Маркетинг – същност в качеството му на концепция за фирмено управление

Съществуват множество формални дефиниции за маркетинг: „Маркетингът е управленски процес, отговорен за идентификацията, предвижването и задоволяването на изискванията на клиентите с цел печалба”.

Маркетингът е бизнес философия и активен процес. Най-популярните определения за него са:

· Човешка дейност, насочена към задоволяване потребностите на клиентите и техните желания, чрез процеса на размяна, предоставяйки на потребителите облаги, които задоволяват желанията им срещу заплащане и печалба.

· Процес на планиране, ценообразуване, промоция и дистрибуция на стоки, идеи и услуги за създаване на размяна, която да удовлетворява отделните индивиди и организации.

· Управленски процес, отговорен за идентификация, предвиждане и задоволяване на изискванията на клиентите с цел печалба.

· Маркетингът е процес на представяне на подходящата стока, подходящия пазар, в подходящото време и на подходящата цена.

· Освен като важна бизнес функция, маркетингът е и организационна философия – концепция, подход и поведение по отношение на начина, по който организацията се управлява и насочва.

· Маркетингът е пазарно ориентирана концепция за управление на фирмата.

Маркетинговата концепция е бизнес философия, която Филип Котлър описва по следния начин: „Маркетинговата концепция е управленска ориентация, според която ключова задача на организацията е да определи нуждите, желанията и ценностите на целевите пазари и да адаптира организацията така, че тя да доставя желаното задоволство по-ефективно от конкурентите и да създава печалба.

Класическият комплекс за маркетингово въздействие, наречен маркетинг-микс, обобщаващ в себе си продуктовата, пласментната, ценовата и комуникационната (промоционална) политика – наречени „четирите Р” (Product, Place, Price, Promotion), в наше време се допълва от поне още три „Р”People, Physical evidence и Process. People – това е екипът от хора, които осигуряват продукта. Physical advance са материалните средства за възможността продукта да бъде доставен и ползван Process е начинът на предоставянато на услуги като комплекс от дейности.

Има автори, които добавят към микса Power – силата, властта и PR – връзките с обществеността, като отделен елемент, не представляващ интегрална част от маркетинговите комуникации. За различните стоки се определя различно отношение на тези елементи. Доколкото желаният комплекс от идеи се изменя се изменя и маркетинговия микс.

Могат да бъдат определени три основни области на маркетинга:

· Потребителски маркетинг – транзакциите между компаниите и крайния потребител.

· Организационен маркетинг – двете страни по процеса на обмяна са организации (още се нарича business to business marketing)

· Социален маркетинг – свързан е с дейността на нестопанските организации.

В обобщение може да се предложи следното определение: Маркетингът е социален процес, насочен към задоволяване на нуждите и желанията на индивидите и организациите, чрез създаването на свободна конкурентна размяна на продукти и услуги, които генерират стойност за купувача.

Ролята на маркетинга при пазарна икономика е свързана с организиране на свободна и конкурентна размяна, която да осигурява ефективно съответствие на търсенето и предлагането на стоки и услуги. Това изравняване изисква съответствие на две нива:

· Организация на размяната – физическият поток от стоки. Това се към процеса на дистрибуция, чиято задача е да придвижва продукта от етапа на производство до етапа на консумация. Този поток създава три основни вида полезност – пространствена, времева и на състоянието.

· Организация на комуникацията – потокът от информация (при типичния пазар се наблюдават седем вида комуникационни потока).

Маркетингът е поведение на размяна, чиято задача е изработването на възможности за размяна, приемливи за различните заинтересовани страни (работници, акционери, банкери, търговци, потребители и т.н.), които отделят време, средства и ресурси получавайки в замяна пари, краен продукт, лична облаг

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba