Основни етапи по хода на технологичния цикъл на едно международно маркетинг проучване (ММП)

Съществуват два, най-често прилагани модели, за осъществяване на ММП. Първият модел под съкратеното наименование DESIDE, включва следните основни етапи:

1. Дефиниране на проблема.

2. Извеждане на решаващите фактори.

3. Набиране на подходяща информация.

4. Определяне на решението.

5. Изработване и изпълнение на план.

6. Оценка на резултатите.

Вторият модел, който е много по-често използван е известен под съкращението SELECT, включва следните основни етапи:

1. Ситуационен анализ. Основните направления на ситуационния анализ, като етап по пътя на ММП, които една фирма осъществява са:

Ø Пазарни проучвания. Те имат за цел установяване на възможностите и перспективите на пазарната характеристика в контекста на международната бизнес среда. Целите на проучването са свързани с навлизането и излизането на един пазар. Обекти на проучването са пазарния потенциал, пазарните дялове и анализа на продажбите.

Ø Изследвания свързани с маркетинг инструментариума. Изследват се фактори като: позицията на продукта в даден продуктов ред; проникването на пазара (реклама и възможности за персонални продажби); дистрибуция (каналите за реализация и маркетинг логистиката); цените и ценообразуването.

Ø Изследвания на бизнес средата. Обхваща се набирането и обработването на информация за характеристиките на типа на обществото; условията за бизнес; общи икономически условия; стил и начин на живот.

2. Пълно и точно установяване на проблема. Този етап обхваща търсенето на варианти на отговор за основните причини, довели до възникването и развитието на проблема. На основата на натрупаната информация, маркетинг екипът дефинира работни хипотези за предполагаемите причини за проблема. Хипотезата не установява причината, а единствено направленията, в която тя би могла да се търси.

3. Планиране на проекта на проучването и набиране на данни. Този етап започва с определянето на необходимите данни, които следва да се наберат в процеса на информационното осигуряване на проучването. Списъкът от необходимите данни е целенасочен и ориентиран към конкретния маркетинг проблем, чието решение се търси.

4. Оценка на резултатите от изследването и вземане на решение. Резултатите от събраната информация от предходния етап са обект на обработка за привеждането им в най-подходящ вид за анализ и оценка. Те представляват основното съдържание на четвъртия етап на ММП, който приключва с предоставянето на резултатите под формата на писмен доклад.

5. Изработване на план и изпълнение на решението. Представеният писмен доклад съдържа предложения за решения на въпросния проблем, предизвикал проучването, които да са убедително обосновани. Изводите в окончателния доклад, в резултат на проведеното ММП, задължително следва да бъдат съобразени с влиянието на културния фактор.

6. Проверка на коректността на решението. Това е заключителният етап на ММП, на който се проверява дали взетите решения са правилни, внасят се при необходимост корекции и допълнения, с прякото участие или съдействие на екипа осъществил проучването.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba