Експерт-счетоводителят може ли да се изкаже по време на делото като очевидец на фактите?

Може

Не може

Може, но с разрешение на съда

 

 

Коя от посочените задачи не е основна за съдебно-счетоводната експертиза?

Опазване на собствеността на предприятията, органи¬за¬циите и

Установяване на факти за незаконосъобразно и нецелесъобразно използуване и изразходване на стопански средства

Определяне на отговорните лица съгласно изследваната документация в счетоводните служби

Разкриване на причините за извършени нарушения, злоупотреби, отклонения на средства, причинени щети, пропуснати ползи и други

Разпит на свидетели при констатиране на нарушенията

 

 

Частната методика на съдебно-счетоводните експертизи Не включва?

Специфични способи прилагани в конкретен отрасъл или дейност

Специфични способи прилагани по конкретно гражданско или

Специфични способи прилагани в конкретна фаза на наказателния

Специфичните способи прилагани в някои други експертизи

 

 

Кой екземпляр от даден документ подлежи на изследване от експерта-счетоводител

Първият

Копието

Зависи от разпоредбата

 

 

Способите включени в общата методика на съдебно-счетоводните експертизи се прилагат?

Самостоятелно

Комбинирано

 

 

При наличието на почеркова експертиза кой определя информацията, върху която трябва да се изгради заключението на експерт-счетоводителя?

Експерт-счетоводителя

Органът на досъдебното производство

Началника на службата за съдебно-счетоводна експертиза

 

 

 

 

 

Дирекция “Съдебно-счетоводни експертизи” изпълнява следните функции в областта на съдебно-счетоводни експертизи?

Методологични

Аналитични

Фискални

Регулационни

Изпълнителни

 

 

Как се постъпва когато има спор по дадено заключение и експертизата е единична?

Назначава се нова експертиза със същото лице

Назначава се двойна експертиза

Назначава се тройна експертиза, в която се включва и експертът дал първото заключение

 

 

Статутът на експерт-счетоводителя се урежда с?

НПК.

КСО

Постановление № 111 на МС от 16 август 1975 г.

Наредба № 1461 на Министерството на финансите за съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи.

 

 

Технологията за извършване на експертизата в гражданския процес се обуславя от?

Формулираните задачи

Исканията на съдията

Исканията на защитата

Исканията на обвиняемия

 

 

Бюрото за счетоводни експертизи към Министерството на финансите е създадено през?

1878 г.

1931 г.

1948 г.

1957 г.

1975 г.

 

 

При реално отразена стопанска операция в недоброкачествен документ по форма, експертът следва ли да признае стопанската операция?

Да

Не

В отделни случаи

 

 

 

Посочете коя от изброените черти е обща за документалната финансова ревизия и съдебно-счетоводната експертиза?

Използуване на графични методи

Проверка на съдебни казуси

Използуване познания от областта на счетоводната отчетност

Съвместна работа със следователите

И двете са форма на външен последващ контрол

 

 

Заключението на експерта-счетоводител е?

Документ

Изследователско мнение

Доказателствено средство

Носител на информация

 

 

Каква наказателна отговорност носи експерт-счетоводителят за даване на невярно заключение, когато деянието е извършено по непредпазливост?

Лишаване от свобода за една година

Лишаване от свобода до една година или поправителен труд

Лишаване от свобода от една до три години

Лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност

 

 

1

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНАТА ЕКСПЕРТИЗА   2/3   4/6   66,67%

 

2

СЪЩНОСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД НА СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНАТА ЕКСПЕРТИЗА

       3/3    7/7     100%

3

ОСОБЕНОСТИ НА ССЕ В ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ГРАЖДАНСКИЯ И НАКАЗАТЕЛНИЯ СЪД     1/3    2/7       28,57%

4

ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЧЕТОВОДНИТЕ РЕГИСТРИ И ДРУГИТЕ ОТЧЕТНИ МАТЕРИАЛИ   3/3           7/7       100%

5

СЪЩНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА СЪСТАВЯНЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛЯ     2/3               4/7         57,14%

 

FaLang translation system by Faboba