УЧЕБНИ СТАЖОВЕ В МВнР
 

Министерството на външните работи на Република България приема на стаж студенти от висши учебни заведения в България и чужбина.

Стажове се провеждат в дирекциите на министерството и в задграничните представителства на Р България.

студентски стаж В МВФ 

Стаж в МВнР
 

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж:

 • да бъдат български граждани;
 • да са студенти в последен курс от обучението по специалности, в които се изучават дисциплини, свързани с международните
 • отношения и външната политика на Р България;
 • да владеят поне един чужд език. Желателно е да владеят или ползват втори чужд език;
 • по време на стажа да присъстват в МВнР в редовното работно време на служителите (от 9.00 до 17.30 часа).


Документи, които се подават при кандидатствуване за стаж:

 • писмена  до директора на дирекция “Човешки ресурси”, депозирана най-малко един месец преди предполагаемата начална дата на стажа.
 • В молбата се посочват: трите имена на кандидат-стажанта; ЕГН и постоянен адрес (по лична карта); информация за контакти (e-mail, телефони);
 • предпочитани дирекции (или да се посочат областите от дейността на министерството, представляващи интерес за стажанта), продължителност
 • на стажа и удобен за кандидат-стажанта период за провеждането му. (Образец на молба можете да изтеглите от ТУК).

Към молбата задължително се прилагат:

 • автобиографична справка на български език (можете да изтеглите от ТУК);
 • актуално уверение от учебното заведение;

Към молбата могат да бъдат приложени: мотивационно писмо (ако липсва такъв параграф в самата молба); кратка препоръка, изготвена от

ръководителя на катедрата или научния ръководител, за академичните и личностните качества и кръга от интереси на кандидат-стажанта.
 

Документите за стаж могат да бъдат подавани:

 • на хартиен носител на вход "Приемна" на МВнР;
 • по пощата на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" 2;
 • на e-mail: Human.Resources@mfa.bg

Стажът в МВнР е практически, с продължителност от един месец (в изключителни случаи се продължава до 2 месеца) и не се заплаща.

Дирекция “Човешки ресурси” уведомява одобрените за стаж кандидати не по-късно от една седмица преди началото на стажа.

След приключване на стажа в Централното управление на МВнР, стажантите получават удостоверение на български език за проведен стаж.Стаж в задгранично представителство на Р България

Документите за стаж в българско дипломатическо представителство в чужбина (молба, съдържаща задължително ЕГН и адрес в България по л

ична карта, автобиография, мотивационно писмо) се подават в съответното задгранично представителство на Р България. При положително

становище на ръководителя на мисията по молбата за стаж, представителството уведомява по служебен път дирекция “Човешки ресурси” на

МВнР, която след съответна съгласувателна процедура дава в едномесечен срок окончателното становище по стажа. Стажът не

се заплаща и задграничното представителство не поема ангажимент за настаняване. Удостоверението за проведен стаж се изготвя от

ръководителя на мисията.

Източник

FaLang translation system by Faboba