7. Макроикономика: стопанският цикъл и неговите фази. Заетост, безработица и инфлация - същност и социално-икономически последици.

 

 Стопански цикъл – фази

Статистическото наблюдение на динамиката на стоп.дейност  за дълъг период от време е довело до констатацията на известни олебания в цикличните отклонения на БВП. В тези колебания се наблюдава известна закономерност – редуват се периоди на рецесия и на оживена стоп- д-ст. Те се характеризират с няколко показателя, които измерват: равнището на заетост и безраб., пулсирането на произв., индекс на цените, ръст на печалбите, равнище на инвестиции и потребл. След всек ипериод на голяма активност-подем, следва рязко спадане на произв. и заетостта – което  представлява кризисна фаза в стоп. развитие. След това протича периода на вяла стоп. д-ст – известна като депресия.  Кризата – рязко свиване на произв., увел. На безраб., спад на продажбите, намал. На търсенето и предлагането. Тя има известна роля – да създаде ново, по-стабилно равновесие в стопанството.  Депресията – ликвидира натрупаните стокови запаси въз основа на ниските цени и се търсят пътища за преодоляване на стагнацията. Т и Пр са относително постоянни, постоянен е и БВП. Оживление – Ф понижават произв. си разходи, за да си осигурят печалба основно чрез технол.подобрения, привличат допълнителна раб.ръка и така се задвижват инвестиционните отрасли и стоп. д-ст се активизира.

Подем – процеса на инвестиционно обновление е завършил и растежа на произ. обхваща всички отрасли.

Заетост – Кейнс установява, че икономиката се състои от различни агрегати, регулирането на които чрез подходяща държавна намеса може да осигури желаната за обществото по-голяма стабилност в произв., заетостта и доходите, които поддържат по-стабилно равнището на СТ и СП на нац.доход. Пазарния механизам не е в състояние да осигури трайно една по-пълна заетост. Безработица – за безраб. се приемат всички трудоспос. , които желаят да работят, но не могат да си намерят работа. В резултат на това тази група не генерира доходи и това води до намаляване на нейното благоденствие. Тя сие има своята цена - социална  -загуба на желание да се поддържа квалиф., на самочуствието, семейното полож. / икономическа- загуба на данъчни приходи, на соц-осигур. вноски и др.

 Причини за безраб. – фрикционна – времето необходимо да си намерят работа/ структурна – в рез. На промените в технологиите/ сезонна/ циклична – по време на кризи и депресия. Инфлация – намира израз в покачването на цените, което обезценява паричната единица и намал. Нейната покупателна възможност. Оказва влияние в/у цялата икономика, води до преразпред. на доходите м/у социалните групи, понижава общото благоденствие на обществото, води до намал. на инвестициите, стагнация на стоп.дейност, административни загуби, девалвация на нац. парична единица. Тя е породена от търсенето, свръхпредлаг. на пари, очакванията на стоп.субекти – несъразмерния растеж на паричната спрямо стоковата маса в обръщение.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba