Вторник, 29 Ноември 2011 16:28

ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

В Ъ В Е Д Е Н И Е

В настоящата магистърска теза ще спрем вниманието си върху организационните структури, осъществяващи управление в "Плодконсерв"АД - гр.Провадия.

Структурата на тази магистърска теза е оформена в три части:

В първата част ще се запознаем със същността и значението на организационната структура, организационно-управленската структура и организационната структура за управление.

Във втората част ще разгледаме организационно-управленските структури на всички организационни форми и организационната структура за управление на "Плодконсерв"АД - гр.Провадия като цяло , като потърсим отговор на въпросите:

3   кои са предимствата и недостатъци на тези структури?

3   доколко именно тези структури са подходящи, за постигане на целите на организация?

3   необходими ли са промени, които да доведат до по-добри резултати?

В третата част ще направим конкретни предложения за усъвършенстване на организационно-управленските структури и организационната структура за управление.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА

СТРУКТУРА - СЪЩНОСТ

Преди да се запознаем със същността на понятието "организационно-управленска структура" е добре да спрем своето внимание върху същността и значението на понятието "организационна структура".

Понятието "организационна структура" се отъждествява с:

3   "взаимосвързани управленски звена и ръководни постове, които чрез своята дейност осигуряват благоприятни условия за основната дейност (производство или услуги)"[1];

3   "вътрешна структура на една организация (фирма), т.е. съвкупността от всичките й звена, служби, отдели и др. (подготвителни, производствени, спомагателни, управленски и т.н.)"[2];

3   "относително постоянно разпределение на служебните роли и административните механизми, коет създава модела на взаимно свързани служебни дейности и позволява на организацията да ръководи, координира и контролира своята делова дейност"[3];

3   "това са логическите взаимоотношения между равнищата на управление и функционалните области, построени във фирма, позволяваща най-добре и ефективно да се постигнат целите на организацията"[4];

3   "организационната структура е начин на групировка на работите и провеждането на линията на подчинение, обединяваща работите"[5];

3   "тя е съвкупност от възникващите в процеса на управление връзки и отношения между подразделенията на организацията"[6];

3   "организационната структура на организацията представлява съвкупност от връзки и взаимоотношения между отделните нива на управление и отделните функционални области"[7];

3   "структурата е характеристика на системата. Тя е количествена и качествена определеност във времето и пространството на съвкупността от елементи, на връзиките между тях и на поредността на тези връзки в дадена система. Всяка организация може да се разглежда като система в различни аспекти, в т.ч. и като организационна система с присъщата й организационна структура - организационна структура на организацията"[8].

Значението на организационната структура за всяка една организация (фирма) е твърде голямо, тъй като неподходящата структура може да доведе до сериозни, дори до пагубни последици.

При по-нататъшното изложение ще се позоваваме предимно на становището на С. Христов относно организационната структура, а именно: организационната структура е количествената и качествената определеност във времето и пространството на:

Þ съвкупността от елементи на организационната система (организацията);

Þ на връзките между тези елементи;

Þ на подредеността на тези връзки в системата.

Според С. Христов един много съществен въпрос, на който трябва да спрем своето внимание е въпросът за идентифициране на понятията и предметите "управляваща подсистема (система)" и "система за управление".

На всяка организация са присъщи управляваща подсистема и система за управление със съответните структури. Много често понятията и предметите "управляваща подсистема" и "система за управление" се приемат за синоними, вследствие на което организационната структура на управляващата подсистема (или организационно- управленската структура) се приема за еднозначна с организационната структура на система за управление (или организационна структура за управление).

Изясняването и разграничаването на понятията "управляваща подсистема" и "система за управление" дава възможност да бъдат дефинирани две организационни структури, осъществяващи управление:

·     "Функционално интегрираните в пространството и времето организационни форми на системата за управление, заедно с управленските връзки и техния ред и подреденост между тях, представляват организационната структура за управление на организацията.

·     Функционално интегрираните в пространството и времето организационни форми на управляващата подсистема, заедно с управленските връзки и реда и подредеността им между тях, представляват организационно-управленската структура на организацията."[9]

Организационно-управленска структура и организационна структура за управление

Всяка организация може да се разглежда като система в различни аспекти, в т.ч. и като организационна система. Организационната система се представя като "организационна форма". Организационната форма от своя страна се разглежда като динамична система. Особеност на динамичните системи е, че при тяхното диференциране елементите им също са динамични и могат да се разглеждат като самостоятелни, относително сложни динамични системи.

Нека да разгледаме като пример "Плодконсерв"АД - гр.Провадия, чиито йерархически нива и елементи са представени на фигура 1.

Йерархическата структура на "Плодконсерв"АД е следствие от субординацията на нейните елементи от отделните равнища. Между елементите от различни равнища съществуват отношения на подчинение. Всяка организационна форма, която е елемент на организацията, има своя управляваща и управлявана подсистема.


1-во ниво

Общо събрание на акционерите

2-ро ниво

Съвет на директорите

3-то ниво

Изпълнителен директор

Структурно разчленяване по функционален признак

5-то ниво

4-то ниво

Отдел

"Счетоводство"

Отдел

"Пласмент"

Отдел

"Снабдя­ване"

Отдел

"Технологичен"

Отдел

"Инжене­рен"

Отдел

"Охрана и транспорт"

 

Структурно разчленяване по численост

Склад

Склад

Цех

Цех

Цех

6-то ниво

Смяна

Смяна

Смяна

Смяна

Смяна

Смяна

 

7-мо ниво

Фигура 1

Организационна структура на "Плодконсерв"АД - гр.Провадия


На първо ниво в йерархията на управлението на "Плодконсерв"АД - гр.Провадия се намира Общото събрание на акционерите. Управляваната подсистема от него е Съветът на директорите.

Съветът на директорите е на второ ниво. Управляваната подсистема на Съвета на директорите е изпълнителният директор.

Изпълнителният директор се намира на трето ниво в йерархията. Управляваната подсистема на изпълнителния директор са функционалните подразделения (отделите).

Функционалните подразделения се намират на четвърто ниво. Управляваната подсистема на функционалното подразделение включва цеховете и складовете.

Управляващата подсистема на цеха е на пето ниво в йерархията. Управляваната подсистема на цеха са смените от шесто ниво.

Управляващата подсистема на смяната се намира на шесто ниво Управляваната подсистема на смяната са работниците от седмо ниво.

Всяка управляваща подсистема на организационна форма има своя организационна структура. Именно тази организационна структура наричаме организационно-управленска структура.

Влизащата в състава на друга организационна форма йерархия от управляващи подсистеми на организационните форми, образува системата за управление на организационната форма.

Организационната структура на системата за управление на една организационна форма се нарича организационна структура за управление на тази организационна форма.

Например организационната структура на управляващата подсистема на цеха се нарича организационно-управленска структура на този цех, а организационната структура на йерархията от управляващи подсистеми на цеха и на влизащите в него смени представлява организационната структура за управление на цеха.

Видове (типове) организационно-управленски структури

В теорията и практиката съществува многообразие на организационно- управленски структури. Ние ще концентрираме своето внимание върху следните основни видове организационно-управленски структури:

1) линейна

2) линейно-щабна

3) функционална

4) линейно-функционална

5) програмно-целева

1) Линейна организационно-управленска структура

Характерно за линейната организационно-управленска структура е, че тяхното въздействие върху производството се осъществява от един ръководител, на който е предоставено изпълнението на всички управленски функции.

Предаването на пълномощията при този вид организационно-управленска структура се реализира посредством групиране на работниците или служителите, като всяка група е подчинена на един единствен ръководител. Този ръководител съсредоточава в совите ръце ръководството на всички операции, имащи обща цел. Единствено той дава заповеди и разпореждания и носи пълната отговорност за резултатите от дейността.

2) Линейно-щабна организационно-управленска струк­тура

Линейно щабната организационно-управленска структура е създадена, за да се преодолеят трудностите на един линеен ръководител да притежава всички необходими знания и опит, за да разрешава всички необходими знания и опит, за да разрешава проблеми от всички функционални области.

Линейно-щабната организационно-управленска структура е разновидност на линейната организационно-управленска структура, при която към висшите или междинните ръководители се създават щабни звена.

Щабът е специализирана служба към всеки линеен ръководител, предназначена да изучава съответните проблеми и да подпомага ръководителя при вземането на решения. Щабното звено няма права за вземане на решения и ръководство по отношение на по-долустоящите подразделения в организацията.

3) Функционална организационно - управленска струк­тура

Функционалната организационно-управленска структура се характеризира с диференциране на управлението на функционални области. При не съществуват органи за управление по всяка функционална област - функционални служби. Ръководителят на всяка функционална служба дава преки разпореждания на всеки от долустоящите нива в рамките на своята компетентност.

4) Линейно-функционална организационно-управленска структура

Линейно функционалните организационно-управленски структури се изграждат при комбиниране на линейния и функционалния принцип за конструиране.

Съществуват различни разновидности на линейно-функционалната организационно-управленски структури. При тези структури е налице едно ново разпределение на труда. Линейните органи на управление имат права да вземат решения и да се разпореждат. Функционалните органи на управление имат права да консултират, планират, координират, отчитат, информират в своята функционална област. Функционалните органи на управление също така са упълномощени да управляват отделни структурни подразделения, специализирани дейности по обслужване на производствения процес.

5) Програмно целева организационно - управленска структура за управление

За организациите, които се характеризират с равномерно развитие и които функционират без значими въздействия за външната среда за разнообразяване на продукта и неговото качество, най-подходящи са линейно-функционалните организационни структури за управление.

Организации, които се сблъскват с нови, нетипични проблеми, се нуждаят от нова, различна организационна структура за управление. За тях е подходяща организационна структура, която допълва линейно-функционалната, без да бъде идентична с нея. Такава е програмно-целевата организационна структура за управление. При ней се изгражда такава организация на управление, при която цялата съвкупност от функции, дейности и усилия на персонала е подчинена на една крайна цел. Характерна особеност на програмно-целевата организационна структура за управление е специалният орган за управление, чието предназначение е да се формират, координират и регулират всички хоризонтални връзки отнасящ се до реализирането на дадена програма.

Препоръки при изграждането на организационно-управленски структури

Според К. Палешутски при изграждането на организационно-управленски структури и организационни структури за управление трябва да се имат предвид следните препоръки:

1.  организацията трябва да се структурира отдолу нагоре;

2.  управленската структура трябва да бъде проста, с ясно разграничени линии на права и отговорност;

3.  структурата трябва да съдържа колкото се може по-малко управленски равнища с минимален брой хора в тях;

4.  да се формират малки проектни и проблемни групи за решаване на проблемите;

5.  схемата на управление не трябва да се затормозява с множество управляващи, стоящи на подчинение един на друг;

6.  в отделните отдели и служби задачите не трябва да си противоречат едни на други;

7.  желателно е системата за контрол да се основава върху общоприети културни норми (фирмена култура, съвместни ценности);

8.  групите с еднакви функции трябва да се ръководят от един началник, като над подчинения не може да има изведнъж двама управляващи;

9.  фирмата трябва постоянно да преразглежда своята структура и да бъде готова за реорганизация;

10.независимо от характера на управленската структура е необходимо да се спазват общите принципи на управление, формулирани от А. Файол.

Фактори влияещи върху избора на вид (тип) организационна структура за управление

Според С. Христов сред най-съществените фактори, които влияят върху избора на тип организационна структура за управление са:

1.  външна среда;

2.  цели на организацията

Целта или целите имат първостепенно значение. Всяка тяхна ромяна води и до промяна в организационната структура. А всички по-съществени промени в организационната структура рефлектират върху тъй наречените "Длъжностни характеристики";

3.  стратегия;

4.  технология;

5.  големина на организацията

Големината или размерът на организациятя оказва съществено влияние при избора на признаци за енйното структурно разчленяване.

"Плодконсерв"АД - гр.Провадия -

данни за фирмата

Настоящото дружество "Плодконсерв"АД - гр.Провадия е било приватизирано на 15 май 1996 година. Дружеството е с 15% държавно участие, а останалите 85% са частна собственост.

Предметът му на дейност е "производство и реализация на плодови и зеленчукови консерви". Поради сезонния характер на дейността производственият процес се осъществява през месеците от юни до февруари, а през останалото време от годината усилията са насочени към пласмента. Броят на заетия персонал (в дружеството) варира от 50 до 300 души, като най-голям е неговият брой през месеците от август до декември.

Асортиментната  листа на "Плодконсерв"АД включва:

І.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ

І.І.

Зеленчукови стерилизирани консерви

1.

Домати цели небелени

2.

Домати цели небелени

3.

ютеница

4.

Апетитка

5.

Лютеница

6.

Доматен концентрат сухо вещество 24-26%

7.

Доматен концентрат сухо вещество 24-26%

8.

Люти чушки

9.

Чорбаджийски чушки

10.

Гювеч стерилизиран

11.

Грах стерилизиран

12.

Пиперки с доматен сос "Лечо"

13.

стерилизирани корнишони

14.

Пипер маринован стерилизиран

15.

Сладка царевица

І.ІІ

Готови ястия

1.

Ястие с пържен патладжан "Провита"

2.

Зрял фасул

3.

Икра от патладжани

4.

Зеленчуков хайвер

5.

Лозови сърми постни

І.ІІІ

Стерилизирани зеленчукови салати

1.

Салата "Гиздавата Анка"

2.

Салата "Гиздавата Анка"

3.

Салата "Готованка"

4.

Салата "Готованка"

5.

Коледна салата

6.

Стерилизирани броколи

7.

Брюкселско зеле стерилизирано

8.

Карфиол стерилизиран

9.

Салата зеле

ІІ.

ПЛОДОВИ КОНСЕРВИ

ІІ.І

Компоти

1.

Компот от сини сливи, цели

2.

Компот от сини сливи без костилка

3.

Компот от праскови

ІІ.ІІ

Конфитюри

1.

Конфитюр от сини сливи

2.

Конфитюр от праскови

3.

Конфитюр асорти

4.

Конфитюр от ягоди

5.

Конфитюр от малини

6.

Конфитюр от праскови

7.

Конфитюр асорти

8.

Конфитюр от моркови

9.

Конфитюр от сини сливи

10.

Конфитюр от праскови

11.

Конфитюр асорти

12.

Конфитюр от ягоди

13.

Конфитюр от малини

ІІІ.

МЕСО-РАСТИТЕЛНИ КОНСЕРВИ

1.

Сарми от зелев лист с месо

2.

Тас-кебап

3.

Телешко месо със сос "Русе"

4.

Телешко едро смляно месо

М А Г И С Т Ъ Р С К А

Т Е З А

на тема: “Анализ и оценка на организационно-управленските структури на “Плодконсерв”АД-гр.Провадия след приватизация”


[1] Централен институт за научна и техническа информация"Световен опит по фирмена организация и управление", София, 1989

[2] Пак там

[3] J.H.Jackson, C.P. Morgan, Organization Theory: A Macro Perspective for Management, Prentice-Hall, Englewood Cliff, N.J., 1978

[4] Александров, К., "Мениджмънт на организации и предприятия", София, 1995 г.

[5] Палешутски, К., "Мениджмънт - опита на водещите фирми в света", София - Благоевград, 1991

[6] Пак там

[7] Ангелов, А., "Основи на мениджмънта", София, 1995 г.

[8] Христов, С., "Основи на управлението", Варна, 1997 г.

[9] Христов, С., "Основи на управлението", Варна, 1997

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba