Влияние на културния фактор върху поведението на клиента

Културата е свързана с преобладаващата част от факторите, които влияят върху мисловния процес на индивида и неговото поведение. По съдържание тя е съвкупност от знания, вяра, традиции морал и други ценности, които човек притежава в качеството си на член на дадено общество. Параметрите, влияещи върху поведението на потребителите, могат да бъдат обособени по следния начин:

Културни ценности – разделят се на три групи:

1. Ценности ориентирани към самия индивид. Отразяват целите и подхода на индивида към живота, които обществото смята за приемливи – активно/пасивно отношение към живота; трудолюбие/мързел; материално/нематериално отношение към живота и т.н.

2. Ценности ориентирани към другите. Отразяват възгледа на обществото за взаимоотношенията между отделните индивиди в него.

3. Ценности ориентирани към обкръжаващата среда – в центъра им са обществените възгледи за връзките на индивида със средата (икономическа, техническа и т.н.)

Културни различия в комуникациите. Различията между културите по отношение на говорната комуникация са очевидни. Има не малко примери за неуспешни реклами (недостигнали и неразбрани от потребителите) свързани с превода н посланието. Всяка култура извършва и невербална комуникация. Тя съдържа следните елементи: време, пространство, приятелство, споразумения, вещи, символи, етикеция.

Проблемът за маркетолозите възниква главно при интерпретирането на тези елементи. Вярната оценка на различията е важна за разработването на адекватни маркетингови стратегии. Влиянието на културата е определяща променлива на потребителското поведение. Членовете на една култура са склонни да решават по сходен начин. Същевременно отделните култури се различават и променят, мака и бавно. Маркетолозите трябва да улавят промените в културата и да се стремят да адаптират стратегиите си към новите тенденции.

Субкултура. В рамките на една култура могат да се отличат разнородни ценности и отношения, резултат от съществуването на отделни субкултури. Те се идентифицират по: националност, религия, географски район, етническа принадлежност и др. Многообразието от тези групи дава възможност за сегментиране на пазара и за позициониране на продукта, така че максимално да задоволява специфичните потребности на отделните групи потребители.

Социални класи. Те представляват относително стабилни и хомогенни групи в обществото, разположени в йерархичен ред. Членовете на дадена класа имат сходни интереси, представи, ценности и поведение.

Изследванията на пазара доказват вариации в потребителското поведение, основаващи се на социалните и културни различия. Познаването им позволява на мениджърите да разработват по-целенасочени и ефективни

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba