Алтернативни стратегии за трайно настаняване зад граница

Подходите и методите за излизане на международния пазар предполагат поетапното и системно навлизане на задгранична пазарна територия, натрупване на опит и знания в сферата на международната реализация на продукцията, създаване на делови контакти и утвърждаване на имиджа и марката на продукта. В условията на остра международна конкуренция се налага извода, че посредническите и собствени канали за международна реализация немогат да осигурят навлизането на дадена компания на световния пазар, тъй като не гарантират трайно присъствие и вграждане в чуждестранната инфраструктура. За това най-подходящи за целта са т.нар. непродажбени подходи за завоюване на значими международни пазарни сегменти, основани върху експорт на капитал.

За изграждане на стратегически позиции на международния пазар се разграничават следните основни подходи:

ü Разполагане на производствени мощности за сглобяване зад граница. Този подход е първият етап на установяване на трайни пазарни позиции след търговско проникване. Той представлява изпробване на условията за изнасяне на производството зад граница и редица други дейности, свързани с него. Операциите по сглобяване зад граница предполагат доставка на необходимите части за сглобяването на крайния продукт с цел реализирането му на конкретен чужд пазар. Ползата от този подход е в намаляване на разходите за производство и реализация, в резултат на по-благоприятен външнотърговски режим, намаляване на разходите за транспорт, и логистика. Положителен резултат може да бъде и развиващата се научно-изследователска проектантска и конструкторска дейност.

ü Разполагане на производствени мощности зад граница. Създаването и развитието на производствена дейност в собствени предприятия – дъщерни фирми, филиали и др. е едно от най-сложните стратегически решения за дадена фирма. Сред основните причини, които правят избора на подобен вариант толкова сложен са необходимостта от значителни инвестиции, неизбежният риск, международната конкуренция, продължителните срокове на подготовка. Много рядко изнасянето на производствените мощности на чужда територия е първия опит за установяване на фирмата на международна територия.

Изборът на място за разполагана на производствени предприятия зад граница е резултат от внимателни и задълбочени проучвания на потенциалните пазари в следните направления:

· социално-икономически статус на страната;

· пазарен потенциал в дългосрочен план;

· укрепване на позициите спрямо конкурентите;

· климат за чуждестранни инвестиции;

· условия за производство;

· съществуващи рискове.

Един от основните въпроси при създаване на производствени мощности зад граница е свързан с начина, по който това се реализира – изграждане на ново предприятие, собственост на дадената компания или придобиване на дялово участие до изкупуване на 100% от капитала.

ü Изграждане на международни стратегически съюзи. Това са форми на международно междуфирмено сътрудничество основани на договорни или бизнес отношения между фирмите, в различни направления на стопанската, научно-изследователската, маркетинговата и други дейности. Те имат стратегически характер и значимост за развитието на участващите компании и мястото им в международната конкурентна среда. Между добре познатите форми на стратегически съюзи са лицензионните съглашения, производственото коопериране, смесените фирми и консорциумите. Нараства ролята и значението на стратегическите съюзи в научноизследователската дейност – например мощните международни консорциуми във високотехнологичните производства, в сферата на маркетинга, пласмента и др. Основните фактори за популярността на международните стратегически съюзи са: технологична иновация; обмен на технологии между технологичните групи; пазарната глобализация. Условие за успех на международните стратегически съюзи е наличието на съвместимост на интересите на участващите в степен, която ще им осигури стабилност и дългосрочност. Трудността, свързана с обмена на информация и системни комуникации между партньорите, следва да бъде преодолявана на базата на професионално изработени договорни отношения.

Международната практика показа, че най-благоприятна основа за трайно настаняване на международните пазари е капиталовото присъствие на тези пазари, ориентирано преди всичко към изнасяне на производството и други дейности на територията на чужди държави.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba