Международни компании – характеристики, място и роля в световната икономика и търговия. Показатели за анализ и оценка на степента на интернациолизация на фирмената дейност.

Високите постижения на интернациолизацията на маркетинг дейността са най-добре демонстрирани по примера на интернационалните компании – мултинационални и транснационални, осъществяващи богата международна дейност на принципа на глобалния маркетинг. Съществуват различни дефиниции за същността на международните компании, разграничавани като мултинационални и транснационални. Мултинационалната компания е изградена върху съвместно капиталово участие на фирми от различни страни. Освен че е международно ориентирана капиталите са месни и тя притежава международен характер на управление. Транснационалната компания предполага единна национална принадлежност на капитала и е част от мултинационалната компания.

Широко застъпено твърдение, е че мултинационалните предприятия са компании, образувани от група обединени фирми, макар и в различни страни, и притежаващи следните отличителни характеристики:

Ø Те са обединени с връзките на капиталовата собственост, като използват общи ресурси, информационни системи, търговски наименования и патенти.

Ø Те отговарят в определена степен на обща стратегия.

Според Майкъл Портър мултинационалните компании се конкурират на международните пазари, не само кат изнасят стоки, но и чрез инвестиции, които правят. Тяхната известност означава, че търговията вече не е единствената форма на международна конкуренция. Тези компании произвеждат и продават в много страни, използвайки стратегии, които комбинират търговия и разпръснато производство. Съществена част от световната търговия се извършва между филиали на международни корпорации и значим дял от вноса на напредналите нации, е вносът от филиалите на собствените мултинационални компании.

Съществуват определени различия в поведението на мултинационалните и глобални компании в сферата на ММ.

Посочените характеристики на мултинационалните и транснационалните компании обясняват високата степен на развитие на ММ. Големите мащаби на научноизследователската, инвестиционната, производствената, търговска и маркетингова дейности, нарастващото влияние на пазарните дялове са само някои от основните фактори обуславящи богатството от международни маркетингови дейности на мултинационалните и транснационалните корпорации.

Оценката на степента на интернациолизация на дейността на една фирма е сложен въпрос за международната стопанска теория и практика. Измерването на международния елемент от дейността на една компания може да бъде осъществено с помощта на количествени и качествени показатели.

Към количествените показатели спадат величини като: брой на задграничните поделения на компаниите (дъщерни фирми, филиали, бюра и представителства); брой на страните, в които се реализират стопански операции; обем на продажбите; брой на заетите в задграничните поделения; размер на приходите и печалбата реализирани на световния пазар; относителен дял на международната дейност в общата дейност на компанията. Количествените показатели очертават международните позиции на дадена компания в абсолютни измерениявеличината на задграничните активи на международните операции и др., както и в относителни стойностиролята и значението на международния пазар на цялостната дейност на компанията.

Качествените показатели са много по-трудно използвани и измерими. Към тях спадат степента на международна ориентация на фирменото ръководство в поведението му на международните пазари; наличие на международна квалификация на персонала; опит и практика на международните пазари и др. Съществена роля играе и системата от подходи за излизане на международния пазар и видовете стопански операции осъществявани зад граница.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba