Основни промени в международната бизнес среда под влияние на процесите на глобализация на стопанския и духовен живот

В основата на развитието на процеса на глобализация стои действието на редица обективни фактори. Трудностите в развитието на световната икономика през 70-те години, изострянето на екологичните, демографските и други проблеми възвърнаха мястото на пазара като регулаторен механизъм на икономиката. Това означава ограничаване ролята на държавата и предоставянето на свобода пред предприемачите и потребителите за най-рационално и ефективно разпределение на ресурсите. Това води до разширяване полето на дейност на международните компании, защита на социалните права на работещите, движението на международни капитали и др.

Връзката между конкуренцията и научно техническите постижения се оказва решаваща за разширяване на пазарното пространство и повишаване производителността на труда. Към това може да се прибави и настъпването на крупни глобални корпорации, търсещи ефективен достъп до ресурси и до ниско платена квалифицирана работна ръка. На основата на развитието на тези процеси се наблюдава устойчива миграция на населението, която се превръща в сериозен фактор за промените в международната бизнес среда.

Съвременната ситуация на международния пазар разкрива и нарастващото място на международните организации, имащи пряко отношение към бизнеса. Те се превръщат в център на процеса на глобализация, чрез съдействието което оказват на специализираните национални институции. Тази тяхна роля се развива на основата на добре изградена и активно функционираща информационна система.

Под въздействие на глобализацията и либерализацията на стопанската дейност за международните компании се създават много възможности за повишаване на тяхната конкурентоспособност – обединяването им в стратегически съюзи, сливания, поглъщания и др. под влияние на глобализацията се наблюдава и взаимно проникване на различните отрасли на икономиката, съкращаване жизнения цикъл на продуктите, уеднаквяване на потребителското търсене. По този начин международните компании използват тези условия за диверсификация на продукцията си, концентрация на инвестициите към по-ефективни пазари, стандартизация на производството и реализиране на икономии от мащаба.

В условията на глобализация се променя действието и на традиционните фактори на конкурентоспособността на националните икономики. От определящите суровини, енергийни източници, финансови и трудови ресурси, на преден план излиза образованието и квалификацията работната сила. Конкурентоспособността на отделната компания все повече започва да се определя от националната конкурентоспособност и от подкрепата на собственото правителство, чрез регулирането на бизнеса от страна на държавата.

В основата на международната конкурентоспособност на отделната компания стои конкурентоспособността и на националния пазар, и способността й да формира и поддържа трайни предимства на пазара в сравнение с другите производители. В съвременните условия този процес е резултат от анализа и оценката на много променливи величини: материални, финансови и трудови ресурси; способност за използване на международното разделение на труда; постигане на ефективна себестойност на производството; способност за иновации; съвременна информационна и комуникационна система; квалификация на персонала и др.

Глобализацията оказва сериозно влияние върху фирмената дейност чрез промени в националните пазари, промени в системите от ценности като основа за поведението на потребителите и др. Тя влияе и върху процеса на усвояване и на нови пазари или въвеждането на нови продукти.

Международната бизнес среда е сложен обект за анализ и оценка, които би бил неточен и неефективен, в случай че не се отдели нужното внимание на процеса на глобализация в различните сфери на международната практика. За тоза изследването и оценката на международното маркетингово обкръжение не е еднократна задача за предприятието, а системна текуща дейност за всяка компания.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba