Проблеми и трудности в процеса на приложението на основните методи за провеждане на ММП – наблюдение, фокусни групи, интервюиране, анкетиране и други

За осъществяването на ММП се използват следните методи:

1. Наблюдение – този метод голямата, средната и малка фирма, но за да се направи вярна характеристика на поведението на клиентите се изисква професионално определена представителна извадка и опита и умението на добри маркетолози. То обаче нетрябва да бъде единствен фактор при вземане на управленски решения. В процеса на осъществяване на наблюдение върху поведението на потребителите и на външните пазари, най-много проблеми създават характеристиките на проявление на културния фактор, традициите, обичаите, етническите и религиозните особености, с които маркетинг екипът трябва да се съобразява.

2. Фокус групи – формират се от малък брой участници (5-10 човека), поканени на разговор със специално подготвен за целта маркетинг специалист. Провежда се в приятна и непринудена атмосфера. Водещият интервюто трябва да притежава богат опит и умения за поддържане на контакта, за извличане на максимално полезна информация, както и за нейната обработка и представяне.

3. Изследователски подход – основава се на интервюирането на клиентите и възможностите, които предлагат пощата и телефонът за контакти с тях. Базира се на наблюдението на фокус групите от една страна и на експеримента от друга страна. Методът на интервюирането е свързан с богат професионален маркетинг опит и знания, и трудно може да се осъществи единствено с усилията на добросъвестните служители на фирмата. Много често големите компании прибягват до помощта на местни компании и физически лица, специализирани областта на интервюирането.

4. Анкетиране – целесъобразно е то да се осъществява чрез съставянето на въпросници, ориентирани към конкретните цели. За да се отговори вярно и изчерпателно на поставените въпроси маркетинг екипа отделя внимание на следните условия:

Ø избор на подходящи въпроси според поставените цели и условия на анкетирането;

Ø отстраняване на грешки при съставянето на въпросниците;

Ø начин на формулиране на въпросите (закрити и открити въпроси);

Ø прецизност при формулирането на въпросите;

Анкетирането може да бъде осъществено чрез интервю, по пощата, по телефона, чрез поставяне на анкетите в опаковката на продуктите или раздаването им по време на специализирани мероприятия. В съвременните условия телефонът и прякото интервю са скъпо струващи средства за набиране на информация, особено за фирмите с по-ограничена международна дейност. Кореспондирането на потребителя чрез услугите на пощата е широко разпространен начин за набиране на информация особено за малките и средни предприятия. То се прилага широко при ММП като метод, подходящ за тези субекти, които са отрицателно настроени към телефонните и лични интервюта. Основен недостатък тук е предварителната подготовка – изборът на потребителите, с които ще бъде осъществен контакт; какви знания и опит са необходими на тези, които ще направят това, кой и как ще направи това, как ще бъдат представени и оценени резултатите от изследването и др. най-ефективно е личното интервю, тъй като при него интервюиращият притежава най-богати възможности за извличане на информация, в случай че притежава необходимата подготовка и опит за целта.

5. Експериментален метод – Прилага се най-често при въвеждането на нов продукт на пазара. При него маркетинг изследователят наблюдава и преценява измененията, които търпи една величина, наречена зависима променлива, под влиянието на други величини наречени независими променливи. Прилагането на този метод в процеса на ММП е обичайна практика, която се извършва със съдействието на местните фирми и прякото участие на задграничните поделения на компанията установени на конкретния международен пазар.

Посочените основни подходи за извършване на ММП се прилагат според необходимостта от проучването. Наблюдението и фокусните групи се предпочитат при пилотните проекти, емпиричното изследване (анкетирането) – при описателните проблеми, а експериментът – при търсене на връзката между проблема и причините, които са го породили.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba