Същност, място и роля на системата за организация и управление на международната маркетинг дейност в цялостната дейност на компанията. Основни проблеми, които една компания решава чрез организацията и управлението на международната дейност

Международният маркетинг поставя трудни и отговорни задачи пред ръководството на всяка компания в сферата на организацията и управлението, касаещи организационно управленската структура, методите и средствата за разрешаване на проблемите в организацията, управлението и контрола, квалификацията на персонала и др. Еволюцията в методите и подходите за решаване на тези проблеми е тясно свързана с етапите в развитието на международния бизнес, респективно на международната маркетингова дейност на компанията. Принципните схеми на международната бизнес организация са същите като тези в националната практика на дадена фирма, но успоредно с интернационализацията на фирмената дейност се увеличават специфичните характеристики и особености под влияние на международното маркетинг обкръжение.

Типовете структури, които компаниите използват за управляват задграничните си дейности могат да бъдат разделени на три категории според степента на интернационализация:

Ø Малко или неформално организационно признаване на международните дейности на фирмата. Тази категория обхваща от вътрешните операции до управлението на случайна международна сделка.

Ø Международно поделение. Фирмите в тази категория признават непрекъснато нарастващото значение на навлизането в международните икономически отношения.

Ø Глобални организации. Те могат да бъдат структурирани по продукт, пазар, функция, процес или потребител.

Постигането на ефективна система за организация и управление на международната дейност, пред която е изправена всяка компания, тръгнала по пътя на интернационализацията включва редица специфични задължения на фирменото ръководство, сред които:

Ø изграждане на подходящи организационно-управленски структури (ОУС) за осъществяване на международна дейност;

Ø разделение на управленските, изпълнителските и контролни функции по основни йерархични равнища;

Ø определяне на подходите и методите за вземане на управленски решения е сферата на международния маркетинг;

Ø подготовка и квалификация на персонала за целите на организацията и управлението на задграничните дейности.

Проблемът за организационното проектиране на международния маркетинг може да бъде сведен до три тясно свързани направления. Първото включва дефиниране на основните организационни поделения основани на ключовите функции и размера на фирмените операции. Второто направление включва избора между централизация и децентрализация на индивидуалните задачи и функции. Третото направление включва оценката на системата за контрол. Резултатът от тези дейности определя цялостната структура на организацията.

В международната практика неможе да бъде определена единствената и най-подходяща, за всякакви условия на международните пазари, система за организация и управление на международната маркетинг дейност. Динамиката в международната бизнес среда, различията във възможностите и международните интереси на отделните компании са ключови при вземането на решения в сферата на организацията и управлението на международната дейност.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba