Untitled Document

Еднофазен (прост) метод на калкулиране

            През януари 200... г. в ТЕЦ са извършени следните стопански операции:
1. Отчетени са употребените горива за технологични нужди, които се разпределят както следва: за производство на електроенергия - 310 000 лв. и на топлоенергия – 120 000 лв. Лимитни карти №№ 36 и 37.
2. Отчетени са вложените спомагателни материали за произ­вод­ство на електроенергия - 19 340 лв. и на топлоенергия - 8 736 лв. Искания №№ 25 и 26.
3. Получена е Фактура № 4210 за употребена вода за техно­ло­гични нужди при производството на топлоенергия в размер на 1 000 лв. Във фактурата е включен отделно и 20 на сто данък върху добавената стой­ност.
4. Извършен е основен ремонт на оборудването, използвано при производството на електроенергия - 21 000 лв. и на топлоенергия - 8 400 лв. Фактура № 4212, в която е включен отделно и 20 на сто данък върху добавената стойност.
5. Начислени са амортизации на дълготрайните материални активи, използвани за производство на електроенергия - 110 000 лв. и на топлоенергия - 46 000 лв. Счетоводен амортизационен план.
6. Начислено е трудово възнаграждение на работниците, заети в производството на електроенергия - 30 000 лв. и на топлоенергия – 12 000 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 1.
7. Начислени са дължимите осигурителни вноски за сметка на ра­ботодателя, както следва: а) за социално осигуряване на работниците, зае­ти в производството на електроенергия - 8 310 лв. и на топлоенергия - 3 324 лв.; б) за здравно осигуряване на работниците, зае­ти в производст­вото на електроенергия - 1 3510 лв. и на топлоенергия - 540 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 1. Счетоводна справка № 1.
8. Изплатено е задължението по Фактури №№ 4210 и 4212 от разплащателната сметка. Преводни нареждания за кредитен превод №№ 6345 и 6346.
9. В края на месеца е установена фактическата себестойност на продукцията. Произведени са 10 000 000 квч електроенергия и 5 000 000 ккал топлоенергия, които са реализирани.

            Иска се:
1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции.
2. Да се заведе аналитично отчитане към сметка 611 Разходи за основна дейност по видове производства и по статии на калкулацията.
3. Да се съставят калкулации за фактическата себестойност на 1 киловатчас електроенергия и 1 килокалория топлоенергия.

Поръчков метод на калкулиране

            На 1 март 200... г. в дружество с ограничена отговорност сметка 611 Разходи за основна дейност има следните остатъци от незавър­ше­но производство по отделни поръчки и по статии на калкулацията:
(лв.)


Статии на калкулацията

Поръчка № 51

Поръчка № 52

1.

Разходи за материали

16 000

20 000

2.

Разходи за горива и енергия

     720

  1 080

3.

Разходи за външни услуги

     840

  1 760

4.

Разходи за амортизации

     600

     400

5.

Разходи за заплати

  8 000

12 000

6.

Разходи за осигуровки

  2 576

  3 864

7.

Други разходи

      64

      96

Всичко:

28 800

39 200

            Поръчка № 51 се отнася за производството на 1000 бр. стру­го­ве, а поръчка № 52 - за производството на 1500 бр. фрези.
През месеца са извършени следните стопански операции:
1. Вложени са в производството основни и спомагателни ма­те­риа­ли за 376 440 лв., които се разпределят: за поръчка № 51 - 120 256 лв., за поръчка № 52 - 250 304 лв. и за поправка на бракувана продукция - 5 880 лв. Лимитни карти № 39 и 40
2. Съгласно Фактура № 8860 е изплатена от раз­пла­ща­тел­на­та сметка употребената електроенергия в размер на 11 880 лв., която се разпределя: за поръчка № 51 - 2 880 лв., за поръчка № 52 – 3 420 лв., в уп­рав­лението - 4 680 лв. и за поправка на бракувана про­дук­ция - 900 лв.
Във фактурата е включен отделно и 20 на сто данък върху до­ба­ве­ната стойност. Преводно нареждане за кредитен превод № 3423.
3. Начислени са задължителни застраховки на машините и обо­руд­ва­нето, използвани: по поръчка № 51 - 3 360 лв. и по поръчка № 52 - 4 240 лв.
Застрахователните вноски са внесени по предназначение от раз­плащателната сметка. Преводно нареждане за кредитен превод № 2456.
4. Начислени са амортизации на дълготрайните материални ак­ти­ви: по поръчка № 51 - 2 400 лв., по поръчка № 52 - 2 600 лв. и в уп­рав­­ле­ние­то на предприятието - 1 000 лв. Счетоводен амортизационен план.
5. Начислено е трудово възнаграждение на персонала както след­ва: на работниците по поръчка № 51 - 32 000 лв., на работниците по поръчка № 52 - 38 000 лв., на ръководителите и специалистите от управлението на предприятието - 52 000 лв. и за поправка на бракувана продукция - 10 000 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 3.
6. Начислени са дължимите осигурителни вноски за сметка на ра­бо­то­да­те­ля, както следва:
а) за социално осигуряване на работниците по поръчка № 51 - 8 864 лв., на работниците по поръчка № 52 - 10 526 лв., на ръководителите и специалистите от управлението на предприятието – 14 404 лв. и за поправка на бракувана продукция - 2 770 лв.;
б) за здравно осигуряване на работниците по поръчка № 51 - 1 440 лв., на работниците по поръчка № 52 - 1 710 лв., на ръководителите и специалистите от управлението на предприятието - 2 340 лв. и за поправка на бракувана продукция - 450 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 3. Счетоводна справка № 3.
7. Общата сума на разходите за поправим технологичен брак е отнесена в себестойността на продукцията по поръчка № 51. Акт за брак в производството № 3.
8. Установена е липса на незавършено производство по по­ръч­ка № 52, оценено общо за 5 000 лв. и по статии на калкулацията: раз­хо­ди за ма­те­риали - 3 300 лв., разходи за горива и енергия - 90 лв., раз­хо­ди за външ­ни услуги - 180 лв., разходи за амортизации - 100 лв., раз­хо­ди за зап­ла­ти - 1 000 лв., разходи за социални осигуровки - 322 лв. и дру­ги разходи - 8 лв. Липсата е за сметка на работника Атанас Стоя­нов Петков, който се начита за 5 200 лв.
9. Изпълнението на поръчките е завършено. Установена е фак­ти­чес­ката себестойност на произведените машини, които са приети в склада. Складови разписки №№ 60 и 61.

            Иска се:
1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции.
2. Да се заведе аналитично отчитане към сметка 611 Разходи за основна дейност по поръчки и по статии на калкулацията.
3. Да се съставят калкулации за фактическата себестойност на един струг и една фреза.

 

 

Попреработков метод на калкулиране - полуфабрикатен вариант

            На 1 септември 200... г. в акционерно дружество сметка 611 Разходи за основна дейност има следните остатъци от незавършено производство по отделни преработки и по статии на калкулацията:
(лв.)


Статии на калкулацията

I преработка
“Предене”

II преработка
“Тъкане”

1.

Разходи за материали

40 600

30 100

2.

Разходи за горива и енергия

2 700

1 800

3.

Разходи за полуфабрикати
от собствено производство

-

40 000

4.

Разходи за външни услуги

5 900

5 600

5.

Разходи за амортизации

5 000

5 000

6.

Разходи за заплати

30 000

20 000

7.

Разходи за осигуровки

9 660

6 440

8.

Други разходи

240

160

Всичко:

94 100

109 100

            В предприятието има два цеха: цех № 1 - за предене и цех № 2 - за тъкане.
През месеца са извършени следните стопански операции:
1. Отчетени са вложените основни и спомагателни материали общо за 36 572 лв., от които: в I преработка - предене - 17 920 лв., във II преработка - тъкане - 17 300 лв., за поправка на бракувана продукция - 1 352 лв. Лимитни карти №№ 51-53.
2. Употребена е електроенергия от собствено производство в размер на 15 210 лв., която се разпределя както следва: в І преработка - 3 600 лв., във ІІ преработка - 4 500 лв., в управлението - 6 750 лв., за поправка на бракувана продукция - 360 лв. Счетоводна справка № 17.
3. Получена е Фактура № 8023 за извършен текущ ремонт на производствени машини от I преработка за 2 000 лв. и от II преработка за 3 000 лв. Във фактурата е включен отделно и 20 на сто данък върху добавената стойност.
4. Отчетени са амортизациите на дълготрайните материални активи: в I преработка - предене - 50 000 лв., във II преработка - тъкане - 60 000 лв. и в управлението - 10 000 лв. Счетоводен амортизационен план.
5. Начислено е трудово възнаграждение на персонала: в I пре­ра­ботка - предене - 40 000 лв., във II преработка - тъкане - 50 000 лв., на спе­циалистите и ръководителите от управлението - 75 000 лв. и за поп­рав­ка на бракувана продукция - 4 000 лв. Ведомост за трудово въз­наг­раждение № 9.
6. Начислени са дължимите осигурителни вноски за сметка на ра­ботодателя, както следва:
а) за социално осигуряване на персонала в I пре­ра­ботка 11 080 лв., във II преработка 13 850 лв., на спе­циалистите и ръководителите от управлението 20 775 лв. и за поп­рав­ка на бракувана продукция 1 108 лв.;
б) за здравно осигуряване на персонала в I пре­ра­ботка 1 800 лв., във II преработка 2 250 лв., на спе­циалистите и ръководителите от управлението 3 375 лв. и за поп­рав­ка на бракувана продукция 180 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 9. Счетоводна справка № 18.
7. Установена е липса на незавършено производство в I пре­ра­бот­ка - предене, оценено общо за 20 500 лв. и по статии на кал­ку­ла­ция­та както следва: разходи за материали - 5 500 лв., разходи за горива и енергия - 630 лв., разходи за външни услуги - 3 260 лв., разходи за амор­тизации – 1 800 лв., разходи за заплати - 7 000 лв., разходи за со­циал­ни осигуровки – 2 254 лв. и други разходи - 56 лв. Липсата е за смет­ка на предприятието. Протокол № 23.
8. Отчетена е по фактическа себестойност произведената преж­да, като се има предвид, че в края на месеца няма незавършено про­из­водство.
Произведени са 50 000 кг. прежда, която е приета в склада. Складова разписка № 45.
9. Предадени са във втора преработка - тъкане, 25 000 кг от произведената прежда. Лимитна карта № 9.
10. Общата сума на разходите за поправим технологичен брак е отнесена в себестойността на продукцията от II преработка - тъкане. Акт за брак в производството № 14.
11. Установена е фактическата себестойност на продукцията от II преработка - тъкане, при условие че незавършеното производство в края на месеца е оценено общо за 7 000 лв. и по статии на калку­ла­ция­та: разходи за материали - 3 500 лв., разходи за горива и енергия - 90 лв., разходи за полуфабрикати от собствено производство - 1 200 лв., раз­ходи за външни услуги - 380 лв., разходи за амортизации - 500 лв., раз­ходи за заплати - 1 000 лв., разходи за социални осигуровки - 322 лв. и други разходи - 8 лв.
Произведени са 40 000 м. плат, които са заприходени в склада. Складова разписка № 50.

            Иска се:
1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции.
2. Да се заведе аналитично отчитане към сметка 611 Разходи за основна дейност по отделни преработки и по статии на калкулацията.
3. Да се състави калкулация за фактическата себестойност на един метър плат.

 

Попреработков метод на калкулиране - безполуфабрикатен вариант

На 1 май 200... г. в акционерно дружество сметка 611 Разходи за основна дейност има следните остатъци от незавършено произ­водство по отделни преработки и по статии на калкулацията:
(лв.)


Статии на калкулацията

I преработка
“Кроене”

II преработка
“Шиене”

1.

Разходи за материали

17 500

19 500

2.

Разходи за горива и енергия

900

900

3.

Разходи за външни услуги

6 000

8 000

4.

Разходи за амортизации

2 300

2 750

5.

Разходи за заплати

10 000

10 000

6.

Разходи за осигуровки

3 220

3 220

7.

Други разходи

380

1 380

Всичко:

40 300

45 750

            В предприятието има два цеха: цех № 1 - за кроене на мъжки палта и цех № 2 - за шиене на мъжки палта.
През месеца са извършени следните стопански операции:
1. Вложени са в производството основни материали както следва: в I преработка - 28 860 лв., във II преработка - 72 990 лв., всич­ко 101 850 лв. Лимитни карти №№ 35 и 36.
2. Съгласно Фактура № 5560 е изплатена от разпла­ща­тел­ната смет­ка употребената електроенергия в размер на 7 020 лв., коя­то се разпределя: в І преработка - 1 800 лв., във ІІ преработка - 2 700 лв., в управлението - 2 520 лв.
Във фактурата е включен отделно и 20 на сто данък върху добавената стойност. Преводно нареждане за кредитен превод № 1425.
3. Получена е Фактура № 1568 за извършен текущ ремонт на оборудването, използвано: в I преработка - 24 400 лв. и във II преработка - 35 000 лв.
Във фактурата е включен отделно и 20 на сто данък върху добавената стойност.
4. Начислени са амортизации на дълготрайните материални ак­ти­ви, използвани: в I преработка - 3 600 лв., във II преработка - 7 000 лв. и в управлението - 9 500 лв. Счетоводен амортизационен план.
5. Установен е непоправим технологичен брак в първа пре­ра­бот­ка, оценен общо за 4 000 лв. и по статии на калкулацията: разходи за материали - 1 000 лв., разходи за горива и енергия - 90 лв., разходи за външни услуги - 630 лв., разходи за амортизации - 950 лв., разходи за зап­лати - 1 000 лв., разходи за социални осигуровки - 322 лв. и други раз­ходи - 8 лв. Акт за брак в производството № 5.
От непоправимия технологичен брак са получени полезни от­па­дъци за 1 000 лв., приети в склада. Складова разписка № 15. Ос­та­на­ла­та част от стойността на непоправимия брак е отнесена в се­бе­стой­ността на продукцията от първа преработка.
6. Начислено е трудово възнаграждение на персонала както след­ва: на работниците от I преработка - 20 000 лв., на работниците от II преработка - 30 000 лв., на ръководителите и специалистите от уп­равлението - 28 000 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 5.
7. Начислени са дължимите осигурителни вноски за сметка на рабо­тодателя, както следва: а) за социално осигуряване на работниците от I преработка - 5 540 лв., на работниците от II преработка - 8 310 лв., на ръководителите и специалистите от уп­равлението - 7 756 лв.; б) за здравно осигуряване на работниците от I преработка - 900 лв., на работниците от II преработка - 1 350 лв., на ръководителите и специалистите от уп­равле­нието - 1 260 лв. Ведомост за трудово възнаграждение № 5. Счетоводна справка № 5.
8. Отчетени са изписаните, но неупотребени в производството ос­новни материали: в I преработка - 1 400 лв. и във II преработка - 2 100 лв.
Материалите са върнати в склада. Складова разписка № 5.
9. Установена е общата сума на разходите от I преработка - крое­не, при условие че в края на месеца няма незавършено произ­вод­ст­в­о.
Сумата на разходите от I преработка е отнесена във II пре­ра­бот­ка - общо и по статии на калкулацията.
10. В края на месеца е установено незавършено производство само във II преработка - шиене, оценено общо за 24 000 лв. и по статии на калкулацията: разходи за материали - 7 000 лв., разходи за горива и енергия - 810 лв., разходи за външни услуги - 3 700 лв., разходи за амор­тизации - 520 лв., разходи за заплати - 9 000 лв., разходи за со­циални осигуровки - 2 898 лв. и други разходи - 72 лв.
Установена е фактическата себестойност на продукцията от II преработка - шиене. Произведени са 3 000 бр. мъжки палта, които са прие­ти в склада. Складова разписка № 72.

            Иска се:
1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции.
2. Да се заведе аналитично отчитане към сметка 611 Разходи за основна дейност по отделни преработки и по статии на калкулацията.
3. Да се състави калкулация за фактическата себестойност на ед­но мъжко палто.

Стандартна система на калкулиране

В “Елегант” ООД - Свищов е разработена единична калкулация с прилагане на системата Standard Costing.
Данните за стандартните производствени разходи към 01 май 200… г. за производство на 1 бр. дамски костюм “Финес” в цех № 1 на предприятието са, както следва:

 

 

Единично количество (Q0 или L0)

Единична цена       (P0)

Единична себестойност

Преки материали

6 м

10 лв.

60 лв.

Пряк труд

3 чч.

15 лв.

45 лв.

Общопроизводствени разходи (ОПР) –
променливи

 

2 чч.

 

8 лв.

 

16 лв.

 

 

 

 

Общо разходи:

ххх

ххх

121 лв.

Данните за стандартните производствени разходи към 01 май 200… г. за производството на 1 бр. мъжки костюм “Стил” в цех № 2 са както следва:

 

Единично количество (Q0 или L0)

Единична цена       (P0)

Единична себестойност

Преки материали

5 м

13 лв.

65 лв.

Пряк труд

2 чч.

15 лв.

30 лв.

Общопроизводствени разходи (ОПР) –
променливи

 

1,5 чч.

 

8 лв.

 

12 лв.

Общо разходи:

ххх

ххх

107 лв.

Стандартните постоянни общопроизводствени разходи (ОПР) за производството на дамски костюми “Финес” и на мъжки костюми “Стил” са съответно в размери 13 500 лв. и 12 500 лв.
Планираният (стандартен) обем на производството е 1 800 бр. дамски костюми “Финес” и 1300 бр. мъжки костюми “Стил”; фактически произведените количества са съответно 1 600 бр. дамски и 1 200 бр. мъжки костюми.
За отчитане на разходите за дейността е възприето използването на сметка 611 Разходи за основна дейност, към която са обособени следните сметки с четирицифрен шифър: 6111 Разходи за производство на дамски костюми “Финес” и 6112 Разходи за производство на мъжки костюми “Стил”.
През м. май 200…г. са извършени следните стопански операции:
1. Вложени са основни материали, както следва:
а) за производството на дамски костюми “Финес” – общо 9 280 м. по 11 лв./м.;
б) за производството на мъжки костюми “Стил” – общо 6 120 м. по 13 лв./м.
Искания №№.
2. Начислени са трудови възнаграждения на персонала при факти­чес­ка ставка 15 лв./чч., както следва:
а) на заетите в производството на дамски костюми “Финес” – общо 74 400 лв.;
б) на заетите в производството на мъжки костюми “Стил” – общо 36 000 лв.
Ведомост за трудово възнаграждение №.
3. Изплатени са със средства от разплащателната сметка промен­ливи общопроизводствени разходи, както следва:
а) по 3 лв. на 1 чч. преки трудови разходи за дамски костюми “Финес”;
б) по 3,80 лв. на 1 чч. за мъжки костюми “Стил”.
Преводно нареждане за кредитен превод №.
4. Изплатени са със средства от разплащателната сметка постоян­ни общопроизводствени разходи в размер на 13 500 лв. за дамски костюми “Финес” и 12 500 лв. за мъжки костюми “Стил”. Преводно нареждане за кредитен превод №.
5. Заприходени са произведените през м. май 200…г. 1 600 броя дам­ски костюми “Финес” и 1 200 бр. мъжки костюми “Стил”. Складови раз­писки №№.

Иска се:
            1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции.
2. Да се установят и анализират отклоненията между стандартните и фактическите размери на разходите и себестойността на дамски костюм “Финес” и мъжки костюм “Стил”.

***
В предприятие “Х” се прилага системата Standard costing. За един от продуктите е разработена калкулация за определяне на стандартната себестойност (цена).
Калкулацията за определяне на стандартната себестойност (цена) на продукт “А” е изготвена към 01.01.200n г.
1. Преки разходи за материали

Технологична операция

Вид материал

Количество за 1-ца (кг.)

Стандартна цена за 1-ца (лв.)

Общо
(лв.)

1

Материал “Х”

5

3

15

2

Материал “У”

4

5

20

 

 

*

*

35

            2. Преки разходи на труд (заплати и осигуровки)

Технологични операции

Стандартно време
(в часове)

Стандартна разценка за 1 час (лв.)

Общо
(лв.)

1

4

4,5

18

2

7

4,0

28

 

*

*

46

            3. Непреки технологични разходи

Структурни звена

Стандартно време
(в часове)

Стандартна разценка
за 1 час (лв.)

Общо
(лв.)

Цех 1

2

4,5

9

Цех 2

2

5

10

 

*

*

19

Стандартна себестойност на 1-ца

100

            През периода е предвидено да се произведат 1000 бройки от продукт “А”. Извършени са следните стопански операции:
1. За производството на продукт “А” са изразходвани основни материали, както следва:

  • от материал “Х” - 4500 кг по 4 лв. за кг;
  • от материал “У” - 3600 кг по 6 лв. за кг.

            2. Начислени са заплати на персонала, който е зает пряко в производството на продукт “А” - 40 680 лв.
Ведомост за трудово възнаграждение.
3. Начислени са общо 5670 лв. осигуровки - социални, здравни и за фонд “Безработица”.
4. Разпределени и отнесени са за сметка на производството на продукт “А” непреки технологични разходи, както следва:

  • от цех 1 - 9000 лв.
  • от цех 2 - 9900 лв.

            5. Заприходен е произведеният през отчетния период продукт “А” - 900 броя. Складови разписки №№...

Иска се:
1. Да се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции
2. Да се открият, заведат и приключат необходимите счето­вод­ни сметки
3. Да се извърши анализ на разликите между стандартната и фак­тическата себестойност.

Публикувана в ФИНАНСИ
FaLang translation system by Faboba