ Индустриално инженерство” - на английски език, се образува съгласно   ал. 1 само след успешно положен предварителен или редовен конкурсен изпит по съответния език, който се оценява с „ издържал “ или „ неиздържал “.

 

 

Университет за национално и световно стопанство

УНСС - София предлага широк избор от направления и специалности в редовна учебна форма. Те са:

І. Професионално направление Социология, антропология и науки за културата

Поднаправление „Социология/икономика и общество“ със специалност:

 • Социология

 ІІ. Професионално направление Политически науки със специалности:

 ІІІ. Професионално направление Обществени комуникации и информационни науки със специалности:

 • Медии и журналистика
 • Медия икономика

 ІV. Професионално направление Право със специалност:

 • Право

 V. Професионално направление Администрация и управление със специалности:  

 • Бизнес администрация
 • Публична администрация
 • Регионално развитие

 VІ. Професионално направление Икономика

Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ със специалности:

 • Политическа икономия
 • Макроикономика
 • Икономика
 • Икономика на човешките ресурси
 • Застраховане и социално дело
 • Икономическа социология

 Поднаправление „Икономика и бизнес“ със специалности:

 • Икономика на индустрията
 • Бизнес икономика
 • Предприемачество
 • Аграрен бизнес
 • Екоикономика
 • Икономика на недвижимата собственост

 Поднаправление „Икономика и инфраструктура“ със специалности:

 • Маркетинг
 • Прогнозиране и планиране
 • Икономика на транспорта
 • Стопанска логистика
 • Икономика на отбраната и сигурността
 • Икономика на търговията

 Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ със специалности:

 • Международни икономически отношения
 • Интелектуална собственост и бизнес
 • Икономика на туризма

 Поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“ със специалности:

 • Международни икономически отношения с преподаване на английски език          
 • Икономика с преподаване на английски език
 • Финанси и счетоводство с преподаване на английски език
 • Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език  
 • Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език        
 • Икономика на туризма с преподаване на английски език     
 • Икономика на околната среда с преподаване на английски език 
 • Интелектуална собственост и бизнес с преподаване на английски език 
 • Администрация и управление с преподаване на английски език
 • Бизнес икономика с преподаване на английски език                

 Поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ със специалности:

 • Финанси
 • Счетоводство
 • Финансов контрол

 Поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ със специалности:

 • Статистика и иконометрия
 • Бизнес информатика и комуникации

Конкурсни изпити

За да кандидатствате в УНСС, трябва да положите:

     1. ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ (ЕПИ) - провежда се под формата на тест, състои от две части и включва три модула:

       І. Обща част:

 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).                                   

       ІІ. Специална част – по избор (40 въпроса):

 • модул 3 - "Български език и литература";
 • модул 3 - "Математика";
 • модул 3 - "География на България";
 • модул 3 - "История на България".

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

2. Тест по чужд език– английски, немски, френски, испански и руски. На него се явяват кандидат-студенти, които искат да учат в професионални направления/поднаправления, за които задължително се полага изпит по съответния чужд език. Тестът се състои от четиридесет въпроса, разделени на три модула:

 • разбиране при четене
 • лексика
 • граматика

Първите два модула съдържат по 10 изпитни задачи, а третият - 20 изпитни задачи. Продължителността на теста е 2 (два) астрономически часа

3. Журналистика - писмен и устен изпит, за направление Обществени комуникации и информационни науки (само за специалност Медии и журналистика).

 

Балообразуване

Балообразуването за повечето специалности се образува по следния начин:

           - оценката от успешно положен единен примерен изпит (ЕПИ)по основен предмет, умножена с коефициент четири или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент едно.

Балообразуването за специалностите с изучване на чужд език се образува като:

           - оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент четири или оценката от ДЗИ (матура) по основен предмет, умножена с коефициент едно, и оценката по чужд език от положен приемен изпит, умножена с коефициент едно, или оценката от ДЗИ (матура) по чужд език, умножена с коефициент нула цяло и пет десети.

Балообразуването на поднаправлението „Финанси, счетоводство и контрол“ се получава като оценката от успешно положен ЕПИ по основен предмет, умножена с коефициент четири.

Балообразуването на специалността „Право” се получава като се удвои оценката от модул 1 и 3 Български език и езикова култура и български език и литература, утроената оценка на модул 3 История на България.

Ако искате да кандидатствате с дипломата си за средно образование става по следния начин:

             - среден успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент едно.

Това важи за всички специалности!

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Специалностите, които предлага университетът по архитектура, строителство и геодезия са:

 • Архитектура
 • Урбанизъм
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Строителство на сгради и съоръжения – англоезично обучение
 • Строителство
 • Хидромелиоративно строителство
 • Хидростроителство – немскоезично обучение
 • Водоснабдяване и канализация
 • Геодезия и Устройство и управление на земи и имоти

Всички специалности в УАСГ са в редовна форма на обучение с изключение на специалността „Геодезия”, която може да се изучва и в задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити в университета по Архитектура, строителство и геодезия се провеждат по математика и рисуване. Кандидат - студентите за немскоезичните специалности „Хидростроителство” и „Транспортно строителство” полагат и писмен анонимен изпит по немски език, ако не са освободени от него. Същото важи и за кандидат - студентите за англоезичната специалност „Строителство на сгради и съоръжения”.

Балообразуване

Максималният бал за всички специалности е 30. Балът за специалност „Архитектура” се формира като сума от оценката по математика от конкурсния изпит, проведен в УАСГ, оценките по рисуване от трите конкурсни изпита, проведени в УАСГ, общ успех от дипломата за средно образование. Състезателен архитектурен бал не се образува, ако на някоя от четирите конкурсни оценки оценката е слаб (2,00) или средната оценка на трите рисунки е по-ниска от добър (4,00).

Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от общ успех от дипломата за средно образование, конкурсната оценка по математика от изпита, проведен в УАСГ, умножена с коефициент 4,0. Само за кандидатите завършили през 2008 г. и след това: По-голямото число от: Конкурсната оценка по математика от изпита, проведен в УАСГ, умножена с коефициент 4,0 или оценката от ДЗИ по математика или физика, умножена с коефициент 3,0 (ако кандидатът е положил ДЗИ по математика или физика). Кандидат - студентите за специалностите „Хидростроителство” и „Транспортно строителство” (немскоезично обучение) полагат и изпит по немски език, който се оценява с "да" - издържал и с "не" - не издържал. Кандидат -студентите за англоезичната специалност Строителство на сгради и съоръжения полагат и изпит по английски език, който се оценява с "да" - издържал и с "не" - не издържал.

Балът за специалността „Урбанизъм” се формира като сума от удвоената оценка по математика от конкурсния изпит, проведен в УАСГ, общ успех от дипломата за средно образование, оценката по география и икономика от дипломата за средно образование и оценката от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование.

Нов български университет (частен)

Нов български университет в град София Ви предлага да изучавате следните специалности:

 • Англицистика
 • Антропология
 • Археология
 • Бизнес администрация
 • Дизайн
 • Здравеопазване и социална работа
 • Изкуствознание и история на културата
 • Изящни изкуства
 • Икономика 
 • Информатика
 • История
 • Кино, реклама и шоубизнес
 • Когнитивна наука и психология
 • Масови комуникации 
 • Музика
 • Национална и международна сигурност
 • Нова българистика
 • Политически науки
 • Природни науки
 • Публична администрация
 • Романистика и Германистика
 • Средиземноморски и Източни изследвания
 • Театър
 • Телекомуникации
 • Философия и социология

Конкурсни изпити

Кандидатстудентският изпит за предлаганите от НБУ бакалавърски програми, както и за магистърски програми "Право" и "Архитектура", е тест по общообразователна подготовка (ТОП). Някои от програмите предвиждат и провеждане на специализиран изпит.

 

НБУ предлага няколко сесии на ТОП. Всеки кандидат-студент сам решава колко пъти да се яви на ТОП, като в класирането участва с този резултат, който му осигурява най - висок състезателен бал.

 

Балообразуване

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният състезателен бал е 1000 точки.

При формиране на бала участват следните компоненти:

 • общ резултат от ТОП (Тест по общообразователна подготовка);   
 • резултати от отделни раздели на ТОП (за МП "Архитектура и МП “Право”);
 • оценка от специализирания кандидатстудентски изпит (когато програмата предвижда такъв);
 • за завършилите след 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование или средна аритметична оценка от матурите;
 • за завършилите преди 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

Оценките по шестобалната система (от дипломата за средно и от специализираните изпити) се трансформират в точки (Т) по следната формула:
Т = (А - 2) х 25, където А е съответната шестобална оценка.

Балообразуване за бакалавърските програми без специализиран изпит

 • ТОП x 7  
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 30

Балообразуване за бакалавърските програми със специализиран изпит

 • ТОП x 5   
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1
 • оценка от специализиран изпит x 40

 

Химикотехнологичен и металургичен университет

Факултетите на химикотехнологичния и металургичен университет са 3 с общо 23 специалности. Ето кои са те:

Факултет по химични технологии

 • Целулоза, хартия и опаковки
 • Фин органичен синтез
 • Природни и алтернативни горива
 • Полимерно инженерство
 • Технологичен дизайн на текстила и кожите
 • Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества
 • Неорганични химични технологии
 • Електрохимични технологии и защита от корозия
 • Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

Факултет по металургия и материалознание

 • Металургия
 • Енергийна и екологична ефективност в металургията
 • Металургия и мениджмънт
 • Металургия(на английски език)
 • Инженерни материали и материалознание
 • Материали и мениджмънт

Факултет по химично и системно инженерство

 • Инженерна екология и опазване на околната среда
 • Автоматика и информационни технологии
 • Биотехнологии
 • Химично инженерство
 • Индустриален мениджмънт
 • Химично инженерство ( с преподаване на немски език )
 • Химично инженерство ( с преподаване на френски език )

Университетът предлага редовно и задочно обучение за всички специалности.

Конкурсни изпити

В ХТМУ може да се явите на 2 конкурсни изпита. Те са по химия или математика. Продължителност на конкурсните изпити - 3 астрономически часа. Кандидат - студентите имат възможност да полагат кандидатстудентски изпити в няколко сесии. Всяка получена оценка на всяка от изпитните сесии може да бъде използвана при кандидатстване, както през настоящата година, така и в следващи приеми. В случаите, когато кандидатите са издържали повече от един изпит, при образуването на състезателен бал се използва най-високата от тях.

Балообразуване

За всички специалности състезателният бал за участие в класиране се формира по следния начин:

 

1.         Сумата от оценките от дипломата за средно образование по: „Химия и опазване на околната среда”, „Математика”, „Физика и астрономия”.

 

2.         Удвоеният резултат на един от следните варианти за състезателна оценка: 

 

 • Оценката от положен конкурсен изпит;
 • Оценката от държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по „Химия и опазване на околната среда” – за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Математика”– за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Физика и астрономия” – за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Биология и здравно образование” –за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „Английски език” или „Френски език” или „Немски език” – за специалностите с изучаване на съответния език;
 • Оценката от държавен зрелостен изпит по „Български език и литература” - за всички специалности;
 • Оценката от ДЗИ по „География и икономика” - за специалностите: "Индустриален мениджмънт", "Инженерна екология и опазване на околната среда",  "Металургия и мениджмънт", "Енергийна и екологична ефективност в металургията" и "Материали и мениджмънт";
 • Оценката от олимпиади или състезания, посочени като начин за кандидатстване.

Максимален бал на кандидат - студент в ХТМУ е 30.

 

Минно - геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Минно - геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в град София предлага следните специалности за изучаване:

 • Маркшайдерство и геодезия
 • Обогатяване и рециклиране на суровини
 • Подземно строителство
 • Разработване на полезни изкопаеми
 • Управление на ресурси и производствени системи
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърни технологии в инженерната дейност
 • Механизация на минното производство
 • Биотехнология
 • Геология и геоинформатика
 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси
 • Екология и опазване на околната среда
 • Приложна геофизика
 • Сондиране и добив на нефт и газ
 • Хидрогеология и инженерна геология

Повечето специалности в университета могат да се изучват и в двете форми на обучение - редовна и задочна.

Конкурсни изпити

Конкурсен изпит в университета „Св. Иван Рилски“ има само по математика.

Балообразуване

І. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с конкурсен изпит в МГУ е сума от:
1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (вкл. предварителен изпит), умножена по 3;
Избира се по-високата от положените конкурсни изпити в МГУ .
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 36.
ІІ.
За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, информатика или физика и астрономия, или защита на дипломна работа (теория на специалността; практика по специалността) е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по математика, ин­форматика или физика и астрономия, умножена по 2;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 30.
III. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (ма­тура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
ІV. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език, умножена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (ма­тура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
V. За специалностите от професионалните направления „Науки за земята”, „Проуч­ване, добив и обработка на полезни изкопаеми”,„Общо инженерство” и специал­ността „Хидрогеология и инженерна геология” със­тезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти на МГУ с положен държавен зрелостен изпит (матура) по география е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по география, умно­жена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
VI.
За специалностите „Обогатяване и рециклиране на суровини”, „Екология и опазване на околната среда” и „Биотехнология” състезателният бал за участие в класиране с положен държавен зрелостен изпит (матура) по химия или биология е сума от:
1. Оценката от положен държавен зрелостен изпит (матура) по химия (биология), умножена по 1,0;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 24.
VІI. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили конкурсен изпит по математика (физика) в друго акредитирано висше училище (ВУили  отговарящи на изискванията на чл. 25 от тези правила, е сума от:
1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика (физика), умножена по 3;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 36.
VІІI. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили тест по математика (физика) в друго акредитирано ВУ е сума от:
1. Оценката от положен тест по математика (физика), умножена по 2,5;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 33.
ІX. За всички специалности състезателният бал за участие в класиране на кандидат-студенти, положили комбиниран тест по математика и други учебни предмети в друго акредитирано ВУ е сума от:
1. Оценката от положен тест, умножена по 1,5;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 27.
Х
. За кандидат – студентите по чл. 8 (1), т 5 състезателният бал за участие в класиране за цитираните специалности и форми на обучение е сума от:
1. Оценката от положен конкурсен изпит по математика, умножена по 3;
За оценка от конкурсен изпит по математика се признава оценката, получена на национален кръг на съответните състезания, чийто регламент е описан в чл.8(1), т.5. Ако получената оценка е в проценти, тя се приравнява на оценка от ECTS и се привежда към шестобалната система за оценяване;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 36.
ХI.
За всички специалности състезателният бал за участие в класиране с положен изпит по Висша математика (Информатика) в акредитирано ВУ е сума от:
1. Оценката от положен изпит по висша математика (информатика), умножена по 2;
2. Оценката по математика от държавен зрелостен изпит (матура) в дипломата за завършено средно образование;
3. Оценката по български език и литература от държавен зрелостен изпит (мату­ра) в дипломата за завършено средно образование;
4. Оценката по физика и астрономия от държавен зрелостен изпит (матура) в дип­ломата за завършено средно образование.
Максималният бал на кандидат-студент е 30.

