Фактори обуславящи целесъобразност на сегментирането на пазара или отказ от сегментиране

Предпочитанията към една или друга стратегия за сегментиране на пазара се основават на резултатите от задълбочения анализ на факторите, които въздействат върху избора на вариант, както и върху самото решение в полза на разделяне на пазара или отказ от подобен ход. Този анализ се осъществява от маркетинг екипа, които формулира изводите си на основата на специфичните възможности и цели на фирмата. Съществуват обаче и някои общи валидни фактори, които неизбежно влияят върху хода на анализа и вземаните решения. Между тях могат да се посочат следните:

Ø Величината на фирмата и нейните ресурсни възможности за обхващане на пазара. Колкото по-мощна е една компания и разполага с големи производствени, финансови, технологични, човешки и др. ресурси, толкова по-значително е нейното присъствие на международните пазари. Това води до анализ и оценка на ефекта от сегментиране на пазара. Политиката на сегментиране на международния пазар предполага значителни инвестиции в хода на самия технологичен цикъл на вземане на управленското решение за това. От значение са и инвестициите за реализиране на приетата сегментационна стратегия. Това определя и необходимостта от високо равнище на ресурсно осигуряване – финансови средства, конкурентно способност и имидж на продукта, висока квалификация и опит на персонала. Предвид стратегическия характер на подобно управленско решение съществува и висок риск при сегментирането на международния пазар.

Ø Характер на произвежданата продукция. При равни други условия, колкото по-богата и разнородна е продуктовата гама на произвежданата продукция, толкова по-обосновано е решението за разделяне на международния пазар. Еднородната продукция в много по-малка степен стимулира разделянето на пазара, като се има предвид, че клиентите се диференцират преди всичко на основата на техните предпочитания към специфични ползи на търсения продукт. Редица компании разнообразяват и обогатяват предлаганата продуктова гама именно с цел да постигнат дългосрочна ефективност в завоюването на нови пазарни сегменти, както и за отнемането на пазарни ниши от конкурентите.

Ø Характеристика на пазара. Богатата характеристика на потребители на пазара в много по-висока степен стимулира сегментирането за разлика от еднородната група от потребители на един пазар. Това има много голямо значение в сферата на международния маркетинг защото в него се променят и изискванията на потребителите, които обуславят специфични различия, водещи до повишаване на ефекта от сегментиране. Това позволява удължаване на жизнения цикъл на продуктите, по пътя на навлизането с усвоени продукти на нови пазари, както и осъществяване на сегментация на принципа „продукт/пазар” т.е продукт за определен странови или регионален пазар.

Ø Подход на конкуренцията. Ако конкуренцията на даден пазар е установила ефективна сегментационна стратегия, то трудно може да бъде обхванат пазара като цяло от позицията на масовия маркетинг. Обратно, ако конкуренцията все още не е сегментирала пазара и са на лице достатъчно благоприятни условия за разделянето му, подобен подход би бил ключов в борбата с конкуренцията, тъй като ще осигури изпреварващ ефект при завоюването на значими пазарни дялове. На практика именно конкуренцията е определящ фактор, в редица конкретни ситуации, да бъде взето решение в полза на сегментирането на международния пазар в качеството на противодействие на конкурента. В условието на динамично развиващия се пазар сегментирането на международния пазар се превръща в едно от основните маркетинг оръжия за изпреварване на конкурентите. Много често това се постига по пътя на подобряване и обогатяване на качеството на обслужването на потребителите от сигурен и стабилен пазарен сегмент.

Ø Избраната стратегия от страна на дадена фирма за излизане и трайно установяване на международните пазари. Ако компанията предпочита традиционните методи за участие в международния бизнес – експорт на стоки и услуги, тя подхожда по определен начин към задграничните пазари. В случай че навлиза на международните пазари чрез експорт на капитал, тогава обхващането и неговото сегментиране се осъществява чрез използването различни методи и форми.

Анализът и оценката на факторите, обуславящи избора на пазарни сегменти или отказа от сегментиране са условия и необходима предпоставка за вземане на ключовото управленско решение – избор на пазарен сегмент или доказване на нецелесъобразност от разделянето на пазара.

Публикувана в НОВИ СТАТИИ
FaLang translation system by Faboba