 

Лесотехнически университет (ЛТУ) (София)

Лесотехническият университет в гр. София предлага на бъдещите си възпитаници 6 факултета и общо 10 специалности. Те са:

 • Факултет Горско стопанство

- Горско стопанство

 • Факултет Горска промишленост

- Технология на дървесината

- Инженерен дизайн

- Кандидат-инженерни стажове

 • Факултет Екология и ландшафтна архитектура

- Екология и опазване на околната среда

 • Факултет Стопанско управление

- Стопанско управление

- Алтернативен туризъм

 • Факултет Ветеринарна медицина

-Ветеринарна медицина

 • Агрономически факултет

- Агрономство

- Растителна защита

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити в „Лесотехническия университет” се провеждат по предметите математика, английски език, рисуване (провежда се на два етапа - графика и композиция) и биология. Кандидатите, положили предварителен кандидатстудентски изпит в ЛТУ не са кандидат -студенти на университета, независимо от получената оценка. Те придобиват статут на кандидат - студенти след подаване на необходимите документи в срок. В деня на предварителния изпит кандидат - студентът се явява задължително 30 мин. По - рано с документ за самоличност и получената при приемане на заявлението за явяване на предварителен изпит компютърна разпечатка, съдържаща входящия му номер и разпределението по сгради и зали.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ)

Специалностите, които могат да се изучават в Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и начините, по които можете да бъдете приети са:

·         Актьорство за драматичен театър - приемният изпит представлява:

- Задължителни кандидатстудентски материали - по личен избор: два монолога (драматичен и комедиен), една басня, едно стихотворение, откъс от проза, песен, танц. Разделя се на 3 кръга:

   I. Представяне на подготвен материал по избор на комисията и Представяне на подготвен материал по избор на кандидата.

II. Представяне на подготвени материали по избор на комисията, песен и танц, подготвени от кандидата и задачи, поставени от комисията, променящи интерпретацията на подготвените кандидатстудентски материали.

III. Представяне на подготвени материали по избор на комисията. Работа върху непознат текст и събеседване.

 • Сценичен и екранен дизайн - приемният изпит се разделя на 3 кръга:

I. Първа част. Цветна скица на проект за сценографско решение (върху каширан картон 50/35) на откъс от посочените пиеси.

   Втора част. Цветни скици на проекти за костюми (върху кадастрон 35/25) на участващите в откъса персонажи.

Продължителността на изпита е 6 астрономически часа. Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за І кръг.

II. Свободни скици с предпочитан графичен материал на фигура от натура (върху каширан картон 35/50), направени от различни ракурси. Продължителността на изпита е 3 астрономически часа.

             III. Първа част: Тест с продължителност 30 мин.

                   Втора част. Разговор с комисията.

               Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за ІІІ кръг.

 • Актьорство за куклен театър - приемният изпит се разделя на 3 кръга. Кандидатите подготвят по свой избор репертоар от: две басни, две стихотворения (едно за деца), откъс от проза , два монолога (комедиен и драматичен), две песни (от които едната е народна), народен и модерен танц. Кръговете са:

I. Изпълнение на подготвените материали, като кандидатите започват с материал по свой избор. Сценични задачи върху подготвените материали.

II. Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията и сценични задачи върху тях. Кандидатите представят подготвените песни. Свирещите на музикален инструмент имат възможност да покажат уменията си пред комисията.

III. Първа част. Създаване на кукла от предоставени материали и поставяне на сценични задачи свързани с нейното оживяване.

     Втора част. Сценични задачи - индивидуално и групово. Разговор с кандидатите за проверка на общата и театрална култура.

 

 • Театрознание и театрален мениджмънт - конкурсният изпит се разделя на 3 кръга:

I. Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра. Продължителността е 4 астрономически часа.

II. Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията.

III. Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура.

 

 • Театър на движението - кандидатите трябва да подготвят: три пластически етюда (до 1.5 мин.); три танцови комбинации със съответната техника (класическа или историческа, съвременна, фолклорна с дължина до 1.5 мин.); драматични материали - една басня, едно стихотворение, един монолог, една песен. Изпитът за приемане се разделя на 3 кръга:

I. Кандидатите изпълняват един пластически етюд и един танц по собствен избор.

II. Изпълнение на подготвените словесни материали и песента, като кандидатите започват с материал по свой избор. По избор на комисията изпълняват останалите танцови комбинации.

III. Първа част. По избор на комисията кандидатите представят останалите материали и изпълняват задачи за: асоциативност и адаптивност към нестандартно поставени задачи.

Втора част. Разговор с кандидатите.

 

 • Филмова и телевизионна режисура - приемният изпит се разделя на 3 кръга:

I. Първа част - по зададена от комисията тема, кандидат-студентите пишат сценарий за филмов етюд с времетраене до 5 минути. Максимално допустимият брой персонажи в сценария е 4. Местата на снимките трябва да са ситуирани така, че етюдът да може да се заснеме в рамките на НАТФИЗ (стаи, стълбища, входове, снимачен павилион, ТВ студио) и прилежащите й територии (улици, двор). Изпитът дава възможност за проява на въображение, жизнен опит и кинематографичен усет. Времето за провеждането на изпита е 90 мин. Комисията оценява сценария по следните критерии:
         1. Езикова култура
         2. Оригиналност на идеята
         3. Изобразително мислене

Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие във втората част на първи кръг.

Втора част. Разговор с комисията. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) не участват във втори кръг.

II. В рамките на един астрономически час и в присъствието на комисията кандидат -студентите провеждат репетиция на сцена - с избраните от тях актьори, върху написания сценарий в първи кръг.

III. В рамките на пет астрономически часа кандидат - студентите заснемат, с избраните и участвали на втори кръг актьори, създадения на първи кръг сценарий. Времето за монтаж на всеки кандидат - студент е два астрономически часа.

 

 • Филмов и телевизионен монтаж - конкурсният изпит се разделя на 3 кръга:

I.Първа част - писмен тест с 30 въпроса и три логически задачи. Получилите оценка по -ниска от „среден” (3.00) отпадат от участие във втората част. Продължителност на изпита - 1 астрономически час.

Втора част. Разговор с кандидатите.

II. Първа част. Създаване на фоторазказ от 30 фотографии, според изискванията на комисията за брой ползвани фотоси. Продължителността е 30 мин.

Втора част. Устна защита на фоторазказа.

III. Първа част. Създаване на завършен екранен разказ с продължителност до 5 минути. Продължителност - 5 астрономически часа.

Втора част. Разговор с кандидатите върху монтирания екранен резултат, по избора на специалността и творческите им намерения.

Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за всеки кръг.

 

 • Анимация - кандидат - студентският изпит се разделя на 2 кръга. Те са:

I. Теоретико - практически тест по зададен типаж рисуване на четири различни физически положения и състояния; написване на синопсис за анимационна миниатюра по зададена тема (до 10 реда) и създаване на един от типажите в 4 - 5 различни положения; довършване на започната карикатура или текст и отговори на въпроси от областта на анимацията.

II. Разговор за творческите намерения и коментар на теста.

 

 • Филмово и телевизионно операторство - с подаване на документите за участие в конкурсния изпит, кандидатите задължително представят 14 броя фотографии, формат 18/24 см. - хоризонтална композиция. Фотографиите са черно - бели или цветни, изработени по класически начин - негатив/ позитив или създадени с помощта на новите цифрови и компютърни технологии. Приемните изпити се провеждат в 3 кръга:

I. Творчески конкурс

II. Тест с 40 въпроса и продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

III. Кандидатът снима фотопортрет (хоризонтална композиция) във фотоателието за 30 мин.

 

 • Фотография - кандидат - студентите подават освен документите за участие в конкурсния изпит и комплект от 20 черно - бели и цветни фототворби без паспарту, във формат 18х24 см или 20х30 см, със съответните видове:

               1. Задължителни жанрове - 10 броя

                   - Пейзажи - 2 броя
                   - Натюрморти - 1 брой при естествено осветление и 1 брой при изкуствено осветление
                   - Репортажи - 2 броя
                   - Портрети - 2 броя при естествено осветление и 2 броя при изкуствено осветление.

               2. Фотографска поредица на свободна тематика - 10 броя

                   - Целият комплект се представя във вид на копия върху фотохартия и на CD, като резолюцията на всяка една фотография е не по-малка от 300 dpi, при размер 20х30 см.

         След подаването на задължителните фототворби започва изпитът на кандидат - студента. Той се разделя на три кръга. Те са:

I. Тест по въпросите на фотографската техника, фотографската оптика и химическата обработка на фотоматериалите, цифровата фотография, история на фотографията, киното, изобразителното изкуство. Продължителността е 1 астрономически час.

II. Първа част: Кандидат - студентът снима осигурен от него фотомодел по изтеглената тема във фотографското студио на НАТФИЗ с осветителни прибори с нажежаема жичка.

     Втора част: Кандидат - студентът снима в естествена светлинна среда в натура, по изтеглена тема. Продължителност на снимките - 3 астрономически часа. На комисията се предават 24 кадъра, 6 от които са маркирани като конкурсен репортаж.

III. Първа част: Всеки кандидат - студент изтегля чрез жребий репродукции на две фототворби от известни майстори и прави устен анализ на тематично-съдържателната част и на използваните изобразително - изразни средства.

     Втора част: Разговор на комисията с кандидат-студентите.

 Общият резултат от двете части оформя крайната оценка за всеки кръг.

 

 • Кинознание - студентският изпит се разделя на 2 кръга:

I. Анализ и интепретация на игрален филм непосредствено след прожекцията. Продължителността e 4 астрономически часа.

II. Разговор с кандидатите.

 

 • Драматургия - изпитът за приемане се разделя на 3 кръга:

I. Тест с продължителност 1 астрономически час.

II. Писмена работа върху оригинален замисъл на кандидата, при спазване на зададени от комисията тема и/ или условия. 6 астрономически часа е продължителността на изпитът.

III. Разговор с комисията.

 

 • Режисура за драматичен театър - задължителни кандидатстудентски материали – по личен избор: монолог, откъс от проза.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН МИНИМУМ ОТ ПИЕСИ:

1. УИЛЯМ ШЕКСПИР „Отело”
2. УИЛЯМ ШЕКСПИР „Както ви харесва”
3. Ж. Б. МОЛИЕР „Тартюф”
4. А.П.ЧЕХОВ „Вуйчо Ваньо”
5. ЙОРДАН ЙОВКОВ „Албена”
6. П. Ю. ТОДОРОВ „Първите”
7. АНТОН СТРАШИМИРОВ „Вампир”
8. СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ „От другата страна”

Приемният изпити се провеждат в 3 кръга:

I. Есе върху зададена тема. Продължителност - 4 астрономически часа.

II. Представяне на подготвени от кандидата монолог и откъс от проза. Интерпретация на материал, зададен от комисията.

III. Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния минимум от пиеси. Обсъждане на писмената работа от І кръг. Събеседване с комисията.

 • Режисура за куклен театър – кандидат - студентите трябва да подготвят по свой избор: две басни, стихотворение, откъс от приказка, песен. Изпитът се провежда в 3 кръга:

I. Първа част: Изпълнение на подготвените материали по актьорско майсторство и сценични задачи поставени от комисията.

Втора част: Поставяне на творчески задачи по материали, предложени от комисията.

II. Писмена работа по зададена тема върху една от посочените приказки и пиеси за куклен театър.

III. Разговор на комисията с кандидатите върху писмената работа.

 

 • Сценография за куклен театър - конкурсният изпит се провежда в 3 кръга. Те са:

I. Рисунки от натура на цяла фигура, торс, глава с предпочитан графичен материал, върху каширан картон с формат 35/ 50.

II. Сценографско решение по зададена от комисията тема, определена с жребий в началото на изпита. Темата представлява работа върху една от посочените приказки или куклена пиеса, със следните задачи:

     Първа част: Цветна скица - проект за сценографско решение с материали по избор върху каширан картон с формат 50/ 70.

     Втора част: Цветен проект на кукла с материали по избор върху каширан картон с формат 50/ 70.

III. Първа част: Пространствено - пластична композиция, разкриваща кинетичните възможности на материала, по зададена от комисията тема. Форматът е свободен и материал - по избор. Продължителността е 4 астрономически часа.

     Втора част: Разговор с комисията. Кандидатите представят свои кукли, проекти, сценографски решения за куклен театър, рисунки, илюстрации, снимков материал за осъществявани проекти от всякакъв вид художествена или приложна работа по собствен избор.

Обучението в НАТФИЗ е само в редовна форма.

 

Национална художествена академия

Националната художествена академия (НХА) предлага на всички кандидат - студенти избор от 17 специалности като за всяка една специалност се полага различен изпит. Ето кои са специалностите и какви изпити се полагат:

 • Живопис

I ИЗПИТ - Живописна портретна задача с ползване на натура и задължително включване на главата и ръцете, която се поставя в деня на изпита от комисия, съставена от преподаватели в специалността.

         II ИЗПИТ - Рисуване от натура на облечена човешка полуфигура.

 • Стенопис

I ИЗПИТ - I част - композиция от конкретно зададени от комисията геометрични тела и утилитарен предмет, запазвайки броя, размера, формата и цвета им.

                        II част - събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 свободни работи по техен избор.

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на ¾ облечена седнала човешка фигура.

 • Скулптура

I ИЗПИТ - Моделиране на глава по натура.

            II ИЗПИТ - I част - рисуване по натура на седнала облечена човешка фигура.

                                 II част - Събеседване с кандидатите върху представени от тях минимум 10 свободни работи по избор на кандидата и запознаване на комисията с нивото на информираност на кандидата в областта на скулптурата - история и съвременност.

 • Графика

I ИЗПИТ - Създаване на пространствена графична композиция по зададена тема, изтеглена чрез жребий в деня на изпита.

II ИЗПИТ - Аналитична рисунка на седнала облечена човешка фигура с акценти върху конструкцията.

 

 • Книга и печатна графика

I ИЗПИТ - I част - Графична пространствена композиция с ползване на два предмета по избор от четири зададени.

                 II част - Цветна декоративна задача по въображение, базирана на предметите от първата част.

               II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена седнала човешка фигура.

 • Плакат и визуална комуникация

I ИЗПИТ - Задача по специалността с ползване на натура и допълнение на шрифт по зададена тема, изпълнена с цветен материал

               II ИЗПИТ - Рисуване по натура на ¾ или цяла облечена човешка фигура.

 • Изкуствознание

     I ИЗПИТ - Писмен изпит по История на българското изобразително изкуство, който се провежда по обявения в справочника конспект и библиографска справка към него.

            II ИЗПИТ - Устен изпит (събеседване) по история на световното и на българското изобразително изкуство по обявен конспект.

 • Резба

             I ИЗПИТ - I част - след теглене на жребий се определя вид конкретен растителен елемент (листо от природата), на което се правят скици с цел стилизация на избрания модел.

                               II част - пластично решение на една от скиците във формат 30/ 30 см.

              II ИЗПИТ - Етюд на цяла облечена човешка фигура по натура.

 • Керамика

       I ИЗПИТ - Изграждане на пластично тяло, базирано на основните геометрични тела: куб, цилиндър, сфера, конус, призма, пирамида и др.

             II ИЗПИТ - Рисуване на облечена човешка фигура по натура.

 • Сценография

             I ИЗПИТ - I част - Цветна абстрактна композиция по зададена тема и обекти, предоставени в деня на изпита от комисията. Темата се изразява чрез разграждане, трансформиране и прекомпозиране на обектите.

                               II част - Събеседване по обявен въпросник.

           II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена фигура

 • Текстил - изкуство и дизайн

           I ИЗПИТ - I част - Задача в цвят по зададена тема с ползване на натура.

                              II част - Събеседване с комисията върху работите от I изпит и представени от кандидатите 10 свободни работи.

         II ИЗПИТ - Рисуване по натура на 3/4 облечена човешка фигура.

 • Метал

           I ИЗПИТ - I част - Пластична композиция (релеф) с ползване на натура (растителни елементи), изпълнена в глина.

                             II част - В деня на изпита кандидатите представят до 10 свои свободни работи, имащи отношение към специалността.

           II ИЗПИТ - I част - Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура.

                               II част - Четири бързи рисунки на същия модел.

 • Индустриален дизайн

           I ИЗПИТ - I частПроект - рисунка на популярен битов предмет по зададена тема.

                             II част - Пластична композиция от едно или няколко геометрични тела по зададена тема.

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура с подчертаване на характерните особености и конструкция на модела.

 • Рекламен дизайн

     I ИЗПИТ - I част - Цветно изобразяване на зададени и композирани ахроматични прости обемни тела .

                   II част - Рекламно пано по зададена тема.

     II ИЗПИТ - Рисуване по натура на 3/4 облечена човешка фигура.

 • Дизайн на порцелан и стъкло

       I ИЗПИТ - I част - композиция - чрез моделиране в глина да се изгради композиция от основни геометрични форми (куб, сфера, цилиндър, конус) по зададена тема.

                         II част - Събеседване с кандидатите върху резултатите от изпитите по композиция и рисуване.

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на седнала облечена човешка фигура.

 • Дизайн за детската среда

I ИЗПИТ - Цветен проект по зададена тема, предназначен за детска среда.

 

       II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла седнала облечена човешка фигура.

 • Мо да

       I ИЗПИТ - I част - Проектиране на моден аксесоар в цвят.

                       II част - Събеседване с кандидатите върху резултатите от изпитната им работа.

     II ИЗПИТ - Рисуване по натура на цяла облечена човешка фигура.

                       I част - Рисуване с черно-бял материал.

                       II част - Рисуване с цветен материал.

 

 

 

НАЦИОНАЛНА  СПОРТНА  АКАДЕМИЯ  “Васил Левски” – София

Специалностите в Националната спортна академия (НСА) са:

 • СПОРТ - с професионална квалификация "Треньор по вид спорт”
 • Спортен мениджър
 • Спортен аниматор
 • Спортен коментатор
 • Треньор по адаптирана физическа активност и спорт
 • Треньор по физ. възпитание и спорт в системата  на МВР и БА”
 • ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ с професионална квалификация “Учител по физическо възпитание”
 • КИНЕЗИТЕРАПИЯ/ФИЗИОТЕРАПИЯ с професионална квалификация “Кинезитерапевт”

Формите на обучение в НСА са редовна и задочна (за специалностите Спорт и Физическо възпитание, с минимална възрастова граница от 23 години).

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити за всяка една специалност са:

 • СПОРТ - писмен тест по езикова култура и практически изпит по вид спорт.
 • Спортен мениджър, Спортен аниматор, Спортен коментатор - писмен тест по езикова култура и практически изпит за специалностите.
 • Треньор по адаптирана физическа активност и спорт - писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.
 • Треньор по физ. възпитание и спорт в системата  на МВР и БА - писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.
 • Физическо възпитание - писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.
 • Кинезитерапия и физиотерапия - писмен изпит по биология, писмен тест по езикова култура и практически изпит по специалността.

Балообразуване

За специалността „СПОРТ” образуването на състезателния бал става като:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по вид спорт.

За специалностите „Спортен мениджър”, „Спортен аниматор”, „Спортен коментатор” балообразуването става по следния начин:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от първия чужд език от дипломата за средно образование или ДЗИ.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Оценка от практически изпит по специалността….

За специалността „Треньор по адаптирана физическа активност и спорт” образуването на състезателния бал става като:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по специалността.

За специалността „Треньор по физ. възпитание и спорт в системата  на МВР и БА”, балообразуването става по следния начин:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по специалността.

За специалността „Физическо възпитание” образуването на състезателния бал става като:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Удвоена оценка от практически изпит по специалността.

За специалността „Кинезитерапия и физиотерапия”, балообразуването става по следния начин:

 • Общ успех от дипломата за средно образование.
 • Оценка от писмения изпит по биология или ДЗИ (умножена по коефициент 1.5).
 • Оценка от писмен тест по езикова култура или ДЗИ.
 • Оценка от практически изпит за специалността (умножена по коефициент 0.5).

 

Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Държавната музикална академия предлага на всички желаещи да учат в този университет отговаряйки на всички критерии. Университетът е разделен на 3 факултета с общо 32 специалности. Те са:

1. Теоретико композиторски и диригентски факултет

 • Педагогика на обучението по музика
 • Тонрежисура
 • Арфа
 • Валдхорна
 • Виола
 • Виолончело
 • Кларинет
 • Класическа китара
 • Контрабас
 • Обой
 • Пиано
 • Тромпет
 • Туба
 • Ударни инструменти
 • Фагот
 • Флейта
 • Цигулка
 • Цугтромбон
 • Балетна педагогика
 • Класическо пеене
 • Музикално - сценична режисура
 • Поп и джаз - Акордеон
 • Поп и джаз - Бас китара
 • Поп и джаз - Китара
 • Поп и джаз - Контрабас
 • Поп и джаз - Пиано
 • Поп и джаз - Саксофон
 • Поп и джаз - Тромпет
 • Поп и джаз - Ударни инструменти
 • Поп и джаз - Флейта
 • Поп и джаз - Цугтромбон
 • Поп и джаз пеене

2. Инструментален факултет

3. Вокален факултет

Конкурсни изпити

·                                                                                                                                                                                          Кандидат - студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебно изтеглен жребий един ден преди началото на приемните изпити. При провеждане на изпитите кандидат-студентите за специалностите “Инструментално изкуство - вид инструмент” и за специалността ”Поп и джаз инструментално изкуство”, които се явяват с изпълнение на музикални инструменти. Ако получат на изпита по специалността оценка, по - ниска от добър (4.00), не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Оценяването на изпита по елементарна теория на музиката става с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

 • Кандидат-студентите за Вокалния факултет за специалността ”Класическо пеене” на I етап се оценяват с “да” или “не”. Изпитът по солфеж и елементарна теория на музиката се оценява с “да” и “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на този изпит или оценка, по - ниска от добър (4.00) се намалява с една единица. За специалностите “Музикално - сценична режисура” и “Балетно изкуство - Балетна педагогика” важат същите условия.
 • Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет, получили оценка,  по-ниска от среден (3.00) на един от изпитите (солфеж - обща оценка; теория на музикалните елементи), не се допускат до следващия изпит. Получилите оценка по - ниска от среден (3.00) по пиано не участват в класирането.
 • Кандидат-студентите за специалността “Поп и джаз пеене”, получили по пеене оценка, по-ниска от добър (4.00) на I или II етап, както и по актьорско майсторство, не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Оценяването на изпита по солфеж и елементарна теория на музиката е с “да” или “не”. Балът на кандидат - студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Балообразуване

Образуването на бала и класирането на кандидат-студентите става като:

 • Инструментален факултет - от утроената оценка по специалността; кандидатите, получили общ бал, по - нисък от 12, не участват в класирането.
 • Вокален факултет:

                     - ”Класическо пеене” - от сбора на удвоената оценка от изпита по специалния предмет от II етап и оценката по актьорско майсторство от III етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

                            - “Музикално-сценична режисура” - от сбора на удвоената оценка от писмената работа на I етап и оценката от изпита - събеседване от II етап; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

                             - “Балетно изкуство - Балетна педагогика” - от сбора на оценката от I етап и оценките от II етап, като тази от практическия изпит се удвоява; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 16, не участват в класирането.

 • За Теоретико - композиторски и диригентски факултет - от сбора на оценките по солфеж (писмен и устен - средно-аритметична оценка), теория на музикалните елементи и пиано; кандидатите, получили общ бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

 

 • За специалността “Поп и джаз инструментално изкуство” за кандидатите, които се явяват на конкурсен изпит с изпълнение на музикални инструменти - от утроената оценка по специалността; кандидатите, получили бал, по-нисък от 12, не участват в класирането.

 

Академия на МВР (София)

Академията на МВР в град София обучава всички свои студенти в 2 факултета - „Полиция” и „Пожарна безопасност и защита на населението”. Специалностите са в двата факултета и са:

 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
 • Защита на националната сигурност
 • Гранична полиция
 • Пожарна и аварийна безопасност
 • Кризисен мениджмънт

Формата на обучение е редовна и задочна.

Балообразуване

Балът за класиране на кандидатите се образува от дипломата за средно образование, както следва:

                   - за специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Гранична полиция“ балът се образува като сума от удвоената оценка от задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, среден успех от държавните зрелостни изпити, общия успех от дипломата, оценката по предмета, включващ изучаването история на България от дипломата.

                   - за специалностите „Пожарна и аварийна безопасност“ и „Кризисен мениджмънт„ балът се образува като сума от средния успех от държавните зрелостни изпити, общия успех (среден успех) от дипломата, удвоената оценка от държавен зрелостен изпит по математика или оценката по математика от дипломата, умножена по коефициент 1,5, и оценките по предметите, включващи изучаването на физика и химия от дипломата.

 

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Във висше транспортното училище „Тодор Каблешков“ можете да изучавате една от следните специалности след завършване на средното си образувание:

 • "Технология и управление на транспорта"
 • "Железопътна техника"
 • "Автомобилна техника"
 • "Инженерна логистика и строителна техника"
 • "Индустриален мениджмънт"
 • "Икономика на транспорта"
 • "Комуникационна и осигурителна техника"
 • "Транспортно строителство"
 • "Електроенергетика и електрообзавеждане"

Конкурсни изпити

Приемането на студентите в ОКС „бакалавър” се извършва чрез положен държавен зрелостен изпит по математика, физика или география, или чрез конкурсен тест по математика, който е с продължителност 150 минути, или чрез предварителни кандидатстудентски тестове по математика. За кандидат - студентите на ВТУ „Тодор Каблешков” се признава конкурсният тест или изпит по математика, физика или география, издържан в други български висши училища. Всеки кандидат удостоверява това с оригинален документ от съответното висше училище.

 

Балообразуване

Състезателният бал за класиране и приемане на кандидат - студентите за всички специалности и форми на обучение се образува като сума от следните три компоненти:

               1. умножената с коефициент k=2 оценка от успешно положен конкурсен тест по математика или физика, или успешно положен държавен зрелостен изпит по математика или физика, а за специалността „Икономика на транспорта ” от държавния зрелостен изпит по география;

               2. оценката по математика от дипломата за средно образование;

               3. оценката по физика, а за специалността „Икономика на транспорта” оценката по география от дипломата за средно образование.

Ако кандидат - студентът има оценка от държавен зрелостен изпит по математика и/ или физика и/ или география и/ или успешно е положил конкурсен тест по математика, то се взема оценката, образуваща най - висок състезателен бал.

 

Максималният бал е 24.

 

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Висше строителното училище „Любен Каравелов“ има 2 факултета с общо 3 специалности. Те са:

 • Строителен факултет

- "Строителство на сгради и съоръжения"

 • Архитектурен факултет

- "Архитектура"

- "Строителство и архитектура на сгради и съоръжения"

Ако бъдете приети имате избор в каква форма на обучение да сте за всички специалности - редовна или задочна.

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите полагат следните конкурсни изпити:

 • По математика - с продължителност 3 часа, за всички специалности и степени.
 • По рисуване - с продължителност 6 часа, за специалността “Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”.

Конкурсните изпити по рисуване протичат в следния ред:

 • първа част: рисунка на модел (геометрично тяло или група от тела) при определени условия, зададени от конкурсната задача.
 • втора част: да се промени по конкретно условие зададена композиция от форми в определено пространство и да се нарисува.

След обявяване на резултатите, кандидат-студентите могат лично да видят конкурсните си работи, за да се отстранят евентуално допуснати технически грешки.

Балообразуване

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите, полагащи изпит по математика за специалността „Строителство на сгради и съоръжения”, се образува като по-високата оценка от предварителния или основния конкурсен изпит по математика, умножена по 3 или оценката от държавния зрелостен изпит по математика, умножена по 3, а след второто класиране може и оценката от ДЗИ по български език и литература, умножена по 3.

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалностите: „Архитектура” (архитект) и „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” (инженер - архитект), се образува като:

               - по - високата оценка от предварителния или основния конкурсен изпит по математика, или оценката от държавния зрелостен изпит по математика, а след второто класиране може и оценката от ДЗИ по български език и литература;

               - по - високата оценка от първата част на изпита по рисуване, получена на предварителния или основния изпит по рисуване;

               - по - високата оценка от втората част на изпита по рисуване, получена на предварителния или основния изпит по рисуване.

 

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг в град София предлага 2 специалности:

 • Маркетинг
 • Предприемачество

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите могат да преминат 3 вида тестове:

 • Тест - не е необходима специализирана предварителна подготовка. В теста има логически задачи свързани с нагласата за бъдещата професия.
 • Тест за установяване нивото на владеене на английски език - не е балообразуващ. Той позволява на приетите студенти  да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.
 • Интервю - свързано е с оценка на мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.

Висше училище по застраховане и финанси

Висшето училище по застраховане и финанси предлага обучение по следните специалностите: 

 • Финанси
 • Застраховане и осигуряване
 • Счетоводство и финанси
 • Финансов мениджмънт и маркетинг (на български и английски език)

Университетът предлага обучение във всички форми.

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит под формата на тест включва четири раздела – математика, български език и литература, история на България и обща култура. Продължителността на конкурсния изпит е два астрономически часа.

Конкурсният изпит под формата на есе  се провежда  чрез самостоятелна работа на кандидат-студента :

 • Изисквания към есето за кандидатстване  -  български, файл - текстови с разширение *.doc и обем до 3 MB, включително допълнителни материали, илюстрации, фотографии и др.; размер на есето - до 500 думи; шрифт - Times New Roman, размер на шрифта - 12; подравненост на шрифта - Justify, отстъп - First line; междуредие - Single
 • Темите за разработка на кандидатстудентско есе трябва да засягат актуални икономически въпроси и значими обществено-политически събития в страната и света по избор на кандиадат - студента.

Оценките на тестовете и есетата се признават за участие в приема на студенти само за годината, в която е  проведен конкурсният изпит.

 

Технически университет - Варна

Технически университет Варна предлага на всички кандидат - студенти голям избор от специалности. Те са:

 • Машиностроителна техника и технологии (мтт)
 • Съоръжения и инсталации за химическа, нефтена и газова промишленост (сихнгп)
 • Компютъризирани технологии в машиностроенето (ктм)
 • Електротехника (ет)
 • Възобновяеми енергийни източници (веи)
 • Електроника (е)
 • Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи (аиукс)
 • Роботика и мехатроника (рм)
 • Комуникационна техника и технологии (ктт)
 • Компютърни системи и технологии (кст)
 • Софтуерни и интернет технологии (сит)
 • Електроенергетика (ee)
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане (eсeo)
 • Топлотехника (т)
 • Транспортна техника и технологии (ттт)
 • Корабоводене (к)
 • Експлоатация на флота и пристанищата (ефп)
 • Корабни машини и механизми (кmm)
 • Електрообзавеждане на кораба(еок)
 • Корабостроене и морска техника (кмт)
 • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда (ттомос)
 • Индустриален дизайн (ид)
 • Индустриален мениджмънт (им)
 • Технологично предприемачество и иновации (тпи)
 • Защита на населението при бедствия и аварии (знба)
 • Социален мениджмънт (см)
 • Агрономство (а)
 • Колеж в структурата на ту-варна
 • Добруджански технологичен колеж – гр. Добрич

В Техническият университет много от специалностите могат да се изучават редовно или задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в Технически университет Варна са по Математика, Физика, Общотехническа подготовка (ОТП), Български език и литература (БЕЛ), Английски език. Тестът по английски език е предназначен само за кандидати за специалности „Корабоводене” и „Експлоатация на флота и пристанищата”, които нямат оценка по английски език в дипломата си за средно образование и не притежават сертификат за владеене на английски език. Етапите за провеждане на конкурсните изпити са два и те са:

 • Предварителни изпити – „Тест по ОТП”, „Тест по БЕЛ”, „Тест по Математика”, „Тест по английски език” ;
 • Основни изпити - „Изпит по рисуване”, „Тест по БЕЛ”, „Изпит по цветна композиция”, „Тест по математика”, „Тест по ОТП”, „Тест по физика”, „Тест по английски език”.

Преференции могат да ползват кандидат - студентите, които са:

 • Завършилите Техникум или Професионална гимназия могат да участват в разпределението на 20 % от местата за една специалност.
 • Участниците в международни и национални олимпиади и състезания, национални състезания по професии и регионални състезания, завършващи средно образование в годината на провеждане на олимпиадата или състезанието,  се класират в зависимост от постигнатите резултати.
 • Завършилите средно образование преди 2013 година могат да участват в първи етап на класиране за разпределението на места до 10 % от утвърдения прием за специалностите.

Друг начин за кандидатстване в Технически университет Варна е с оценка от ДЗИ (матура) по: Математика, Физика, Български език и литература, История и цивилизация, Биология и здравно образование, положени през 2008 година и след нея.

Балообразуване

За повечето специалности балообразуващите оценки са по предметите математика и физика и астрономия с изключение на специалностите:

 • Индустриален дизайн - балообразуването се получава като се взема средният успех от дипломата за средно образувание.
 • Техника и технологии за опазване на морето и околната среда - балообразуването се получава от оценките по „математика” и „химия и опазване на околната среда”.
 • Социален мениджмънт - балообразуването се получава от оценките по „Български език и летература” и „История и цивилизация”.
 • Агрономство - балообразуването се получава от оценките по „Биология и здравно образувание” и „Химия и опазване на околната среда”

 

 

 

Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна предлага избор между 18 акредитирани специалности от четири профисионални направления: „Икономика” и „Информатика и компютърни науки”, „Администрация и управление” и „Туризъм”. Специалностите са:

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на търговията
 • Икономика на индустрията
 • Аграрна икономика
 • Икономика на строителството
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Стокознание
 • Бизнес икономика
 • Стопанска логистика
 • Информатика
 • Статистика и иконометрия
 • Бизнес информационни системи
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Мениджмънт
 • Туризъм
 • Международен бизнес (с преподаване на английски език)

ИУ-Варна предлага обучение в редовна и задочна форма. По - малко са специалностите, които могат да се изучват и в двете форми. Повечето са в редовна форма на обучение.

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите, подали документи за приемане чрез конкурсен изпит, полагат кон курсните изпити в ИУ-Варна в трисесии –март и/или април и/или юни. Всеки кандидат - студент има право да се яви само на един конкурсен изпит (тест) в рамките на една сесия, по избор от: математика или география на България, или български език и литература, или икономика, или история на България за всички специалности. За специалностите “Туризъм”,“Международен туризъм”,“Международни икономически отношения”и „Международен бизнес” се изисква определено ниво на владеене на чужд език. Нивото на владеене на съответния език се доказва чрез оценка от ДЗИ или сертификат, валиден към датата на подаване на документите.Тестът включва 80 въпроса, които са по български език и литература, или история на България, или география на България, или икономика (с изключение на конкурсния изпит по математика). Тестът за конкурсния изпит по математика включва 60 въпроса.За изпита по математика е разрешено ползването на електронен калкулатор с елементарни функции и справочник по математика одобрен МОМН.

Продължителността на конкурсния изпит е 3 часа.

Кандидат - студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии.

Оценките, получени на всяка от изпитните сесии са равностойни.

В балообразуването участва най - високата оценка, получена от изпитните сесии.

Ако кандидат – студентът избере да ползва оценка от държавен зрелостен изпит (матура), възможните варианти са:

 • Математика
 • Български език и литература
 • Чужд език (английски, френски, немски, руски, испански и италиански)
 • Философски цикъл (Психология и логика, Етика и право, Философия)
 • История и цивилизация
 • География и икономика
 • Физика и астрономия
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуване

Максималния бал за класиране на кандидат – студентите за всички специалности е 24. Образува се като сума от средния успех от дипломата за средно образование, оценката по български език и литература от дипломата за средно образование, оценката по математика от дипломата за средно образование и от оценката от държавен зрелостен изпит (избран от кандидата) или оценката от конкурсния изпит. Кандидатите за специалност „Международен бизнес”, „Международни икономически отношения” и „Туризъм” доказват изискуемото ниво на владеене на чужд език със сертификат или с оценка от положен държавен зрелостен изпит.

 

Медицински университет - Варна

Медицинският университет е разделен на факултети по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване и Медицински коллеж. Специалностите, които се изучват са:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Здравен мениджмънт
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здравеопазване
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Помощник-фармацевт
 • Зъботехник
 • Инспектор по обществено здраве
 • Рехабилитатор
 • Медицински козметик
 • Медицински оптик
 • Фармацевтичен мениджмънт

Конкурсни изпити

           За специалностите “Медицина”, “Дентална медицина” и “Фармация” кандидат-студентите полагат писмени изпити по биология и химия. Всеки е с продължителност от 5 часа.

           Конкурсният изпит-тест по биология за специалностите: “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Медицински лаборант”, “Помощник-фармацевт”, “Инспектор по обществено здраве”, “Рехабилитатор” и “Рентгенов лаборант” включва 30 въпроса, съобразени с учебния материал. Времетраенето на изпита е 3 часа.

           За специалността “Зъботехник” се провежда конкурсен изпит по моделиране.

           Кандидат-студентите, които кандидатстват само за Филиала на МУ-Варна, в гр.Сливен, могат да положат конкурсния изпит – тест по биология в гр. Варна или в гр. Сливен.

           В конкурса за специалностите “Медицински козметик” и “Медицински оптик” и “Здравен мениджмънт” - образователно-квалификационна степен „бакалавър“, се участва с оценката по български език и литература от ДЗИ (държавен зрелостен изпит). При неположени държавни зрелостни изпити се взема оценката по български език и литература от курса на обучение от дипломата за средно образование.

           Кандидат - студентите по специалността “Управление на здравните грижи”, за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, полагат писмен и устен изпит по социална медицина и здравен мениджмънт. Писменият изпит е с продължителност 3 часа и включва тест от 30 въпроса. Устният изпит включва: устен отговор на 1 въпроси интервю с кандидата относно вижданията му за професионална реализация. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко 3.00. Устният изпит се провежда до

10 дни след писмения изпит.

Балообразуване

           Балът за класиране по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ се образува от сбора на: оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и

удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36.00, а минималният бал за участие в класирането за държавна поръчка е 24.00. Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

           Балът за класиране по специалностите „Здравен мениджмънт“ ОКС „бакалавър“, „Медицински козметик“ и „Медицински оптик“ се образува от сбора на: оценката по биология от дипломата за средно образование и удвоената оценка по български език и литература от ДЗИ (при неположен държавен зрелостен изпит се взема оценката по български език и литература от курса на обучение). Максималният бал е 18.00.

           Балът за класиране по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ и специалностите от Медицинския колеж: „Медицински лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“, „Рехабилитатор“ и „Рентгенов лаборант“, се образува от сбора на: оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование и удвоената оценка от конкурсния изпит - тест по биология. Максималният бал е 24.00.

         За специалността „Зъботехник“ балът се формира от: утроената оценка от състезателния изпит по моделиране и оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование. Максималният бал е 30.00.

         Балът за класиране по специалността „Управление на здравните грижи“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се образува от сбора на удвоените оценки от писмения и устния конкурсни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт плюс двете оценки от дипломата (от следването и от държавните изпити). Максималният бал е 36.00.

 

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ предлага на желаещите да продължат своето обучение след средното образувание в някои от следните специалности:

 • Корабоводене
 • Корабни машини и механизми
 • Електрообзавеждане на кораба
 • Корабна радиоелектроника
 • Експлоатация на флота и пристанища
 • Технология на кораборемонта
 • Речно корабоплаване
 • Океанско инженерство
 • Мениджмънт на водния транспорт

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ предлага обучение в двете форми на обучение - редовно и задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит-тест е един и включва писмен конкурсен тест по математика и съдържа 12 задачи. Вариантът на конкурсния изпит-тест по математика се изтегля лотарийно в деня на провеждането му, в присъствието на кандидат-студентите. Продължителността на времето за работа върху конкурсния изпит-тест по математика е пет астрономически часа.

Балообразуване

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Мениджмънт на водния транспорт” се образува като сбор от:

 • общия успех от дипломата за средно образование
 • оценката от зрелостния изпит по български език и литература
 • оценката от втори зрелостен изпит, умножена с коефициент 3, ако изпитът е по география и икономика, математика, английски, немски или руски език, или умножена с коефициент 2, ако изпитът е по друг предмет.

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички останали специалности се образува като сбор от три задължителни оценки:

 • оценката от дипломата по математика.
 • оценката от дипломата по физика
 • оценката от зрелостен изпит по български език и литература.

Забележка: Когато в дипломата за средно образование няма оценки от зрелостни изпити по посочените дисциплини, вместо оценката от зрелостният изпит по български език и литература се взема средния успех от дипломата, а вместо оценката от втори зрелостен изпит съответната оценка от дипломата.

 

Варненски свободен университет - (частен)

Специалностите, които предлага Варненският свободен университет са :

 • Психология
 • Международни отношения и право
 • Право
 • Бизнес мениджмънт в туризма
 • Международен бизнес мениджмънт
 • Публична администрация и мениджмънт
 • Публична администрация и право
 • Международни икономически отношения
 • Финанси и счетоводство
 • Международна икономика и търговия
 • Политически и медиен маркетинг
 • Информатика и компютърни науки
 • Компютърен дизайн
 • Архитектура
 • Дизайн за архитектурна среда
 • Графичен дизайн
 • Строителство на сгради и съоръжения
 • Пожарна безопасност и защита на населението
 • Мода и мениджмънт в модата
 • Рекламен дизайн и маркетинг
 • Хореография
 • Защита на националната сигурност
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит по специалността "Право" представлява писмени конкурсни изпити по История на България и Български език и литература.

Конкурсният изпит по специалностите "Компютърен дизайн", "Информатика и компютърни науки" представлява писмен изпит по Математика или Тест по информатика. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити по Математика, Информатика и Физика, положени в периода 2008 – 2013 г., както и резултати от международни сертификати за компютърни умения. За кандидатстудентски изпит се признава приравненият резултат от ежегодно провежданото във ВСУ "Черноризец Храбър" състезание по "Информационни технологии – Web дизайн".

За специалността "Архитектура" кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:

-         Математика

-         Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи

-         Рисуване – цветна композиция

-         Рисуване – обемно-пространствена композиция

За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавния зрелостен изпит по Математика, положен през 2008 – 2013 г.

За специалността "Дизайн за архитектурна среда" конкурсният изпит представлява практически изпит по композиране или участие в онлайн конкурса на ВСУ, папка с изготвени от кандидат-студента творчески работи и събеседване.

За специалността "Графичен дизайн" конкурсният изпит представлява портфолио с изготвени от кандидат-студента 20 творчески реализации или участие в онлайн конкурса на ВСУ и събеседване.

За специалността "Строителство на сгради и съоръжения" кандидатите полагат писмен конкурсен изпит по избор – Общ технически тест или Общ природонаучен тест, или Математика. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавния зрелостен изпит по Математика, положен през 2008–2013 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия и физика.

За специалността "Пожарна безопасност и защита на населението" кандидатите полагат писмен конкурсен изпит по избор – Общ технически тест или Общ природонаучен тест, или Математика. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавните зрелостни изпити, положени през 2008–2012 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия и физика.

За специалностите "Мода и мениджмънт в модата" и "Рекламен дизайн и маркетинг" кандидат-студентите се явяват на събеседване за установяване на обща култура, творчески потенциал, комуникативност, мотивация за обучение в специалността.

За специалността "Хореография" се полага конкурсен практически изпит по български народни танци и съвременен танцов театър.

За всички останали специалности конкурсните изпити са еднакви:

-         кандидатите полагат писмен конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или участват в онлайн конкурсa на ВСУ "Черноризец Храбър" – Есе. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени през 2008 – 2013 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

Балообразуване

Балообразуването по специалностите "Защита на националната сигурност", "Психология", "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" се образува като сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Български език и литература от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалностите "Архитектура", "Строителство на сгради и съоръжения", "Пожарна безопасност и защита на населението" се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Математика от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалността "Компютърен дизайн" се образува като сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и оценката по математика и изобразително изкуство от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалностите "Графичен дизайн", "Мода и мениджмънт в модата", "Рекламен дизайн и маркетинг" се формира като удвоената оценка от събеседване.

Балообразуването по специалностите "Публична администрация и мениджмънт" и "Публична администрация и право" се образува като сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит (или оценка от държавен зрелостен изпит) и удвоената оценка по Български език и литература от дипломата за завършено средно образование.

Балообразуването по специалността "Хореография" се образува от оценката от практическия изпит.

Балообразуването по специалността "Дизайн за архитектурна среда" се формира от сбора на оценката от Практическия конкурсен изпит, оценката от Папката със собствени творби и от Събеседването.

Балообразуването по специалността "Право" се образува от сбора на оценките от конкурсните изпити и оценките по История на България и Български език и литература от дипломата за средно образование.

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ се разделя на 9 факултета с общо 75 специалности, които са:

ФИ­ЛО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия;
 • Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия – чеш­ки език, пол­ски език, сръб­ски и хърватски eзик;
 • Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия;
 • Ру­ска фи­ло­ло­гия;
 • Френска филология;
 • Бал­ка­ни­сти­ка;
 • При­лож­на лин­гви­сти­ка;
 • Лин­гви­сти­ка с ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Бъл­гар­ски език и ис­то­рия;
 • Бъл­гар­ски език и ан­глий­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и италиански език;
 • Бъл­гар­ски език и ру­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и но­во­гръ­цки език;
 • Бъл­гар­ски език и тур­ски език;
 • Бъл­гар­ски език и китайски език;
 • Лингвистика с маркетинг.

ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Фи­ло­со­фия;
 • Ис­то­рия;
 • Со­ци­оло­гия и науки за човека;
 • Со­ци­оло­гия на правото, икономиката и иновациите;
 • Ет­но­ло­гия;
 • Ар­хео­ло­гия;  
 • Социална антропология;
 • Тео­ло­гия.

ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Спе­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Со­циал­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка;
 • Психо­ло­гия;
 • Со­циал­ни дей­но­сти;
 • На­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Пре­ду­чи­лищ­на пе­да­го­ги­ка и чужд език;
 • Пре­ду­чи­лищ­на и на­чал­на учи­лищ­на пе­да­го­ги­ка;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние;
 • Музика;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по му­зи­ка;
 • Джаз и поп из­пъл­ни­тел­ско из­ку­ство;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство;
 • Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър;
 • Пе­да­го­ги­ка на об­уче­ние­то по бит и тех­но­ло­гии.

ФА­КУ­ЛТЕТ ПО МА­ТЕ­МА­ТИ­КА И ИН­ФОР­МА­ТИ­КА

 • Ма­те­ма­ти­ка;
 • При­лож­на ма­те­ма­ти­ка;
 • Ин­фор­ма­ти­ка;
 • Биз­нес ин­фор­ма­цион­ни тех­но­ло­гии;
 • Ма­те­ма­ти­ка и ин­фор­ма­ти­ка;
 • Бизнес математика.

ФА­КУ­ЛТЕТ ПО ФИ­ЗИ­КА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Ин­же­нер­на фи­зи­ка (с четири профилиращи модула: медицинска физика; нови материали; полимери и полимерни технологии; лазерни и фотонни технологии);
 • Ин­фор­ма­цион­на фи­зи­ка и телеко­му­ни­ка­ции;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Физика с английски език;
 • Физика и астрономия;
 • Физика с информационни технологии;
 • Фи­зи­ка и ма­те­ма­ти­ка.

БИО­ЛО­ГИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ

 • Био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да;
 • Мо­ле­ку­ляр­на био­ло­гия;
 • Еко­ло­гия на био­тех­но­ло­гич­ни­те про­из­вод­ства;
 • Ме­ди­цин­ска био­ло­гия;
 • Био­ин­фор­ма­ти­ка;
 • Био­ло­гия и хи­мия;
 • Био­ло­гия и фи­зи­ка;
 • Биология и английски език.

Конкурсни изпити

Всички кандидат - студенти, независимо дали желаят да кандидатстват с оценка от ДЗИ, олимпиади, международен сертификат, предварителен или редовен изпит, трябва задължително да подадат документи в определения срок.

Предметите, по които се провеждат кандидат - студентски изпити са:

 • Английски език
 • География на България
 • Биология
 • Български език
 • Математика
 • История на България
 • Информатика
 • Френски език
 • Психология
 • Новогръцки език
 • Немски език
 • Химия
 • Тест със събеседване по физика
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Теология - устен
 • Комплексен изпит по физическо възпитание

 

Аграрен университет - Пловдив

Специалностите в Аграрния университет в град Пловдив са:

 • Агрономство (полевъдство)
 • Агробизнес
 • Агрономство (Растителни биотехнологии)
 • Селекция и семепроизводство
 • Растителна биология
 • Животновъдство (Зооинженерство)
 • Агрономство озаро-градинарство)
 • Растителна защита
 • Агрономство (тропично и субтр.земеделие)
 • Агрономство (Декоративно градинарство)
 • Аграрно инженерство
 • Агрономство – xидромелиорации
 • Екология и опазване на околната среда
 • Биологично земеделие
 • Агролесовъдни системи и планинско земеделие
 • Аграрна икономика
 • Управление на регионалното развитие
 • Аграрен туризъм

Повечето от специалностите могат да се изучават в двете форми на обучение - редовно и задочно.

Конкурсни изпити

Конкурсният изпит за специалностите „Агрономство (полевъдство)”, „Агробизнес”, „Агрономство (Растителни биотехнологии)”, „Селекция и семепроизводство”, „Растителна биология”, „Животновъдство (Зооинженерство)”, „Агрономство озаро-градинарство)”, „Растителна защита”, „Агрономство (тропично и субтр.земеделие)” и „Агрономство (Декоративно градинарство)” е по биология.

Конкурсният изпит за специалностите „Аграрно инженерство” и „Агрономство – xидромелиорации” е по математика или биология.

Конкурсният изпит за специалностите „Екология и опазване на околната среда”, „Биологично земеделие” и „Агролесовъдни системи и планинско земеделие” е по биология или география.

Конкурсният изпит за специалностите „Аграрна икономика” и „Управление на регионалното развитие” e по български език (езикова култура) или математика или география.

Конкурсните изпити за специалността „Аграрен туризъм” са по:

 • Математика, география или български език (езикова култура).
 • Чужд език (английски, немски, френски, руски – по избор).

 

Балообразуване

Балообразуването за специалностите „Агрономство (полевъдство)”, „Агробизнес”, „Агрономство (Растителни биотехнологии)”, „Селекция и семепроизводство”, „Растителна биология”, „Животновъдство (Зооинженерство)”, „Агрономство озаро-градинарство)”, „Растителна защита”, „Агрономство (тропично и субтр.земеделие)” и „Агрономство (Декоративно градинарство)” се формира като удвоената оценка по биология от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалностите „Аграрно инженерство” и „Агрономство – xидромелиорации” се получава като удвоената оценка по математика или по биология от ДЗИ  или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалностите „Екология и опазване на околната среда”, „Биологично земеделие” и „Агролесовъдни системи и планинско земеделие” се образува като удвоената оценка по география или по биология от ДЗИ  или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература  от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалностите „Аграрна икономика” и „Управление на регионалното развитие” се формира от Удвоената оценка по български език (езикова култура) или математика или география от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по български език и литература от ДЗИ плюс средния успех от дипломата.

Балообразуването за специалността „Аграрен туризъм” се образува от удвоената оценка по български език (езикова култура) или математика или география от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит плюс оценката по чужд език от ДЗИ или от кандидат - студентски изпит или от сертификат плюс средния успех от дипломата.

 

Университет по хранителни технологии - град Пловдив

Специалностите, които се изучават в Университета по хранителни технологии са:

 • Технология на месото и млякото
 • Консервиране и хладилна технология
 • Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти
 • Технология на виното и пивото
 • Технология на тютюна и тютюневите изделия
 • Технология на мазните, етеричните масла, парфюмерията и козметиката
 • Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати
 • Биотехнологии
 • Химия и микробиология на храните
 • Анализ и контрол на хранителните продукти
 • Храни, хранене и диететика
 • Хранително машиностроене
 • Автоматика
 • Информационна и управляваща техника
 • Компютърни системи и технологии
 • Топлотехника
 • Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия
 • Екологичен инженеринг в хранителната индустрия
 • Туризъм
 • Кетъринг
 • Хотелиерство и ресторантьорство
 • Икономика на хранителната индустрия
 • Икономика на туристическата индустрия
 • Индустриален мениджмънт

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в УХТ се провеждат на два етапа – предварителен и редовен.

Предварителните изпити са:

-            тест по математика;

-            тест по химия и опазване на околната среда.

Редовните изпити са:

-           тест по математика;

-           тест по химия и опазване на околната среда.

Приемът на студенти за ОКС “бакалавър” се извършва, както следва:

1.    За специалностите Хранително машиностроене, Автоматика, Информационна и управляваща техника, Компютърни системи и технологии, Топлотехника, Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия:

-          с писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература.

2.  За специалностите Биотехнологии, Технология на месото и млякото, Консервиране и хладилна технология, Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти, Технология на виното и пивото, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката, Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати, Химия и микробиология на храните, Анализ и контрол на хранителните продукти, Храни, хранене и диететика и Екологичен инженеринг в хранителната индустрия:

-          с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература.

 

3.      За специалностите Туризъм, Кетъринг и Хотелиерство и ресторантьорство:

-          с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по география.

 

4.   За специалностите Икономика на хранителната индустрия, Икономика на      туристическата индустрия и Индустриален мениджмънт:

-          с оценка от писмен конкурсен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература;

-          или с оценка от държавен зрелостен изпит по география.

Балообразуване

Конкурсният бал на кандидат - студентите се образува като сума от следните оценки:

1.      За специалностите Хранително машиностроене; Топлотехника; Компютърни системи и технологии; Автоматика, информационна и управляваща техника и Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия:

-        удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература.

-        и оценката по физика и оценката по математика от дипломата.

 

2.      За специалностите Биотехнологии, Технология на месото и млякото, Консервиране и хладилна технология, Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти, Технология на виното и пивото, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката, Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати, Химия и микробиология на храните, Анализ и контрол на храните, Храни, хранене и диететика и Екологичен инженеринг в хранителната индустрия:

-        удвоената оценка от конкурсния изпит по химия и опазване на околната среда,

или удвоената оценка от конкурсния изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по математика,

или удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература,

-        и оценката по математика и оценката по химия и опазване на околната среда от дипломата.

 

 

3.      За специалност Технология на ферментационните продукти:

-        с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по френски език,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература.

-        и оценката по математика, оценката по химия и опазване на околната среда и оценката по френски език от дипломата.

 

4.      За специалностите Туризъм, Кетъринг и Хотелиерство и ресторантьорство:

-        с писмен конкурсен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с писмен конкурсен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по география,

или с оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

-        и оценките по математика, химия и опазване на околната среда и оценка по първи чужд език от дипломата.

 

5.      За специалностите Икономика на хранителната индустрия, Икономика на туристическата индустрия и Индустриален мениджмънт:

-        удвоена оценка от писмен конкурсен изпит по математика,

или удвоена оценка от държавен зрелостен изпит по математика,

или удвоена оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература,

или удвоената оценка от държавен зрелостен изпит по география,

-        и оценката по математика и оценката по български език и литература от дипломата.

Когато в дипломата за средно образование липсва оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат предварително изпит по този учебен предмет в средно училище, определено от Министерство на образованието, младежта и науката. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния предмет, по реда и при условията на зрелостните изпити. Максималният възможен бал за всички специалности е 24.

 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - град Пловдив

Специалностите в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство са:

 • Педагогика на обучението по музика
 • Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)
 • Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)
 • Изпълнителско изкуство (поп и джаз)
 • Балетно изкуство (балетна педагогика)
 • Българска народна хореография
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Графичен дизайн и фотография
 • Църковна живопис
 • Сценография
 • Дизайн на облеклото

Конкурсни изпити

Педагогика на обучението по музика

   I. Писмен изпит

       1. Солфеж- две едногласни диктовки в тоналности до два знака, oт които едната в неравноделен размер

       2. Елементарна теория на музиката - програмирана проверка

   II. ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

     1. Изпълнение на музикален инструмент или пеене

     2. Пиано (задължителен инструмент)

     3. Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналности до два знака

 

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

Кандидат-студентите се явяват на следните практически изпити:

     I етап - Изпълнение на съответния инструмент (пеене) по определената в настоящия справочник програма.

     II етап - Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналност до два знака. Устна проверка на практическите знания и умения по елементарна теория на музиката, чрез построяване, изпяване и разпознаване на интервали, акорди и др.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Кандидат-студентите се явяват на следните практически изпити:

     I етап - Изпълнение на съответния инструмент (пеене) по определената в настоящия справочник програма.

     II етап - Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналност до два знака. Устна проверка на практическите знания и умения по елементарна теория на музиката, чрез построяване, изпяване и разпознаване на интервали, акорди и др.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

Кандидат-студентите се явяват на следните практически изпити:

     I етап- Изпълнение на народен инструмент или народно пеене.

     II етап - Солфежиране от пръв поглед на мелодия в тоналност до два знака. Устна проверка на практическите знания и умения по елементарна теория на музиката, чрез построяване, изпяване и разпознаване на интервали, акорди и др.

Българска народна хореография

     I етап

         1. а) Изпълнение на танци по избор на комисията от различни фолклорни области:

               Северна България - “Пайдушко”, “Ганкино”, “Влашко”,“Дайчово хоро” и “Елено моме”;

             Добруджа -“Сборенка”, “Ръка”, “Ръченик”, “Опас”;

             Тракийска област - “Трите пъти”, “Чапраз”, “Ръченица”, “Бучемиш”, “Криво хоро” и “Джиновско”;

             Шопска област - “Право хоро”, “Четворно”, “Граовско”, “Копаница”;

             Пиринска област - “Калайджийско”, “Испаиче”, “Малешевско”, “Джангурица”.

 

         б) Проверка на музикалността и ритмичното чувство на кандидата –чрез тактуване, пляскане и танцуване по народни мелодии с различен метроритмичен строеж.

         2. Импровизация върху танцов мотив: на кандидата се задава танцово движение от комисията, върху основата на което се импровизират нови движения.

   II етап

       1. Музикално - пластичен етюд върху зададена тема и музика от народни мотиви.

       2. Събеседване, включва задължително въпроси за “Стил и характер на танците”- от петте

основни етнографски области на България, както и въпроси върху общата култура на кандидата.

Балетно изкуство (балетна педагогика)

         I етап

             Устен изпит на тема от приложения конспект:

           I.     1. Балетен педагог- същност на професията. Роля и значение за формиране на балетния артист.

                   2. Ваttеment tеndu: видове, основни методически правила, значение.

                   3. Sissonne fеrmé: в коя група на аllegго се числи? Правила, значение. Sissonne fоndu – прилика и разлика със sissonnе fеrmé.

 

           II.   1. Задачи на балетния педагог в работата му с начинаещи и напреднали- общност и различия.

                   2. Battement fondu: видове, основни правила, значение.

                   3. Pas assemblé: видове; всеки отделен вид към коя група в аllеgго се числи? Значение. Методически анализ на pаs аssеmblé.

 

           III.   1. Качества, които трябва да притежава балетният педагог.

                   2. Fouetté: видове, значение. Основно правило за изпълнение.

                   3. Раs dе bourréе: видове, значение. Раs dе bourréе dessus-dessous - методически анализ.

 

           IV.   1. Ролята на балетния педагог при формиране на музикалността на бъдещия балетен артист.

                   2. Позите на класическия танц: видове, значение.

                   3. Sissonne ouverte с придвижване в пространството- видове, значение. Grand sissonne ouverte в I-ви arabesque - анализ.

 

             V.   1. Ролята на балетния педагог за разностранното развитие на ученика и балетния артист.

                   2. Въртения еn dеhоrs и еn dedans – основни правила. Тоurs от IV-та позиция – методи – чески анализ.

                   3. Cabriole - видове. Към коя група на аllegrо се числи? Основни правила, значение.

 

        II етап

           1. Изпит- теория и практика.

           2. Съчиняване на комбинация от класически екзерсиз, по зададени движения.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап – Фигурална композиция (живопис, графика, скулптура по избор на кандидата) по зададена тема в деня на изпита. Рисува се върху каширан или грундиран картон с размери 35/50 см с материал по избор на кандидата (черно-бяло или в цвят). Скулптура- моделира се с глина с височина 30 см. Времетраене: 8 часа.

           III етап - Събеседване по създадената от кандидата фигурална композиция и портфолио от свободни работи в сферата на рисунката, живописта, графиката и скулптурата.

Сценография

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап - Сценично-пространствено решение в цвят по зададена тема. Рисува се върху каширан картон с размери 50/70см с темперни бои. Времетраене: 8 часа в един ден.

         III етап- Кандидатът представя 10 свободни работи (рисунки, живопис, сценографски композиции), след което участва с коментар върху представените работи и в събеседване за проверка на познанията на кандидата в областта на изкуствата.

Църковна живопис

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап - Сценично-пространствено решение в цвят по зададена тема. Рисува се върху каширан картон с размери 50/70см с материали по избор. Времетраене: 8 часа.

       III етап - Представяне от кандидата на най-малко пет собствени творби или репродукции, последвано от коментар върху тях и събеседване с цел изясняване на неговата обща и специална култура.

 

Графичен дизайн и фотография

         I етап - Рисуване натюрморт с черно-бял материал върху каширан картон 50/70см. Времетраене – 6 часа.

        II етап - Графичен дизайн – изпълнение с темпера върху каширан картон 50/70см на задача по изтеглена по жребий тема: плакат или корица на печатно издание. Времетраене - 8 часа

       III етап - Фотография- репортажно снимане в градска среда по тема изтеглена по жребий. Цифровата фотографска камера се осигурява от всеки кандидат. Продължителност на снимките- 4 астрономически часа. Всеки кандидат със съдействието на техническо лице преглежда заснетите кадри и прави подбор. Предават се 6 (шест) кадъра като серия. На фотографските изображения единствено може да се направи отсечка по избор. Снимките ще бъдат отпечатани от АМТИИ в размер 15х20см, засекретени от кандидата и предста – вени за оценка от комисията по приема.

Дизайн на облеклото

         I етап - Рисуване на полуфигура (черно-бяла). Рисува се върху каширан картон с размер 50/70 см с материал по избор на кандидата (молив, креда, въглен и др.). Времетраене: 8 часа.

        II етап - Рисуване на декоративна композиция по зададена тема в цвят. Рисува се върху каши – ран (грундиран) картон с размер 50/70см с темперни бои. Времетраене: 8 часа.

       III етап- Представяне от кандидата на най-малко пет собствени творби (оригинали или репродукции), последвано от събеседване с цел изясняване на неговата обща и специална култура, което се оценява с “Да” или “Не”.

Балообразуване

Педагогика на обучението по музика - от сбора на средно-аритметичната оценка на писмения изпит (включващ солфеж и елементарна теория на музиката - програмирана проверка), и комплексната оценка на практическия изпит(включващ изпълнение на музикален инструмент или пеене, задължително пиано и солфежиране от пръв поглед). Кандидатите, получили от двата изпита (писмен и практически) по-нисък бал от 6.00, не участват в класирането.

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) - удвоената оценка по съответния инструмент или пеене от I етап, при което кандидат-студентите, получили оценка по-ниска от Много добър (4.50), не се допускат до следващ етап. Вторият eтап (практически изпит по солфеж и елементарна теория на музиката) се оценява с “Да” или “Не” (“Не” намалява бала с 0.50). Кандидати, получили бал по-нисък от 9.00, не участват в класирането, което се извършва окончателно след решение на Академичния съвет на АМТИИ, определящо квоти за всеки инструмент.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене) - удвоената оценка по съответния инструмент или пеене от I етап, при което кандидат-студентите, получили оценка по-ниска от Много добър (4.50), не се допускат до следващ етап. Вторият eтап (практически изпит по солфеж и елементарна теория на музиката) се оценява с “Да” или “Не” (“Не” намалява бала с 0.50). Кандидати, получили бал по-нисък от 9.00, не участват в класирането, което се извършва окончателно след решение на Академичния съвет на АМТИИ, определящо квоти за всеки инструмент.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз) - удвоената оценка по съответния инструмент или пеене от I етап, при което кандидат-студентите, получили оценка по-ниска от Много добър (4.50), не се допускат до следващ етап. Вторият eтап (практически изпит по солфеж и елементарна теория на музиката) се оценява с “Да” или “Не” (“Не” намалява бала с 0.50). Кандидати, получили бал по-нисък от 9.00, не участват в класирането, което се извършва окончателно след решение на Академичния съвет на АМТИИ, определящо квоти за всеки инструмент.

Българска народна хореография - от сбора на оценката от I етап и удвоената оценка от II етап. Оценката от I етап се образува като средноаритметична оценка от изпълнение на народни танци и удвоената оценка от импровизация върху танцов мотив. Кандидатите, получили на I етап оценка по-ниска от Добър (3.50), отпадат от конкурса. Оценката от II етап е комплексна и включва музикално-пластичния етюд и събеседването. Кандидатите, получили бал по-нисък от 10.50, не участват в класирането.

Балетно изкуство (балетна педагогика) - от сбора на оценката от I етап и удвоената оценка от II етап. Оценката от II етап е сборна и се формира като средноаритметична от оценката на теория и практика и удвоената оценка от съчиняване на комбинацията от класическия екзерсис. Кандидатите, получили на I етап оценка, по-ниска от Добър (4.00), отпадат от конкурса, а тези, получили бал по-нисък от 12.00, не участват в класирането.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство - от сбора на оценката от I етап, оценката от II етап и оценката от III етап (събеседване), при което кандитат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (3.50) от I или II етап, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по-нисък от 7.00, не участват в класирането.

Сценография - от сбора на оценката от I етап, оценката от II етап и оценката от III етап (събеседване), при което кандидат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (3.50) от I или II етап, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по-нисък от 7.00, неучастват в класирането.

Църковна живопис - от сбора на оценката от I етап, оценката от II етап и оценката от III етап (събеседване), при което кандидат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (3.50) от I или II етап, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по-нисък от 7.00, неучастват в класирането.

Дизайн на облеклотоот сбора на оценката от I етап (рисуване на полуфигура - черно-бяла), оценката от II етап (декоративна композиция по зададена тема в цвят), при което кандитат-студентите, получи ли оценки, по-ниски от Добър (3.50) на някои от етапите, отпадат от конкурса. Успешно издържалите двата етапа се явяват на III етап - събеседване, което се оценява с “Да” или “Не” (“Не” отнема 0.50 от общия бал, a “Да” прибавя 0.50 към него). Кандидатите, получили бал по - нисък от 7.00, не участват в класирането.

Графичен дизайн и фотография- от сбора на оценката от I етап (рисуване), оценката от II етап (графичен дизайн) и ІІІ етап (фотография) при което кандитат-студентите, получили оценки, по-ниски от Добър (4.00) на някой от етапите, отпадат от конкурса. Кандидати, получили бал по-нисък от 12.00 не участват в класирането.

 

Медицински университет - град Пловдив

Специалностите в Медицинският университет са:

 • Медицина
 • Дентална медицина
 • Фармация
 • Медицинска сестра
 • Акушерки
 • Зъботехник
 • Управление на здравните грижи

 

Конкурсни изпити

Кандидат - студентите полагат състезателните изпити на книжовен български език на точно определени дати. Състезателните изпити по биология и химия се провеждат по програми, изготвени от председателите на изпитните комисии съобразно учебния материал, изучаван в средните училища и образователно - квалификационната степен, за която се кандидатства.

Състезателните изпити са писмени, анонимни и резултатите от тях се признават за годината, в която са положени. Класирането на кандидатите се извършва само с резултати от изпити, положени в Медицински университет - Пловдив.

Балообразуване

Балът за класиране в МУ - Пловдив се образува:

 

 • За Медицина, Дентална медицина и Фармация: от сбора на оценките

по биология и химия в дипломата за средно образование и умножени по коефициент 2,0 оценки от състезателните изпити по биология и химия. Максималният състезателен бал е 36,00.

 • За Медицински сестри и Акушерки: от сбора на оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и умножената по коефициент 2,0 оценка от изпита по биология или умножената по коефициент 1,6 оценка по биология от ДЗИ. Максималният състезателен бал е 24,00.
 • За специалностите в Медицинския колеж балът се образува от сбора на оценките по биология и химия от дипломата за средно образование и умножена по коефициент 2,0 оценка от състезателния изпит по биология или оценката по биология от ДЗИ, умножена по коефициент 1,6.
 • За специалността Зъботехник балът се образува от оценките по биология и химия от дипломата за средно образование, оценката от състезателния изпит по биология или от ДЗИ, умножена с коефициент 0,8 и умножената по коефициент 2,0 оценка от изпита по скулптиране. Максималният състезателен бал е 30,00.
 • За Управление на здравните грижи балът се образува от удвоената оценка от състезателния изпит и оценката от държавните изпити в дипломата за професионално (полувисше, професионален бакалавър, специалист по...) образование. Максималният състезателен бал е 18,00.

 

 

Европейски колеж по икономика и управлениеПловдив (частен)

Специалностите предлагани от Европейски колеж по икономика и управление са:

 • Счетоводство и контрол
 • Бизнес администрация
 • Мениджмънт на туристическите услуги
 • Маркетинг

Обучението може да се провежда и в двете форми - редовно и задочно.

Конкурсни изпити

Приемът в Европейския колеж по икономика и управление за всички специалности  става на база оценки от матури или кандидатстудентски изпит положен в друго висше училище.

 

 

Колеж по икономика и администрация – Пловдив (частен)

Специалностите, които предлага колежът по икономика и администрация в град Пловдив са:

 • Бизнес администрация
 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на туризма
 • Маркетинг (Реклама и PR)
 • Мениджмънт на обществения ред
 • Бизнес информатика
 • Спортен мениджмънт
 • Мениджмънт на антитерористичната дейност

Конкурсни изпити

Приемът е чрез полагане на писмен конкурсен изпит – разработка на есе на обществено значима тема. Кандидатстващите в периода I–VI.2013 г., издържали изпити и в други ВУ, участват в класирането с оценка по свой избор от посочените предмети: история, математика, география, икономика, български език и литература, матура.

Балообразуване

Удвоената оценка от националната матура или от конкурсния изпит есе на предварителна тематика (или оценките от успешно издържани конкурсни изпити по български език и литература, математика, география, история, икономика и езикова култура в други висши училища) среден успех от дипломата за средно образование.

Земеделски колеж – Пловдив

Специалностите, които предлага Земеделският колеж са:

 • Стопанско управление
 • Икономика на туризма
 • Аграрна икономика
 • Финанси
 • Управление на агробизнеса
 • Управление на информационните системи

Формите на обучение са три - редовна, задочна и дистанционна.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити могат да бъдат по една от следните теми:

 1. Географско положение, територия и граници на България
 2. Природна среда
 3. Природно-географски области
 4. География на населението на България
 5. Държавно устройство и административно-териториално деление на България
 6. Национално стопанство – структура, фактори, показатели
 7. България и ЕС
 8. Проблеми на устойчивото развитие – социални, икономически, екологични
 9. Особености на регионалното развитие
 10. Обща селскостопанска политика на ЕС
 11. Развитие на земеделието в България
 12. Предприемачество и мениджмънт
 13. Бизнес планиране
 14. Бизнес комуникации
 15. Процесите на глобализация - основни проблеми и предизвикателства

Могат да се приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Балообразуване

Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:

 • оценката по български език от дипломата за средно образование;
 • оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
 • оценката от изпитния тест или матурата.

 

 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Специалностите във великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ са:

 • Социална педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и английски език
 • Предучилищна педагогика и английски език
 • Начална училищна педагогика и немски език
 • Предучилищна педагогика и немски език
 • Начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и френски език
 • Начална училищна педагогика и испански език
 • Начална училищна педагогика и руски език
 • История и география
 • История и чужд език (английски, немски, френски и руски)
 • История и философия
 • Български език и история
 • Български език и география
 • Български език и руски език
 • Български език и немски език
 • Български език и френски език
 • Български език и източен език (китайски, японски, арабски, турски и новогръцки)
 • Математика и информатика
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Физическо възпитание
 • Българска филология
 • Руска филология
 • Славянска филология
 • Балканистика
 • Английска филология
 • Германистика
 • Романистика
 • Английски език и втори чужд език
 • Немски език и втори чужд език
 • Френски език и втори чужд език
 • Испански език и втори чужд език
 • Руски език и втори чужд език
 • История
 • Археология
 • Философия
 • Теология
 • Теология и социално служение
 • Религиознание
 • Етнология
 • Културен туризъм
 • Психология
 • Политология
 • Журналистика
 • Връзки с обществеността
 • Библиотечно - информационни дейности
 • Книгоиздаване
 • Публична администрация
 • Стопанско управление
 • Финанси
 • Маркетинг
 • Счетоводство и контрол
 • Международни икономически отношения
 • Туризъм
 • География
 • Информатика
 • Компютърни науки
 • Изящни изкуства - графика
 • Изящни изкуства - графичен дизайн и визуални комуникации
 • Изящни изкуства - живопис
 • Изящни изкуства - скулптура
 • Изящни изкуства - стенопис
 • Църковни изкуства

Филиал - град Враца

 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и английски език
 • Предучилищна педагогика и английски език
 • Социална педагогика
 • История и география
 • Български език и история

Педагогически колеж на ВТУ - град Плевен

 • Начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика и английски език

 

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити се провеждат по следните предмети:

 • Английски език
 • Немски език
 • Френски език
 • Руски език
 • Испански език
 • Физическо възпитание
 • Математика
 • Български език и литература
 • Богословие (устен)
 • Икономика
 • Проверка на говорните и комуникативни способности
 • Тест по български език
 • Тест по география на България
 • Живопис
 • Тест по история на България
 • Стенопис
 • География на България (тема)
 • Философия
 • Тест по информатика и информационни технологии
 • Музика
 • Графичен дизайн и визуални комуникации
 • История на България (тема)
 • Графика
 • Рисуване
 • Скулптура
 • Рисуване ІІ (цветно копие на произведение от църковната живопис)

Балообразуване

Състезателният бал на кандидат - студентите се образува като сбор от следните оценки:

 • Удвоената оценка от конкурсния/държавния зрелостен изпит по първия предмет за съответната специалност.
 • Оценката от конкурсния/държавния зрелостен изпит по втория предмет, ако се изисква такъв.
 • Оценките от дипломата за завършено средно образование.

 

За специалността „Педагогика на обучението по музика” балът се образува като: оценката от практическия изпит по музика се умножава по четири; държавният зрелостен изпит по музика – умножава се по четири; удвоената оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература и удвоената оценка по специалността/профилиращия предмет (инструмент или пеене) от дипломата за завършено средно образование.

За специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание оценката от практическия изпит се утроява.

 

За специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” и „Изящни изкуства- графика”, „Графичен дизайн и визуални комуникации”, „Живопис и стенопис” оценката от защитата на дипломна работа се признава за резултат от конкурсния изпит по: графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис и стенопис. За специалност „Църковни изкуства” оценката от защитата на дипломна работа се признава за резултат от конкурсните изпити.

 

Национален военен университет „Васил Левски“

Специалностите, които могат да се изучават в Националният военен университет „Васил Левски“ са:

 • Стопанска логистика
 • Логистика на сигурността
 • Индустриален мениджмънт
 • Управление на ресурси и технологии – Автомобилна техника
 • Управление на ресурси и технологии – Въоръжение и бойни припаси
 • Национална и регионална сигурност
 • Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
 • Комуникационна техника и технологии
 • Компютърни системи и технологии
 • Компютърни технологии за проектиране
 • Административна и информационна сигурност
 • Авионика
 • Авиационна техника и технологии

Всички специалности могат да се изучават в редовна и задочна форма на обучение.

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити в Националният военен университет „Васил Левски“ са по:

 • Математика - времето за работа е 4 часа.
 • История - времето за работа е 4 часа.
 • География - времето за работа е 4 часа.
 • Чужд език - времето за работа е 2 часа.
 • Физическа годност - времето за работа е 5 часа.
 • Психическа оценка/годност - проверка на психичната пригодност може да се извърши само веднъж за тази календарна година.

Балообразуване

За специалностите „Стопанска логистика”, „Логистика на сигурността”, „Национална и регионална сигурност” и „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” балът се образува като:

         - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

         - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

         - оценката от дипломата по история;

         - оценката от дипломата по география

За специалностите „Индустриален мениджмънт”, „Управление на ресурси и технологии – Автомобилна техника” и „Управление на ресурси и технологии – Въоръжение и бойни припаси” балообразуването става по следния начин:

       - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

       - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

       - оценката от дипломата по математика;

       - оценката от дипломата по физика

За специалността „Административна и информационна сигурност” балът се образува като:

     - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

     - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

     - оценката от дипломата по история;

     - оценката от дипломата по география

За специалностите „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии” и „Компютърни технологии за проектиране” балообразуването става по следния начин:

     - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

     - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

     - оценката от дипломата по математика;

     - оценката от дипломата по физика

За специалностите „Авионика” и „Авиационна техника и технологии” балът се образува като:

   - удвоената оценка от конкурсния /зрелостния/ изпит по математика, история или география;

 - по-високата оценка от държавния зрелостен изпит или оценката от дипломата по български език и литература;

 - оценката от дипломата по математика;

   - оценката от дипломата по физика

 

 

Медицински университет - Плевен

Специалностите, които могат да се изучават в медицинският университет в град Плевен са:

 • Медицина
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Опазване и контрол на общественото здраве
 • Управление на здравните грижи
 • Обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Медицинска сестра
 • Акушерка
 • Медицински лаборант
 • Рентгенов лаборант
 • Помощник - фармацевт
 • Социални дейности

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити за всички специалности в медицинският университет в град Плевен са по биология, с изключение на специалността „Управление на здравните грижи” - писмен изпит - тест и устен изпит.

 

 

Университет „Проф. Асен Златаров“ - град Бургас

Специалностите изучаващи се в Университетът „Проф. Асен Златаров“ в град Бургас са:

Факултет по технически науки

 • Органични химични технологии
 • Биотехнологии
 • Неорганични химични технологии
 • Химично инженерство
 • Технология на материалите и материалознание
 • Компютърни системи и технологии
 • Електроника

Факултет по обществени науки

 • Стопанско управление
 • Маркетинг
 • Индустриален мениджмънт
 • Туризъм
 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Българска филология
 • Български език и история
 • Медицинска сестра

Факултет по природни науки

 • Химия
 • Екология и опазване на околната среда

Технически колеж

 • Електротехника
 • Електроника
 • Транспортна техника и технологии
 • Компютърни системи и технологии
 • Машиностроене и уредостроене

Медицински колеж

 • Рехабилитатор
 • Помощник фармацевт
 • Фелдшери (за чуждестранни граждани)

Колеж по туризма

 • Организация и управление на туристическото обслужване
 • Организация и управление на хотела и ресторанта

 

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити се провеждат по следните предмети:

 • Български език
 • Химия
 • Математика
 • Английски език 
 • За колежът по туризъм се провежда тест за интелигентност

Продължителността на конкурсните изпити е 4 часа. Конкурсният изпит е анонимен.

Устни изпити се разрешават само за незрящи кандидат-студенти или такива с парализа, която възпрепятства полагането на писмен конкурсен изпит. За тази цел те подават заявление до ректора, придружена с копие на ТЕЛК решението. Изключения не се допускат под никаква форма.

Балообразуване

Kaндидт-cтудeнтитe учacтвaт в кoнкуpca cъc cъcтeзaтeлeн бaл, фopмирaн въз основа на:
           - балообразуващи оценки от дипломата за средно образование и оценка от  конкурсните  изпити.

           - При образуването на конкурсния бал на кандидат-студентите, оценките от матурите по предметите: български език и литература, математика, химия, биология, история, география и чужд език на дипломиралите се през 2008 - 2013 г., са равностойни на тези от положените конкурсни изпити.

          - За специалностите „Медицинска сестра”, Помощник фармацевт” и „Рехабилитатор” оценката от матурата /ДЗИ/ по биология се умножава с коефициент 0,9.

           - На кандидатите се разрешава и явяване на конкурсни изпити по същите дисциплини, а при балообразуването се зачита по-високата оценка.

Като балообразуващи от дипломата за средно образование се вземат оценките от зрелостните изпити, а по предметите, по които не са полагани такива – съответната оценка от курса на обучение.

 

 

Бургаски свободен университет - Бургас

Бургаският свободен университет в град Бургас предлага на всички кандидат - студенти да изучават една от следните специалности:

 • Право
 • Публична администрация
 • Връзки с обществеността
 • Журналистика
 • Социални дейности и консултиране
 • Обществени комуникации и социална психология
 • Финанси
 • Счетоводство и контрол
 • Маркетинг
 • Бизнес адиминистрация
 • Международни икономически отношения
 • Информатика и компютърни науки
 • Компютърни системи и технологии
 • Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници
 • Софтуерното инженерство
 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
 • Приложна информатика и мултимедия

Конкурсни изпити

За специалността „право” конкурсните изпити са по български език и история.

За специалностите „Публична администрация”, „Връзки с обществеността”, „Журналистика”, „Социални дейности и консултиране”, „Обществени комуникации и социална психология” изпитите са по български език, история и СТОП-тест (по избор).

За специалностите „Финанси”, „Счетоводство и контрол”, „Маркетинг”, „Бизнес адиминистрация”, „Международни икономически отношения” изпитите са по български език, СТОП-тест (по избор).

За специалностите „Информатика и компютърни науки”, „Компютърни системи и технологии”, „Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници”, „Софтуерното инженерство”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Приложна информатика и мултимедия” конкурсният изпит е по СТОП-тест (по избор).

Балообразуване

Балообразуващите оценки са от дипломата и са по предметите български език и история и математика.

 

 

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Специалностите в русенският университет „Ангел Кънчев“ са:

 • Земеделска техника и технологии
 • Мениджмънт и сервиз на техника
 • Климатизация, хидравлика и газификация
 • Аграрно инженерство
 • Промишлен дизайн
 • Екология и техника за опазване на околната среда
 • Машинно инженерство
 • Механотехника и мехатроника
 • Мениджмънт на качество и метрология
 • Материалознание и технологии
 • Индустриално инженерство
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърно управление и автоматизация
 • Електроника
 • Компютърни системи и технологии
 • Телекомуникационни системи
 • Информационни и комуникационни технологии (на български и английски език)
 • Транспортна техника и технологии
 • Експлоатация на флота и пристанищата
 • Технология и управление на транспорта
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Икономика
 • Европеистика и многостепенно управление
 • Европеистика и глобалистика
 • Бизнес мениджмънт
 • Публична администрация
 • Индустриален мениджмънт
 • Компютърни науки
 • Информатика и информационни технологии в бизнеса
 • Български език и история
 • Математика и информатика
 • Начална училищна педагогика и чужд език (английски, френски и немски)
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Финансова математика
 • Право
 • Социална дейност
 • Кинезитерапия
 • Ерготерапия
 • Акушерка
 • Медицинска сестра

Филиал на русенският университет в град Силистра

 • Български език и чужд език (френски, английски и румънски)
 • Физика и информатика
 • Електроинжинерство

Филиал на русенският университет в град Разград

 • Химични технологии
 • Биотехнологии
 • Технология на храните

Конкурсни изпити

Писмените конкурсни изпити са анонимни. Алтернативните варианти на изпитните материали за изпитите по рисуване, моделиране и чужд език се подготвят от комисии, назначени със секретна заповед на Ректора. Един от тези варианти се изтегля лотарийно преди началото на изпита, след което се съобщава на кандидат - студентите. Останалите кандидатстудентски изпити за прием на студенти в Русенския университет са под формата на Единен приемен изпит (ЕПИ) с продължителност 3 астрономически часа. ЕПИ е във вид на тест и се състои от две части - обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса (с коефициент 2), които са в следните области по избор:

 • История на България;
 • Български език;
 • Общотехническа подготовка по механика и техническо чертане;
 • Общотехническа подготовка по електротехника и електроника;
 • Математика;
 • Информатика и информационни технологии;
 • Физика;
 • Икономика;
 • Икономическа география на България;
 • Биология;
 • Химия


 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Специалностите в шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, които могат да се изучават са:

 • Българска филология
 • Руска филология
 • Английска филология
 • Турска филология
 • Приложна германистика
 • Приложна лингвистика (английски език и руски език)
 • Приложна лингвистика (руски език и турски език)
 • Журналистика
 • Връзки с обществеността
 • Български език и руски език
 • Български език и история
 • История
 • Археология
 • История и география
 • Теология
 • Математика
 • Стопанска математика
 • Компютърна информатика
 • Икономическа информатика
 • Компютърни информационни технологии
 • Математика и информатика
 • Икономика
 • Физика
 • Астрономия
 • Химия
 • Химия и опазване на околната среда
 • Екология и опазване на околната среда
 • Биология и химия
 • Биология и физика
 • География и биология
 • Растителна защита
 • Туризъм
 • Педагогика
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Предучилищна педагогика
 • Специална педагогика
 • Социална педагогика
 • Социални дейности
 • Начална училищна педагогика и чужд език (английски език)
 • Музика
 • Изобразително изкуство
 • Техника и технологии
 • Физическо възпитание
 • Комуникационни и информационни системи
 • Радиокомуникационна техника и технологии
 • Сигнално­-охранителни системи и технологии
 • Геодезия
 • Инженерна логистика
 • Системи за сигурност
 • Информатика и информационни технологии
 • Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Начална учи­лищна педагогика и английски език
 • Предучи­лищна педагогика и английски език
 • Растителна защита

Конкурсни изпити

Конкурсните изпити са по следните предмети:

 • Български език и литература (тест)
 • Английски език (многокомпонентен изпит /тест)
 • Математика (тест)
 • Икономика (тест)
 • Музика (устен изпит)
 • Рисуване
 • Практически изпит по физическо възпитание и спорт
 • Физика (тест)
 • Химия (тест)
 • Свят и личност (тест)
 • География (тест)
 • История (тест)
 • Биология (тест)
 • Информатика (тест)
 • Технически знания и способности (тест)
 • Немски език (тест)
 • Руски език (тест)
 • Френски език (тест)
 • Теология (двукомпонентен изпит – писмен и устен)
 • Журналистика (устен изпит)
 • Говорно-комуникативни способности(устен изпит)

За град гр. Добрич:

 • Тест за специалност Информатика и информационни технологии
 • Тест за специалност Начална училищна педагогика и информационни технологии
 • Тест за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език (английски език) и  Предучилищна педагогика и чужд език (английски език)
 • Тест за специалност Растителна защита

Балообразуване

Максималният бал за всички специалности е 24. За кандидат-студенти, граждани на страни от Европейския съюз, без оценка по български език и литература от дипломата за средно образование участваща като балообразуваща, се включва оценката по чужд език.

 

 

Тракийски университет - Стара Загора

Специалностите в Тракийския университет в град Стара Загора са:

 • Aгрономство
 • Aграрно инженерство
 • Зооинжинерство
 • Екология и опазване на околната среда
 • Рибовъдство и аквакултури
 • Акушерка
 • Медицинска сестра
 • Социални дейности
 • Управление на здравните грижи 
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика с чужд език
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика
 • Аграрна икономика
 • Регионална икономика
 • Бизнес  икономика

Факултет по техника и технологии – Ямбол

 • Автотранспортна и земеделска техника
 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия
 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електротехника
 • Топло и газоснабдяване
 • Технология на храните

Медицински колеж

 • Рехабилитатор
 • Медицински лаборант

Филиал Хасково

 • Акушерка
 • Медицинска сестра

Конкурсни изпити

Кандидат- студентът полага писмен изпит/тест или участва с оценки от ДЗИ. Кандидат- студентът полага писмен изпит/тест по някои от следните предмети:

 • Биология - 50 въпроса
 • География - 50 въпроса
 • Икономика - 40 въпроса
 • Математика - 25 въпроса
 • Химия - 25 въпроса
 • Общообразователна подготовка - 25 въпроса
 • Общотехническа подготовка - 25 въпроса

 

Продължителността на писмените изпити е 5 часа, а на писмените тестове - 3 часа. Писмените конкурсни изпити са анонимни.

Балообразуване

Балът за всяка от специалностите на Тракийският университет се образува от два компонента:

     - основна балообразуваща оценка - от изпит, тест или ДЗИ

     - допълнителни балообразуващи оценки - от дипломата за средно образование

 

Балът за класиране за отделните специалности се образува като:

 

 • За специалност „Медицина” балът се образува от сбора от удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия и от оценките по биология и химия от дипломата за средно образование. В класирането участват кандидати с бал не по - нисък от 24,00.
 • За специалност „Ветеринарна медицина” балът се образува от удвоената оценка от изпит а по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование. В класирането участват кандидати, с бал не по - нисък от 14,00.
 • За специалностите „Зооинженерство”, „Агрономство” и „Рибовъдство и аквакултури” балът се образува от удвоената оценка от тест, а по биология, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология или български език и литература плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Екология и опазване на околната среда” балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, математика или химия, изпита по биология, химия или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология, математика, химия или български език и литература плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Аграрно инженерство” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, биология или общотехническа подготовка, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по математика, физика, биология или български език и литература плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Социални дейности” балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по биология или български език и литература плюс оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” балът се образува от удвоената оценка от конкурсния изпит по биология или ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Управление на здравните грижи” балът се образува от удвоената оценка от изпит а по социална медицина плюс средната оценка от държавната изпитна сесия от дипломата за завършен Медицински колеж или придобито по-рано полувисше медицинско образование.
 • За специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” балът се образува от удвоената оценка от писмения тест по биология, изпита по биология или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и български език и литература от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Социална педагогика”, „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика с чужд език” и „Специална педагогика” балът се образува от удвоената оценка от изпита по обща езикова култура или оценката от ДЗИ по български език и литература плюс оценките по български език и литература и по история от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Бизнесикономика”, „Аграрна икономика” и „Регионална икономика” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, география, икономика, изпита по обща езикова култура, или оценката от ДЗИ по математика, география, икономика или български език и литература плюс оценките по математика и география от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Автотранспортна и земеделска техника”, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Електротехника” и „Топло и газоснабдяване” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, общообразователна подготовка или общотехническа подготовка, изпита по обща езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или физика плюс оценките по математика и физика от дипломата за средно образование.
 • За специалността „Технология на храните” балът се образува от удвоената оценка от теста по математика, химия, общообразователна подготовка или общотехническа подготовка, изпита по химия или обща езикова култура, или ДЗИ по български език и литература, математика или химия плюс оценките по математика и химия от дипломата за средно образование.
 • За специалностите „Рехабилитатор” и „Медицински лаборант” балът се образува от удвоената оценка от теста по биология, изпита по биология или оценката от ДЗИ по биология плюс оценките по биология и химия от дипломата за средно образование.

 

Технически университет - Габрово

Специалностите в техническият университет в град Габрово са:

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност
 • Електроника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Мобилни и сателитни комуникации
 • Компютърни системи и технологии
 • Дизайн, техника и технологии в текстила
 • Индустриално инженерство
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Мехатроника
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Техника и технологии за опазване на околната среда
 • Технология на материалите и мениджмънт
 • Индустриален мениджмънт
 • Икономика на търговията
 • Публична администрация
 • Социални дейности
 • Стопанско управление

Конкурсни изпити

Технически университет – Габрово, провежда редовни изпити по ма­тематика, български език и литература, география, общотехническа под­го­товка (ОТП), икономика и рисуване.

1. за инженерните специалности конкурсът е по математика – тест, бъл­гарски език и литература – тест , география – тест или общотехническа под­готовка – тест  или (по избор).

2. за социалните и стопански специалности конкурсът е по ма­те­ма­ти­ка – тест, български език и литература – тест, география – тест или ико­но­ми­ка - тест (по избор).

3. за специалност ”Компютърен дизайн в индустрията” конкурсът е по математика – тест, български език и литература – тест , география – тест, об­щотехническа подготовка – тест  или рисуване (по избор).

Кандидат-студентите имат право да се явяват на няколко кон­­курс­ни изпита. Изпитите по математика, бъл­гар­­­ски език и литература, география, икономика, общотехническа под­го­тов­ка, са  тест с продъл­жи­тел­ност 4 ч. и рисуване с продъл­жи­тел­ност 5 ч.

Балообразуване

Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от:

- оценката по математика от дипломата;

- оценката по физика от дипломата;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен из­пит по математика, физика и астрономия, български език и литература, гео­гра­фия и икономика, или оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа. Максималният бал е 24.00.   

Балът за социалните и стопански специалности се образува като су­ма от:

- оценката по математика от дипломата;

- оценката по български език и литература от дипломата;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен из­пит по български език и литература, математика, география и икономика, ис­тория и цивилизация, философски цикъл, или оценките от държавните из­пи­ти за придобита степен на професионална квалификация или защита на ди­пломна работа. Максималният бал е 24.00.   

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Специалностите в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в град Благоевград са:

 • История
 • Педагогика на обучението по математика и информатика
 • Педагогика на обучението по български език и чужд език
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 • Педагогика на обучението по музика
 • Педагогика на обучението по техника и технологии
 • Педагогика на обучението по физика и математика
 • Педагогика на обучението по химия и физика
 • Педагогика на обучението по география и история
 • Педагогика на обучението по физическо възпитание
 • Философия
 • Българска филология
 • Английска филология
 • Приложна лингвистика
 • Чужд език и етнология
 • Социология
 • Културология
 • Култура и медии
 • Психология
 • Европеистика
 • Международни отношения
 • Политология
 • Социални дейности
 • Връзки с обществеността
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Начална училищна педагогика и чужд език
 • Педагогика
 • Предучилищна педагогика и чужд език
 • Социална педагогика
 • Специална педагогика
 • Публична администрация
 • Стопанско управление
 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Социоикономика
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Туризъм
 • Физика
 • Химия
 • География
 • Екология и опазване на околната среда
 • Информатика
 • Компютърни системи и технологии
 • Кинезитерапия
 • Логопедия
 • Промишлени изкуства - Мода
 • Българска народна хореография
 • Изпълнителско изкуство
 • Музикален театър
 • Филмов и телевизионен монтаж
 • Актьорско майсторство
 • Филмова и телевизионна режисура
 • Филмово и телевизионно операторство

 

 

 

 

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити се провеждат по следните предмети:

 • Български език
 • История на България
 • География на България
 • Биология
 • Математика
 • Чужд език (английски, френски, немски, руски)
 • Практически комплексен изпит по физическа подготовка
 • Практически изпит по рисуване
 • Практически изпит по български народни танци
 • Практически изпит за спец. Педагогика на музикалното изкуство и Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене и поп и джаз пеене)
 • Практически изпит за спец. Изпълнителско изкуство (музикален театър)
 • Практически изпит за спец. Актьорско майсторство
 • Практически изпит за филмови и телевизионни изкуства

За специалностите Логопедия, Педагогика на обучението по физическо възпитание и професионално направление Педагогика, кандидатите следва да се явят за предварителна проверка на говорните и комуникативните възможности пред назначени за целта комисии. Издържалите успешно проверката участват в класирането за съответните специалности.

 

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов

Специалностите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в град Свищов са:

 • Финанси
 • Застраховане и социално дело
 • Приложна макроикономика
 • Счетоводство и контрол
 • Стопански и финансов контрол
 • Статистика и иконометрия
 • Маркетинг
 • Стратегическо и бизнес планиране
 • Стопанско управление
 • Екомениджмънт
 • Бизнес информатика
 • Международни икономически отношения
 • Публична администрация
 • Индустриална бизнес икономика
 • Аграрна икономика
 • Икономика на търговията
 • Икономика на туризма

Конкурсни изпити

За кандидатстудентска кампания 2013 г. в СА „Д. А. Ценов“ се организират ежемесечни кандидатстудентски изпитни сесии. На кандидатстудентски изпит се явяват всички кандидати избрали да участват в прием 2013 г. с конкурсен изпит. Всеки кандидат-студент сам определя броя на изпитите, на които желае да се яви. Кандидат-студентите имат право да се явят на всяка от изпитните сесии, като в балообразуването участва най-високата оценка, получена в тях. Конкурсните изпити се провеждат по следните предмети:

 • Икономика
 • Математика
 • Икономическа география на България
 • Чужди езици

Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на).

Балообразуване

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 – 2013 г., се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от държавния зрелостен изпит.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, явили се на кандидатстудентски изпит в СА, се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения конкурсен изпит (тест).
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

Максималният бал е 30.

Балът за класиране на кандидат-студентите, заявили желание да участват в класирането на СА с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от положения изпит в друго висше училище.
 • Общият успех от дипломата за средно образование.
 • Оценката от задължителната подготовка по Български език и литература от дипломата.
 • Оценката от задължителната подготовка по Математика от дипломата.

Максималният бал е 30.

Европейски политехнически университет - град Перник

Специалностите, които могат да се изучават в Европейски политехнически университет в град Перник са:

 • Строително инженерство
 •  Приложна информатикa
 • Телекомуникации
 • Компютърни системи и мрежи
 •  Зелена енергетика
 • Бизнес администрация и е-бизнес мениджимънт
 • Публична администрация
 • Иновационен мениджмънт
 • Психология

Конкурсни изпити

Конкурсни изпити се провеждат по следните предмети:

 • Математика
 • Английски език

Минималната оценка по математика, с която се може да се кандидатства в ЕПУ, е Добър 4.00 по шестобалната система. Оценката се удостоверява с копие от дипломата за завършено средно образование заедно със справка-приложение за оценките по учебните предмети. Ако кандидатът е или е бил студент в друг университет, добавя академична справка и от него.

Владеене на английски език, което се удостоверява с копие на документ за TOEFL iBT (минимум 70 т.), SAT, ACT, IELTS (мин. 5.5), Европейска езикова рамка B1. Такъв документ не се изисква, когато средното или висше училище, от което е представил диплома, е англоезично или ако майчиният му език е английски.

За кандидати с оценка по математика по-ниска от Добър 4.00 по шестобалната система или без документ за владеене на английски език са организирани изпити за проверка на знанията. Заявления за явяване на изпит се подават до 2 работни дни преди датата на изпита.Цена на всеки изпит: 30 Евро.

Балообразуване

Балообразуването става като:

 • оценката по математика от матурата или оценката по математика от приложението към дипломата (за тези, които не се държали матура по математика). Минималната оценка, с която се кандидатства  в ЕПУ е 4.00.
  • оценката по нематерен език.
  • За бакалавърската специалност "Бизнес администрация и e–бизнес мениджмънт" минималните изисквания за владеене на английски са – IELTS – 5.5 или  TOEFL – 70 т.

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba